Projektový servis UP

  >  Výzvy k předkládání projektů

Výzvy k předkládání projektů

 

JEDNOTLIVÉ VÝZVY A INFORMACE NAJDETE V TOMTO POŘADÍ:


 


 Výzvy napříč agenturami a institucemi


 

TAČR KAPPA: Vyhlášení 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) ve spolupráci s agenturou Research Council of Norway (RCN) vyhlásila dne 20. listopadu 2019 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA (Program) financovaného z Fondů EHP a Norska.

Veřejná soutěž je zaměřena na mezinárodní spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska (donorské státy) v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky. Veřejná soutěž je otevřená návrhům projektů ze všech disciplín a témat výzkumu, vývoje a inovací. Veřejná soutěž specificky zahrnuje téma zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS) z Norských fondů. 

Návrh projektu se předkládá v anglickém jazyce prostřednictvím informačního systému ISTA. V každém projektu musí být hlavní uchazeč z Česka a alespoň jeden další účastník z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. 


Soutěžní lhůta
začíná dnem 21. listopadu 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 27. února 2020 (celkem 98 dní) v níže uvedené hodiny:

 • 16:30:00 hodin – pro podání návrhu projektu včetně jeho příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hodin – pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč). ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ PROGRAMU KAPPA

Zadávací dokumentace

Open Call
Guide for Applicants
Guide for Evaluators

Související dokumentace a formuláře

Sworn Statement of the Applicant
General Terms and Conditions
Project Funding Agreement
Project Funding Decision
Programme Indicators – Annex I. of the Programme Agreement
Definition of Individual Results Types

Příručky

Check list
Guide to ISTA and Application Form

Doplňující dokumentace

Programme Agreement for the Programme CZ Research
Programme KAPPA
The Partnership Agreement template
Publicity Rules
Evaluator’s Impartiality towards Projects


Více informací naleznete ZDE.

 

Zdroj: TAČR

 


 

VYHLÁŠENA 8. NÁRODNÍ VÝZVA V PROGRAMU INTER-EUREKA LTE220

Program INTER-EUREKA je určen na rozvoj mezinárodní spolupráce u malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají zahrnuté rovněž také aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, a spolupracují s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

 

Projekty mohou trvat až 36 měsíců.

 

V letech 2020-2023 je na výzvu alokováno 25-30 mil. Kč ročně. U podprogramu je stanoven limit pro přidělení podpory ve výši 4 mil. Kč na jeden projekt pro dva a více českých účastníků ročně a ve výši 3 mil. Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně. MŠMT se podílí na spolufinancování rozpočtu schválených projektů až do výše 50 %.

 

Uzávěrka soutěžní lhůty je 31. března 2020. Vyhlášení výsledků proběhne do 26. srpna 2020.

 

Dokumenty pro uchazeče:

Zadávací dokumentace 8. výzvy INTER-EUREKA LTE.zip (5,3 MB)

Vzorová smlouva 8. výzvy INTER-EUREKA (LTE).zip (105,49 kB)

 

Více informací a zadávací dokumentaci naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT

 


 

Program ZÉTA: Vyhlášení 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 9. října 2019 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA (dále jen program ZÉTA).

 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR  za účelem naplňování cílů programu ZÉTA.

Hlavním cílem programu je podpora spolupráce akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení posluchaček/posluchačů vysokoškolských programů a v opodstatněných případech také žákyň/žáků programů středního vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků ve věku do 35 let včetně. 


Soutěžní lhůta
začíná dnem 10. října 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 21. listopadu 2019 v níže uvedené hodiny:

 • 16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením.

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 4. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ PROGRAMU ZÉTA

Zadávací dokumentace a její příloha

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Příručka pro vyhodnocení genderové dimenze v obsahu výzkumu

Příloha č. 2 – Aplikační garant

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky

Smlouva o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant

Formulář pro druh výsledku NmetS

 

Všechny informace naleznete ZDE.

 

Zdroj: TAČR

 


 

 

Program ÉTA: Vyhlášení 3. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 18. září 2019 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen program ÉTA).

 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu ÉTA.

Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století.

Soutěžní lhůta začíná dnem 19. září 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 31. října 2019 v níže uvedené hodiny:

 • 16:30:00 hod. - pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. - pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.


Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením ZDE.

 

Zdroj: TAČR

 


 

TAČR - PROGRAM DELTA 2: VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 25. června 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DELTA 2. 

 

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být:

Výzkumné organizace (dle čl. 2 odst. 83 Nařízení Komise (EU)č.651/2014; dále jen „Nařízení"), které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky (dle § 2 odst. 2 písm. h)zákonač.130/2002 Sb.o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů; dále ZPVV).

