Projektový servis UP

  >  VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

 

JEDNOTLIVÉ VÝZVY A INFORMACE NAJDETE V TOMTO POŘADÍ:


 


 Výzvy napříč agenturami a institucemi


 

MŠMT: OTEVŘENÁ VÝZVA LUABA24: CZ – BAVORSKO

MŠMT vyhlásilo dne 15. 9. 2023 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUABA24. Soutěž je vyhlášena v rámci programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 16. září 2023 a končí dne 30. listopadu 2023. Hodnotící lhůta potrvá od 1. prosince 2023 do 31. května 2024. Výsledky LUABA24 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

 

Cílem VS LUABA24 je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti:

 1. Počítačové a informační vědy;
 2. Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie;
 3. Společenské vědy;
 4. Humanitní vědy a umění.

Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2,5 roků.

 

Důležité dokumenty                                                                  

Zadávací dokumentace_LUABA24, soubor typu pdf, (515,21 kB)

Příloha ZD LUABA24_Vzor smlouvy o poskytnutí podpory, soubor typu zip, (115,76 kB)

Všechny další důležité dokumenty LUABA24 (formuláře povinných příloh, další podpůrné materiály) jsou k dispozici pod následujícím odkazem:  https://isix.msmt.cz/metodika/ke-stazeni/

Systém pro podávání projektů ISIX  https://isix.msmt.cz/

Více informací naleznete ZDE.

 

Veškeré dokumenty k odeslání datovou schránkou dodejte, prosím, na ludmila.hrabakova@upol.cz
do 29. listopadu 2023 do 12.00 hodin.

 

Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci:  https://www.psup.cz/kontakty/. V tomto případě:

Mgr. Eva Richterová

eva.richterova@upol.cz
tel.: 585 631 454

mobil: 734 763 491

 

Zdroj: MŠMT


 

TAČR - Program THÉTA 2: Vyhlášení 1. veřejné soutěže A DALŠÍ MOŽNOSTI PODPORY TAČR

 

Dne 13. září 2023 vyhlásila Technologická agentura ČR první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2.

 

Veřejná soutěž programu THÉTA 2 je zaměřena na naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

 

TA ČR vyhlásila první veřejnou soutěž ve třech podprogramech:

 

Podprogram 1
Výzkum ve veřejném zájmu (PP1)

Podprogram 2
Energetické technologie pro konkurenceschopnost (PP2)

Podprogram 3
Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky (PP3)

 • Podprogram 1 je zaměřen na témata zohledňující základní a provázané trendy v energetice, kterými jsou dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace, a to z pohledu veřejného zájmu. Budou rovněž akcentovat mezioborové technické oblasti, tj. interakce a propojení energetiky s ostatními sektory.
 • Podprogram 2 je zaměřen na přípravu technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi. Podpořené technologie a technologická řešení by měla přispívat k plnění klimaticko-energetických a environmentálních cílů ČR, především v krátkodobém a střednědobém horizontu. Podpora se bude soustředit do nových i tradičních oblastí, v nichž je výzkum a vývoj v ČR již na evropské a světové úrovni nebo může významně využívat konkurenční výhody.
 • Podprogram 3 je zaměřen na podporu projektů připravující technologie a řešení, které se v době návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti (TRL, typicky 3 až 5) a u nichž se primárně neočekává rychlá uplatnitelnost výsledků v praxi.

Soutěžní lhůta začíná dnem 14. září 2023 v 9:00 a končí dnem 27. října 2023 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, prosím, dodejte na: ludmila.hrabakova@upol.cz do 25. října 2023 do 12.00 hodin.

 

 • Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné zajistit odpovídající spolupráci UPOL při podávání návrhu projektu. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, ve kterých vystupuje UPOL pouze jako partner.
 • Čestné prohlášení za UPOL bude zasláno.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde.

K této veřejné soutěži nebude TA ČR pořádat webinář. V průběhu soutěžní lhůty zveřejní TA ČR na svých stránkách informační prezentaci, ve které shrneme podmínky veřejné soutěže. 

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace

 

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Prioritní výzkumné cíle
Příloha č. 2 – Aplikační garant – podprogram 1
Příloha č. 3 – Hodnoticí proces

 

Související dokumentace a formuláře

 

Všeobecné podmínky v7


Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant
Formulář pro druh výsledku Nmet

 

Doplňující dokumentace

 

Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek (verze č. 7)
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Pravidla pro publicitu
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2

 

Příručky

 

Obecná příručka pro hodnotitele
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

 

 

DALŠÍ AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI PODPORY TAČR

Water4All:

Call 2023

běží lhůta pro podávání návrhů projektů

Partnerství pro biodiverzitu:

Call 2023

běží lhůta pro podávání návrhů projektů

Driving Urban Transitions (DUT):

CALL 2023

běží lhůta pro podávání návrhů projektů

Water4All:

Water4All TAP Action on Water and Biodiversity

běží lhůta pro podávání návrhů projektů

 

Zdroj: TAČR

 

Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci:  https://www.psup.cz/kontakty/. V tomto případě:

 

 

Mgr. Eva Novosádová

eva.novosadova@upol.cz
tel.: 585 631 401

mobil: 733 690 742 
 

 

MŠMT: VÝZVA LUAIZ24: CZ - IZRAEL v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION

 

 

MŠMT vyhlásilo dne 11.9.2023 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAIZ24. Soutěž je vyhlášena v rámci programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION.

 

 

Do veřejné soutěže LUAIZ24 budou přijímány návrhy společných česko-izraelských projektů v kategorii průmyslového výzkumu (úroveň technologické připravenosti (TRL) 2-4)3

které povedou k technologické aplikovatelnosti a vývoji nových produktů, a to se zaměřením na jednu z následujících oblastí/podoblastí:

 

 1. Zdraví a lékařství – návrh a vývoj léčiv
 2. Udržitelnost a ochrana životního prostředí – klimatická změna, čistá energie, výzkum pouště, voda
 3. Datová věda – aplikace umělé inteligence

 

Uchazečem ve veřejné soutěži LUAIZ24 může být výzkumná organizace. Uchazeč si ke spolupráci na společném projektu volí bilaterálního partnera; izraelský partner společného projektu musí do konce soutěžní lhůty stanovené izraelským poskytovatelem podat návrh projektu svému poskytovateli. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3 roky. Řešení projektů v rámci této veřejné soutěže  bude zahájeno 1. července 2024 a musí být ukončeno 30. června 2027.

 

Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho izraelským partnerem na řešení výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“.

 

Souborem všech relevantních informací pro zpracování a podání návrhu projektu do LUAIZ24 je ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle § 19 zákona č. 130/2002 Sb. předložená níže. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci.

 

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 11. září 2023 a končí dne 15. listopadu 2023.

 

Hodnotící lhůta potrvá od 16. listopadu 2023 do 29. května 2024. Výsledky LUAIZ24 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

 

MŠMT jako poskytovatel stanovuje v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. způsob podání návrhů projektů výlučně v elektronické podobě. Návrhy projektu (PODPISOVÉ STRANY a Návrh projektu  v PDF) budou elektronickým podáním do konce soutěžní lhůty doručeny poskytovateli; v případě datové zprávy do datové schránky MŠMT.

 

Veškeré dokumenty k odeslání datovou schránkou dodejte, prosím, na ludmila.hrabakova@upol.cz do 14. listopadu 2023 do 12.00 hodin.

Elektronické podpisy dokumentů, stejně jako relevantní přílohy k podání projektu, řeším prostřednictvím komunikace s VaV jednotlivých pracovišť. Prosím o dostatečný předstih alespoň 2 dnů k zajištění podpisu statutárního orgánu na základě fakulní košilky. 

 

Relevantní odkazy:

Systém ISIX  https://isix.msmt.cz/

 

Důležité dokumenty:                                                                 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE -LUAIZ24, soubor typu pdf, (503,09 kB)

Příloha ZD LUAIZ24 - Vzor smlouvy o poskytnutí účelové podpory, soubor typu pdf, (356,87 kB)

Příloha ZD LUAIZ24 -Call for joint project proposals, soubor typu pdf, (385,86 kB)

 

Všechny další důležité dokumenty LUAIZ24 (formuláře povinných příloh, další podpůrné materiály) jsou k dispozici pod následujícím odkazem:  https://isix.msmt.cz/metodika/ke-stazeni/.

 

 

Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci:  https://www.psup.cz/kontakty/. V tomto případě:

Mgr. Eva Richterová

eva.richterova@upol.cz
tel.: 585 631 454

mobil: 734 763 491


Těšíme se na spolupráci.

Zdroj: MŠMT


 

 

MŠMT: VYHLÁŠENÍ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NA JAZYKOVOU PODPORU PRO UKRAJINCE „JAZYK JAKO BRÁNA“

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen “Ministerstvo”) vyhlašuje Výzvu k předkládání žádosti o poskytnutí dotace Jazyk jako brána: Soustavné jazykové vzdělávání pro Ukrajince – migranty směřující k jejich terciárnímu vzdělávání v českém jazyce.

 

 

Věcným zaměřením Výzvy je podpořit v akademickém roce 2023/2024 integraci Ukrajinců – migrantů s vízem strpění nebo udělenou dočasnou ochranou v České republice, a to prostřednictvím rozvoje jejich komunikačních kompetencí v českém jazyce obecného i odborného zaměření vedoucích k jejich potenciálnímu studiu na veřejné vysoké škole v českojazyčném studijním programu.

 

Výzva je určena pro realizaci tří jazykových kurzů v akademickém roce 2023/2024 v časovém rozmezí od 1. října 2023 do 31. srpna 2024 s minimální hodinovou dotací 660 vyučovacích hodin.

 

Žádost se doporučuje předkládat na formuláři, který je Přílohou č. 1 Výzvy. A to s následujícími přílohami:

 

 • čestné prohlášení o existenci či neexistenci dluhu vůči orgánům státní správy, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení a vůči územním samosprávným celkům;
 • pověřovací listina či plná moc v případě, že žádost o dotaci podává osoba jednající v zastoupení žadatele na základě pověření nebo udělené plné moci;
 • dokumenty prokazatelně dokládající skutečnosti pro potřeby věcného hodnocení definovaného v článku 7 Výzvy.

 

Ministerstvo upřednostňuje podání žádosti v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky Ministerstva.

Žádost se podává od 6. září 2023 do 6. října 2023.

 

Veškeré dokumenty k odeslání datovou schránkou je třeba dodat na ludmila.hrabakova@upol.cz nejpozději do 5. října 2023 do 12.00 hodin. Přílohy, na nichž je potřebný podpis statutárního orgánu UPOL, prosím, dodejte s předstihem 2 dnů před termínem odeslání na MŠMT.

 

O dotaci na základě Výzvy může požádat veřejná vysoká škola, zřízená dle zákona o vysokých školách, která v každém z kalendářních let 2020, 2021 a 2022 realizovala soustavnou jazykovou a odbornou přípravu cizinců ke studiu na vysoké škole v českojazyčném studijním programu v rozsahu alespoň 6 měsíců.

 

Více info v příloze.

 

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci:  https://www.psup.cz/kontakty/.


Těšíme se na spolupráci

 

Zdroj: MŠMT

 


 

 

Služby infrastruktury – výzva I. OP TAK vyhlášena

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu I. Služby infrastruktury v rámci implementace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

 
 

Vyhlášení výzvy: 1. 08. 2023

Zahájení příjmu žádostí: 09. 08. 2023

Ukončení příjmu žádostí: 18. 01. 2024 v 16.00

 

Cílem této výzvy je zakládání a posilování výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zlepšování poskytovaných služeb. Pro žadatele je připravena alokace ve výši 1 mld. Kč. 

 

Základní informace o výzvě

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 

A: Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům (ZA UPOL ŘEŠÍ PSUP) 

 

 • Stimulace činností v oblasti VaI, navazování
  a rozvíjení výzkumné spolupráce.
 • Podpora transferu vědeckých a technologických
  poznatků.
 • Komercializace výsledků výzkumu.
 • Ochrana a využití práv duševního vlastnictví.
 • Zavádění a demonstrace nových technologií
  a inovativních řešení.
 • Technické a technologické služby.
 • Strategické řízení a management inovací.
 • Validace nových podnikatelských modelů.
 • Přístup k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu.

 

B: Rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového
vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury. (ZA UPOL ŘEŠÍ VTP UP) 

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • MSP
 • velké podniky
 • výzkumné organizace
 • municipality

Více informací o programu

 

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi

 

 ZDROJ: www.mpo.cz

 


 

 

VYHLÁŠENÍ 5. SPOLEČNÉ VÝZVY V RÁMCI EVROPSKÉHO PARTNERSTVÍ PRO INOVATIVNÍ MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (EUROSTARS-3)

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení 5. společné výzvy v rámci Evropského partnerství pro inovativní malé a střední podniky (Eurostars-3). Cílem partnerství je podpora inovativních malých a středních podniků za účelem realizace mezinárodních výzkumných, vývojových a inovačních projektů s cílem vytvořit nový produkt, proces nebo službu pro komercionalizaci na evropských a globálních trzích.

 

5. společná výzva byla vyhlášena v pátek 14. července 2023 na webových stránkách https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2023-call-5 s uzávěrkou ve čtvrtek 14. září 2023 v 14:00 hodin SELČ a s vyhlášením výsledků v prosinci 2023. Čeští zájemci, kteří se chtějí výzvy zúčastnit, mohou své návrhy projektů Eurostars-3 předkládat v on-line aplikaci na sekretariá Eureka https://myeurekaproject.org/oauth2/sign_in?rd=%2F.

 

Výběr společných projektů na mezinárodní úrovni bude realizován sekretariátem Eureka, jemuž budou předloženy závěry ze zasedání Nezávislého hodnotícího panelu (Independent Evaluation Panel), který projekty ohodnotil z odborného hlediska na základě výsledků hodnocení nezávislých expertů. Výsledkem zasedání bude Žebříček způsobilých návrhů projektů Eurostars-3, jehož součástí bude seznam projektů doporučených k podpoře.

Žadatel, který uspěl v mezinárodním hodnocení Eurostars-3, následně požádá MŠMT o poskytnutí institucionální podpory na řešení vlastní části projektu, s nímž v mezinárodním hodnocení uspěl. Po ukončení hodnotícího procesu Eurostars-3 bude za tím účelem na webových stránkách MŠMT zveřejněna Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace na řešení projektu 5. výzvy Eurostars-3 (dále jen „Výzva 7D“).

 

Všechny relevantní a závazné informace jsou zájemcům podány na webových stránkách Eureka spolu s vyhlášením 5. Výzvy programu Eurostars-3. Českému zájemci je nicméně k dispozici též informační materiál obsahující výběr nejdůležitějších informací o programu, procesu výběru a požadavcích na žadatele 5. výzvy programu Eurostars-3. 

E-3 Informace pro žadatele_Eurostars-3, soubor typu pdf, (396,88 kB)

 

www.mstmt.cz


 

Vyhlášení 7. VS - Program Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 12. července 2023 sedmou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.

 

Sedmá veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:

Podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

V rámci podprogramu 2 - Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí. Podprogram 2 je financován z Národního plánu obnovy.

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 13. července 2023 v 9:00 hodin a končí dnem 13. září 2023.

Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, prosím, dodejte na: ludmila.hrabakova@upol.cz do 12. září 2023 do 12.00 hodin.

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné zajistit odpovídající spolupráci UPOL při podávání návrhu projektu. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, ve kterých vystupuje UPOL pouze jako partner.

Čestné prohlášení za UPOL bylo zasláno.

Pro uchazeče 7. veřejné soutěže programu Prostředí pro život bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 25. července 2023 od 10:00 hod. Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace). Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem nebo během webináře prostřednictvím formuláře.

 

 

DOKUMENTY SPOJENÉ SE 7. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ


Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Prioritní výzkumné cíle
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces
Příloha č. 3 – Aplikační garant v podprogramu 1
Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ v podprogramu 2

 

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky v7
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn statement of the applicant
Formulář pro druh výsledku Nmet
Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků

 

Doplňující dokumentace

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního
prostředí – Prostředí pro život

Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům
Výklad podmínek uznatelnosti nákladu dle Všeobecných podmínek verze č. 7 (ze dne 7. 2. 2023)
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Pravidla publicity

 

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele

 

Více informací k výzvě naleznete ZDE.

Zdroj: TAČR

 


 

TAČR: EnerDigit Call 2023: Mezinárodní výzva v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí je otevřena

 

Mezinárodní výzva EnerDigit Call 2023 je otevřena. Hlavním tématem výzvy je “digitalisation for green energy transition” a záměrem je finančně podpořit mezinárodní výzkumné projekty, které se zaměřují na digitální řešení energetických systémů a sítí. A to nejen z čistě technického pohledu, ale také z pohledu obchodních modelů a interakce se společností.

 

Návrhy projektů můžete podávat do 12. září 2023, 14:00 SEČ prostřednictvím mezinárodního přihlašovacího portálu The NordForsk Application Portal. Výzva je pouze jednokolová.

 

Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu Technologické agentury ČR (TA ČR) EPSILON (Podprogram 2 – Energetika a materiály). Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”. Českými uchazeči mohou být výzkumné organizace i soukromé podniky.

 

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 1 000 000 €. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Cíle výzvy v originálním znění jsou následující:

 • Advance the green energy transition in all sectors of the energy system while ensuring security of supply.
 • Shaping new transnational business and investment opportunities by sector coupling and development of new value chains in innovative and cost-effective energy solutions, thereby creating new employment opportunities and contributing to the development of an environmentally sustainable financial growth.
 • Ensuring social sustainability and coherence with digitalisation in other sectors in the progression of the green energy transition.

V dokumentu Podmínky zapojení českého uchazeče, která je dostupná zde, najdete veškeré potřebné informace pro českého uchazeče. Pro uchazeče ze všech zemí se se 13. června 2023 konal informační webinář. Další z webinářů je pak předběžně v plánu na začátku září 2023, datum bude upřesněno.

 

Seznam zemí, které jsou do výzvy zapojené:

Česká republika (TA ČR), Německo (PtJ), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI)*, Švédsko (SWEA)*, Turecko (TÜBITAK), Velká Británie – Skotsko (SCOTENT)

 

*účast bude ještě potvrzena

Pro aktuální informace sledujte webové stránky výzvy tacr.cz a eranet-smartsystems.eu.

 

zdroj: www.tacr.cz

 


 

Výzva LUE231: VYHLÁŠENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRO VÝBĚR PROJEKTŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-EUREKA – LUE231

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (dále jen „MŠMT“), poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, schváleném Usnesením vlády ČR ze dne 19. dubna 2021 č. 385 (dále jen „program I-E II“); podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) vyhlašuje dne 24. května 2023

 

VÝZVU K PODÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI (dále jen „Výzva LUE231“) v programu I-E II, podprogramu INTER-EUREKA 

 

Záměrem Výzvy LUE231 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2024–2026 (max. 3 roky).

 

Výzva LUE231 je cílena na programy Cluster a Network projects mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUE231 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu partnerů států sítě Eureka. Záměr spolupráce mezi českým uchazečem a jeho zahraničním partnerem na řešení projektu bude ze strany českého uchazeče doložen přílohou návrhu projektu „Eureka Application“.

 

Soubor všech relevantních informací pro zpracování a podání Návrhu projektu do LUE231 je tvořen dokumenty „Výzva LUE231“ (představující specifickou část) a „Pravidla Národní výzvy Eureka“ (Příloha I. Výzvy LUE23 obsahující obecnou část) podle § 7 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb. předložených níže. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v dokumentu Výzva LUE231.

 

Lhůta pro podávání návrhů projektů, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory) do výběru projektů na mezinárodní úrovni, začíná dne 24. května 2023 a končí dne 14. července 2023. Hodnotící lhůta potrvá od 15. července 2023 do 13. prosince 2023. Výsledky LUE231 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

 

Relevantní odkazy

Systém ISIX        https://isix.msmt.cz/

 

Důležité dokumenty       

Výzva_LUE231_Výzva k podávaní návrh projektu.pdf.(225,65 kB)

Příloha I. Pravidla LUE.pdf, (545,75 kB)

Příloha II Výzvy LUE_vzor smlouvy, soubor typu zip, (113 kB)

Všechny další důležité dokumenty LUE231 (formuláře povinných příloh, další podpůrné materiály) jsou k dispozici pod následujícím odkazem:       https://isix.msmt.cz/metodika/ke-stazeni/ 

  

Zdroj: MŠMT

 


 

 

MZE - Vyhlášení 1. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2023, Program ZEMĚ II

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo v na začátku června roku 2023 podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024–2032, ZEMĚ II“ (dále jen „Program ZEMĚ II“) s počátkem řešení projektů v březnu v roce 2024.

 

Pro klíčovou oblast Bioekonomika jsou stanovena témata:

 

 • Vyhodnocení a monitoring udržitelného hospodaření s organickou hmotou v orné půdě v rámci nového opatření I. pilíře - celofaremní ekoplatby
 • Řešení dopadů územní ochrany přírody na hospodaření vlastníků lesů a dřevozpracující sektor
 • Kontrola shodnosti a ověřování původu reprodukčního materiálu lesních dřevin v rámci kontrolního systému při jeho uvádění do oběhu na základě analýz DNA
 • Optimalizace kontrolních plánů, včetně optimalizace plánu odběru vzorků, založená na informacích o spotřebním koši a analýze rizika a za pomoci vytvořeného modelu
 • Uplatnění místní produkce a bioprodukce a rozvoj udržitelného veřejného stravování

 

Pro klíčovou oblast Smart zemědělství jsou stanovena témata:

 

 • Vymezení specifických oblastí zemědělství pro zajištění udržitelného rozvoje území
 • Dvojí využití půdy k zemědělské výrobě a výrobě elektřiny – Agrovoltaika
 • Vývoj a inovace nástrojů pro omezování výskytu škodlivých organismů v množitelském materiálu drobného ovoce
 • Metody integrované ochrany rostlin v oblasti pěstování zeleniny se zaměřením na měnící se spektrum účinných látek
 • Racionalizace využívání zemědělské půdy pomocí metod vycházejících z principů precizního zemědělství jako prostředek pro naplňování cílů strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli"
 • Využití dat z více zdrojů pro šlechtění a management organismů s hospodářským využitím v zemědělství s využitím moderních postupů zpracování dat s návazností na genomický odhad plemenných hodnot
 • Sestavení vhodného designu alternativního ustájení pro nahrazení klecových technologií v porodnách prasnic při současném zachování životaschopnosti selat
 • Vyvinutí a zavedení metodiky na testování a hodnocení úrovně rezistence / tolerance odrůd cukrovky k virovým žloutenkám
 • Vyhledávání genetických zdrojů protivirové resistence hospodářských zvířat pro šlechtitelské nebo biotechnologické využití
 • Standardizovaná metodika pro interpretaci výsledků mikrobiologických analýz piva

 

Pro klíčovou oblast Globální změny v biosféře jsou stanovena témata:

 

 • Uhlíkové zemědělství a stanovení a úspory emisí skleníkových plynů ze zemědělské výroby
 • Produkce znečišťujících látek a emisí u monogastrických zvířat při zkrmování alternativních zdrojů proteinu
 • Půdoochranná technologie pro mák setý uplatňovaná v rámci standardu DZES 5
 • Strategie k zabezpečení dostatečných a udržitelných vodních zdrojů v krajině a pro pokrytí hospodářských potřeb
 • Vyhodnocení možností posílit zásobování obyvatel pitnou vodou propojením skupinových vodovodů a vodárenských soustav jako adaptační opatření na změnu klimatu
 • Predikce dopadů probíhající klimatické změny na Lesnicko-typologický klasifikační systém a předpokládaný vývoj lesních vegetačních stupňů s vyhodnocením vlivu mezo a mikroklimatu a návrhy úprav typologického systému
 • Hodnocení dopadů výskytu, šíření a návrhy efektivních postupů eradikace nepůvodních druhů živočichů, vyžadujících regulaci v ČR

 

Harmonogram veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu ZEMĚ II

 

Aktivita

Datum

Vyhlášení veřejné soutěže

 7. června 2023

Začátek soutěžní lhůty

 8. června 2023

Konec soutěžní lhůty – termín pro podávání návrhů projektů

 26. července 2023 v 16:29:59

Konec soutěžní lhůty – termín pro zaslání potvrzení podání elektronického návrhu projektu a zaslání dokladů pro prokázání způsobilosti uchazeče

 26. července 2023 v 23:59:59

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže

 do 17. ledna 2024

 

Čestná prohlášení budou za UPOL zaslána. Veškeré podklady k odeslání datovou schránkou, prosím, dodejte na ludmila.hrabakova@upol.cz do 25. 7. 2023.