Podniky–právnické osoby či podnikající fyzické osoby (podnikatelská činnost dle zákonač.455/1991  Sb.,o živnostenském podnikání) vykonávající hospodářskou činnost ve smyslu čl. 1 Přílohy 1 Nařízení, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat.

 

Hlavním uchazečem v této veřejné soutěži může být pouze podnik bez omezení jeho velikosti.

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 26. června 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 22. srpna 2019.

 

Více informací naleznete ZDE.

 

Zdroj: TAČR

 


 

TREND - TAČR vyhlašuje 1. veřejnou soutěž

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 15. května 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) - Podprogram 1 - „Technologičtí lídři“, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu TREND.


Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na podporu výzkumu a vývoje tzv. Key Enabling Technologies - KET´S a dále např. na témata z oblasti Průmyslu 4.0 či prioritní témata v návaznosti na Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR.

 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech ZDE.

Soutěžní lhůta začíná v 9:00 hodin dnem 16. 5. 2019 a končí dnem 11. 7. 2019.

Zdroj: TAČR

 


 

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo veřejnou soutěž 2020-2023

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 15. 5. 2019 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

 

jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž


o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (dále jen „Program“).

 

Předpokládané termíny:

 • zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2020 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
 • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2023,
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

Podmínky soutěže naleznete ZDE.

 

Zdroj: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

 


 

PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH A PLÁNOVANÝCH VÝZEV V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE a AKTIVITÁCH MOBILITY

Přehled vyhlášených a plánovaných výzev v programu INTER-EXCELLENCE zde: 

HARMONOGRAM výzev_INTER-EXCELLENCE, soubor typu xlsx, (31,06 kB)

 

Přehled vyhlášenách a plánovaných výzev v aktivitách Mobility zde: 

HARMONOGRAM VÝZEV_INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA, soubor typu xlsx, (16,36 kB)

 

Zdroj: MŠMT

 


 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-POLSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2020-2021

Výzva je otevřená od 18. dubna do 18. června 2019

V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsané ve Vratislavi dne 13. ledna 2000 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020.

 

Výzva: 

Výzva Polsko 2020-2021, soubor typu pdf, (726,28 kB)

 

Formuláře pro uchazeče: 

Formuláře Polsko 2020-2021, soubor typu zip, (117,06 kB)

Výzva polského partnera je publikována zde: 

https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna#wymiana-bilateralna-pomiedzy-polska-a-czechami-2019

 

Zdroj: MŠMT

 


 

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo 3. veřejnou soutěž NAKI II

 

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje dnem 11. března 2019 třetí jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu projektů Programu NAKI II (identifikační kód programu: DG) podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). Soutěžní lhůta začíná 12. března 2019 a končí dne 30. dubna 2019 v 14.00 hodin.

 

Dokumentace k VS:

Vyhlášení 3. veřejné soutěže NAKI II na období let 2020 - 2022.zip

 

Poskytovatel uspořádá v průběhu soutěžní lhůty pro všechny zájemce o účast v této veřejné soutěži informativní seminář dne 2. dubna 2019 od 10 hodin, v sídle poskytovatele, v zasedací místnosti „Konírna“. Vzhledem k omezené kapacitě míst je možná účast jedné osoby za uchazeče. Účast ve formátu „název instituce - jméno osoby“ potvrďte v termínu do 27. března 2019 na mailovou adresu marketa.hovorkova@mkcr.cz.

 

Zdroj: Ministerstvo kultury ČR

 


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

Výzva č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Vyhlášena 30. srpna 2019
K čerpání

500 mil. Kč

Zdroj: MŠMT

 

Výzva č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

 • Vyhlášena 28. srpna 2019
K čerpání

1 000 mil. Kč

Zdroj: MŠMT

 

Výzva č. 02_19_076 Inovace v pedagogice

 • Vyhlášena 27. března 2019

K čerpání

250 mil. Kč

Zdroj: MŠMT


 

Výzva č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III

 • Vyhlášena 15. března 2019

K čerpání

67 mil. Kč

Zdroj: MŠMT


 

Výzva č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II

 • Vyhlášena 11. března 2019

K čerpání

400 mil. Kč

Zdroj: MŠMT


 

Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

 • Vyhlášena 25. února 2019

K čerpání

1 100 mil. Kč

Zdroj: MŠMT


 

Výzva č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury

 • Vyhlášena 18. prosince 2018

K čerpání

1 100 mil. Kč

Zdroj: MŠMT


 

Výzva č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II

 • Vyhlášena 18. prosince 2018

K čerpání

1 900 mil. Kč

 Zdroj: MŠMT


 

Výzva č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury

 • Vyhlášena 18. prosince 2018
K čerpání

1 100 mil. Kč

Zdroj: MŠMT

 


 

 

 

Byly zveřejněny výzvy ESF a ERDF výzvy pro vysoké školy II

Řídicí orgán OP VVV dne 28. 11. 2018 vyhlašuje výzvy č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II a č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II v prioritní ose 2 OP VVV. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 29. 3. 2019 ve 14 hod.