 

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné zajistit odpovídající spolupráci UPOL při podávání návrhu projektu. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, ve kterých vystupuje UPOL pouze jako partner.

 

 

________________________________________

 

Informační semináře pro uchazeče

V souvislosti s plánovaným termínem vyhlášení veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024–2032, ZEMĚ II, 7. června 2023, je naplánován termín semináře pro uchazeče o podporu.

Informační semináře se uskuteční:

 

 • 20. června 2023 od 10:00 hod. v kampusu Mendelovy univerzity v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, v místnosti A01 (budova A). V tomto termínu je počet účastníků omezen na 180 lidí.

Pro účast na semináři se přihlaste přes online formulář.

Účast na seminářích je zdarma.

 

Cílem seminářů je zejména seznámit uchazeče o podporu na projekty vědy a výzkumu s počátkem řešení od roku 2024 s pravidly poskytovatele (MZe) platnými dle Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž vyhlášenou v roce 2023, budou představena výzkumná témata a budou poskytnuty praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím Informačního systému TA ČR ISTA. Prostor bude věnován také Vašim dotazům.

 

Veškeré informace najdete také pod tímto odkazem.

 

Zdroj: https://eagri.cz/

 

 


 

 

PROGRAM DELTA 2: VYHLÁŠENÍ 5. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 17. května 2023 pátou veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 18. května 2023 a končí dnem 19. července 2023.

 

Předmětem této veřejné soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních institucí. 

Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Dalším cílem veřejné soutěže je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy. 

 

Návrh projektu se předkládá prostřednictvím ISTA v anglickém jazyce.

TA ČR také doporučuje, aby si uchazeč po přihlášení přepnul ISTA na anglickou verzi přes ikonu vlajky v pravém horním rohu.

 

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

Lokalita

Název zahraniční organizace

Zkratka

Korejská republika

Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning

KETEP

Sasko, Spolková republika Německo

Saxon State Ministry for Economic Affairs, Labour and Transport

SMWA

Spojené státy americké

Department of Energy of the United States of America

DOE

Stát Izrael

Israel Innovation Authority

IIA

Tchaj-wan

Ministry of Economic Affairs

MoEA

Tchaj-wan

National Science and Technology Council

NSTC

 

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 5. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Call documentation
Příloha č. 1 – Specifické podmínky jednotlivých zahraničních organizací
Annex No. 1 – Specific conditions of individual foreign organizations
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces
Annex No. 2 – Evaluation process

 

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky v7
General Terms and Conditions v7
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Common Proposal 
Form Pre-existent knowledge
Formulář pro druh výsledku Nmet/Form for result of the Nmet type

 

Doplňující dokumentace

Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Research data and open access to outputs/results
Plán správy dat – TA ČR
Data Management Plan – TA CR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Výklad podmínek uznatelnosti nákladu dle Všeobecných podmínek verze č. 7 (ze dne 7. 2. 2023)
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR

 

Zdroj: TAČR

 


 

 

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION – LUAUS24 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR-USA)

MŠMT vyhlašuje dne 17. května 2023 VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUAUS24 (bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké) - LUAUS24. 

Záměrem LUAUS24 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–5 let.

Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho americkým partnerem na řešení výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“.

Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci.

Soutěžní lhůta  začíná dne 18. května 2023 a končí dne 30. června 2023. Hodnotící lhůta potrvá od 1. července 2023 do 15. prosince 2023. Výsledky LUAUS24 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

 

Relevantní odkazy

Systém ISIX        https://isix.msmt.cz/

 

Důležité dokumenty                                                             

ZADAVACI DOKUMENTACE- LUAUS24.pdf,(767,78 kB)

Příloha ZD_LUAUS24_Vzor smlouvy o poskytnutí podpory.pdf,(494,44 kB) 

Všechny další důležité dokumenty LUAUS24 (formuláře povinných příloh, další podpůrné materiály) jsou k dispozici pod následujícím odkazem:        https://isix.msmt.cz/metodika/ke-stazeni/

  

Návrhy budou odesílány prostřednictvím datové schránky UPOL, veškeré dokumenty, prosím, dodejte na ludmila.hrabakova@upol.cz nejpozději do 28. června 2023.

 

Zdroj: MŠMT

 

 


 

Vyhlášena jednostupňová soutěž AZV

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 16. 5. 2023 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 (dále jen „Program“).

 

Termíny VS

 • zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2024 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
 • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2027,
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.
 • soutěžní lhůta začíná 17.5.2023
 • konec soutěžní lhůty je 29.6.2023 (do 12.00 hod)

Předmět soutěže

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění.

 

Zadávací dokumentace

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání žádostí, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení žádostí jsou podrobněji popsány v přiložené zadávací dokumentaci.

 

Shrnutí

 • Aplikace pro podávání žádostí (ZDE)
 • Manuál – Aktivace a přihlášení do ISVP (ZDE)
 • Metodickou podporu aplikace ISVP zajišťuje AZV ČR na adrese helpdesk@azvcr.cz, tel. číslo 271 019 257 (po-pá, od 8:00 – 16:00 hod.)
 • Technickou podporu aplikace ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: registry@uzis.cz, tel. číslo +420 222 269 999
 • Zadávací dokumentace (ZDE)
 • Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 (ZDE)
 • Nejčastější dotazy k veřejné soutěži (https://www.azvcr.cz/casto-kladene-dotazy/)

Přílohy

ZD_VES_2024.pdf (974,14 KB)
ZD_VES_2024_EN.pdf (922,69 KB)
Checklist-2023.pdf (171,79 KB)
CP_FO_prokazani_zpusobilosti.pdf (133,33 KB)
CP_PO_prokazani_zpusobilosti.pdf (139,85 KB)
CP_FO-mimo-CR_prokazani_zpusobilosti.pdf (132,74 KB)
CP_PO-mimo-CR_prokazani_zpusobilosti.pdf (139,42 KB)
CP_PO_rozpoctova_pravidla.pdf (174,45 KB)
CP_vyzkumna_organizace.pdf (161,14 KB)
Aktivace_a_prihlaseni_do_ISVP_2023.pdf (623,69 KB)
Vyplneni_a_podani_navrhu_projektu_VES2024_ISVP.pdf (2,14 MB)

 

Více informací k vyhlášené soutěži naleznete ZDE.

 

Zdroj: AZV


 

 

CENA MILADY PAULOVÉ 2023 (oblast bioekonomiky)

 

CMP.jpg
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje 15. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2023 bude udělena v oblasti bioekonomiky.
 

Prostřednictvím Ceny Milady Paulové, která nese jméno historičky, jež jako první žena získala právo přednášet na české univerzitě (1925) a stala se také první profesorkou na našem území (1939), MŠMT oceňuje vědeckou práci významných českých badatelek a nabízí inspiraci začínajícím vědkyním a studujícím, které vědeckou dráhu zvažují. Cena Milady Paulové si každý rok klade za cíl upozorňovat na úlohu a významný přínos žen v nejrůznějších oborech. 

 

Záměrem letošního vyhlášení Ceny Milady Paulové 2023 je podpořit působení žen v oblasti bioekonomiky v českém výzkumném prostředí. MŠMT ocení celoživotní přínos žen tomuto oboru ve snaze přispět ke zviditelnění těch, jejichž vědecká práce je pro rozvoj oboru dlouhodobě nejzásadnější. Bioekonomika je charakterizována jako produkce, využívání a konzervace přírodních zdrojů a s tím spojený výzkum, technologie a inovace směřující k udržitelnému zacházení s životním prostředím. Bioekonomika pokrývá ta odvětví a systémy, jejichž základem jsou biologické zdroje (zvířata, rostliny, mikroorganismy, biomasa, včetně organického odpadu), využívání jejich funkcí a principů. Zahrnuje tak zemědělství, lesnictví, akvakulturu, potravinářský a chemický průmysl nebo energetiku.

 

Z širokého ekonomického hlediska pokrývá soubor činností týkajících se vynálezů, vývoje, výroby a obnovitelného využití biologických produktů a procesů. Evropská unie definuje bioekonomiku jako komplexní přístup pro řešení současných výzev, ať již ekologických, energetických, nebo souvisejících s potravinovou bezpečností, jejichž význam v posledních letech umocnila především epidemická a válečná situace. Evropská unie, ale též mezinárodní světové organizace svými politikami a výzkumnými agendami v oblasti bioekonomiky dokládají její globální význam.

 

Cena Milady Paulové je spojena s finančním oceněním ve výši 250 000 Kč.

 

Jak nominovat:

 

Nominaci na ocenění může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce. Nominační dopisy musí být předloženy v elektronické podobě na e-mailovou adresu cena@soc.cas.cz, a to nejpozději do pondělí 31. července 2023.

 

Vyhlášení CMP 2023.pdf

Pravidla CMP 2023.pdf

Statut CMP 2023.pdf

 

Zdroj: www.msmt.cz

 


 

1. VS TAČR v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem dopravy dne 26. dubna 2023 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030 (dále jen „veřejná soutěž”).

 

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

 

Veřejná soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního sektoru a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

 

 • Každý návrh projektu musí naplnit jeden ze specifických cílů programu:

 

○ Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava

○ Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava

○ Nízkoemisní a ekologická doprava - v rámci tohoto cíle bude možné podpořit pouze návrhy projektů, které jsou zaměřeny na výzkum a vývoj bezemisní dopravy.

 

 • Návrh projektu nesmí být zaměřen na výzkum či vývoj vozidel se spalovacím motorem, v souladu s podmínkami čerpání prostředků z Národního plánu obnovy.

 

 • Zvláštní důraz se klade na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výstupů/výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti.

 

Veřejná soutěž je vyhlášena v souladu s podmínkami Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe. V souladu s podmínkami čerpání prostředků z Národního plánu obnovy nesmí být návrh projektu v této veřejné soutěži  zaměřen na výzkum či vývoj vozidel se spalovacím motorem.

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 27. dubna 2023 v 9:00 a končí dnem 28. června 2023 v níže uvedené hodiny:

 

 • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

 

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné zajistit odpovídající spolupráci UPOL při podávání návrhu projektu. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, ve kterých vystupuje UPOL pouze jako partner.

 

Dokumenty k prokázání způsobilosti budou za UPOL zaslány. Potvrzení podání, které se odesílá datovou schránkou, dodejte na ludmila.hrabakova@upol.cz do 26. června 2023 do 12.00 hod.

 

 

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému se dozvíte ve videonávodu.  

 

Pro uchazeče 1. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2030 bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 9. května 2023 od 09:30 hod. Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace).

V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu v ISTA. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem nebo během webináře prostřednictvím formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

 

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost
  za období tří let (2019, 2020, 2021); 
 • nenaplňují definici podniku v obtížích
 • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 28. 6. 2023;
 • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

 

V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu doprava2030@mdcr.cz, a to nejpozději do 21. 5. 2023. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty.

 

Ministerstvo dopravy bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektů, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany Ministerstva dopravy. Doporučujeme si tuto garanci projednat s příslušným odborem ještě před zasláním oficiální žádosti. Pro rychlejší vyřízení žádosti zasílejte samostatný e-mail pro každý návrh projektu (např. pokud požadujete aplikační garanci k třem návrhům projektů, pošlete tři e-maily) a do předmětu e-mailu uveďte vždy kód návrhu projektu.

Pokud plánujete výsledek druhu NmetS, který chcete předložit ke schválení Ministerstvu dopravy, je třeba se řídit Pokynem ke schválení metodik. Spolu s Žádostí o aplikační garantství posílejte Žádost o vystavení potvrzení věcně příslušného orgánu veřejné správy pro druh výsledku NmetS a Formulář pro druh výsledku NmetS – MD, ve kterém bude dostatečně podrobně výsledek popsán. Potvrzený Formulář pro druh výsledku NmetS – MD poté přiložte k návrhu projektu. Více informací o procesu schválení metodik naleznete na webu MD zde.

 

 

Pokud je výsledek NmetS, NmetA, NmetC určen pro schválení  jiným orgánem než Ministerstvem dopravy, je povinnou přílohou návrhu projektu Formulář pro druh výsledku Nmet. Formulář musí být potvrzený příslušným orgánem, do jehož kompetence daná problematika spadá.

 

Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

 

 

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

 

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces

 

Související dokumentace a formuláře

 

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant
Formulář pro druh výsledku Nmet
Formulář pro druh výsledku NmeS – MD
Aplikační garant

 

 

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/. Konkrétně na Mgr. Evu Novosádovou.

 

 

Mgr. Eva Novosádová

eva.novosadova@upol.cz
tel.: 585 631 401

mobil: 733 690 742 

 


Těšíme se na spolupráci.

 

Zdroj: www.tacr.cz


 

Výzva MŠMT: Climate and Cultural Heritage (CCH) 2023 Collaborative Research Action (CRA)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 26. dubna 2023 byla vyhlášena výzva s názvem  „Climate & Cultural Heritage (CCH) 2023 Collaborative Research Action (CRA)“. Výše uvedená výzva byla vyhlášena rovněž ve spolupráci s  iniciativou Společného programování „Klima“ (JPI CLIMATE) , do níž je ČR aktivně zapojena, a Belmont Forum.

 

Cílem této výzvy je podpořit transdisciplinární a konvergentní přístupy k výzkumu kulturního dědictví a změny klimatu, podpořit spolupráci mezi výzkumnou komunitou v několika regionech a přispět k rozvoji znalostí a změně politiky na globální úrovni. Žadatelé jsou vyzýváni, aby předložili výzkumné návrhy, které se týkají alespoň jednoho ze tří témat výzvy:

- Dopad změny klimatu na kulturní dědictví;
- Kulturní dědictví jako zdroj pro zmírnění dopadů změny klimatu a přizpůsobení se této změně;
- Udržitelná řešení pro kulturní dědictví.

 

Kompletní znění této výzvy, včetně seznamu zúčastněných zemí, financujících organizací, časového harmonogramu, vymezení klíčových cílů, podporovaných oblastí a očekávaných dopadů naleznete zde

Termín pro předložení plných návrhů projektů – „Full Project Proposals“ – je stanovený na den 8. září 2023.

Návrhy projektů budou předkládány výhradně prostřednictvím elektronické aplikace. Kompletní návod pro podávání návrhů projektů včetně příslušného formuláře je k dispozici zde

 

Rozpočtová alokace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na uvedenou výzvu, která je organizována iniciativou Společného programování „Kulturní dědictví a globální změny“ (JPI CH), iniciativou Společného programování „Klima“ (JPI CLIMATE) a Belmont Forum, činí 500 000 EUR.

 

V návaznosti na zveřejnění věcně předmětné výzvy k předkládání návrhů projektů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále specifikuje kritéria způsobilosti českých účastníků projektů v dokumentu, který je k dispozici ke stažení pod odkazem JPI CH 2023_Eligibility Criteria.

Každý český účastník řešitelského týmu předkládaného návrhu projektu je povinen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doložit:

 1. způsobilost k řešení projektu předložením vyplněného a podepsaného formuláře Čestného prohlášení.
 2. rozpis způsobilých nákladů projektu vztahujících se k jeho činnostem vykonávaným v rámci projektu formou předložení vyplněného a podepsaného formuláře Specifikace nákladů.

Čestné prohlášení uchazeče bude po předchozí domluvě k dispozici na ludmila.hrabakova@upol.cz.

Návrh projektu a relevantní přílohy je každý účastník povinen předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do dne 8. září 2023, přičemž preferovaným způsobem doručení je odeslání digitálně podepsaných formulářů prostřednictvím datové schránky. Proto prosím o dodání všech podkladů k podpisu a odeslání na ludmila.hrabakova@upol.cz do 6. září 2023.

 

 

V případě, že český účastník bude na základě výsledků mezinárodního hodnocení a po schválení zástupců financujících autorit států participujících v této výzvě úspěšný, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může požádat takové české účastníky, aby předložili dodatečné dokumenty buď v anglickém, nebo českém jazyce za účelem vydání rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory podle pravidel stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/. Konkrétně na Mgr. Evu Richterovou.

Mgr. Eva Richterová

eva.richterova@upol.cz
tel.: 585 631 454

mobil: 734 763 491


Těšíme se na spolupráci.

 

zdroj: www.msmt.cz

 

 

 


 

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PODPORU BILATERÁLNÍCH PROJEKTŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ČESKO-NĚMECKO V AKTIVITĚ MOBILITY, S DOBOU ŘEŠENÍ 2024-2025

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“), vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“) a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „Výzva 8J24DE“) na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Německo v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI (kód IS VaVaI: 8J; dále jen „aktivita Mobility“), a to s dobou řešení 2024-2025.

 

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

 

Věcným zaměřením Výzvy 8J24DE je poskytnutí národní finanční podpory českému subjektu, který sestavil bilaterální mezinárodní partnerství, a podal návrh výzkumného projektu určeného zaměření a v určené kategorii výzkumu. Žádost bude s tímto věcným zaměřením Výzvy 8J24DE v souladu, budou-li v ní žadatelem SOUČASNĚ naplněna následující kritéria:

 

PROJEKT Součástí žádosti o poskytnutí dotace je projekt výzkumu, vývoje a inovací podle § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb. Žadatel v žádosti určí osobu, která je mu odpovědná za odbornou úroveň projektu – řešitele.

 

PARTNERSTVÍ Žadatel sestavil společný tým se zahraničním partnerem, tedy s institucí ze země bilaterálního partnera Výzvy 8J24DE, tento zahraniční partner je vymezen v příslušné části žádosti. Partner žadatele zároveň podal do společného data uzavření Výzvy 8J24DE žádost svému poskytovateli. Bilaterální partner Výzvy 8J24DE Německo.

 

Další projektový partner v ČR1 pro Výzvu 8J24DE je přípustný; maximální počet dalších projektových partnerů v ČR projektu: 1 ZAMĚŘENÍ PROJEKTU Předložený projekt spadá do následující vědní oblasti – bez omezení vědní oblasti. KATEGORIE VAVAI Předložený projekt spadá do kategorie – základní výzkum, průmyslový výzkum, experimentální vývoj.

 

Poskytovatelé z partnerských zemí, tj. Česká republika – poskytovatel MŠMT v programu: aktivita Mobility – 8J a Spolková republika Německo – poskytovatel Deutscher Akademischer Austauschdienst (dále jen „DAAD“) v programu: DAAD – Programme der Projektförderung, rozhodli v souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci podepsané v Praze dne 2. listopadu 1990 o společném vyhlášení výzvy pro bilaterální projekty s dobou řešení 2024-2025.

Výzva 8J24DE je realizací tohoto záměru na české straně. Současně s Výzvou 8J24DE v České republice provádí analogický výběr poskytovatel na německé straně. Zahraniční partner českého žadatele se účastní výběru projektu v Německu, a to podle pravidel německého poskytovatele.

 

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace ve Výzvě 8J24DE končí dne 12. června 2023. Podklady k zajištění podpisu pana rektora dodejte na ludmila.hrabakova@upol.cz do 9. června 2023.

Výzva 8J24DE, soubor typu pdf, (221,98 kB)

Příloha I. Výzvy 8J24DE Formulář ŽÁDOSTI, soubor typu docx, (92,73 kB)

Výzva německého partnera je publikována zde: Förderprogramme - DAAD

 

Zdroj: MŠMT

 


 

Výzva k podání projektů česko-rakouské spolupráce v programu Interreg otevřena!

Program Interreg Rakousko-Česká republika vyhlásil k 31.3.2023 1. výzvu k podávání projektů. Lhůta pro podání projektových žádostí je stanovena na 30. 6. 2023 14:00 hod.  

 

Jedná se o výzvu k předkládání návrhů projektů přeshraniční spolupráce s maximální mírou financování až 80 % dle typu žadatele. Podpora je vyplácena vždy zpětně. Celkem je k dispozici z Evropského fondu pro regionální rozvoj na spolufinancování projektů 86.821.148 €.

 

Obsahově se program zaměřuje na 4 prioritní oblasti pro období 2021–2027: 

 

Priorita 1: Výzkum a inovace

Priorita 2: Klima a životní prostředí

Priorita 3: Vzdělávání, kultura a cestovní ruch

Priorita 4: Přeshraniční správa

 

 

Každý projekt v rámci Programu musí být společně realizován minimálně jedním českým a jedním rakouským partnerem.

 

Program je zaměřen především na veřejnoprávní instituce a neziskové organizace, tedy organizace založené za jiným účelem, než je dosahování zisku. 

 

Projektoví partneři mohou mít sídlo v programovém území i mimo ně – vždy ale na území Rakouska nebo Česka. Zásadní je, aby jejich projektové aktivity měly jasný dopad na programové území 

 

 

 

Bližší informace jsou k dispozici také v Programové příručce a na webu Interreg Rakousko-Česká republika.

 

Pro zájemce jsou v průběhu dubna připravené také semináře v Brně či Jihlavě, na které je možné se přihlásit ZDE.

 

Zdroj: www.at-cz.eu/cz

 


 

Výzva MŠMT MOBILITY: Spolupráce CZ FR (8J24FR)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“), vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“) a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „Výzva 8J24FR“) na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Francie v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI (kód IS VaVaI: 8J; dále jen „aktivita Mobility“), a to s dobou řešení 2024-2025.

 

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Poskytovatelé z partnerských zemí, tj. Česká republika – poskytovatel MŠMT, v programu: aktivita Mobility 8J a Francie – poskytovatel Ministerstvo Evropy a zahraničních věcí (MEAE) a Ministerstvo vysokého školství, výzkumu a inovací (MESRI), v programu: v programu: PHC BARRANDE, rozhodli v souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci podepsané v Praze dne 29. června 1965 o společném vyhlášení výzvy pro bilaterální projekty s dobou řešení 2024-2025.

Výzva 8J24FR je realizací tohoto záměru na české straně. Současně s Výzvou 8J24FR v České republice provádí analogický výběr poskytovatel na francouzské straně. Zahraniční partner českého žadatele se účastní výběru projektu ve Francii, a to podle pravidel francouzského poskytovatele.

 

VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ VÝZVY

 

Věcným zaměřením Výzvy 8J24FR je poskytnutí národní finanční podpory českému subjektu, který sestavil bilaterální mezinárodní partnerství, a podal návrh výzkumného projektu určeného zaměření a v určené kategorii výzkumu. Žádost bude s tímto věcným zaměřením Výzvy 8J24FR v souladu, budou-li v ní žadatelem SOUČASNĚ naplněna následující kritéria

 

PROJEKT Součástí žádosti o poskytnutí dotace je projekt výzkumu, vývoje a inovací podle § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb. Žadatel v žádosti určí osobu, která je mu odpovědná za odbornou úroveň projektu – řešitele.

 

PARTNERSTVÍ Žadatel sestavil společný tým se zahraničním partnerem, tedy s institucí ze země bilaterálního partnera Výzvy 8J24FR, tento zahraniční partner je vymezen v příslušné části žádosti. Partner žadatele zároveň podal do společného data uzavření Výzvy 8J24FR žádost svému poskytovateli.

 

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace ve Výzvě 8J24FR končí dne 31. května 2023.

Podklady k zaslání datovou schránkou je třeba dodat na: ludmila.hrabakova@upol.cz do 29. května 2023, tedy s dostatečným předstihem k zajištění podpisu statutárního orgánu UPOL na projektovou žádost.

 

Dokumenty:

VÝZVA_ 8J24FR, soubor typu pdf, (327,68 kB)

Příloha I. Výzvy 8J24FR_Formulář ŽÁDOSTI

Výzva francouzského partnera je publikována zde: https://www.campusfrance.org/fr/barrande

 

 

Zdroj: www.msmt.cz


 

MINISTERSTVO VNITRA - PROGRAM SECTECH: Vyhlášení 2. veřejné soutěže

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo dne 15. března 2023 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021–2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH) /dále jen soutěž/, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem naplňování cílů Programu SECTECH. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

 

V této veřejné soutěži lze podávat návrhy projektů navazujícího vývoje v oblastech s vysokým okamžitým přínosem pro praxi. Hlavním přínosem této veřejné soutěže je odstranění inovačních bariér. Podporovány budou návrhy projektů, které vynikají vývojovou povahou a značným důrazem na testování a evaluaci v reálných podmínkách s cílem dotažení budoucího nového produktu a jeho funkčních vlastností. Předpokládá se zejména podpora projektů navazujících na dřívější aktivity veřejné podpory, aktivity směřující k nové (bezpečnostní) aplikaci technologie vyvinuté pro jiné odvětví, Tím bude zajištěna možnost rychlejšího a efektivnějšího uplatnění výsledků, které k zajištění bezpečnostních přínosů vyžadují průmyslovou produkci, ale současně budou tržně dostupné.

Uchazeči mohou být následující subjekty:

 • malý nebo střední podnik ,
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí (dále jen „výzkumná organizace“) 13, které jsou zapsané na seznamu výzkumných organizací MŠMT.

Výzkumné organizace se mohou do Programu SECTECH hlásit pouze ve spolupráci s podnikovým partnerem, přičemž se za podnikového partnera považují i firmy typu spin-off v plném vlastnictví výzkumných organizací.


Plánovaná alokace soutěže je 300 milionů korun, s omezením podpory na jeden projekt na 30 milionů korun. Maximální intenzita podpory na projekt je stanovena na 70% uznatelných nákladů. Do soutěže se mohou hlásit malé a střední podniky a dále také výzkumné organizace.

Délka projektů byla stanovena na 36 měsíců se začátkem realizace od ledna 2024. Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz).

Soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 16. března 2023 a končí dne 3. května 2023, a to následovně:

 

 • návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 15:59:59 hodin dne 3. května 2023,
 • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hodin dne 3. května 2023 prostřednictvím datové schránky poskytovatele; po uvedeném časovém údaji bude na návrh pohlíženo jako na pozdní doručení (tzn. nesplnění formálních kritérií pro přijetí do veřejné soutěže).

 

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné před odesláním potvrzení podání elektronického návrhu projektu na TAČR zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné potvrzení podání projektu zaslat datovou schránkou UPOL. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, ve kterých vystupuje UPOL pouze jako partner.

Předvyplněná čestná prohlášení a smlouvy budou k dispozici na vyžádání taktéž na ludmila.hrabakova@upol.cz, prosím, počítejte s dostatečným předstihem alespoň 2 pracovních dnů k zajištění podpisu statutárního orgánu UPOL na relevantní dokumenty.

 

 

Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději 15. 11. 2023.

Návrhy projektů, které je možné podávat do této soutěže, musí naplňovat svým obsahem jeden z následujících oborů:

 

 • Umělá inteligence;
 • Robotika;
 • Kyberbezpečnost, konektivita a ostatní ICT;
 • Pokročilé materiály;
 • Nanotechnologie;
 • Lasery, sensory a fotonika;
 • Přístrojová technika.
   

Každý návrh projektu musí také obsahovat minimálně jeden hlavní výsledek, který bude naplňovat definici dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, a to prototyp, funkční vzorek, průmyslový a užitný vzor, software nebo poloprovoz či ověřenou technologii.

 

Kontaktní údaje MV ČR:

 

- Petr Jůza, 974 832 868, petr.juza@mvcr.cz

- Michaela Ceklová, 974 833 118, michaela.ceklova@mvcr.cz


Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele.

Na poskytnutí podpory není právní nárok. 

 

Vyhlášení druhé veřejné soutěže - Výzkum (mvcr.cz)
 

 

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/. Konkrétně na Mgr. Martinu Kleislovou.


Mgr. Martina Kleislová

 

martina.kleislova@upol.cz                                
tel.: 585 631 059

mobil: 737 818 118

 


 

MŠMT Výzva 8J24AT - ČESKO-RAKOUSKO

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Rakousko v aktivitě Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI (kód IS VaVaI: 8J; dále jen „aktivita Mobility“), a to s dobou řešení 2024-2025
(dále jen „Výzva 8J24AT“).

 

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

 

Poskytovatelé z partnerských zemí, tj. Česká republika – poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v programu: aktivita Mobility – 8J a Rakouská republika – poskytovatel Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (dále jen „BMBWF“) ve spolupráci s Österreichische Austauschdienst v programu: WTZ – Wissenschaftlich-Technische Zusammenarbeit, rozhodli v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008 o společném vyhlášení výzvy k podání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2024–2025. 

 

Věcným zaměřením Výzvy 8J24AT je poskytnutí národní finanční podpory českému subjektu, který sestavil bilaterální mezinárodní partnerství, a podal návrh výzkumného projektu určeného zaměření a v určené kategorii výzkumu.

 

Výše finančních prostředků určená na realizaci výzvy 8J24AT činí 3 000 000 Kč.

 

VÝŠE DOTACE: je udána maximální celková výše dotace 200 000 Kč na projekt a současně maximální výše dotace 100 000 Kč na kalendářní rok. Tyto dva limity nesmí být v žádosti překročeny.

 

Výzva 8J24AT je realizací této společné výzvy na české straně. Současně s Výzvou 8J24AT v České republice provádí analogický výběr poskytovatel BMBWF. Zahraniční partner českého žadatele se účastní výběru projektu v Rakousku, a to podle pravidel rakouského poskytovatele.

 

Lhůta MŠMT pro podání žádostí o poskytnutí dotace ve Výzvě 8J24AT končí dne 16. května 2023.

 

Podklady k zaslání datovou schránkou je třeba dodat na: ludmila.hrabakova@upol.cz do 12. května 2023, tedy s dostatečným předstihem k zajištění podpisu statutárního orgánu UPOL na projektovou žádost.

 

Více k výzvě v odkazech níže.

 

VÝZVA 8J24AT, soubor typu pdf, (236,15 kB)

Příloha I. Výzvy 8J24AT - Formulář ŽÁDOSTI, soubor typu docx, (90,24 kB)

 

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/. Konkrétně na Mgr. Evu Richterovou.

 

 

Mgr. Eva Richterová

eva.richterova@upol.cz
tel.: 585 631 454

mobil: 734 763 491


 


 

2. výzva programu Interreg Central Europe vyhlášena!

K 22. březnu 2023 došlo k vyhlášení 2. výzvy v rámci programu Interreg Central Europe. Konečný termín příjmu projektových přihlášek je stanoven do 17. května 2023

 

Druhá výzva k předkládání návrhů má za cíl vybrat kvalitní nadnárodní projekty, v jejichž rámci příslušné organizace spolupracují na zvýšení odolnosti regionů vůči společným výzvám, které neznají hranice a které nelze řešit samostatně. V rámci druhé výzvy lze předkládat návrhy projektů doi čtyř priorit programu a devíti specifických cílů.

 

Priorita 1: Cooperating for a smarter central Europe

Priorita 2: Cooperating for a greener central Europe

Priorita 3: Cooperating for a better-connected central Europe

Priorita 4: Improving governance for cooperation in central Europe

 

Celková alokace výzvy je stanovena na 60 mil. EUR dále rozdělených dle jednotlivých prioritních oblastí s indikativním rozpočtem na jeden projekt v rozmezí 1,2 až 1,9 mil. EUR (plus spolufinancování). Míra finacování z EFRR je 80 %.

 

Způsobilí žadatelé pro druhou výzvu k předkládání návrhů jsou:

▪ národní, regionální a místní veřejné orgány;

▪ soukromé instituce včetně soukromých společností s právní subjektivitou;

▪ mezinárodní organizace působící podle vnitrostátního práva členského státu EU;

▪ mezinárodní organizace jednající podle mezinárodního práva s omezeními.

 

Doporučená velikost partnerství je 5-12 organizací.

 

Minimálním požadavkem je, aby partnerství zahrnovalo:

▪ Alespoň tři finanční partnery;

▪ nejméně ze tří zemí a

▪ alespoň dva z partnerů se nacházejí v regionech Interreg CE.

 

Předpokládaná doba realizace je stanovena na 30 měsíců.

 

Program nabízí také kráké videotutoriály či tzv. self-assessment tool, který umožňuje zhodnotit, zda je projektový návrh v rámci dané výzvy relevantní.

 

Podrobnosti druhé výzvy k předkládání návrhů včetně manuálu pro práci s online systémem pro podávání žádostí Jems naleznete v příloze. Informace jsou k dispozici také na webu Interreg Central Europe.

 

Zdroj: www.interreg-central.eu

 


 

 

M-ERA.NET 3 Call 2023: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací je otevřena

 

Od 1. 3. 2023 je otevřena mezinárodní výzva ERA-NET Cofund M-ERA.NET 3 Call 2023, která je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci o výzvu podávat do 16. 5. 2023, 12:00 SEČ.

 

Veškeré podklady k zaslání datovou schránkou dodejte, prosím, na ludmila.hrabakova@upol.cz do 16. 5. 2023. ČP o způsobilosti uchazeče se zasílá na základě akronymu konkrétního podávaného projektu. 

 

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Národní podmínky pro české uchazeče vycházejí z programu SIGMA a Národního plánu obnovy. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu je 1 500 000 EUR, z toho maximálně 350 000 EUR na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektů.

Témata výzvy (v originálním znění):

 

1. Sustainable advanced materials for energy

2. Innovative surfaces, coatings and interfaces

3. High performance composites

4. Functional materials

5. Advanced materials and technologies for health applications (TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)

6. Next generation materials for advanced electronics

 

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU). Projekty musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. Projektové konsorcium může být doplněno o partnery ze zemí, jež nejsou součástí konsorcia poskytovatelů, pokud si zajistí vlastní financování.

 

Seznam zemí a poskytovatelů, kteří jsou do výzvy zapojeni**: 

 

Belgie (F.R.S.-FNRS, SPW, VLAIO), Brazílie (FAPESP*), Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD*), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA, Business Finland), Francie (ANR, RNAQ), Chorvatsko (MSE), Itálie (CaR), Izrael (MOST-IL, IIA), Jihoafrická republika (DSI*), Jižní Korea (KIAT), Kanada – Québec (PRIMA), Litva (LMT), Lotyšsko (LZP), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Německo (SMWK*), Norsko (RCN), Polsko (NCBR, NCN), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Slovinsko (MVZI), Španělsko (AEI, IDEPA, EJ-GV, Innobasque), Švédsko (Vinnova), Taiwan (NSTC), Turecko (TUBITAK).

* Účast ve výzvě bude potvrzena.

**Seznam je aktuální ke dni vyhlášení výzvy 1. 3. 2023

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodní výzvy musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. 

Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy se dočtete v dokumentu Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy, který bude zveřejněn spolu s dalšími dokumenty zde v sekci “Dokumenty”

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.tacr.cz nebo www.m-era.net

 

Zdroj: <https://www.tacr.cz/m-era-net-3-call-2023-mezinarodni-vyzva-v-oblasti-materialoveho-vyzkumu-a-inovaci-je-otevrena/>

 


 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PODPORU PROJEKTŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PROGRAMU EVROPSKÁ ZÁJMOVÁ SKUPINA PRO SPOLUPRÁCI S JAPONSKEM (EIG CONCERT JAPAN), S DOBOU ŘEŠENÍ 2023-2026

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“), vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“) a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „Výzva 8I23“) na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu Evropská zájmová skupina pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) (kód IS VaVaI: 8I; dále jen „program EIG CONCERT Japan“), a to s dobou řešení 2023-2026.

 

Dotace je určena na formování mezinárodních multilaterálních výzkumných týmů (min. 3 účastníci; v konkrétním projektu je vždy jeden český subjekt, jeden partner z Japonska a min. jeden partner z další země) řešících témata v oblasti výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím výměny a tvorby nových výzkumných poznatků, posílením mezinárodní komunikace a spolupráce a rozvíjením vysoce kvalitních výzkumných sítí a partnerství, a to v souladu se společnými pravidly programu EIG CONCERT Japan.

 

Poskytovatelé z účastnických zemí rozhodli o společném vyhlášení v pořadí 9. výzvy programu EIG CONCERT Japan dne 9. 5. 2022, a to pro projekty s dobou řešení 2023-2026. Následně provedli mezinárodní hodnocení projektů podle pravidel programu EIG CONCERT Japan. Výzva 8I23 je určena českým subjektům, které podaly se svými zahraničními partnery projekt do 9. výzvy EIG CONCERT Japan a s tímto projektem uspěly v mezinárodním hodnocení.

 

Výzva 8I23 je realizací 9. výzvy v programu EIG CONCERT Japan na české straně.

 

Žádosti o poskytnutí dotace budou podávány v českém jazyce (není-li uvedeno jinak).

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 31. března 2023.

 

Úplný text Výzvy 8I23:

 

EIG CONCERT Japan - národní výzva 8I23, soubor typu pdf, (203,54 kB)

Přílohy Výzvy 8I23:

 

EIG CONCERT Japan - národní výzva 8I23 - Příloha I. Výzvy 8I23 - žádost o poskytnutí dotace, soubor typu docx, (114,42 kB)

EIG CONCERT Japan - národní výzva 8I23 - Příloha II. výzvy 8I23 - finanční plán, soubor typu xlsx, (51,61 kB)

 

Odkaz na informaci o vyhlášení 9. společné výzvy EIG CONCERT Japan na téma „Design of Materials with Atomic Precision“:

https://sdv.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/informace-o-vyhlaseni-9-spolecne-vyzvy-v-ramci-evropske  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI

Mgr. Veronika Konečná

Karmelitská 529/5

118 12 PRAHA 1

Tel.: +420 234 811 164

E-mail: veronika.konecna2@msmt.cz

 

zdroj: www.msmt.cz

 


 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2023

 

Cílem programu je podpora vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.

 

Po uzavření žádosti v elektronickém systému je třeba žádost vygenerovat a zaslat ji prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení základního vzdělávání a mládeže do 20. března 2023. Veškeré dokumenty, prosím, dodejte do tohoto data do 12.00 na ludmila.hrabakova@upol.cz.

 

Výzva je zaměřena na podporu v rámci tematických okruhů:

 

Tematický okruh A – podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin

 1. Rozvoj mateřského jazyka národnostních menšin (vzdělávací aktivy, kurzy, publikace, projekty).
 2. Vzdělávací aktivity pro příslušníky národnostních menšin – děti, žáky, mládež a studenty, včetně vydávání publikací, vzdělávacích textů pro děti, žáky, mládež a studenty v menšinových jazycích, jako součást širšího projektu zaměřeného na vzdělávání. Kurzy jazykového vzdělávání dětí, žáků a mládeže z národnostních menšin.
 3. Tvorba výukových materiálů v jazycích národnostních menšin se zaměřením na kulturní tradice a dějiny národnostních menšin a etnik žijících na území ČR pro děti, žáky, mládež a studenty (především bude upřednostňována e-learningová forma).

Tematický okruh B – podpora aktivit národnostních menšin

 1. Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů pro děti, žáky, mládež, studenty a pedagogické pracovníky směřující k rozvoji humanismu a potírání xenofobie, rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti, rasismu a antisemitismu a dále projekty zaměřené k tématu holocaustu.
 2. Objevujeme Evropu a svět (kulturní zvyklosti a historické bariéry, práce s příběhy dětí a rodin z jiných zemí a kultur, vzájemné poznání a porozumění, co máme společného a čím se odlišujeme) – projektové vyučování. Využití podpůrných metod jako je např. biografická práce, Sokratovský dialog, multikulturní kalendář.

 

Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Žadateli bude podpořena nanejvýš jedna žádost.

 

Celková alokace Výzvy je 12 577 602 Kč.

 

Žádost se podává vyplněním online formuláře na adrese: https://is-integrace.msmt.cz/. A následně odesílá datovou schránkou. Do online formuláře je nutné nahrát všechny povinné přílohy.

Veškeré informace jsou uvedeny v souborech ke stažení: 

text výzvy: III_material DV menšiny.pdf

přílohy výzvy: III_prilohy 2 - 6.docx

 

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/.

 

 

V tomto případě je kompetentní osobou Ing., Mgr. Pavlína Žižková

pavlina.zizkova@upol.cz

tel.: 585 631 405

 

 
Těšíme se na spolupráci.

Tým Projektového servisu UP

 


 

Vyhlášení soutěží GAČR pro rok 2024

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty.

 

 

Soutěžní lhůta trvá do 4. dubna 2023.

 

 

Prosím o dodání projektových návrhů k odeslání datovou schránkou průběžně na: ludmila.hrabakova@upol.cz. Nejpozději však do 3. dubna 2023. Děkuji.

Způsobilost byla za UPOL zaslána.

 

 

„Cílem Grantové agentury České republiky není pouze podporovat základní výzkum, ale hlavně zvyšovat jeho efektivitu. To, že o podporu vědci soutěží mezi sebou, působí motivačně – aby na podporu dosáhli, musí podat excelentní projekt. I samotná příprava projektů vede k důkladnému promýšlení vědeckých témat, kterými se mohou dále zabývat,“ řekl předseda GA ČR prof. Petr Baldrian. „Hodnocení projektů provádí odborníci na daná témata – pro GA ČR jich pracuje přes 400 z různých oblastí a institucí. Tisíce zahraničních vědců pak hodnotí projekty, které postoupí do druhého kola výběru.“

Změnou v nových soutěžích, jejímž cílem GA ČR usnadňuje skloubení rodinného a profesního života, je možnost přerušení řešení projektu na 6 až 18 kalendářních měsíců nebo prodloužení doby řešení až o 18 měsíců. „Jedná se o další z opatření, která mají našim řešitelkám a řešitelům pomoci v náročných obdobích – nemusí se nutně jednat o mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, ale třeba i o dlouhodobou nemoc nebo péči o blízkého člověka,“ dodal předseda GA ČR.

V letošním roce dochází také k úpravě několika pravidel, která umožní větší flexibilitu při nakládání s přidělenými prostředky – přesuny finanční prostředků mezi položkami základní skladby  až do výše 100 000 Kč bude možné provést bez podání žádosti.

Návrhy projektů s počátkem řešení v roce 2024 je možné podávat do 4. dubna 2023. Výsledky budou vyhlášeny v listopadu letošního roku, s výjimkou mezinárodních soutěží, které budou oznámeny po dohodě se zahraniční agenturou. Soutěž EXPRO bude vypsána v příštím roce.

 

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice – každý rok jich GA ČR financuje několik stovek, a to již od svého vzniku v roce 1993. Jejich prostřednictvím je podporován nejlepší základní výzkum ve všech oblastech. Návrhy projektů s obvyklou délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na délku jejich vědecké kariéry.

Soutěž JUNIOR STAR se tradičně setkává s velkým zájmem navrhovatelů z řad excelentních začínajících vědkyň a vědců (do 8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí základního výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Cílem pětiletých projektů s celkovým rozpočtem až 25 milionů Kč je poskytnout příležitost k vědeckému osamostatnění řešitele, včetně případného založení vlastní výzkumné skupiny, která do české vědy přinese nová badatelská témata. Na hodnocení vysoce kompetitivních projektů se stejně jako v případě EXPRO podílejí výhradně zahraniční hodnotitelé.

Již potřetí letos GA ČR vypíše soutěže POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh grantů je zaměřen na badatele a badatelky, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech. Využít ho lze dvěma způsoby – buď jako výjezdový grant, který vědcům z českých institucí umožní bádat dva roky na prestižním výzkumném pracovišti na světě s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České republice, nebo jako příjezdový grant, díky kterému se bude český postdoktorand moci vrátit do České republiky, anebo zahraniční vědec nebo vědkyně zahájit kariéru na českém pracovišti.

Návrhy mezinárodních projektů je možné podávat do soutěží vypsaných společně se zahraničními agenturami, se kterými má GA ČR uzavřenou dohodu o spolupráci. Návrhy projektů hodnotí buď obě agentury zároveň (bilaterální spolupráce), nebo jsou doporučeny k financování jen jednou agenturou a druhá její doporučení přejímá (Lead Agency spolupráce).

Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce

 • Tchaj-wan –  National Science and Technology Council (NSTC)
 • Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)
 • São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP)

Zapojené agentury na principu Lead Agency

 • Rakousko – Austrian Science Fund (FWF)
 • Německo – German Research Foundation (DFG)
 • Polsko – National Science Centre (NCN)
 • Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS)
 • Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)
 • Lucembursko – National Research Fund (FNR)
 • USA – National Science Foundation (NSF) – GA ČR vždy partnerskou agenturou

Z důvodů na straně chorvatské agentury Croatian Science Foundation (HRZZ) bude o vypsání letošní výzvy, ve které by byla GA ČR hodnoticí agenturou, rozhodnuto v příštích týdnech.

Další mezinárodní výzvy na základě spolupráce Lead Agency mohou být vypsány v průběhu roku. Aby Vám žádná výzva neunikla, doporučujeme sledovat seznam všech aktuálně vyhlášených výzev nebo se přihlásit k odběru novinek (v dolní části hlavní stránky).

UŽITEČNÉ ODKAZY

SEMINÁŘE S PŘEDSEDOU GA ČR

Zajímá vás, kdo všechno se může ucházet o grant GA ČR, jaké typy grantových soutěží existují, jak probíhá výběr projektů či jaké novinky GA ČR chystá? Pak právě pro vás přichystala GA ČR semináře, na kterých budou tyto a další otázky zodpovězeny, a to včetně otázek z publika. Oba semináře proběhnou v českém jazyce a budu přenášeny také online.

Semináře nabídnou jedinečnou možnost dozvědět se o grantových možnostech a novinách GA ČR z první ruky od jejího předsedy prof. Petra Baldriana a pokládat mu v otevřené diskuzi dotazy. Oba semináře proběhnou fyzicky i online a jsou určeny pro všechny zájemce pracující v oblasti vědy a výzkumu a pro zaměstnance grantových oddělení.

Praha

 • Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) — Vencovského aula, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3
 • 16. 2. 2023, 14:30
 • registrace: seminář Praha

Brno

 • Masarykova univerzita (MUNI) — Místnost 300, 3. patro, Komenského náměstí 220/2, Brno
 • 1. 3. 2023, 9:30
 • registrace: seminář Brno

Je nezbytné se registrovat pro fyzickou i online formu účasti.

 

Zdroj: www.gacr.cz

 

 

-------------------------------------------------

Projektový servis UP zve všechny zájemce na seminář, kde budou prezentovány základní parametry vypsaných soutěží GAČR.

 

Datum konání: 23. 2. 2023, 13.00

Místo konání: Velká zasedací místnost RUP, Křížkovského 8, Olomouc

Přednášející: Mgr. Tereza Vacková, Mgr Eva Novosádová

 

Seminář bude realizován v českém jazyce.

Ze semináře nebude pořizován záznam.

 

Registrujte se, prosím zde: Seminář PSUP k vyhlášeným soutěžím GAČR pro rok 2024 | Projektový servis UP

 


 

 

Program SIGMA: Vyhlášení 2. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 8. února 2023 druhou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „SIGMA – DC2”).