Vysoké školy mají opět možnost realizovat jak „měkké aktivity“ zaměřené například na zavádění praxe do studijních programů, tak s nimi spojené investice. Z evropských fondů je v ESF výzvě pro vysoké školy II a ERDF výzvě pro vysoké školy II tentokrát připraveno celkem 2,5 miliardy korun.

 

Více informací o výzvě č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II najdete ZDE.

Více informací o výzvě č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II najdete ZDE.

 

 

Zdroj: MŠMT

 

 


 

 

CELKOVÝ PŘEDHLED VÝZEV V OP VVV JE K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH POSKYTOVATELE (MŠMT ČR). 

 

 

 

 

ČLENOVÉ KOORDINAČNÍ RADY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PRO OP VVV:

 

Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (RUP)

Ing. Jiří Přidal (RUP)

Mgr. Gabriela Pokorná (PSUP)

prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. (Lékařská fakulta)

Mgr. Dana Bilíková (Filozofická fakulta)

Mgr. Vít Hušek, Th.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta)

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (Právnická fakulta)

Mgr. Pavel Háp, Ph.D. (Fakulta tělesné kultury)

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. (Fakulta zdravotnických věd)

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. (Pedagogická fakulta)

doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc. (Přírodovědecká fakulta)

 

 


HORIZONT 2020 – RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A INOVACE


 

EVROPSKÁ VÝZKUMNÁ RADA OTEVŘELA NOVOU VÝZVU K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ERC CONSOLIDATOR GRANTY NA ROK 2020.

Granty mají podpořit karieru mladých vědců prostřednictvím zakládání vlastních výzkumných týmů a řešení unikátních témat. Mezi oprávněné žadatele patří výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 7 až 12 let před udělením grantu.

Je možné zvolit jakékoliv téma výzkumu.

Consolidator granty mohou být dotovány až do výše 2 mil. eur a mohou trvat 5 let.

Granty pokrývají 100% požadovaných nákladů.

Jakým způsobem lze žádat o ERC Consolidator granty se dozvíte ZDE.

Žádosti lze podávat do 4. února 2020.

Zdroj: EK

 

 


 

Výzvy TWINNING a ERA Chairs 2020 otevřeny

Dne 24. 7. 2019 byly otevřeny dvě poslední výzvy v H2020 pro nástroj TWINNING (kód WIDESPREAD-05-2020) a ERA Chairs (kód WIDESPREAD-06-2020). Do obou výzev lze předkládat návrhy projektů až do 14. 11. 2019 do 17:00 hod SEČ. Podrobné informace o výzvě TWINNING jsou zde a ERA Chairs zde.

 

Zdroj: TC AV

 


 

Vyhlášena výzva Teaming Phase 2

Identifikátor: WIDESPREAD-01-2018-2019
Téma: TEAMING Phase 2
Rozpočet: 214 000 000 eur


Podrobné informace

Výzva je určena pouze projektům, které získaly grant ve výzvě Teaming Phase 1 v r. 2014  a 2016 na vznik centra excelence či na podstatnou modernizaci centra stávajícího. Návrh v podstatě tvoří business plán, který byl připraven v průběhu Fáze 1 (detailní popis - viz Portál pro účastníky). Požadovaný příspěvek od EU nesmí přesáhnout 15 mil. € na období 5 – 7 let a musí být spolufinancován ve stejné výši z dalších zdrojů (národních, soukromých či z fondů strukturálních). Typ akce: CSA (koordinovaná a podpůrná akce).

Odkaz:
Datum zveřejnění: 15.5.2018
Datum uzavření: 15.11.2018 17:00


Zdroj: www.h2020.cz


 

Vyhlášena výzva Twinning

Identifikátor: WIDESPREAD-03-2018
Téma: TWINNING
Rozpočet: 30 000 000 eur


Podrobné informace

Specifickou výzvou je řešení nedostatků spolupráce a rozdílů mezi výzkumnými subjekty zemí méně výkonných v oblasti VaI (LPC) a mezinárodně uznávanými protějšky z EU a zvrácení trendu, kdy přední výzkumné subjekty spolupracují pouze mezi sebou (closed clubs). Zaměření projektů má významně posílit definovanou oblast výzkumu na vysoké škole či výzkumné organizaci v LPC propojením se minimálně dvěma předními subjekty z dalších dvou zemí a zlepšit výzkumný profil nejen instituce z LPC, ale i jeho výzkumných pracovníků. Nově je důraz kladen na mladou generaci vědců na počátku jejich kariér. Koordinátor musí být z LPC a projekty mohou pokrýt jakoukoliv oblast výzkumu na dobu max. 3 let s max. výší rozpočtu 0,8 mil. eur. Typ akce: CSA (koordinovaná a podpůrná akce).

Odkaz:
Datum zveřejnění: 15.5.2018
Datum uzavření: 15.11.2018 17:00


Zdroj: www.h2020.cz


 

VYHLÁŠENA VÝZVA MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

Dne 12. 4. 2018 byla vyhlášena výzva MSCA-IF-2018: Individual Fellowships.

Jedná se o projekty zaměřené na individuální mobilitu výzkumných pracovníků.

Projekt podává hostitelská insnituce, resp. vybraný školitel ve spolupráci s výzklumným pracovníkem.


Deadline pro podávání projektů přes Participant Portal je 12.9.2018.

 

Typy projektů:

Standard EF [MSCA-IF-EF-ST] – stáž výzkumníka v hostitelské instituci v některé členské nebo asociované zemi EU

CAR – Career Restart panel [MSCA-IF-EF-CAR] – určeno výzkumníkům, kteří chtějí opět nastartovat svoji karieru např. po mateřské dovolené, práci mimo výzkumnou sféru

RI – Reintegration panel [MSCA-IF-EF-RI] – určeno výzkumníkům, kteří působili mimo EU, pro jejich návrat do některé z členských nebo asociovaných zemí EU (může se jednat i o návrat do mateřské instituce)

Society and Enterprise panel [MSCA-IF-EF-SE] – stáž v hostitelské instituci v některé členské nebo asociované zemi EU, která je z neakademického sektoru

Global Fellowships [MSCA-IF-GF] – stáž v hostitelské instituci ze „třetí“ země (země mimo členské nebo asociované státy EU), součástí je roční povinná návratová fáze do některé z členských nebo asociovaných zemí EU (může být i do mateřské instituce)


Dokumentace k výzvě:

Pracovní program MSCA 2018-2020

Aktualizovaná brožura Akce MSCA v H2020VYHLÁŠENA VÝZVA MSCA-COFUND-2018

Dne 12. 4. 2018 byla vyhlášena výzva ve schématu Akce "Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA).

Cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru.

Spolufinancování ze strany Evropské komise se vztahuje na financování celých programů, podporujících buď individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky nebo doktorské studijní programy pro začínající výzkumné pracovníky. Ze zdrojů EU lze financovat pouze některé kategorie nákladů (náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu), a to ve výši stanovené v aktuálním pracovním programu. 

 

Typy akcí:

Doctoral programmes [MSCA-COFUND-DP]

Fellowship programmes [MSCA-COFUND-FP]

 

Dokumenty:

Pracovní program MSCA 2018-2020

Výzva MSCA-COFUND-2018O programu H2020

 

HORIZONT 2020 (H2020, Horizon2020), jak zní celý název programu, má být největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014–2020. Projekty financované programem H2020 budou dobíhat ještě několik let poté. Program H2020 navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašovala EU už od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013).


Program H2020 se od 7. rámcového programu (7. RP) liší větším důrazem na podporu inovací, což se prakticky projeví například v zavedení nových úvěrových nástrojů a v podpoře inovací u malých a středních podniků.


Program H2020 v sobě integruje také dřívější Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Podporována bude návaznost na strukturální fondy a na jiné programy EU.


Na rozdíl od 7. RP se počítá také s větší podporou tzv. přístupu bottom-up (zdola nahoru) při formulaci výzkumných témat. Pracovní programy k výzvám budou mít strategičtější charakter a budou formulovány na delší časové období.

 

Horizont 2020 není homogenním programem a k základní struktuře je třeba přičíst celou řadu nástrojů a programů, které mají vzhledem k programu H2020 jistou autonomii, jako jsou ERA-nety, Společné technologické iniciativy (JTI) nebo Iniciativy společného programování (JPI),  které vyhlašují vlastní výzvy.


Více informací o rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont 2020:

 • Český portál programu Horizont 2020 – AKTUÁLNÍ INFORMACE, VÝZVY, AKCE, KONTAKTY A PODPORA  – H2020 (cz)
 • Účastnický portál pro podávání návrhů (seznam aktuálních výzev) Participant Portal (en)


 Aktuality k programu naleznete také na stránkách RKO2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Kalendář

<<leden 2020>>
Po Út St Čt So Ne
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Zasílání aktualit emailem