 

SIGMA – DC2 se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic ve všech oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit  vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu.

Soutěžní lhůta začíná dnem 9. února 2023 v 9:00 a končí dnem 5. dubna 2023.

 

Doklady k prokázání způsobilosti byly za UPOL zaslány.

 

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné před odesláním potvrzení podání elektronického návrhu projektu na TAČR zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné potvrzení podání projektu zaslat datovou schránkou UPOL. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, ve kterých vystupuje UPOL pouze jako partner.

Dokumenty k potvrzení podání přes datovou schránku, prosím, zasílejte taktéž na ludmila.hrabakova@upol.cz do 5. 4. 2023 do 13:00.

 

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 –  Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant
Formulář pro druh výsledku Nmet
Genderová dimenze v obsahu výzkumu

Doplňující dokumentace

Program SIGMA
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele

 

Zdroj: TAČR

 


 

1QuantERA II Call 2023: Výzva v oblasti výzkumu kvantových technologií je otevřena

Mezinárodní výzva QuantERA II Call 2023 je otevřena. Výzva je zaměřena na výzkum kvantových technologií. Termín pro příjem návrhů projektů
(tzv. proposals) potrvá do 11. května 2023, 17:00 SEČ.

Témata výzvy (v originálním znění):

 • Quantum Phenomena and Resources (základní výzkum)
 • Applied Quantum Science (aplikovaný výzkum)

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče v celkové alokaci 750 000  EUR. Maximální výše podpory na jeden projekt není omezena. O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky vycházející z Programu EPSILON (Podprogram 1 – Znalostní ekonomika). Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektechs rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

 

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří následujících zemí:

 

Belgie (FNRS, FWO), Bulharsko (BNSF), Česká republika (MŠMT, TA ČR), Dánsko (IFD*), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA), Francie (ANR), Chorvatsko (HRZZ*), Itálie (NQSTI*), Izrael (Innovation Auth), Kanada – Québec (PRIMA, PROMPT), Lotyšsko (LZP), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Malta (MEYER), Německo (DFG, BMBF), Nizozemsko (Quantum Delta NL), Polsko (NCBR, NCN),  Portugalsko (FCT*), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI), Švédsko (VR), Švýcarsko (SNFS), Velká Británie (UKRI EPSRC, UKRI Innovate UK).

*Seznam zemí je ze dne 26. 1. 2023, někteří poskytovatelé svou účast ještě potvrdí. Pro aktuální seznam zemí navštivte stránku www.quantera.eu.

 

Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy naleznete v dokumentu Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy QuantERA II Call 2023 (dříve Příručka pro uchazeče), který bude spolu s dalšími dokumenty zde v sekci “Dokumenty”.

Pro hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool od QuantERA.

 

 

Aktuální informace o výzvě sledujte na webových stránkách www.quantera.eu a www.tacr.cz.

 

Zdroj: www.tacr.cz.

 


 

První výzvy v Programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027 vyhlášeny.

S počátkem roku 2023 došlo k vyhlášení prvních výzev ve všech čtyřech prioritních oblastech Programu Interreg Česko - Polsko na období 2021-2027.


Výzvy jsou vyhlášeny v následujících Prioritách:

1.2 Integrovaný záchranný systém

2.1 Cestovní ruch

3.1 Přeshraniční mosty

4.2 Projekty spolupráce People to People


Pozor:
 Výzva na 1.2 a 3.1 je kolová (jeden termín předkládání záměrů a projektových žádosti), výzva 2.1 a 4.2 je průběžná a má 3 termíny předkládání žádostí. Více informací najdete v jednotlivých výzvách. 


Z hlediska partnerství jsou vysoké školy způsobilým partnerem pouze v případě výzvy 2.1 a 4.2.

Do Programu lze předkládat pouze partnerské projekty se zapojením alespoň jednoho českého a jednoho polského partnera. Maximální počet projektových partnerů není omezen. Výjimkou jsou Evropská seskupení pro územní spolupráci, která mohou žádat samostatně. 

Všechny dopady a aktivity by měly být realizované v podporovaném území. Sídlo projektového partnera může být mimo toto území, nezbytné je však, aby dopad aktivit vždy směřoval do podporovaného území. To je tvořeno regiony NUTS 3, které představuje 5 českých krajů: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský; a 6 polských podregionů: Bielski a Rybnicki (Slezské vojvodství), Jeleniogórski a Wałbrzyski (Dolnoslezské vojvodství), Nyski a Opolski (Opolské vojvodství).

Podrobné informace najdete také v dokumentech v Příručce pro žadatelejednotlivých výzvách či webu Programu CZ-PL.

V případě dotazů se můžete také obrátit na Mgr. Ondřeje Němčáka (ondrej.nemcak@upol.cz)

 

 


 

 

VYHLÁŠENÍ VÝZVY V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+: VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ – PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI: KOOPERATIVNÍ PARTNERSTVÍ (KA220-HED)

Na konci prosince 2022 oznámil Dům zahraniční spolupráce otevření výzvy v rámci programu Erasmus+ pro projekty Kooperativních partnerství.

Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U předkládaných projektů se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

 • Délka trvání projektu se pohybuje od 12 do 36 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.
 • Začátek realizace schválených projektů je možný v období 1.9.2023 – 31.12.2023
 • Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky tří jednorázových částek („lump sums“) odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 120 000 EUR250 000 EUR nebo 400 000 EUR.

 

Termín pro podávání žádostí pro rok 2023 končí dne 22. března 2023 ve 12:00 SEČ.

 

Projekt musí cílit minimálně na 1 horizontální (průřezovou) prioritu NEBO 1 specifickou prioritu pro oblast VŠ vzdělávání.

 

Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědná koordinující organizace (=předkladatel projektu).

 

Více informací naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce (DZS), v prezentaci ze semináře k této výzvě umístěné na webových stránkách DZS zde.


Do loňské výzvě byly ve spolupráci s Projektovým servisem UP podány dva projekty, každý v celkové výši 400 000 EUR. Oba byly ve finále úspěšně podpořeny a v prosinci 2022 započala na Filozofické fakultě UPOL jejich realizace. Celkem bylo v rámci výzvy 2022 podpořeno 7 projektů z celkových 34 podaných.

 

 

Zdroj: DZS

 

 


 

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ SLOVINSKO-ČESKÝCH PROJEKTŮ

 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci se slovinskou agenturou Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje slovinská agentura ARRS jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

 

PŘIHLÁŠKA

Soutěžní lhůta začíná 11. 1. 2023. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 7. 3. 2023, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 28. 2. 2023, který stanovila pro slovinské uchazeče agentura ARRS. 

 

Způsobilost bude za UPOL doložena. 

 

 

Upozorňujeme, že je nezbytné ze strany společného mezinárodního týmu zajistit podání přihlášky ve výše uvedených lhůtách jak k ARRS (podle příslušných pravidel ARRS), tak ke GA ČR, tj. slovinským navrhovatelem k ARRS a českým navrhovatelem ke GA ČR. Nedojde-li ke spárování obou žádostí o grant, je přihláška z hodnocení vyřazena. U trilaterálních projektů musí být přihláška podána také ke třetí příslušné agentuře.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce „Zadávací dokumentace“.

Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců.

 

*Uchazeč je podle ustanovení § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel povinen předložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů), a to ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

 

SOUBĚHY NÁVRHŮ PROJEKTŮ

Pro souběhy návrhů projektů, ve kterých vystupuje stejná osoba navrhovatele nebo spolunavrhovatele, platí pravidlo stanovené v čl. 3 odst. 17 Pravidel.

Návrhy projektů podané do této výzvy se budou započítávat do maximálního počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023.

 

Zdroj: GAČR

 

 

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍ VÝZVY „NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ“ PRO ROK 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 22. 12. 2022 zveřejňuje dotační výzvu „NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ“ pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
 

Výzva se vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591.

 

Výzva je zaměřena na posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o učitelské povolání, dále na popularizaci studia učitelství a zvyšování atraktivity učitelské přípravy. Projektové aktivity mohou být zaměřeny například na motivaci budoucích učitelů (vč. specifického zaměření na chlapce jako potenciální i současné studenty pedagogických fakult a budoucí učitele), prezentaci učitelské profese včetně akcí soutěžního charakteru. Cílovou skupinou projektu jsou zájemci o povolání učitele, studenti učitelství a široká veřejnost.

 

Termín pro přijímání žádostí je do 30. 1. 2023.

 

Text výzvy:

Dotační výzva Na učitelích záleží_2023.pdf, soubor typu pdf, (420,53 kB)

 

Přílohy k výzvě:

Dotační výzva Na učitelích záleží_Přílohy (formuláře)_2023.docx, soubor typu docx, (67,14 kB)

 

Zdroj: www.msmt.cz

 


 

 

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ LUCEMBURSKO-ČESKÝCH PROJEKTŮ

 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s lucemburskou agenturou National Research Fund (FNR) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje lucemburská agentura FNR jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

 

PŘIHLÁŠKA

Soutěžní lhůta začíná 19. 12. 2022. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 27. 4. 2023, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 20. 4. 2023 ve 14:00, který stanovila pro lucemburské uchazeče agentura FNR.

 

Upozorňujeme, že je nezbytné ze strany společného mezinárodního týmu zajistit podání přihlášky ve výše uvedených lhůtách jak k FNR (podle příslušných pravidel FNR), tak ke GA ČR, tj. lucemburským navrhovatelem k FNR a českým navrhovatelem ke GA ČR. Nedojde-li ke spárování obou žádostí o grant, je přihláška z hodnocení vyřazena. U trilaterálních projektů musí být přihláška podána také ke třetí příslušné agentuře.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce „Zadávací dokumentace“.

 

Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců.

*Uchazeč je podle ustanovení § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel povinen předložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů), a to ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

 

SOUBĚHY NÁVRHŮ PROJEKTŮ

Pro souběhy návrhů projektů, ve kterých vystupuje stejná osoba navrhovatele nebo spolunavrhovatele, platí pravidlo stanovené v čl. 3 odst. 17 Pravidel s tím rozdílem, že projekty podané do této výzvy se budou započítávat do maximálního počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024.

Návrhy projektů podané do této výzvy se nebudou započítávat do maximálního počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023.

 

POTŘEBUJETE PORADIT?

Helpdesk GA ČR

 • e-mail: info@gacr.cz
 • tel.: 227 088 841 (Po–Čt: 9–16:00; Pá: 9–15:00)

Oddělení mezinárodních vztahů

 

DALŠÍ INFORMACE A ODKAZY

 

Zdroj: GAČR

 


 

 

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-COST – LUC23

MŠMT vyhllásilo dne 14. 12. 2022 VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUC23 v programu I-E II, podprogramu INTER-COST.

 

Záměrem LUC23 je výběr výzkumných projektů navázaných na akce COST mezinárodního programu COST, a to v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů musí být minimálně 20 měsíců a nesmí zároveň přesáhnout dobu trvání příslušné akce COST. Projekty lze řešit maximálně do 31. 12. 2026.

 

Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci.

 

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 15. prosince 2022 a končí dne 6. února 2023.

 

Hodnotící lhůta potrvá od 7. února 2023 do 31. července 2023. Výsledky LUC23 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

 

Relevantní odkazy

Systém ISIX https://isix.msmt.cz/


Důležité dokumenty

ZADAVACI DOKUMENTACE LUC23.pdf, (509,26 kB)

Vzor smlouvy o poskytnutí podpory LUC23.pdf,(262,67 kB)

Všechny další důležité dokumenty LUC23 (formuláře povinných příloh, další podpůrné materiály) budou k dispozici pod následujícím odkazem:   https://isix.msmt.cz/metodika/ke-stazeni/

 

Zdroj: MŠMT

 


 

Výzva na podporu projektů spolupráce v Podunajském regionu 2023-2025

MŠMT vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu (dále jen „program MSTC Danube“), a to s dobou řešení 2023-2025.

 

Podpora je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodního výzkumného projektu na multilaterálním půdorysu (min. 3 účastníci; v konkrétním projektu je vždy jeden partner z jedné země).

 

Spolu s Českou republikou se 3. výzvy účastní Bulharsko, Černá Hora, Francie, Slovensko, Srbsko, Rakousko. Současně s Výzvou 8X23 v České republice provádějí analogický výběr příslušní poskytovatelé ve všech ostatních zemích programu MSTC Danube. Zahraniční partneři českého žadatele se účastní výběru projektu v příslušných zemích, a to podle pravidel jednotlivých poskytovatelů.


Výzva 8X23 je realizací 3. výzvy v programu MSTC Danube na české straně.

 

Žádosti o poskytnutí dotace budou podávány v anglickém jazyce (není-li uvedeno jinak).

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 16. ledna 2023.

 

Úplný text Výzvy 8X23:

VÝZVA 8X23 TEXT.pdf (227,73 kB)

Přílohy Výzvy 8X23:

Příloha I. Výzvy 8X23 - 3rd Call MSTC Danube (text společné výzvy).pdf (432,19 kB)

Příloha II. Výzvy 8X23 - Formulář ŽÁDOSTI pro Výzvu 8X23.docx (102,56 kB)

Program pro financování mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu (aktualizované znění):

Program_MSTC Danube_v_2022.pdf (839,71 kB)

 

 

Zdroj: MŠMT

 


 

 

9. VS TAČR TREND

TAČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlásili dne 23. listopadu 2022 devátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje TREND .

 

Veřejná soutěž Programu TREND, podprogram 2 je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč (více k této podmínce v Zadávací dokumentaci).

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 24. listopadu 2022 v 9:00 a končí dnem 11. ledna 2023.

 

Způsobilost bude za UPOL zajištěna. Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné před odesláním potvrzení o podání projektu na TAČR zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, v kterých vystupuje UPOL pouze jako partner.

 

Pro uchazeče 9. veřejné soutěže Programu TREND, podprogram 2 “Nováčci” bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 30. listopadu 2022 od 13:00 hod. V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu. Pro účast na webináři vyplňte prosím formulář zde. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 9. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

 

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Osnova představení projektu

Příloha č. 2 – Doložení uplatnění výsledků

Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických přínosů za hlavního uchazeče

Příloha č. 4 – Hodnoticí proces

 

Související dokumentace a formuláře

 

Všeobecné podmínky

Smlouva o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant

Čestné prohlášení za hlavního uchazeče

 

Doplňující dokumentace

 

Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek (verze č. 7)

Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR

Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Pravidla pro publicitu

Plán správy dat – TA ČR

Plán správy dat – Horizont Evropa

 

Příručky

 

Obecná příručka pro hodnotitele

Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/.

V tomto případě je kompetentní osobou Mgr. Eva Novosádová

eva.novosadova@upol.cz

tel.: 585 631 401

mobil: 733 690 742

Zdroj: TAČR

 


 

 

Program SIGMA: Vyhlášení 1. veřejné soutěže - DC3

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 26. října 2022 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen „SIGMA – DC3”).

 

TA ČR zveřejnila vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

 

SIGMA – DC3 je zaměřena na posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb.

 

Dílčí cíl 3 podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jejich zapojení do projektů, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 27. října 2022 v 9:00 a končí dnem 14. prosince 2022 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. – nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

 

 • Způsobilost bude za UPOL zajištěna. Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné před odesláním potvrzení o podání projektu na TAČR zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, v kterých vystupuje UPOL pouze jako partner. Veškeré doklady, prosím, dodejte na ludmila.hrabakova@upol.cz nejpozději do 14. 12. 2022 do 12.00 hodin

 

TA ČR informuje uchazeče, že během soutěžní lhůty dojde k plánované odstávce ISTA v termínu 11. 11. – 13. 11. 2022. TA ČR toto zohlednila při stanovení soutěžní lhůty, která bude trvat 48 dní. Data zadaná do ISTA před plánovanou odstávkou zůstanou v ISTA uložena.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2018, 2019 a 2020); 
 • splňují definici podniku v obtížích
 • nebudou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 14. 12. 2022;
 • nesplní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Máte dotaz? Můžete ho položit prostřednictvím HELPDESK. Nejdříve se však podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí). Můžete se obrátit také na regionální zástupce TA ČR.

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ
TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Zaměření veřejné soutěže programu SIGMA (DC3)
Příloha č. 2 – Aplikační garant
Příloha č. 3 – Otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Příloha č. 4 – Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant
Formulář pro druh výsledku Nmet
Tematické preference vybraných aplikačních garantů
Genderová dimenze v obsahu výzkumu

Doplňující dokumentace

Program SIGMA
Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek (verze č. 7)
Pravidla pro publicitu

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/.

V tomto případě je kompetentní osobou Mgr. Eva Novosádová

eva.novosadova@upol.cz

tel.: 585 631 401

mobil: 733 690 742

 

 


 

 

TAČR Trend - vyhlášení 8. VS 2022

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 5. října 2022 osmu veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – podprogram 1 – “Technologičtí lídři” se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších.

 

 

Předmětem osmé veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků za účelem naplňování cílů Programu TREND. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších (dále jen “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

 

 

Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který řeší projekt samostatně, a/nebo řeší projekt ve spolupráci s dalšími podniky a/nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (formou kolaborativního výzkumu v souladu s Rámcem).

 

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 6. října v 9:00 hodin a končí dnem 23. listopadu 2022 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. – nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

 

Způsobilost bude za UPOL zajištěna. Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné před odesláním potvrzení o podání projektu na TAČR zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, v kterých vystupuje UPOL pouze jako partner.

 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení naleznete v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením veřejné soutěže. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

 

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku), pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku. Můžete se obrátit také na regionální zástupce TA ČR.

 

 

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nepřijme takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 

 • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2018, 2019, 2020); 
 • splňují definici podniku v obtížích;
 • nebudou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 23. 11. 2022;
 • nesplní další podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci.

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 8. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

 

Zadávací dokumentace

 

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Osnova představení projektu

Příloha č. 2 – Doložení uplatnění výsledků

Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických přínosů

Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“

Příloha č. 5 – Hodnoticí proces

 

Související dokumentace a formuláře

 

Smlouva o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Všeobecné podmínky

Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant

 

Příručky

 

Obecná příručka pro hodnotitele

Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

 

Doplňující dokumentace

 

Program TREND

Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR

Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR

Pravidla pro publicitu

Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7

 

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/.

V tomto případě je kompetentní osobou Mgr. Eva Novosádová

 

eva.novosadova@upol.cz

tel.: 585 631 401

mobil: 733 690 742

 

Zdroj: TAČR

 


 

 

Interreg Central Europe plánuje vyhlášení 2. výzvy

Program Interreg Central Europe informoval o oznámení předběžného termínu vyhlášení 2. výzvy, které se očekává v termínu 22. března 2023.

 

Podrobnosti druhé výzvy k předkládání návrhů budou dále projednány a schváleny monitorovacím výborem na jeho příštím zasedání v Bratislavě ve dnech 15.-16. prosince 2022.

Podmínky pro předkládání projektů 2. výzvy budou částečně ovlivněny tím, do jaké míry bude tematické zaměření již pokryto projekty schválenými v 1. výzvě. Může se tedy stát, že se ve 2. výzvě uplatní nepatrné omezení, resp. „zúžení“ obsahového zaměření (ve srovnání s předchozí výzvou).

 

Program podpoří spolupráci partnerů z více států, kteří svým projektem vyvinou a zrealizují nová řešení potřebná pro udržení atraktivity a připravenosti na změny ve středoevropském regionu. Spolupráce má být cílena na: zlepšení v přípravě politik, vzdělávání a účinnosti změn; rozšíření znalostí včetně jejich přenosu a výměny; lépe koordinovanou spolupráci a zkvalitnění správy na různých úrovních; odstranění bariér; nové anebo lepší služby; změny v chování; vliv veřejnosti a finanční páky - a to včetně přípravy následných investic.

 

Tyto projekty by měly vyvinout, otestovat a zavést inovativní řešení, která budou odpovídat potřebám regionů a měst ve středoevropském regionu ve složení minimálně 3 projektových partnerů ze 3 států (nejméně 2 jsou z programového území).

 

Očekávaný počátek řešení projektů je počátkem roku 2024.

 

Čas před vyhlášením výzvy je možné využít k síťování a hledání vhodných projektových partnerů například prostřednictvím webových stránek programu.

 

Zdroj: Interreg central Europedotace.eu

 


 

Ministerstvo vnitra - veřejná soutěž v programu IMPAKT (bezpečnostní výzkum)

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 21. září 2022 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)  -podprogramu 3 Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu.

Soutěžní lhůta trvá od 22. září 2022 do 9. listopadu 2022.

 

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat na internetové adrese poskytovatele http://www.mvcr.cz/ na adrese https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-podprogramu-3.aspx.

 

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz) a Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA zasláno do datové schránky poskytovatele s označením "BV IMP3/3VS - návrh projektu".

Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.

 

Zdroj: MV ČR

 


 

 

Interreg DANUBE: nové možnosti přeshraniční spolupráce - 1. výzva otevřena

Interreg Danube Transnational Programme vyhlásil k 29. 9. 2022 1. výzvu k podávání projektů, v jejímž rámci je v plánu rozdělit až 50 % celkové alokace programu. Termín pro odevzdání projektů byl stanoven na 21. 11. 2022 14:00 hod (CET).

 

Program podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost v Podunají prostřednictvím integrace politik ve vybraných oblastech.

S cílem dosáhnout vyššího stupně územní integrace velmi různorodého Podunají působí program nadnárodní spolupráce jako politická hnací síla a průkopník při řešení společných výzev a potřeb v konkrétních oblastech politiky, kde se očekává, že nadnárodní spolupráce přinese hmatatelné výsledky.

1. výzva je určena pro návrhy neinvestičních projektů zaměřených na priority programu 1, 2, 3 a specifický cíl 4.2:.  

 1. A smarter Danube Region
 2. A greener, low-carbon Danube Region
 3. A more social Danube Region
 4. A better cooperation governance: 4.2 Increased institutional capacities for territorial and macroregional governance 

 

Samotný výběr projektů probíhá formou dvoukolového hodnocení.


Projekty by měly být zaměřeny na transnárodní spolupráci partnerů v rámci programové oblasti Podunajského regionu zahrnujícího 9 členů Evropské unie a 5 dalších států. Partnerství musí být složeno subjekty z minimálně 3 různých států, kdy současně minimálně jeden z partnerů musí být z členského státu EU. 

 

Maximální délka realizace je stanovena na 30 měsíců s předpokládaným počátkem řešení na začátku roku 2024.

 

Míra financování z fondů EU je stanovena na 80 %. V případě veřejných vysokých škol se předpokládá ještě zajištění 10% spolufinancování ze státního rozpočtu ČR.

 

Projektové žádosti jsou podávány prostřednictvím online aplikace Jems.

 

Podrobnosti včetně programové dokumentace naleznete na webu programu Interreg Danube.

 

Zdroj: www.interreg-danube.eu

 


 

Driving Urban Transitions (DUT) Call 2022: Mezinárodní výzva je otevřená

Mezinárodní výzva Evropského partnerství Driving Urban Transitions (DUT) Call 2022 je otevřena od 21. 9. 2022. Výzva je zaměřena na podporu mezinárodních výzkumných projektů, které si kladou za cíl pomoci městům v přechodu k udržitelnější ekonomice a fungování. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci podávat do 21. 11. 2022, 13:00 SEČ.

 

Podrobnosti k výzvě se dozvíte 4. 10. 2022 na online Workshopu k výzvám Evropských partnerství. Více informací spolu s registrací naleznete na tomto odkazu.

Mezinárodní konsorcia budou moci podávat projekty ve třech tematických oblastech: 

 

Positive Energy Disctricts Pathway (PED):

 

1. Energy communities – energy transition driven by civil society
2. Energy flexibility strategies – technological, legal, societal challenges

3. Energy efficiency in existing urban structures

 

15-Minutes City Pathway (15mC):

 

2. Foster sustainable options for personal mobility and logistics in urban outskirts (and beyond)

Okruh Positive Energy Districts cílí na nová inovativní řešení pro plánování a vytváření energeticky pozitivních čtvrtí a cílem okruhu 15-Minutes City je zlepšení městské mobility a dostupnosti služeb na úrovni městských čtvrtí. 

 

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 1 600 000 EUR. Maximální finanční částka podpory na projekt je 250 000 EUR. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu. Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu EPSILON. Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice “Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”

 

Seznam zemí a poskytovatelů, kteří jsou do výzvy zapojeni*: 

Belgie (F.R.S.-FNRS, VLAIO, FWO, Innoviris); Bulharsko (BNSF); Česo (TA ČR); Dánsko (IFD); Estonsko (ETAg, MKM); Finsko (BF); Fracie (ADEME, ANR); Island (Rannis); Itálie (MiSE, MUR); Kypr (RIF); Litva (LMT); Lotyšsko (LCS); Maďarsko (NKFIH); Německo (DLR, FZJ-PtJ); Nizozemí (MINBZK, NWO, NWO-SIA); Norsko (RCN); Polsko (NCBR); Portugalsko (CCDR-C, FCT); Rakousko (FFG); Rumunsko (UEFISCDI); Řecko (GSRI); Slovinsko (ARRS); Španělsko (AEI, CDTI); Švédsko (Formas, Vinnova, SWEA); Švýcarsko (Innosuisse, SNSF, DETEC); Turecko (TUBITAK); Velká Británie (UKRI)

 

*Seznam je aktuální ke dni vyhlášení výzvy 21. 9. 2022

 

Čeští uchazeči musí splňovat mezinárodní pravidla, ale také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splnit národní podmínky vycházející z Programu EPSILON a Národního plánu obnovy, ze kterého budou financováni.

Informace pro zapojení do výzvy naleznete v Podmínkách zapojení českého uchazeče do výzvy Driving Urban Transitions (DUT) Call 2022 (dříve Příručka pro uchazeče), která bude spolu s dalšími dokumenty zde v sekci “Dokumenty”. Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.tacr.cz a www.dutpartnership.eu.

 

Zdroj: TAČR

 


 

NADAČNÍ FOND NEURON VYHLAŠUJE NOVÝ GRANT EXPEDICE NEURON

Nadační fond Neuron vyhlašuje nový grant Expedice Neuron, ve kterém mohou čeští vědci získat na terénní výzkum až milion korun. Žádat o něj mohou fyzické osoby, např. akademici a vědci společně se svými studenty.

Expedice my měla proběhnout do konce března 2024.

„Náš grantový program Expedice Neuron pomáhá vědcům v terénním výzkumu, při kterém zanechávají mezinárodní odkaz. Zkoumali jsme ledovce v tropech, objevili jsme bájného ptáka bekasinu královskou, našli zapomenutého krokodýla konžského, měřili jsme délku nejhlubší propasti na světě.

Navazujeme na slavnou éru cestovatelů Zikmunda a Hanzelky a poznáváme svět v celé jeho rozmanitosti. Nadační fond Neuron z darů mecenášů dosud podpořil deset expedic v celkové hodnotě 4,5 milionů korun.“

Termín uzávěrky grantů je 31. října 2022. 

FAQ a pravidla naleznete ZDE.

On-line přihlášku naleznete ZDE.

Zdroj: Nadační fond Neuron

 


 

 

Water4All Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti zacházení s vodními zdroji je otevřena

 Od 1. 9. 2022 je otevřena mezinárodní výzva Evropského partnerství Water4All Call 2022: “Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools”. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci o výzvu podávat
do 31. 10. 2022, 15:00 SEČ.

 

 

Cílem výzvy je přinést znalosti, modely, přístupy, nástroje a informace o tom, co se v problematice zacházení s vodními zdroji děje. Měly by vzniknout metodiky pro lepší pochopení hydrologických procesů a metodiky pro účinnější reakci na vznikající problémy v oblasti vody, které souvisí
s extrémními událostmi.

Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu EPSILON. TA ČR podpoří úspěšné projekty prostřednictvím Národního plánu obnovy, díky čemuž pro uchazeče plynou dodatečné podmínky. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 700 000 EUR, z toho maximálně 230 000 EUR na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu. 

Témata výzvy (v originálním znění):

 •  
  Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events
 •  
  Tools for water management – in the context of hydroclimatic extreme events
 •  
  Improved water governance in the context of hydroclimatic extreme events and international contexts

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí. Kromě této podmínky musí projekty zahrnovat alespoň dva nezávislé právní subjekty ze dvou různých členských států EU nebo zemí přidružených k programu Horizont Evropa jako příjemce finanční podpory. Maximální počet způsobilých partnerů v konsorciu je sedm, z toho může být maximálně jeden z nich samofinancovaný.

 

Seznam zemí a poskytovatelů, kteří jsou do výzvy zapojeni*: 

Belgie (F.R.S-FNRS, FWO, VLAIO), Brazílie (CONFAP, CNPq), Česká republika (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Francie (ANR), Irsko (EPA), Itálie (MUR), Izrael (MoE), Jihoafrická republika (WRC), Litva (LMT), Lotyšsko (LCS/VIAA), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Malta (MESD), Moldavsko (NARD), Německo (BMBF), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI, CDTI), Švédsko (FORMAS), Švýcarsko (SNSF), Turecko (TUBITAK), Velká Británie (EPSRC UKRI).

 

*Seznam je aktuální ke dni vyhlášení výzvy 1. 9. 2022

 

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, musí splnit národní podmínky vycházející z Programu EPSILON a Národního plánu obnovy, ze kterého budou financováni.

 

Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy se dočtete v Podmínkách zapojení českého uchazeče do výzvy Water4All Call 2022 (dříve Příručka pro uchazeče), která bude spolu s dalšími dokumenty zde v sekci “Dokumenty”.

 

Podrobnosti k výzvě se dozvíte 4. 10. 2022 na online Workshopu k výzvám Evropských partnerství. Více informací spolu s registrací naleznete na tomto odkazu.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.tacr.cz nebo www.waterjpi.eu.  

 

Zdroj: www.tacr.cz

 


 

TAČR_CHIST-ERA Call Open Research Data: Výzva je otevřená

 

Mezinárodní síť CHIST-ERA ERA-NET Cofund vyhlásila mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call Open Research Data (ORD), která se věnuje problematice otevřených výzkumných dat a softwaru z pohledu možnosti jejich opětovného použití. Příjem návrhů projektů (proposal) potrvá do 14. prosince 2022, 17:00 SEČ.

 

Výzva si klade za cíl vytvořit podmínky pro výzkum v jakékoli oblasti založené na otevřených nebo sdílených datech a softwaru. Zatímco CHIST-ERA je primárně zaměřená na oblast výzkumu ICT, výzva ORD se zaměřuje na oblast v rámci ICT, na jejím rozhraní, ale i mimo ní. 

Tématem výzvy ORD (v originálním znění) je:

 • Open & Re-usable Research Data & Software

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Celková alokace TA ČR na výzvu je 500 000 EUR. Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, musí splnit národní podmínky vycházející z Programu EPSILON a Národního plánu obnovy, ze kterého budou financováni.

 

Seznam zemí a poskytovatelů zapojených do výzvy:

 

Belgie (F.R.S.-FNRS, FWO), Brazílie (CNPq), Česká republika (TA ČR), Francie (ANR), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Polsko (NCN), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Švýcarsko (SNSF), Turecko (TÜBITAK), Spojené Království (UKRI).

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena minimálně třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří různých zapojených zemí. Další partneři z jiných zemí mohou být součástí konsorcia, pokud si zajistí vlastní financování.

Pro aktuální informace o výzvě sledujte webové stránky www.tacr.cz a www.chistera.eu. Pro hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool.

 

Zdroj:CHIST-ERA Call Open Research Data: Výzva je otevřená - Technologická agentura ČR (tacr.cz)

 


 

 

TAČR: VÝZVA PARTNERSTVÍ PRO BIODIVERZITU CALL 2022 JE OTEVŘENA

Dne 8. 9. 2022 byla otevřena druhá mezinárodní výzva Evropského Partnerství pro biodiverzitu Call 2022: „Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society.“ Zkrácené návrhy projektů (pre-proposals) mohou zájemci podávat do 9. 11. 2022.

Výzvu vyhlašuje strategická síť Biodiversa+ a je zaměřena na výzkum v oblasti monitoringu biodiverzity a proměny ekosystémů. Cílem je zlepšit naše chápání stavu, trendů a dynamik biologické rozmanitosti, a to ve všech prostředích: suchozemská a mořská prostředí i sladkovodní systémy.

Stejně jako v minulém roce i tato výzva zároveň slouží jako nástroj Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 (Biodiversity strategy for 2030), a tedy i Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal).

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena spolu s Ministerstvem životního prostředí. Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu Prostředí pro život, z kterého finančně podpoříme úspěšné české projekty.

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 500 000 EUR, z toho maximálně 170 000 EUR na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Témata výzvy (předběžné formulace v originálním znění):

 • Innovation and harmonisation of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data
 • Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss (TA ČR nepodpoří projekty týkající se tématu č. 2)
 • Making use of available biodiversity monitoring data

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splnit podmínky vycházející z Programu Prostředí pro život. Čeští uchazeči se musí zúčastnit takových projektů, jejichž výsledky jsou uplatnitelné v podmínkách ČR.


Více informací naleznete ZDE.


Zdroj: TAČR

 


 

Program Prostředí pro život: Oznámení vyhlášení 6. veřejné soutěže a předběžných parametrů

 

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 29. června 2022 šestou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život (dále jen „veřejná soutěž”).

 

Šestá veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:

 

 

Podprogram 1 Operativní výzkum ve veřejném zájmu(PP1)

 

 

je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

 

V rámci podprogramu 2 Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí(PP2)

 

budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí. Podprogram 2 je financován z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí”.

 

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. června 2022 v 9:00 hodin a končí dnem 14. září 2022 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hodin – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hodin – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně)

 

 • Způsobilost bude za UPOL zajištěna. Dokumenty k odeslání datovou schránkou, prosím, dodejte na ludmila.hrabakova@upol.cz nejpozději do 14. 9. 2022, do 12.00 hodin.

 

 • Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné před odesláním potvrzení o podání projektu na TAČR zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné potvrzení podání projektu zaslat datovou schránkou UPOL. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, v kterých vystupuje UPOL pouze jako partner.

 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

 

Pro uchazeče 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život budeme pořádat online informační seminář, který proběhne 18. července 2022 od 10:30 hod. V rámci webináře budou uchazeči podrobně seznámeni především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále budou uchazečům sděleny informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu. Pro účast na webináři vyplňte prosím formulář zde. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Váš dotaz bude zodpovězen na konci online semináře.

 

Máte dotaz? Můžete ho položit prostřednictvím HELPDESK. Nejdříve se však podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí). Můžete se obrátit také na regionální zástupce TA ČR.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2018, 2019 a 2020); 
 • splňují definici podniku v obtížích;
 • nebudou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 14. 9. 2022;
 • nesplní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU)č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Pozn. Všechny dokumenty zveřejněné v den vyhlášení veřejné soutěže jsou považovány za součást zadávací dokumentace.

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 6. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

 

Zadávací dokumentace

 

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Prioritní výzkumné cíle

Příloha č. 2 – Hodnoticí proces

Příloha č. 3 – Otevřený přístup k výstupům/výsledkům

Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ v podprogramu 2

Příloha č. 5  – Aplikační garant v podprogramu 1

 

Související dokumentace a formuláře

 

Všeobecné podmínky

Smlouva o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant

Formulář pro druh výsledku NmetS 

Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků – MŽP

Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků – obecné

 

Doplňující dokumentace

 

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život 

Plán správy dat – TA ČR

Plán správy dat – Horizont Evropa

Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům 

Výklad podmínek uznatelnosti nákladu dle Všeobecných podmínek (verze č. 7)

Pravidla pro publicitu 

 

Příručky

 

Obecná příručka pro hodnotitele

 

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/.

 

V případě obou těchto výzev je kompetentní osobou Mgr. Eva Novosádová.

 

eva.novosadova@upol.cz
tel.: 585 631 401

mobil: 733 690 742 

Dne 18.7.2022 se uskutečnil webinář k 6. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Prostředí pro život. Na odkazech níže naleznete materiály z tohoto setkání.

 

Zdroj: TAČR


 

 

TAČR THÉTA – 5. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 1. června 2022 5. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Hlavním cílem programu THÉTA je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Uzávěrka soutěžní lhůty je 27. července 2022.

Uchazečem může být výzkumná organizace a podnik.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA.

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku), pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku. Můžete se obrátit také na regionální zástupce TA ČR.

 

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Návrh prioritních výzkumných cílů pro 5. VS THÉTA

Příloha č. 2 – Specifikace jednotlivých podprogramů

Příloha č. 3 – Aplikační garant v podprogramu 1

Příloha č. 4 – Hodnoticí proces

 

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky

Smlouva o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant

Formulář pro druh výsledku NmetS

 

Doplňující dokumentace

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

Obecná příručka pro hodnotitele

Pravidla pro publicitu

Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7

 

Podrobné informace k veřejné soutěži naleznete zde.

 

Zdroj: TAČR

 

 


 

 

Program ZEMĚ - veřejná soutěž Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“) s počátkem řešení projektů v roce 2023.

 

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a v souvisejících dokumentech.

 

Harmonogram veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu ZEMĚ

Aktivita Datum
Vyhlášení veřejné soutěže 25. května 2022
Začátek soutěžní lhůty 26. května 2022

Termín soutěžní lhůty - termín

pro podávání návrhů projektů

13. července 2022

v 16:29:59

Konec soutěžní lhůty – termín

pro zaslání potvrzení podání

elektronického návrhu projektu

a zaslání dokladů pro prokázání

způsobilosti uchazeče

13. července 2022

v 23:59:59

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže

22. listopadu 2022

 

Návrhy projektů bude možno podávat pouze v elektronické podobě, prostřednictvím Informačního systému Technologické agentury ČR („ISTA“).

 

Po odeslání návrhu projektu se vygeneruje list „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“, který odešle hlavní uchazeč do konce soutěžní lhůty ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele.

 

Dokumenty k prokázání způsobilosti budou za UPOL zaslány.

Dokumenty k odeslání za UPOL, prosím, dodejte na ludmila.hrabakova@upol.cz do 12. 7. 2022.

 

Přílohy

 

Předpokládané termíny konání seminářů pro uchazeče jsou 8. 6. 2022
a 22. 6. 2022. Bližší informace o přihlášení uchazečů na semináře budou zveřejněny v dostatečném předstihu.

 

Více informací o výzvě naleznete ZDE.

 

Zdroj: MZe, eagri.cz

 


 

 

AZV - Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2023 – 2026

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypsalo dne 16. 5. 2022 jednostupňovou VS o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (dále jen „Program“, aktualizace programu je k dispozici zde).

 

Termíny VS:

 • zahájení řešení vybraných projektů - květen 2023 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
 • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2026,
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.
 • soutěžní lhůta končí dnem 29. 6. 2022 (do 12:00 hod.).

 • hodnotící lhůta končí dnem 24.2.2023

 

Předmět soutěže

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.


Zadávací dokumentace

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání žádostí, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení žádostí jsou podrobněji popsány v přiložené zadávací dokumentaci.


 • Aplikace pro podávání žádostí (ZDE)
 • Manuál – Aktivace a přihlášení do ISVP (ZDE)
 • Metodickou podporu aplikace ISVP zajišťuje AZV ČR na adrese helpdesk@azvcr.cz, tel. číslo 271 019 257 (po-pá, od 8:00 – 16:00 hod.)
 • Technickou podporu aplikace ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: registry@uzis.cz, tel. číslo +420 222 269 999
 • Zadávací dokumentace (ZDE)
 • Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (ZDE)
 • Nejčastější dotazy k veřejné soutěži (FAQ)

Přílohy

ZD-VES-2023.pdf (570,36 KB)
 

Žádost, včetně příloh, musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek nejpozději poslední den soutěžní lhůty. Veškeré podklady, prosím, doručte na ludmila.hrabakova@upol.cz nejpozději do 28. 6. 2022.

Čestná prohlášení způsobilosti budou za UPOL zaslána.

 

 
Celé znění a podmínky VS naleznete ZDE.
 
Zdroj: MZČR
 

 

TAČR DELTA2 – 4. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 18. května 2022 4. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Předmětem této veřejné soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních organizací.

Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Dalším cílem veřejné soutěže je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

Návrh projektu se předkládá prostřednictvím ISTA v anglickém jazyce.

Soutěžní lhůta končí dnem 13. července 2022.

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit: 

Brazilská federativní republika (Brazilian Agency for Research and Industrial Innovation, National Service for Industrial Training), 

Če-ťiang (Zhejiang Science and Technology Department), 

Korejská republika (Korea Institute for Advancement of Technology, Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning), 

Nigerijská federativní republika (National Agency for Science and Engineering Infrastructure), 

Québec (Consortium for Research and Innovation in Aerospace in Québec), 

Spojené státy americké (Department of Energy of the United States of America), 

Izrael (Israel Innovation Authority), 

Tchaj-wan (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Science and Technology), 

Ťiang-su Jiangsu (Provincial Department of Science and Technology)

 

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Call documentation
Příloha č. 1 – Specifické podmínky jednotlivých zahraničních organizací
Annex No. 1 – Specific conditions of individual foreign organizations
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces
Annex No. 2 – Evaluation process

 

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Common proposal – Brazilská federativní republika (EMBRAPII)
Common proposal – Brazilská federativní republika (SENAI)
Common proposal – Če-ťiang (ZSTD)
Common proposal – Korejská republika (KIAT)
Common proposal – Korejská republika (KETEP)
Common proposal – Nigerijská federativní republika (NASENI)
Common proposal – Québec (CRIAQ)
Common proposal – Spojené státy americké (DOE)
Common proposal – Stát Izrael (IIA)
Common proposal – Tchaj-wan (MoEA)
Common proposal – Tchaj-wan (MoST)
Common proposal – Ťiang-su (JSTD)
Form Pre-existent knowledge
Formulář pro druh výsledku NmetS/Form for result of the NmetS type

 

Doplňující dokumentace

Pravidla pro publicitu
Výklad podmínek uznatelnosti nákladu dle Všeobecných podmínek (verze č. 7)

 

Podrobné informace k veřejné soutěži naleznete zde.

 

Zdroj: TAČR

 


 


7. VS programu TREND

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 27. dubna 2022 sedmou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji  v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – podprogram 1 – “Technologičtí lídři” se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších).

 

Předmětem sedmé veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu TREND. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších (dále jen “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

Soutěžní lhůta začíná dnem 28. dubna v 9:00 hodin a končí dnem 13. června 2022 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod.nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

 

UPOL může vystupovat v soutěži pouze jako partner. Způsobilost bude za UPOL zajištěna. Dokumenty k odeslání datovou schránkou, prosím, dodejte na ludmila.hrabakova@upol.cz, a to nejpozději do 13. června 2022, do 12.00 hodin.

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné před odesláním potvrzení o podání projektu na TAČR zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné potvrzení podání projektu zaslat datovou schránkou UPOL. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, v kterých vystupuje UPOL pouze jako partner.DOKUMENTY SPOJENÉ SE 7. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Osnova představení projektu
Příloha č. 2 – Vzorová osnova marketingové studie
Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických přínosů
Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“
Příloha č. 5 – Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

Doplňující dokumentace

Program TREND
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR
Pravidla pro publicitu
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7

 

Zdroj: TAČR

 


 

CENA MILADY PAULOVÉ 2022 – nominace v oblasti neurověd

 

 

1456.jpg
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje 14. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2022 bude udělena v oblasti neurověd.
 

Prostřednictvím Ceny Milady Paulové, která nese jméno historičky, jež jako první žena získala právo přednášet na české univerzitě (1925) a stala se také první profesorkou na našem území (1939), MŠMT oceňuje vědeckou práci významných českých badatelek a nabízí inspiraci začínajícím vědkyním a studujícím, které vědeckou dráhu zvažují. Cena Milady Paulové si každý rok klade za cíl upozorňovat na úlohu a významný přínos žen v nejrůznějších oborech.

 

Záměrem letošního vyhlášení Ceny Milady Paulové 2022 je podpořit působení žen v oboru neurověd v českém výzkumném prostředí. MŠMT ocení celoživotní přínos žen tomuto vědeckému oboru ve snaze přispět ke zviditelnění těch, jejichž vědecká práce je pro rozvoj oboru dlouhodobě nejzásadnější. Moderní neurovědy se zabývají studiem všech aspektů nervové tkáně, a to centrální a periferní, jejími rozdíly ve zdraví a v nemoci, v oblasti jak základního, tak i klinického aplikovaného výzkumu a pokrývají několik odvětví, která se liší přístupem i předmětem zkoumání. V současné době se neurovědy dostávají do popředí intenzivního zájmu v mezinárodním kontextu, nejen ve vztahu k základním funkcím nervové tkáně, ale také s ohledem na mechanismus jejího působení či možného ovlivnění v souvislosti s aktuálními ataky ať už biologického či sociálního původu.

Cena Milady Paulové je spojena s finančním oceněním ve výši 250 000 Kč.

 

Jak nominovat:

 

Nominaci na ocenění může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce. Nominační dopisy musí být předloženy v elektronické podobě na e-mailovou adresu cena@soc.cas.cz, a to nejpozději do 20. července 2022.

 

Vyhlášení CMP 2022.pdf

Pravidla CMP 2022.pdf

Statut CMP.pdf

 

Zdroj: MŠMT

 


 

 

PROGRAM DIOSCURI – MŠMT – VÝZVA

VÝZVA a webinář k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na vznik center vědecké excelence Dioscuri naplňujících Memorandum of Cooperation on the establishment of the Dioscuri Programme in the Czech Republic pro roky 2023–2029  DIOSCURI PROGRAM (LV)

 

Dioscuri program je program iniciovaný Společností Maxe Plancka, společně řízený Společností Maxe Plancka a českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a společně financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum.

Více informací nalezdente v tomto článku.

 

Zdroj: MŠMT

 


 

TAČR – PROGRAM DOPRAVA 2020+ – VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

 

 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 6. dubna 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+ (dále jen Program DOPRAVA 2020+).

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

Soutěžní lhůta začíná dnem 7. dubna 2022 a končí dnem 1. června 2022, přičemž 16:29:59 hod. je nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA.

Doklady k prokázání způsobilosti byly za UPOL zaslány.

 

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné před odesláním potvrzení podání elektronického návrhu projektu na TAČR zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné potvrzení podání projektu zaslat datovou schránkou UPOL. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, ve kterých vystupuje UPOL pouze jako partner.

 

Dokumenty k podání přes datovou schránku, prosím, zasílejte taktéž na ludmila.hrabakova@upol.cz do 30.5. 2022 do 14:00.

 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací
o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

 

K této veřejné soutěži bude TA ČR dne 25. 4. 2022 pořádat informační webinář. Program webináře, včetně možnosti přihlášení, bude včas zveřejněn na webových stránkách TA ČR.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost
  za období tří let (2018, 2019, 2020); 
 • splňují definici podniku v obtížích
 • nebudou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do
  1. 6. 2022.


V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu: Doprava2020@mdcr.cz, a to nejpozději do 2. května 2022. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty.

Ministerstvo dopravy bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektům, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany Ministerstva dopravy. Jedná se především o výsledky druhu Hneleg, Hkonc, NmetS a NmetC. Doporučujeme si tuto garanci projednat s příslušným odborem ještě před zasláním oficiální žádosti. Pro rychlejší vyřízení žádosti zasílejte e-mail vždy pro jeden návrh projektu (např. pokud požadujete aplikační garanci k třem návrhům projektů, pošlete tři e-maily) a do předmětu e-mailu uveďte kód návrhu projektu.

 

Pokud plánujete výsledek druhu NmetS, který chcete předložit ke schválení Ministerstvu dopravy, posílejte spolu s Žádostí o aplikační garantství Žádost o vystavení potvrzení věcně příslušného orgánu veřejné správy pro druh výsledku NmetS a Formulář pro druh výsledku NmetS – MD, ve kterém bude dostatečně podrobně výsledek popsán. Více informací o procesu schválení metodik viz odstavec níže.

 

Uchazeči se v případě záměru podat žádost o schválení metodiky Ministerstvem dopravy musí řídit Pokynem ke schválení metodik, tj. zašlou Žádost o vystavení potvrzení věcně příslušného orgánu veřejné správy pro druh výsledku NmetS spolu s vyplněným Formulářem pro druh výsledku NmetS – MD na Ministerstvo dopravy dle Pokynu a následně potvrzený Formulář pro druh výsledku NmetS – MD přiloží k návrhu projektu. Více informací o procesu schválení metodik naleznete na webu MD zde.

Pokud je výsledek NmetS určen pro jiný orgán státní správy než Ministerstvo dopravy, je povinnou přílohou návrhu projektu Formulář pro druh výsledku NmetS – ostatní. Formulář musí být potvrzený příslušným orgánem, do jehož kompetence daná problematika spadá.

 

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku), pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku. Můžete se obrátit také na regionální zástupce TA ČR.

 

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Veškeré informace najdete zde: Program DOPRAVA 2020+: Vyhlášení 4. veřejné soutěže - Technologická agentura ČR (tacr.cz)

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/.

V tomto případě je kompetentní osobou Mgr. Eva Novosádová.

 

 

Mgr. Eva Novosádová

eva.novosadova@upol.cz
tel.: 585 631 401

mobil: 733 690 742 

 

Těšíme se na spolupráci.

Zdroj: www.tacr.cz

 


 

 

MINISTERSTVO VNITRA ČR – VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ

Dne 14. 4.2022 byla vyhlášena první veřejné soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, (OPSEC) MINISTERSTVO VNITRA ČR.

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem naplňování cílů Programu.

Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Každý projekt by měl směřovat k výsledkům, jejichž budoucí nasazení v praxi má ve střednědobém horizontu potenciál přispět k plnění některého z následujících cílů:

1. zefektivnění plánování, koordinace a regulace (tj. zefektivnění přípravy na krizové
situace/incidenty/společenské jevy);
2. zvýšení dostupnosti služeb bezpečnostního systému (tj. rozsahu nebo kvality či rychlosti
reakce);
3. snížení ohrožení (tj. omezení pravděpodobnosti vzniku negativních dopadů krizové
situace/incidentu/jevu);
4. zefektivnění včasného varování (zejména prodloužení doby na reakci, zvýšení spolehlivosti
varování);
5. zvýšení bezpečnosti zasahujících, včetně vyšetřování a expertizní činnosti;
6. zvýšení efektivity činnosti zasahujících, včetně vyšetřování a expertizní činnosti;
7. zmírnění následků (tj. omezení intenzity a rozsahu dopadů krizové situace/incidentu/jevu).
Podpořené projekty musí splňovat minimálně jeden z výše uvedených dílčích cílů.

Uchazeči mohou být následující subjekty:
- malý, střední nebo velký podnik,
- organizace pro výzkum a šíření znalostí (dále jen „výzkumná organizace“), které jsou zapsané na Seznamu výzkumných organizací MŠMT.

Dokumenty k prokázání způsobilosti uchazeče dle Programu OPSEC budou za UPOL poskytnuty na vyžádání na ludmila.hrabakova@upol.cz.


Potvrzení podání elektronického návrhu projektu bude přijímáno k odeslání datovou schránkou UPOL na TAČR nejpozději do 8. 6. 2022 do 14.00 hodin.

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné před odesláním potvrzení podání elektronického návrhu projektu na TAČR zpřístupnit projekt v ISTA na účet:
ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné potvrzení podání projektu zaslat datovou schránkou UPOL. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, ve kterých vystupuje UPOL pouze jako partner. Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat na Vyhlášení první veřejné soutěže - Výzkum (mvcr.cz).

Zdroj: MVČR

 


 

 

Výzva k podávání návrhů výzkumných projektů 2023–2024 (CZ – FR) a (CZ – NEM a RAK)

 

 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2023–2024

 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 19. 4. 2022 – 30. 6. 2022

 

 

V souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsanou v Praze dne 29. června 1965, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024. 

 

Text výzvy: 

Výzva_Mobility_ČR_ Francie_ 2023_2024.pdf (270,8 kB)

 

Formuláře pro uchazeče: 

 

Formuláře_Mobility_ČR_Francie_2023_2024.zip (56,75 kB)

 

Výzva francouzského partnera je publikována zde: https://www.campusfrance.org/fr/barrande

 

 

 


 

 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-NĚMECKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2023–2024

 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 19. 4. 2022 – 30. 6. 2022

 

V souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci, podepsanou v Praze dne 2. listopadu 1990, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024. 

 

Text výzvy: Výzva MOBILITY ČR_ Německo_2023_2024, soubor typu pdf, (277,62 kB)

 

Formuláře pro uchazeče: Formuláře Mobility ČR_Německo_2023_2024

 

 


 

 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2023–2024

 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 19. 4. 2022 – 30. 6. 2022

 

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024. 

 

Text výzvy: Výzva MOBILITY ČR_Rakousko_2023-2024.pdf (267,55 kB)

Formuláře pro uchazeče: Formuláře_Mobility_ČR_Rakousko _2023-2024.zip (70,44 kB)

 

Odkaz na vyhlášení výzvy na rakouské straně:  https://asp.sop.co.at/oead/antrag?call=2023_CZ

 


 

Harmonogram veřejných soutěží TAČR 2022

Technologická agentura ČR upřesnila harmonogram veřejných soutěží pro rok 2022.

 

HARMONOGRAM NA ROK 2022

 

Zdroj: TAČR

 


 

 

Ministerstvo kultury vyhlásilo 1. veřejnou soutěž v programu NAKI III

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje dnem 14. března 2022 první veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu projektů programu NAKI III.

 

Soutěžní lhůta začíná 15. března 2022 a končí dne 28. dubna 2022 ve 14.00 hodin.

Hodnotící lhůta začíná dnem 29. dubna 2022 a končí dnem 16. prosince 2022.

 

Veškeré informace o podmínkách veřejné soutěže, způsobu a kritériích hodnocení návrhů projektů, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je zájemcům k dispozici na internetové adrese poskytovatele https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html.

 

Zdroj: MK ČR

 


 

PROGRAM NCK: VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

TAČR vyhlásila dne 15. prosince 2021 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (dále jen “program NCK”).

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu a posílení dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

 

Cílem veřejné soutěže a samotného programu je:

 

 • zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu;
 • · zvýšení konkurenceschopnosti podniků;
 • posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací.

Nástrojem pro dosažení tohoto cíle budou podpořené návrhy projektů, jejichž cílem je vybudování dostatečně stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu (v podobě vybudovaných národních center kompetence), a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení jejich silné orientace na aplikaci výsledků jejich výzkumu v praxi.

 

Parametry 2. veřejné soutěže programu NCK naleznete ZDE. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 16. prosince 2021 v 9:00 hodin a končí dnem 6. dubna 2022

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace
Call documentation
Příloha č. 1 – Hodnoticí proces
Annex No. 1 – Evaluation process
Příloha č. 2 – Návrh složení rady centra
Annex No. 2 – Proposal for composition of Centre Council
Příloha č. 3 – Příjmy z komercializace 
Annex No. 3 – Income from commercialisation
Příloha č. 4 – Příloha za pracoviště uchazeče
Annex No. 4 – Annex for applicant’s research group(s)
Příloha č. 5 – Strategický výhled a perspektivy v oboru
Annex No. 5 – Strategic outlook and prospects in the field


Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant


Doplňující dokumentace

Program Národní centra kompetence
Pravidla pro publicitu
Formulář pro druh výsledku NmetS
Návrh dílčího projektu
Souhlas Rady centra s novým dílčím projektem/se změnou projektu
Výkaz příjmů z komercializačních aktivit projektu v rámci programu NCK

 

Více informací naleznete ZDE.


Zdroj: TAČR


 

 

INTERREG CENTRAL EUROPE 1. VÝZVA

Program podpoří spolupráci partnerů (z řad veřejných institucí, soukromého sektoru a občanské společnosti) z více států, kteří svým projektem vyvinou a zrealizují nová řešení potřebná pro udržení atraktivity a připravenosti na změny ve středoevropském regionu. Spolupráce má být cílena na: zlepšení v přípravě politik, vzdělávání a účinnosti změn; rozšíření znalostí včetně jejich přenosu a výměny; lépe koordinovanou spolupráci a zkvalitnění správy na různých úrovních; odstranění bariér; nové anebo lepší služby; změny v chování; vliv veřejnosti a finanční páky - a to včetně přípravy následných investic.

Páteř strategie financování programu budou tvořit priority a specifické cíle z oblasti inovací, zelených energií, klimatických změn, oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí, ekologizace městské mobility, posílení správy pro integrovaný územní rozvoj; a prozatím zůstává v jednání také zlepšení dopravních spojení. Z výstupů a aktivit budou sice zcela určitě dominovat ty měkké (strategie, akční plány, nástroje, školení, struktury např. klastry, hodnotové řetězce, apod.), nicméně počítá se také s uskutečňováním pilotních aktivit. Míra spolufinancování z EFRR pro české příjemce by měla dosahovat 80% oprávněných výdajů.

1.výzva Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 se otevřela 15. listopadu 2021 s termínem pro podání žádostí 23.2.2022, sledujte https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html

 


 

 

Vyhlášení jednostupňové VS o účelovou podporu MZ na léta 2022 – 2023, Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. 

V rámci této veřejné soutěže budou podpořeny projekty zaměřené na analýzu dopadů pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR ve vybraných oborech, včetně analýzy dopadů přijatých diagnostických a terapeutických opatření na prognózu pacientů s covid-19.

 

Termíny VS:

Vyhlášení soutěže: 12. 10. 2021

Ukončení soutěže: 23. 11. 2021 (do 23:59 hod.)

Zahájení řešení vybraných projektů: 1. dubna 2022 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),

Ukončení řešení projektů nejpozději do: 31. 12. 2023

Předpokládaná délka trvání řešení projektů: 21 měsíců

 

Způsob podávání žádostí

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně na internetových stránkách MZ, jedná se o interaktivní PDF formuláře (MZ22-ZadostMZ22-Zadost-S). Žádost musí být vyplněna podle návodu v zadávací dokumentaci.

 

Dokumenty soutěže:

 
Zdroj: AZV ČR
 

 

 

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ NA PRINCIPU HODNOCENÍ LEAD AGENCY – NATIONAL SCIENCE FOUNDATION (USA)

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation (NSF).

Jedná se o kontinuální výzvu, kdy česká část musí být doručena GAČR do 7 dnů od podání návrhu projektu NSF.

Dokumenty výzvy:

Podporované oblasti

Výzva na stránkách NSF

Zadávací dokumentace

Aplikace pro podávání návrhů projektů

Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2022 – GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury

Rules – partner organization

Často kladené dotazy

Praktické informace pro uchazeče a navrhovatele – LA GRANTY 2022

 

Zdroj: GAČR

 


 

 

VISEGRAD FUND vyhlásil výzvy

 

Mezinárodní Visegrádský fond (IVF), jehož cílem je posílit spolupráci mezi jednotlivými zeměmi Visegrádské čtyřky, otevřel další výzvu na účast ve svých grantových programech.

 

Ucházet se o grant Visegradského fondu můžete do 1. října 2021 následně do 1. února 2022.

 

Celkem Visegrádský fond otevírá tři typy grantů:

 • Visegrad Grants: podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, veřejnými institucemi, obcemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi, vzdělávacími a výzkumnými středisky, která přispívají ke spolupráci ve visegrádském regionu.
 • Visegrad+ Grants: zaměřují se na projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména nečlenských států EU na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství.
 • Strategic Grants: podporují projekt zaměřený na každoroční strategické priority Visegrádské skupiny. Strategické priority každoročně vyhlašují země V4, které drží rotující předsednictví skupiny.

Granty jsou vypisovány čtvrtletněNejbližší uzávěrka je 1. října 2021, další 1. února 2022.

 

Bližší informace o grantech Visegrádského fondu jsou k dispozici zde: https://www.visegradfund.org/apply/grants/

 


 

 

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ POLSKO-ČESKÝCH PROJEKTŮ

GAČR vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency.

Soutěžní lhůta začíná 15. 9. 2021. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do           22. 12. 2021, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 15. 12. 2021 (do 16:00), který stanovila pro polské uchazeče agentura NCN. 

Dokumenty výzvy:

Zadávací dokumentace

Aplikace pro podávání české části přihlášky

Originální text výzvy v polštině (anglické znění bude dostupné v nejbližších dnech)

Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) 2022 – GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace

LA Terms and Conditions – GACR Partner Agency 2022 (English version)

 

Zdroj: GAČR

 


 

GAČR_Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency – National Science Foundation (USA)

GAČR vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation (NSF).

Výzva je kontinuální. Česká část návrhu projektu musí být doručena GA ČR do 7 dnů od podání návrhu projektu k NSF.

 

Text výzvy a pravidla pro podávání projektů naleznete na stránce: Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency – National Science Foundation (USA) - Grantová agentura České republiky (gacr.cz)

 

Zdroj: GAČR

 


 

VYHLÁŠENÍ VÝZVY MŽP LIFE

Ve středu 30. června 2021 byla vyhlášena výzva MŽP k podávání žádostí o podporu na přípravu a spolufinancování standardních akčních projektů a koordinačních a podpůrných akcí, předkládaných do řádných výzev programu LIFE v roce 2021.

 

Uzávěrka příjmu žádostí – pro všechny podprogramy: 30. srpna 2021.

 

Základní informaci najdete na webových stránkách MŽP - https://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life. Podrobnosti k výzvě najdete na odkazu https://www.mzp.cz/cz/vyzva_life_2021.

MŽP pořádá k této výzvě úvodní seminář, na kterém budou prezentovány základní informace k výzvě. Seminář se uskuteční online, v prostředí komunikační aplikace Webex, ve 2 termínech, 22. 7. (čtvrtek) a 27.7. 2021 (úterý), vždy v čase 9:30-11:00 hod.   

Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/We3gkGAuzebBYhoz7. Registrovaným zájemcům pošleme přístupové údaje pro přihlášení do aplikace. 

MŽP rovněž nabízí po domluvě možnost osobních konzultací k podmínkám podpory a konkrétním projektovým záměrům. Připravován je rovněž informační seminář k evropským výzvám, jejichž vyhlášení se předpokládá v průběhu července. Seminář proběhne podle předpokladu v září, o bližším termínu Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek https://www.program-life.cz/ a e-mailu.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Simona Kosíková Šulcová
Oddělení mezinárodních programů a projektů
Odbor finančních a dobrovolných nástrojů
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267 122 196  mob.: +420 731 690 215, +420 604 839 626
e-mail: simona.kosikova@mzp.cz

Zdroj: MŽP


 

 

PROGRAM DELTA 2: VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

TA ČR vyhlašuje dne 12. května 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (dále jen Program DELTA 2).

Předmětem této veřejné soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních institucí. 

Cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí, podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy. 

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

Lokalita

Název zahraniční organizace

Zkratka

Alberta

German-Canadian Centre for Innovation and Research

GCCIR

Brazilská federativní republika

Brazilian Agency for Research and Industrial Innovation

EMBRAPII

Brazilská federativní republika

National Service for Industrial Training

SENAI

Če-ťiang

Zhejiang Science and Technology Department

ZSTD

Korejská republika

Korea Institute for Advancement of Technology

KIAT

Korejská republika

Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning

KETEP

Québec

Consortium for Research and Innovation  in Aerospace in Québec

CRIAQ

Tchaj-wan

Ministry of Economy Affairs

MoEA

Tchaj-wan

Ministry of Science and Technology

MoST

Ťiang-su

Jiangsu Provincial Department of Science and Technology

JSTD

Vietnamská

socialistická republika

Ministry of Science and Technology of Vietnam

MOST

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 13. května 2021 v 9:00 hodin a končí dnem 14. července 2021.

DOKUMENTY:

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Specifické podmínky jednotlivých zahraničních organizací
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces


Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Common proposal – Alberta (GCCIR)
Common proposal – Brazilská federativní republika (EMBRAPII)
Common proposal – Brazilská federativní republika (SENAI)
Common proposal – Če-ťiang (ZSTD)
Common proposal – Korejská republika (KETEP)
Common proposal – Korejská republika (KIAT)
Common proposal – Québec (CRIAQ)
Common proposal – Tchaj-wan (MoEA)
Common proposal – Tchaj-wan (MoST)
Common proposal – Ťiang-su (JSTD)
Common proposal – Vietnamská socialistická republika (MOST)
Formulář Pre-existent knowledge
Formulář pro druh výsledku NmetS


Doplňující dokumentace


Struktura cílů NPOV
Pravidla pro publicitu
Obecná příručka pro hodnotitele


Zdroj: TAČR

 


 

 

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2022 – 2025

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 13. 5. 2021 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

Předpokládané termíny:

 • zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2022 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
 • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2025,
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

Soutěžní lhůta

Období, ve kterém je možné podávat žádosti, začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku, tj. 14. 5. 2021 a končí dnem 28. 6. 2021 (do 12:00 hod.).

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání žádostí, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení žádostí jsou podrobněji popsány v přiložené zadávací dokumentaci.

Veškeré informace a dokumentaci k soutěži naleznete ZDE.

Zdroj: AZV ČR


 

 

TAČR Prostředí pro život: Vyhlášení 5. veřejné soutěže

TAČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhlašuje dne 28. dubna 2021 5. VS Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu.

Cílem podprogramu 1 je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. V páté veřejné soutěži Ministerstvo životního prostředí upřesnilo témata v 32 prioritních výzkumných cílech. Osm z nich je přímo zaměřeno na sucho a další problematiku změny klimatu a další desítka pak nepřímo na dílčí technické a společenské problémy jak adaptace, tak mitigace, tj. omezování příspěvku člověka ke změně klimatu.

Výsledky podpořených projektů mají pomoci získat nové poznatky nejen Ministerstvu životního prostředí, ale i dalším orgánům ochrany životního prostředí na celostátní, krajské i obecní úrovni.

Soutěžní lhůta začíná dnem 29. dubna 2021 v 9:00 hodin a končí dnem 30. června 2021

Pro uchazeče 5. veřejné soutěže programu Prostředí pro život se bude konat online informační seminář, který proběhne 17. května 2021
od 14:00 hod. V rámci webináře budou uchazeči podrobně seznámeni především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále budou uchazečům sděleny informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu. Pro účast na webináři vyplňte prosím formulář ZDE, následně Vám přijde odkaz k připojení do Google Meet. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho pokládat předem prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Váš dotaz bude zodpovězen na konci online semináře.

Více informací naleznete ZDE.

 

Zdroj: TAČR


 

 

TAČR vyhlašuje 3. VS - Program DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 14. dubna 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+.

 

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

Soutěžní lhůta začíná dnem 15. dubna 2021 v 9:00 hodin a končí dnem 16. června 2021

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením.

Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA.

Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

Pro uchazeče 3. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+ se bude konat online informační seminář, který proběhne 4. května 2021 od 10:00 hod. V rámci webináře budou uchazeči podrobně seznámeni především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále budou uchazečům sděleny informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu. Pro účast na webináři vyplňte prosím formulář ZDE, následně Vám přijde odkaz k připojení do Google Meet. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho pokládat předem na následujícím odkazu. Následně bude Váš dotaz zodpovězen na konci online semináře.

 

 

V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu doprava2020@mdcr.cz, a to nejpozději do 19. května 2021. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Ministerstvo dopravy bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektům, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelnéze strany Ministerstva dopravy. Jedná se především o výsledky druhu Hneleg, Hkonc, NmetS a NmetC. Doporučujeme si tuto garanci projednat s příslušným odborem ještě před zasláním oficiální žádosti. Pro rychlejší vyřízení žádosti zasílejte e-mail vždy pro jeden návrh projektu (např. pokud požadujete aplikační garanci k třem návrhům projektů, pošlete tři e-maily) a do předmětu e-mailu uveďte kód návrhu projektu.

Pokud plánujete výsledek druhu NmetS, posílejte spolu s Žádostí o aplikační garantství Formulář pro druh výsledku NmetS, ve kterém bude dostatečně podrobně výsledek popsán.


V případě nejasností se podívejte do
často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku), pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku.

 

Více informací naleznete ZDE.

 

Zdroj: TAČR

 


 

 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-NĚMECKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2022 - 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2022–2023. 


Text výzvy: Výzva MOBILITY ČR_ Německo_2022_2023.pdf (194,52 kB)


Formuláře pro uchazeče: Formuláře Mobility ČR_Německo_2022_2023.zip (69 kB)

Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. 4. 2021 – 30. 6. 2021

Více informací naleznete ZDE.

Zdroj: MŠMT

 


 

 

VÝZVA MŠMT LETNÍ KEMPY 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021.

Je možno podat žádosti o grant na podporu aktivit cílených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.

 

Žádosti se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz, který bude otevřen pro vkládání žádostí v úterý 6. dubna 2021

ve 12 hodin.

 

Uzávěrka podávání žádostí je 30. dubna 2021 (již doručeno na MŠMT).

Aktuální znění výše uvedené výzvy naleznete zde: 

Výzva Letní kempy 2021.pdf

 

Více informací naleznete ZDE.

 

Zdroj: MŠMT

 


 

MZe – Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2021 – Program ZEMĚ

Ministerstvo zemědělství jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“) s počátkem řešení projektů v roce 2022.

 

 Harmonogram veřejné soutěže:

Vyhlášení VS:   17. března 2021
Začátek soutěžní lhůty:   18. března 2021
Konec soutěžní lhůty – termín pro podávání návrhů projektů:   5. května 2021 v 16:30:00
Konec soutěžní lhůty – termín pro zaslání potvrzení podání elektronického návrhu projektu a zaslání dokladů pro prokázání způsobilosti uchazeče:   5. května 2021 v 23:59:59
Vyhlášení výsledků veřejné soutěže:   12. listopadu 2021
 Návrhy projektů bude možno podávat pouze v elektronické podobě, prostřednictvím Informačního systému Technologické agentury ČR („ISTA“).
Pro dotazy k podmínkám veřejné soutěže a podávání návrhů projektů zasílejte prostřednictvím aplikace Helpdesk nebo kontaktujte pracovníky odd. NAZV.
Často se opakující dotazy budou zveřejňovány na tomto místě.
Termíny informačních seminářů, které proběhnou s největší pravděpodobností online, budou zveřejněny na tomto místě.
Předpokládané období konání seminářů je na přelomu března a dubna 2021.
Přílohy

Informační semináře pro uchazeče o podporu ve veřejné soutěži vyhlášené v roce 2021

 

V souvislosti s vyhlášením veřejné soutěže v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ, vyhlášené v roce 2021, jsou naplánovány dva termíny seminářů pro uchazeče o podporu.

Informační semináře se uskuteční:

 • 31. března 2021 od 10:00 hod (online přes MS Teams)

 • 16. dubna 2021 od 10:00 hod (online přes MS Teams)

Pro účast na semináři se přihlaste na webových stránkách ÚZEI. V rámci organizace stačí zaregistrovat pouze jednu emailovou adresu, na kterou bude zaslán informační email s odkazem na konání semináře v aplikaci MS Teams ve vybraném termínu.

Účast na seminářích je zdarma.

Cílem seminářů je zejména seznámit uchazeče o podporu na projekty s počátkem řešení od roku 2022 s pravidly poskytovatele (MZe) platnými dle Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž, budou představena výzkumná témata a budou poskytnuty praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím Informačního systému NAZV Ministerstva zemědělství. Prostor bude věnován také Vašim dotazům.

 

Zdroj: eAGRI.cz


 

Ministerstvo vnitra vyhlašuje dvě veřejné soutěže bezpečnostního výzkumu

Ministertvo vnitra ČR vyhlašuje dvě veřejné soutěže, jejichž hlavním přínosem je především zvýšení technologické a technické úrovně složek Integrovaného záchranného systému ČR, zejména Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších složek bezpečnostního systému, které zajišťují bezpečnost státu a jeho obyvatel.

 

Program IMPAKT - soutěž je tematicky zaměřena na umělou inteligenci jako prostředek zvyšování schopností bezpečnostních sborů k plnění úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů.

Program SECTECH  je tematicky omezen především na technologické obory jako je robotika, kyberbezpečnost, umělá inteligence, nanotechnologie nebo fotonika.  Podniky nebo výzkumné organizace se mohou hlásit pouze ve spolupráci s podnikovým partnerem. Maximální výše celkové podpory na jeden projekt nesmí přesáhnout 40 milionů korun a délka realizace musí být maximálně 24 měsíců. S ohledem na mimořádnou situaci je možné do veřejné soutěže podávat i projekty reagující na aktuální pandemickou situaci, pokud budou splňovat podmínky stanovené zadávací dokumentací.

 

Lhůta pro podávání návrhů projektů končí začátkem května 2021 (IMPAKT - 3. 5. 2021; SECTEC - 6. 5. 2021). Výsledky budou zveřejněny 31. října 2021.


Zadávací dokumentace
:

 

Zdroj: TAČR

 


 

Projekty MŠMT na podporu mobilit: ČR-Francie a ČR-Rakousko

 

 

Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2022-2023

Termín pro předkládání návrhů projektů: 15. 3. 2021 – 30. 6. 2021

 

Text výzvy: 

Výzva_Mobility_ČR_Francie_ 2022_2023.pdf,(266,07 kB)

Formuláře pro uchazeče: 

Formuláře_Mobility_ČR_Francie_2022-2023.zip,(75,18 kB)

Výzva francouzského partnera je publikována zde: http://www.campusfrance.org/barrande

 

Více informací naleznete na stránkách MŠMT:

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-9?lang=1&ref=m&source=email

 


Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2022–2023 – termín pro podání návrhů projektů 30. 4. 2021

 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 15. 3. 2021 – 30. 4. 2021

Text výzvy: 

Výzva Mobility ČR_Rakousko_2022_2023.pdf,(178,81 kB)

Formuláře pro uchazeče: 

Formuláře_Mobility_ČR_Rakousko_2022_2023.zip,(76,18 kB)


Odkaz na vyhlášení výzvy na rakouské straně: https://asp.sop.co.at/oead/antrag?call=CZ2022


Více informací naleznete na stránkách MŠMT:

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-9?lang=1&ref=m&source=email

 
Zdroj: MŠMT

 


 

4. veřejná soutěž TAČR TREND - NOVÁČCI

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu TREND. 

Cílem Podprogramu 2 “Nováčci” je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč (více k této podmínce v Zadávací dokumentaci).

Soutěžní lhůta začíná dnem 11. března v 9:00 hodin a končí dnem 28. dubna 2021 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod.nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.


Užitečné odkazy
Zadávací dokumentace

Nápovědy k vyplňování návrhu - ISTA.

Videonávod jak založit účet v informačním systému ISTA

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů

Dotaz můžete položit prostřednictvím Helpdesku.

Checklist pro uchazeče pro kontrolu návrhu projektu

 

Více informací k VS naleznete ZDE.

Webinář k VS:

 • středa 24. 3. 2021 od 10:00 do 11:30
 • online
 • Registrovat se můžete ZDE nejpozději do úterý 23.3. do 12:00.

 

Zdroj: TAČR

 


 

4. veřejná soutěž TAČR TREND - NOVÁČCI

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu TREND. 

Cílem Podprogramu 2 “Nováčci” je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč (více k této podmínce v Zadávací dokumentaci).

Soutěžní lhůta začíná dnem 11. března v 9:00 hodin a končí dnem 28. dubna 2021 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod.nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.


Užitečné odkazy
Zadávací dokumentace

Nápovědy k vyplňování návrhu - ISTA.

Videonávod jak založit účet v informačním systému ISTA

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů

Dotaz můžete položit prostřednictvím Helpdesku.

Checklist pro uchazeče pro kontrolu návrhu projektu

 

Více informací k VS naleznete ZDE.

Webinář k VS:

 • středa 24. 3. 2021 od 10:00 do 11:30
 • online
 • Registrovat se můžete ZDE nejpozději do úterý 23.3. do 12:00.

 

Zdroj: TAČR

 


 

Nové výzvy grantových soutěží pro rok 2022

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů standardních projektů, projektů JUNIOR STAR, v nové soutěži POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a také výzvy Mezinárodních projektů.

Soutěžní lhůta trvá do 22. dubna.

Standardní projekty

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice. Návrhy projektů s délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich věk a zkušenosti.

JUNIOR STAR

Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro excelentní začínající vědce (do 8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí základního výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Díky pětiletému projektu s možností čerpat až 25 milionů Kč získají možnost se vědecky osamostatnit a případně založit i vlastní výzkumnou skupinu, která může do české vědy přinést nová výzkumná témata.

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

GA ČR letos vypisuje poprvé granty POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh grantů je zaměřen na badatele, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech. Využít ho půjde buď jako výjezdový grant, který českým vědcům umožní bádat na jakémkoli výzkumném pracovišti ve světě s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České republice, nebo jako příjezdový grant, díky kterému bude zahraniční vědec moci dva roky bádat na českém pracovišti.

Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING 2022

Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING 2022


Mezinárodní projekty

Návrhy mezinárodních projektů je možné podávat do soutěží vypsaných společně se zahraničními agenturami, se kterými má GA ČR uzavřenou dohodu o spolupráci. Návrhy projektů hodnotí buď obě agentury zároveň (bilaterální spolupráce), nebo jsou doporučeny k financování jen jednou agenturou a druhá její doporučení přejímá (Lead Agency spolupráce).


Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce

 • Tchaj-wan – Ministry of Science and Technology (MOST)
 • Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)
 • São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP)

V letošním roce nebude vypsána výzva ruskou agenturou Russian Foundation for Basic Research (RFBR), a to z důvodů na její straně. Obnovení výzvy se předpokládá  příští rok.

Vyhlášení veřejné soutěže Mezinárodní-bilaterální projekty 2022


Zapojené agentury na principu Lead Agency

 • Rakousko – Austrian Science Fund (FWF)
 • Německo – German Research Foundation (DFG)
 • Polsko – National Science Centre (NCN)
 • Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS)
 • Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)
 • Lucembursko – National Research Fund (FNR)

Výzva pro podávání projektů na principu Lead Agency 2022 (GA ČR v roli hodnoticí agentury)

Výzva pro podávání projektů na principu Lead Agency 2022 (GA ČR v roli partnerské agentury)

Další mezinárodní výzvy na základě spolupráce Lead Agency mohou být vypsány v průběhu roku.

Zdroj: GAČR

 


 

7. výzva projektů Proof of Concept zahájena

Olomouc (4. února 2021) – Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil 7. kolo kontinuální výzvy na projekty Proof-of-Concept (PoC) z programu TAČR GAMA2. Tyto projekty jsou zaměřeny na ověřování výzkumných výsledků univerzity pro následné tržní uplatnění. 

Program GAMA 2 Technologické agentury ČR a je zaměřen na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a inovace. Vědeckotechnologický park je koordinátorem těchto projektů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Program je určen pro zájemce z  řad zaměstnanců a studentů Ph.D. studia, kteří mají ideu na projekt s vysokým komerčním potenciálem. Nápad si mohou ověřit při konzultaci s manažery VTP UP, nebo na semináři, který bude pro tyto účel realizován dne 2. března 2021 na MS Teams (registrace na webu VTP UP). Příjem přihlášek v tomto kole bude ukončen 11. března. 2021. Poté budou přihlášky posouzeny a předloženy Radě pro komercializaci. Vybrané projekty je možné realizovat již od 1. května 2021.

 

PoC projekty jsou na Univerzitě Palackého realizovány od roku 2014 a bylo již podpořeno více než 40 dílčích projektů. V rámci prvních výzev (projekt GAMA1 TAČR) bylo dosaženo 52 komerčně zajímavých výsledků a do realizace projektů  bylo zapojeno 100 pracovníků na napříč univerzitou. Celkově bylo v prvním kole rozděleno více jak 19 mil Kč. V aktuálním programu  GAMA 2, pro období 2020–2022, je na dílčí projekty připraveno více jak 17 mil. Kč, které lze využít na nákup materiálu, cestovné, služby a mzdy řešitelů. V současné době je v řešení 7 projektů: Testbal (FTK, www.acbaluo.cz), TETRECOM (PdF, www.tetrecom.cz), Active (LF, www.ac-tive.cz), TFL- Typing for Life  (PřF, www.typingforlife.cz), Nano roušky (PřF www.argecure.com), ZEDA (PdF, www.zeda.cz) a Fenotyper (PřF, phenotyper.vtpup.cz) a hledáme další zajímavé projekty k podpoře. 

„Vyhledáváme projekty s velkou šancí na komercionalizaci nebo u tzv. soft SSHA projektů  (Social Sciences, Humanities and Arts), projetky s vysokým impaktem na společnost.“, uvádí Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu VTP UP. „Výsledkem PoC není vždy finální produkt, ale jedná se především o ověření přenositelnosti VaV do praxe, například vytvořením metodiky, funkčního prototypu, ověřené technologie nebo beta verze softwaru“ dodal. 

Zájemci z řad zaměstnanců, ale i studentů Ph.D. studia, se mohou se svými nápady na projekty PoC hlásit kontinuálně. Vyplnění přihlášky lze konzultovat s manažery VTP UP. Veškeré dokumenty potřebné k podání přihlášky lze nalézt na stránkách VTP UP, v  sekci Dokumenty ke stažení.  

Harmonogram 7. kola výzvy PoC projektů je následující: 

 1. 2. 2021 Vyhlášení příjmu přihlášek PoC
 2. 3. 2021 Seminář pro žadatele  13:00-14:00 hod na MS Teams  RegistraceZDE
 3. 3. do 23h59 Odevzdání přihlášek dílčích projektů

od 12. 3. 2021   Interní hodnocení odevzdaných PoC přihlášek

 1. 4. 2021 Předložení projektů Radě pro komercializaci
 2. 4. 2021 Zasedání Rady pro komercializaci

19 – 23. 4. 2021 Schvalování vybraných projektů rektorem UPOL

 1. 4. 2021 Zaslání schválených projektů na TAČR
 2. 5. 2021 Zahájení řešení schválených a potvrzených dílčích PoC projektů

 

 

Ing. Dominika Knappová

PR, Marketing manažer

Sociální transfer & inovace
                                
Univerzita Palackého v Olomouci
Vědeckotechnický park

Šlechtitelů 21 | 783 71 Olomouc
T: +420 585 631 420

M: +420 774 882 809
vtp@upol.cz
dominika.knappova@upol.cz

 

 


 

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž v programu ERC CZ

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů, začne běžet dne 12. ledna 2021 a končí dne 26. února 2021 ve 14:30 hodin.

Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.


Úplné znění programu
je k dispozici zde


Zadávací dokumentace
je dostupná zde


Žádostí uchazeče o poskytnutí podpory formou dotace je předložení návrhu projektu zpracovaného podle zadávací dokumentace na stanovených formulářích, které jsou ke stažení zde.

Internetová adresa programu ERC CZ


MŠMT pořádá pro zájemce informativní seminář
, a to dne 10. února 2021 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č. C081 v budově C Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská ul.529/5, Praha 1. Účast na semináři bude umožněna pouze předem registrovaným zájemcům.

Zájemci o účast na semináři se mohou registrovat e-mailem u kontaktní osoby na adrese sarka.komendova@msmt.cz. V předmětu elektronické zprávy je třeba důsledně uvádět text „ERC CZ-SEMINAR“.


Zpráva musí obsahovat:

plné jméno zájemce o seminář nebo dotazující se osoby (včetně titulů), její e-mailovou adresu a kontaktní telefon pro případ změny místa či termínu konání semináře,

název uchazeče, tj. právnické osoby, kterou zájemce zastupuje, případné dotazy vztahující se ke zpracování a předložení návrhu projektu.

Více informací je k dispozici zde.

 


Zdroj: MŠMT

 


 

Program Prostředí pro život: Vyhlášení 4. veřejné soutěže

TAČR vyhlašuje dne 9. září 2020 čtvrtou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy (dále jen „veřejná soutěž”).

Tato veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na dlouhodobé spolupráci ve výzkumu na základě zadaného výzkumného tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP

Tato soutěž je vyhlášena pouze pro výzkumné téma č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP. V podprogramu 3 proběhla již jedna veřejná soutěž, ve které bylo podpořeno 6 projektů ve výzkumných tématech č. 1 – 6. Ve výzkumném tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP nebyl vybrán a podpořen žádný projekt.


Konsorcium projektu se
musí skládat z minimálního počtu tří uchazečů a budou mít charakter „Center kompetence“ se zaměřením na řešení specifického tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP. Očekáváme výzkumné projekty, které budou podporovat dlouhodobá systémová
a komplexní řešení ve vyhlášeném tématu. 


Soutěžní lhůta
začíná dnem 10. září 2020 v 9:00 hodin a končí dnem 27. října 2020.

 


DOKUMENTY SPOJENÉ S 4. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ PROGRAMU PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Zadávací dokumentace a její přílohy

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Věcná část návrhu projektu
Příloha č. 2 – Výzkumné téma č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP

Související dokumentace a formuláře

Vzor průběžné zprávy k projektu
Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant

Doplňující dokumentace

Program Prostředí pro život
Pravidla pro publicitu

Příručky

Příručka pro oponenty

 

Kompletní informace naleznete na stránkách TAČR.

 

Zdroj:TAČR

 


 

Program ÉTA: Vyhlášení 5. veřejné soutěže

TAČR vyhlašuje dne 2. září 2020 pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu ÉTA.

Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století.

Soutěžní lhůta začíná dnem 3. září v 9:00 hodin a končí dnem 15. října 2020 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod.nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Informace o zpracování přihlášky naleznete v Zadávací dokumentaci.

Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačních systému ISTA. (videonávod jak založit účet v informačním systému ISTA). 

 

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku), pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku. Nejčastější dotazy k 5. veřejné soutěži Programu ÉTA položené skrze HELPDESK budou zodpovězeny také během nahrávaného online informačního semináře pro uchazeče, který proběhne 4. září 2020.

 

DOKUMENTY

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Výzvy 21. století a 4 oblasti programu ÉTA
Příloha č. 2 – Aplikační garant
Příloha č. 3 – Příručka k hodnocení ÉTA

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Tematické preference vybraných aplikačních garantů
Genderová dimenze v obsahu výzkumu: kdy a jak ji v projektech zohledňovat?
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant
Formulář pro druh výsledku NmetS

Doplňující dokumentace

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Struktura cílů NPOV
Pravidla pro publicitu
Obecná příručka pro hodnotitele

 

Zdroj: TAČR

 


 

PROGRAM ÉTA: OZNÁMENÍ TERMÍNU VYHLÁŠENÍ A PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ 5. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Technologická agentura České republiky připravuje 5. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. 

Vyhlášení veřejné soutěže se plánuje dne 2. září 2020.

Předběžné parametry 5. veřejné soutěže Programu ÉTA naleznete ZDE.

Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV), aby navrhovala řešení výzev a příležitostí 21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Další technické, lékařské nebo přírodovědní znalosti a kompetence jsou do této veřejné soutěže vítány pro své synergické efekty, jádro výzkumného týmu a metodický přístup, musí však vycházet ze společensko-humanitních nebo uměleckých disciplín. Výzkumné projekty mohou podávat řešení založené na nových nebo inovovaných výrobcích, postupech, procesech, službách, nových zkušenostech nebo změnách v chování a postojích, jejichž záměrem jsou pozitivní kulturní, sociální nebo ekonomické dopady.


V návrhu projektu musí uchazeči 5. veřejné soutěže Programu ÉTA prokázat

personální a metodické zajištění výzkumného řešení z oblasti společensko-humanitní nebo umělecké (zejm. vzdělání a kompetence v řešitelském týmu, vykonávané role, velikost úvazků, využití výzkumné metody, sociálně spravedlivé a odpovědné dopady projektu); pozitivní dopad řešení projektu na společnost. Pokud ovšem bude návrh projektu založen na ryze technickém, lékařském nebo přírodovědném základě, nelze brát tuto podmínku za splněnou.


TA ČR upozorňuje uchazeče 5. veřejné soutěže na nejčastější důvody nedoporučení návrhů projektů k podpoře ve 3. veřejné soutěži, které jsou k nahlédnutí ZDE.

 

Zdroj: TAČR

 


 

PROGRAM DOPRAVA 2020+: VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 2. VS

TAČR vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+, vyhlášené dne 8. dubna 2020.

 

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 215 návrhů projektů z celkového počtu 227 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

 

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+:

215 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;

12 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.

 

Zdroj: TAČR

 


 

 

Vyhlášena 2. VS TAČR DELTA 2

TAČR vyhlašuje dne 13. května 2020 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DELTA 2.

Hlavním cílem tohoto programu je zvýšit množství konkrétních výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu, a to pomocí podpory společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v oblastech, které jsou pro dané země perspektivní, zlepšení přenosu mezinárodních znalostí, dobré praxe a know-how a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

Soutěžní lhůta začíná dnem 14. května 2020 v 9:00 hodin a končí dnem 15. července 2020 v níže uvedené hodiny:

16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;

23:59:59 hod. – pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu
(zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky.

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

Lokalita

Název zahraniční organizace

Zkratka

Alberta

German-Canadian Centre for Innovation and Research

GCCIR

Brazilská federativní republika

Brazilian Agency of Research and Industrial Innovation

EMBRAPII

Če-ťiang

Zhejiang Science and Technology Department

ZSTD

Korejská republika

Korea Institute for Advancement of Technology

KIAT

Korejská republika

Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning

KETEP

Québec

Consortium for Research and Innovation in Aerospace in Québec

CRIAQ

Stát Izrael

Israel Innovation Authority

IIA

Tchaj-wan

Ministry of Economic Affairs

MoEA

Tchaj-wan

Ministry of Science and Technology 

MoST

Ťiang-su

Jiangsu Provincial Department of Science and Technology

JSTD

Vietnamská socialistická republika

Ministry of Science and Technology of Vietnam

MOST

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ


Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Specifické podmínky jednotlivých zahraničních organizací
Příloha č. 2 – Příručka pro hodnotitele


Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Common proposal – Alberta (GCCIR)
Common proposal – Brazilská federativní republika (EMBRAPII)
Common proposal – Če-ťiang (ZSTD)
Common proposal – Korejská republika (KETEP)
Common proposal – Korejská republika (KIAT)
Common proposal – Québec (CRIAQ)
Common proposal – Stát Izrael (IIA)
Common proposal – Tchaj-wan (MoEA)
Common proposal – Tchaj-wan (MoST)
Common proposal – Ťiang-su (JSTD)
Common proposal – Vietnamská socialistická republika (MOST)
Formulář Pre-existent knowledge
Formulář pro druh výsledku NmetS

 

Podrobné informace a veškerou související dokumentaci naleznete zde.

Zdroj: TAČR

 

 


 

Vyhlášena 4. VS TAČR ÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 29. dubna 2020 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu ÉTA.

 

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů s tématem týkající se zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturní, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií COVID-19.

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. dubna 2020 v 9:00 hodin a končí dnem 15. června 2020.

 

DOKUMENTY KE 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant

Doplňující dokumentace

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Struktura cílů NPOV
Pravidla pro publicitu

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele

 

Veškeré informace k výzvě naleznete ZDE.

 

Zdroj: TAČR

 


 

 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-NĚMECKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2021-2022

 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2021–2022.


Text výzvy: Výzva k podávání společných česko-německých projektů s dobou řešení 2021-2022, soubor typu pdf, (159,7 kB)


Formuláře pro uchazeče: Formuláře_MobilityDE21, soubor typu rar, (63,5 kB)

 

Lhůta pro předkládání návrhů společných výzkumných projektů: 2. 4. - 1. 6. 2020


Zdroj: MŠMT

 


 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2021-2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2021–2022. 


Výzva MOBILITY Francie 2021-2022 ke stažení zde: Výzva MOBILITY ČR_Francie_ 2021_2022, soubor typu pdf, (734,42 kB)


Příslušné přílohy včetně formuláře návrhu projektu zde: Formuláře_Mobility_ČR_Francie_ 2021_2022, soubor typu zip, (112,05 kB)


Výzva francouzského partnera je publikována zde:

http://www.campusfrance.org/barrande

Termín pro předkládání návrhů projektů: 11. 3. – 30. 6. 2020


Zdroj: MŠMT

 


 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2021 - 2022

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2021–2022. 


Text výzvy: 

Výzva_Mobility Rakousko 2021-2022, soubor typu pdf, (858,47 kB)


Formuláře pro uchazeče: 

Formuláře_Mobility ČR Rakousko 2021-2022, soubor typu zip, (122,9 kB)


Odkaz na vyhlášení výzvy na rakouské straně:

https://asp.sop.co.at/oead/antrag?call=CZ%202021_22

Termín pro předkládání návrhů projektů: 2. 3. 2020 - 5. 6. 2020 (dodatečně prodlouženo).

 

Zdroj: MŠMT

 


 

 

 


OP VVV


K čerpání

902 mil. Kč

Zdroj: MŠMT

 

Výzva č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Vyhlášena 30. srpna 2019
K čerpání

500 mil. Kč

Zdroj: MŠMT

 

Výzva č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

 • Vyhlášena 28. srpna 2019
K čerpání

1 000 mil. Kč

Zdroj: MŠMT

 

Výzva č. 02_19_076 Inovace v pedagogice

 • Vyhlášena 27. března 2019

K čerpání

250 mil. Kč

Zdroj: MŠMT


 

Výzva č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III

 • Vyhlášena 15. března 2019

K čerpání

67 mil. Kč

Zdroj: MŠMT


 

Výzva č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II

 • Vyhlášena 11. března 2019

K čerpání

400 mil. Kč

Zdroj: MŠMT


 

Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

 • Vyhlášena 25. února 2019

K čerpání

1 100 mil. Kč

Zdroj: MŠMT


 

Výzva č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury

 • Vyhlášena 18. prosince 2018

K čerpání

1 100 mil. Kč

Zdroj: MŠMT


 

Výzva č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II

 • Vyhlášena 18. prosince 2018

K čerpání

1 900 mil. Kč

 Zdroj: MŠMT


 

Výzva č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury

 • Vyhlášena 18. prosince 2018
K čerpání

1 100 mil. Kč

Zdroj: MŠMT

 


 

 

 

Byly zveřejněny výzvy ESF a ERDF výzvy pro vysoké školy II

Řídicí orgán OP VVV dne 28. 11. 2018 vyhlašuje výzvy č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II a č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II v prioritní ose 2 OP VVV. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 29. 3. 2019 ve 14 hod.

 

Vysoké školy mají opět možnost realizovat jak „měkké aktivity“ zaměřené například na zavádění praxe do studijních programů, tak s nimi spojené investice. Z evropských fondů je v ESF výzvě pro vysoké školy II a ERDF výzvě pro vysoké školy II tentokrát připraveno celkem 2,5 miliardy korun.

 

Více informací o výzvě č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II najdete ZDE.

Více informací o výzvě č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II najdete ZDE.

 

 

Zdroj: MŠMT

 

 


 

 

CELKOVÝ PŘEDHLED VÝZEV V OP VVV JE K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH POSKYTOVATELE (MŠMT ČR). 

 

 


 

OP JAK

 


 

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ – VÝZVA MSCA FELLOWSHIPS CZ

Dne 2. 8. 2022 byla vyhlášena výzva 02_22_010 MSCA Fellowships CZ v rámci OP JAK. Výzva je průběžná, tedy do vyčerpání stanovené alokace, s nejzazší uzávěrkou 30. 11. 2022.


Cíl výzvy:

Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí v ČR a zvýšení kvality výzkumných organizací v ČR, včetně profesního růstu výzkumných pracovníků, a to prostřednictvím podpory projektů Marie Skłodowska- Curie Actions, které v hodnocení programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků v dané výzvě nemohly být financovány.


Finanční alokace:
750 mil. Kč.


Povinně volitelné aktivity:

Aktivita 1. Podpora „no money“ projektů MSCA – příjezdy do ČR

Aktivita 2. Podpora „no money“ projektů MSCA – výjezdy z ČR

Aktivita 3. Podpora „no money“ projektů MSCA – Global Postdoctoral Fellowships

 

Univerzita Palackého v Olomouci může podat 1 společný projekt.
Sběr podkladů z fakult bude ukončen 26. 8. 2022.

Pro více informací můžete kontaktovat Mgr. Pavlu Tresterovou z PSUP – 585 631 419.

Dokumentaci k výzvě naleznete ZDE.

 

Zdroj: OP JAK, MŠMT


 

 

Draft harmonogramu výzev OP JAK 2022

 

Řídicí orgán zveřejnil na webu www.opjak.cz draft Harmonogramu výzev OP JAK pro rok 2022.

Harmonogram výzev doposud nebyl schválen Plánovací komisí programu hlavní (PKP), k tomu by mělo dojít ihned po schválení Programového dokumentu OP JAK ze strany Evropské komise.
Harmonogram výzev na rok 2022 (vč. jednotlivých termínů) vychází z předpokladu, že ke schválení dojde v dubnu 2022. V případě prodlení ve schválení dojde k relevantnímu posunu termínů.


Harmonogram je k dispozici v ZDE.

 

 


HORIZONT 2020


 

Otevřena poslední velká výzva H2020 - European Green Deal Call

V pátek 18. 9. 2020 byly zveřejněny informace o otevření poslední velké výzvy v programu H2020 - European Green Deal Call 2020.

K dispozici je finální pracovní program. Technologické centrum AV ČR rovněž vytvořilo přehlednou tabulku jednotlivých témat obsahující všechny hlavní informace.

 

Oficiální spuštění výzvy je 22. 9. 2020, uzávěrka pak 26. 1. 2021 v 17.00 (bruselský čas).

 

Podporované aktivity:

Call area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges

Call area 2: Clean, affordable and secure energy

Call area 3: Industry for a clean and circular economy

Call area 4: Energy and resource-efficient buildings

Call area 5: Sustainable and smart mobility

Call area 6: Farm to Fork

Call area 7: Restoring biodiversity and ecosystem services

Call area 8: Zero-pollution, toxic-free environment

Call area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal

Call area 10: Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe

Call area 11: Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa

 

Podrobnosti naleznete zde: https://ec.europa.eu/easme/en/news/european-green-deal-call a zde: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en

 

Zdroj: TC AV ČR

 


 

Vyhlášeny výzvy ERC

 

Evropská výzkumná rada vyhlašuje dvě výzvy o prestižní ERC granty.

Advanced Grants

O tento grant se mohou ucházet výzkumníci, kteří v uplynulých deseti letech dosáhli významných vědeckých úspěchů v jakémkoliv oboru. K částce 2,5 milionu eur lze získat další 1 milion na počáteční výdaje spojené například se stěhováním ze třetí země či pořízením vybavení nebo služeb vědeckých center. Výzva je otevřena do 26. srpna 2020. Výsledky prvního kola hodnocení by měly být známy na konci ledna příštího roku a druhé kolo bude vyhodnoceno v průběhu dubna 2021. Veškeré potřebné informace jsou dostupné zde.

 


ERC Proof of Concept 2020

Podpora v této výzvě je určena na rozvoj komerčního či společenského potenciálu výsledků výzkumu, který již byl Evropskou výzkumnou radou financován. Částka 150 tisíc eur může být využita na průzkum trhu, ochranu duševního vlastnictví nebo třeba technické ověření výsledků v praxi. Na rozdíl od ostatních grantových výzev ERC jsou výsledky Proof of Concept grantů vyhlašovány třikrát ročně. Nejbližší uzávěrka je 17. září 2020, podrobnosti naleznete zde.

Zdroj: Vědavýzkum.cz

 


 

 

EVROPSKÁ VÝZKUMNÁ RADA OTEVŘELA NOVOU VÝZVU K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ERC CONSOLIDATOR GRANTY NA ROK 2020.

Granty mají podpořit karieru mladých vědců prostřednictvím zakládání vlastních výzkumných týmů a řešení unikátních témat. Mezi oprávněné žadatele patří výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 7 až 12 let před udělením grantu.

Je možné zvolit jakékoliv téma výzkumu.

Consolidator granty mohou být dotovány až do výše 2 mil. eur a mohou trvat 5 let.

Granty pokrývají 100% požadovaných nákladů.

Jakým způsobem lze žádat o ERC Consolidator granty se dozvíte ZDE.

Žádosti lze podávat do 4. února 2020.

Zdroj: EK

 

 


 

Výzvy TWINNING a ERA Chairs 2020 otevřeny

Dne 24. 7. 2019 byly otevřeny dvě poslední výzvy v H2020 pro nástroj TWINNING (kód WIDESPREAD-05-2020) a ERA Chairs (kód WIDESPREAD-06-2020). Do obou výzev lze předkládat návrhy projektů až do 14. 11. 2019 do 17:00 hod SEČ. Podrobné informace o výzvě TWINNING jsou zde a ERA Chairs zde.

 

Zdroj: TC AV

 


 

Vyhlášena výzva Teaming Phase 2

Identifikátor: WIDESPREAD-01-2018-2019
Téma: TEAMING Phase 2
Rozpočet: 214 000 000 eur


Podrobné informace

Výzva je určena pouze projektům, které získaly grant ve výzvě Teaming Phase 1 v r. 2014  a 2016 na vznik centra excelence či na podstatnou modernizaci centra stávajícího. Návrh v podstatě tvoří business plán, který byl připraven v průběhu Fáze 1 (detailní popis - viz Portál pro účastníky). Požadovaný příspěvek od EU nesmí přesáhnout 15 mil. € na období 5 – 7 let a musí být spolufinancován ve stejné výši z dalších zdrojů (národních, soukromých či z fondů strukturálních). Typ akce: CSA (koordinovaná a podpůrná akce).

Odkaz:
Datum zveřejnění: 15.5.2018
Datum uzavření: 15.11.2018 17:00


Zdroj: www.h2020.cz


 

Vyhlášena výzva Twinning

Identifikátor: WIDESPREAD-03-2018
Téma: TWINNING
Rozpočet: 30 000 000 eur


Podrobné informace

Specifickou výzvou je řešení nedostatků spolupráce a rozdílů mezi výzkumnými subjekty zemí méně výkonných v oblasti VaI (LPC) a mezinárodně uznávanými protějšky z EU a zvrácení trendu, kdy přední výzkumné subjekty spolupracují pouze mezi sebou (closed clubs). Zaměření projektů má významně posílit definovanou oblast výzkumu na vysoké škole či výzkumné organizaci v LPC propojením se minimálně dvěma předními subjekty z dalších dvou zemí a zlepšit výzkumný profil nejen instituce z LPC, ale i jeho výzkumných pracovníků. Nově je důraz kladen na mladou generaci vědců na počátku jejich kariér. Koordinátor musí být z LPC a projekty mohou pokrýt jakoukoliv oblast výzkumu na dobu max. 3 let s max. výší rozpočtu 0,8 mil. eur. Typ akce: CSA (koordinovaná a podpůrná akce).

Odkaz:
Datum zveřejnění: 15.5.2018
Datum uzavření: 15.11.2018 17:00


Zdroj: www.h2020.cz


 

VYHLÁŠENA VÝZVA MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

Dne 12. 4. 2018 byla vyhlášena výzva MSCA-IF-2018: Individual Fellowships.

Jedná se o projekty zaměřené na individuální mobilitu výzkumných pracovníků.

Projekt podává hostitelská insnituce, resp. vybraný školitel ve spolupráci s výzklumným pracovníkem.


Deadline pro podávání projektů přes Participant Portal je 12.9.2018.

 

Typy projektů:

Standard EF [MSCA-IF-EF-ST] – stáž výzkumníka v hostitelské instituci v některé členské nebo asociované zemi EU

CAR – Career Restart panel [MSCA-IF-EF-CAR] – určeno výzkumníkům, kteří chtějí opět nastartovat svoji karieru např. po mateřské dovolené, práci mimo výzkumnou sféru

RI – Reintegration panel [MSCA-IF-EF-RI] – určeno výzkumníkům, kteří působili mimo EU, pro jejich návrat do některé z členských nebo asociovaných zemí EU (může se jednat i o návrat do mateřské instituce)

Society and Enterprise panel [MSCA-IF-EF-SE] – stáž v hostitelské instituci v některé členské nebo asociované zemi EU, která je z neakademického sektoru

Global Fellowships [MSCA-IF-GF] – stáž v hostitelské instituci ze „třetí“ země (země mimo členské nebo asociované státy EU), součástí je roční povinná návratová fáze do některé z členských nebo asociovaných zemí EU (může být i do mateřské instituce)

 

Dokumentace k výzvě:

Pracovní program MSCA 2018-2020

Aktualizovaná brožura Akce MSCA v H2020VYHLÁŠENA VÝZVA MSCA-COFUND-2018

Dne 12. 4. 2018 byla vyhlášena výzva ve schématu Akce "Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA).

Cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru.

Spolufinancování ze strany Evropské komise se vztahuje na financování celých programů, podporujících buď individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky nebo doktorské studijní programy pro začínající výzkumné pracovníky. Ze zdrojů EU lze financovat pouze některé kategorie nákladů (náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu), a to ve výši stanovené v aktuálním pracovním programu. 

 

Typy akcí:

Doctoral programmes [MSCA-COFUND-DP]

Fellowship programmes [MSCA-COFUND-FP]

 

Dokumenty:

Pracovní program MSCA 2018-2020

Výzva MSCA-COFUND-2018

 O programu H2020

 

HORIZONT 2020 (H2020, Horizon2020), jak zní celý název programu, má být největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014–2020. Projekty financované programem H2020 budou dobíhat ještě několik let poté. Program H2020 navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašovala EU už od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013).


Program H2020 se od 7. rámcového programu (7. RP) liší větším důrazem na podporu inovací, což se prakticky projeví například v zavedení nových úvěrových nástrojů a v podpoře inovací u malých a středních podniků.


Program H2020 v sobě integruje také dřívější Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Podporována bude návaznost na strukturální fondy a na jiné programy EU.


Na rozdíl od 7. RP se počítá také s větší podporou tzv. přístupu bottom-up (zdola nahoru) při formulaci výzkumných témat. Pracovní programy k výzvám budou mít strategičtější charakter a budou formulovány na delší časové období.

 

Horizont 2020 není homogenním programem a k základní struktuře je třeba přičíst celou řadu nástrojů a programů, které mají vzhledem k programu H2020 jistou autonomii, jako jsou ERA-nety, Společné technologické iniciativy (JTI) nebo Iniciativy společného programování (JPI),  které vyhlašují vlastní výzvy.


Více informací o rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont 2020:

 • Český portál programu Horizont 2020 – AKTUÁLNÍ INFORMACE, VÝZVY, AKCE, KONTAKTY A PODPORA  – H2020 (cz)
 • Účastnický portál pro podávání návrhů (seznam aktuálních výzev) Participant Portal (en)

 

 Aktuality k programu naleznete také na stránkách RKO2.

 

 


 HORIZONT EVROPA


 

BYLA OTEVŘENA VÝZVA HORIZON EUROPE TWINNING 2023

Koncem dubna byla otevřena výzva v programu Horizon Europe, průřezové prioritě Widening Participation and Strengthening the European Research Area - TWINNING 2023.

Výzva je rozdělená na dvě oblasti:

Výzva je zaměřena na posílení účasti výzkumných institucí z tzv. Widening zemí, propojením se zkušenými výzkumnými institucemi. Cílem je snížení rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovací prostřednictvím sdílení znalostí a zkušeností napříč EU.

Subjekty z Widening zemí, mezi které patří i Česká republika, jsou koordinátory projektů. Nejedná se o primárně výzkumné projekty (výzkumné aktivity mohou tvořit max. 30%), ale o tzv. Coordination and support actions.

Projekty jsou zaměřeny na tyto aktivity (5 povinných):

 • Improved excellence capacity and resources in Widening countries enabling to close the still apparent research and innovation gap within the European Union;
 • Enhanced strategic networking activities between the research institutions of the Widening countries and at least two internationally-leading counterparts at European Union level;
 • Raised reputation, research profile and attractiveness of the coordinating institution from the Widening country and the research profile of its staff;
 • Strengthened research management capacities and administrative skills of the staff working in institutions from the Widening country;
 • Improved creativity supported by development of new approaches in Research and Innovation collaboration, increased mobility (inwards and outwards) of qualified scientists.

Zacílení výzvy TWINNING Green Deal (nutno vybrat nejméně jednu oblast):

 • Climate research
 • Green technologies
 • Renewable nergy
 • Sustainable mobility
 • Biodiversity research
 • Sustainable use of natural recources (land, water, air)

 

Základní parametry výzvy:

 

Otevření výzvy: 25. 4. 2023

Uzávěrka výzvy: 28. 9. 2023

Celkový rozpočet: 140 mil eur

Rozpočet projektu: 0,8-1,5 mil. eur

Typ vykazování nákladů: lump sum

Délka projektu: max. 3 roky

Předpokládaný počet podpořených projektů: 100

 

V případě zájmu o podání projektu nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám s přípravou i realizací projektu pomůžeme.

Tým PSUP.

 

 


 

 

Podpora pobytů novinářů na vědeckých institucích v rámci ERC

 

Dne 15. září 2022 Evropská výzkumná rada (ERC) otevřela výzvu na podporu vědecké žurnalistiky. Mimořádná výzva „Science Journalism Initiative“ má napomoci prohloubit oboustranné porozumění mezi vědci a novináři, posílit kvalitní žurnalistiku o vědeckých tématech a přiblížit práci ve výzkumu a vědecká zjištění široké veřejnosti.

 

Do výzvy se mohou hlásit organizace či konsorcia organizací, která navrhnou schéma pobytu pro novináře a budou chod celého programu spravovat. Projekt bude mít podobu koordinační a podpůrné akce (CSA). V rámci výzvy bude zvolen 1 projektový návrh. Předpokládaná doba realizace programu je 48 měsíců, na které může vítězná organizace či konsorcium získat až 1,5 mil. €. Délka jednotlivých pobytů se očekává v rozmezí 3-5 měsíců. 

 

Blíže horizontevropa.cz nebo erc.europa.eu

 


 

 

Posunutí termínů otevření výzev MSCA DN a MSCA PF v roce 2022

EK aktualizovala termíny otevření výzev pro podání projektů MSCA v roce 2022.
Z důvodu revize Pracovního programu pro MSCA na roky 2021 a 2022 dojde u druhých výzev (2022) pro MSCA Postdoctoral Fellowships a MSCA Doctoral Networks k posunutí termínů na 12. května 2022 (původně PF 13.4. a DN 3.5.). Uzávěrky výzev však posunuty nebudou. U ostatních typů Akcí zůstávají termíny beze změn. V tomto roce se neplánuje otevření výzvy MSCA and Citizens, v rámci níž se mohou žadatelé ucházet o grant na organizaci Evropské noci vědců.

Action

Opening

Deadline

Doctoral Networks (DN)

12 May 2022

15 November 2022

Postdoctoral Fellowships (PF)

12 May 2022

14 September 2022

Staff Exchanges (SE)

6 October 2022

8 March 2023

COFUND

11 October 2022

9 February 2023

MSCA and Citizens

No call foreseen in 2022


Zdroj: TC AV ČR

 


 

Horizont Evropa - byly vyhlášeny dlouho očekávané výzvy

Výzvy v jednotlivých oblastech nalezenete na odkazech níže:

 

Excellent Science

European Research Council (ERC)

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Research infrastructures

 

Global Challenges and European Industrial Competitiveness

Health

Culture, creativity and inclusive society

Civil Security for Society

Digital, Industry and Space

Climate, Energy and Mobility

Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

 

Innovative Europe

The European Innovation Council (EIC)

European innovation ecosystems

 

Widening Participation and Strengthening the European Research Area

Widening participation and spreading excellence

Reforming and enhancing the European R&I System

 

Zdroj: Funding & Tenders Portal, EK

 


 

Nové výzvy MSCA 6/2021

Evropská komise zveřejnila k 22. 6. 2021 velkou řadu výzev, mezi kterými jsou dvě výzvy v oblasti MSCA. Jednou je European Researchers´Night s uzávěrkou 7. října. Druhou je pak výzva Postdoctoral Fellowships 2021 zaměřená na individuální výzkumné stáže. Bližší informace k oběma výzvám naleznete níže.

 

 

European Researchers' Night 2022-2023

Open for submission

Programme

Horizon Europe (HORIZON)

ID

HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01-01

Types of action

HORIZON Coordination and Support Actions

Deadline model

single-stage

Opening date

22 June 2021

Deadline date

07 October 2021 17:00:00 Brussels time

 

MSCA Postdoctoral Fellowships 2021

Forthcoming

Programme

Horizon Europe (HORIZON)

ID

HORIZON-MSCA-2021-PF-01-01

Types of action

HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships, HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - Global Fellowships

Deadline model

single-stage

Opening date

22 June 2021

Deadline date

12 October 2021 17:00:00 Brussels time

 

Zdroj: EK


 

Aktualizované termíny výzev MSCA

Vzhledem k tomu, že stále nebyl schválen pracovní program, rozhodla se Evropská komise pro další posun termínů výzev MSCA Postdoctoral Fellowships, MSCA Doctoral Networks a MSCA and Citizens.

 

Nový harmonogram výzev:

MSCA Calls_25.5..jpg

 

Zdroj: TC AV ČR

 


 

EIC výzvy

Výzvy EIC Transition podporují validaci nových technologií a rozvoj byznys modelu jako základu jejich budoucího komečního uplatnění.

 

Výzvy byly otevřeny dne 19. 5. 2021 a termín ukončení stanoven na 22. 9. 2021.

 

EIC Transition Challenges

V roce 2021 jsou otevřeny následující tematické oblasti:

EIC Transition Open

 • výzva není tematicky omezená, více informací ZDE.

 

Zdroj: TC AV ČR

 


 

1. výzva ERC Advanced Grant

Dne 20. května 2021 byla otevřena první výzva pro žadatele o ERC Advanced granty v rámcovém programu Horizont Evropa. 

 

Uzávěrka byla stanovena na 31. srpna 2021 v 17:00:00 (bruselského času). 

 

Výzvu naleznete ZDE.

 

Dokumenty výzvy:

 

ERC 2021 Work Programme

Information for Applicants to the Advanced Grant 2021 Call  

Application form (HE ERC AdG)

 

Zdroj: TC AV ČR

 


 

EIC Pathfinder Open

Výzva EIC Pathfinder Open podporuje amibiciózní projekty rozvíjející radikálně nové technologie, ideálně s potenciálem pro budoucí tržní uplatnění. Výzva je bez tematického vymezení.

 

Výzva byla otevřena dne 9.4.2021 a uzávěrka byla stanovena na 19. 5. 2021.

 

Odkaz na výzvu ZDE.

 

Zdroj: TC AV ČR

 


 

EIC Accelerator Challenges

Výzva EIC Accelerator Challenges je určena k podpoře rychlého komerčního uplatnění inovativních řešení a růstu inovačních podniků (především MSP a start-upů).

 

Vyhlášena byla 9.4.2021,  roce 2021 bude mít dvě uzávěrky:

 • 9.6.2021
 • 6.10.2021

Pro žadatele jsou otevřena témata:

 • Strategic Digital and Health Technologies
 • Green Deal Innovations for the Economic Recovery

Více o výzvě naleznete ZDE.

 

Zdroj: TC AV ČR

 


 


Výzva EIT na posílení kapacity vysokých škol

Dne 24. března 2021 zahájil Evropský inovační a technologický institut (EIT) novou pilotní iniciativu na posílení inovační kapacity vysokých škol.

Iniciativa nese název HEI: Budování inovačních kapacit pro vysokoškolské vzdělávání - klade si za cíl uvolnit plný inovační potenciál vysokých škol zvýšením jejich podnikatelské a inovační kapacity a jejich integrací do celoevropského inovačního ekosystému.

Otevřena byla první výzva v tomto programu, která vyzývá evropské instituce vysokoškolského vzdělávání, aby vypracovaly akční plány pro celou instituci. Ty zlepší jejich podnikatelskou a inovační kapacitu na všech institucionálních úrovních.

Vybráno bude celkem 23 projektů, které zahájí aktivity od července 2021. Délka trvání je 24 měsíců. Projekt může získat až 1,2 milionu EUR. Na 1. fázi (červenec – prosinec 2021) je určena částka až 400 000 EUR a na 2. fázi (leden 2022 - červenec 2023) pak částka až 800 000 EUR.

Aktivity se mohou zaměřit na několik témat, včetně:

 • podpora institucionální angažovanosti a změn,
 • posilování partnerství mezi vysokoškolskými, obchodními a výzkumnými organizacemi,
 • rozvoj inovací a služeb na podporu podnikání,
 • zvyšování kvality podnikatelského vzdělávání, či
 • vytváření a šíření znalostí.

Uzávěrka výzvy je 25. května 2021 a vybrané pilotní projekty budou oznámeny v červnu 2021.

Tiskovou zprávu naleznete zde a informační leták zde. Webová stránka iniciativy je zde a text výzvy s podmínkami účasti je k dispozici zde.


EIT otevřel registraci na 2 webináře k uvedené výzvě https://eit-hei.eu/#section--info-sessions (14. a 15. 4. 2021).Více informací naleznete ZDE.

Zdroj: TC AV ČR

 


 

1. výzva ERC Consolidator grant

Dne 11. března byla vyhlášena 1. výzva pro podání ERC Consolidator grantů (ERC-2021-COG) v Horizontu Evropa. Jedná se o druhou výzvu vyhlášenou v novém rámcovém programu Horizont Evropa.

 

Připomínáme, že termín uzávěrky pro ERC Consolidator granty byl stanoven na 20. dubna 2021.

 

Výzvu naleznete ZDE.

 

Dokumenty výzvy:

 

Information for Applicants to the Starting and Consolidator Grant Calls

Template projektového návrhu: Part B1, Part B2

Host Institution support letter template 

 

Zdroj: TC AV ČR

 


 

1. výzva pro podání ERC Starting grantů v Horizontu Evropa

Dne 25. února byla otevřena výzva ERC-2021-STG.

 

V portálu FTO ji naleznete ZDE.

Systém zatím neumožňuje odeslání návrhů, prozatím je možné stáhnout si vzory částí B1 a B2, včetně povinné přílohy Letter of commitment (Host Institution support letter), na stránkách ERC.

Information for Applicants to the Starting and Consolidator Grant Calls (mohou využít i žadatelé o ERC Consolidator granty)

Application form proposal editable template: Part B1

Application form proposal editable template: Part B2

Host Institution support letter template


Termín uzávěrky pro ERC Starting granty byl posunut na 12. dubna 2021.

 

Zdroj: TC AV ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem