Projektový servis UP

  >  VYHLÁŠENÍ 1. ROČNÍKU STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA UP

VYHLÁŠENÍ 1. ROČNÍKU STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA UP

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 1. ročník studentské grantové soutěže na UP

 

Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitel studentského projektu je student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci. Počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu.

 

 

Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č. B3-09-3-SR: Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci

 

Časový harmonogram soutěže:

 

Vyhlášení soutěže 30.11.2009

Soutěžní lhůta 1. 12. 2009 – 11. 1. 2010

Hodnotící lhůta 12. 1. – 28. 2. 2010

Počátek řešení projektů březen 2010

Termín pro odevzdání zprávy 15. 1. (víceleté projekty)

15. 3. (jednoleté projekty)

Veřejné oponentury závěrečných zpráv do 31. 3. 2011

 

Přihlášky se podávají elektronickým způsobem, a to prostřednictvím Integrovaného informačního systému UP (http://inis.upol.cz). Přihlašuje se stejným ID uživatele a heslem jako do Portálu UP.

Jedno originální podepsané vyhotovení totožné s elektronickou verzí musí být odevzdáno na Projektový servis UP, Šlechtitelů 27, Olomouc do 11. 1. 2010 do 14.00 hod.

 

Pro 1. ročník stanovily jednotlivé fakulty prioritní témata takto:

 

Cyrilometodějská teologická fakulta

· Teologie

· Filosofie

· Sociální práce

· Pedagogika a psychologie

Hlavními řešiteli projektů budou studenti prezenční i kombinované formy doktorských studijních programů akreditovaných na CMTF nebo akademičtí pracovníci CMTF.

Lékařská fakulta

 • Výzkum maligních onemocnění
 • Molekulární podstata onemocnění
 • Cíle a buněčná interakce chemických látek
 • Výzkum neurodegenerativních onemocnění
 • Výzkum onemocnění srdce a cév

 

Hlavními řešiteli projektů budou studenti prezenční i kombinované formy studia v
doktorských studijních programech a akademičtí pracovníci, jejichž školícím pracovištěm jsou ústavy a kliniky LF. Členy řešitelského týmu mohou být také studenti magisterských programů, kteří realizují své diplomové práce na LF .

 

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Česká literatura, český jazyk, teorie literatury
 • Anglická a americká literatura, anglický jazyk
 • Německá literatura, německý jazyk, nederlandistika, judaistika
 • Románské jazyky a literatury
 • Ruská literatura, ruský jazyk, slovanské jazyky
 • Sinologie, japanistika
 • České dějiny, obecné dějiny, pomocné vědy historické, archeologie
 • Klinická psychologie, pedagogická psychologie
 • Politologie, evropská studia, Political Science
 • Sociologie, andragogika
 • Mediální a kulturní studia
 • Aplikovaná ekonomická studia
 • Teorie a dějiny hudby
 • Teorie a dějiny literatury, divadla, filmua médií
 • Teorie a dějiny výtvarných umění

 

Hlavními řešiteli projektů budou studenti prezenční formy studia v doktorských studijních programech akreditovaných na FF nebo akademičtí pracovníci FF.

 

Přírodovědecká fakulta

 • Matematické a informatické modely a struktury.
 • Aplikovaná fyzika – se zaměřením na nanomateriály.
 • Aplikovaná fyzika – se zaměřením na přístrojovou fyziku.
 • Biofyzika.
 • Moderní optika.
 • Didaktika přírodovědných oborů.
 • Syntéza, charakteristika a studium aplikačních možností komplexních sloučenin některých přechodných kovů.
 • Struktura a dynamika biomolekul.
 • Syntéza, charakterizace a aplikace nanomateriálů.
 • Moderní přístupy k analýze izomerů.
 • Studium přeměny sulfonamidů za vzniku heterocyklických sloučenin s využitím solid phase syntézy.
 • Výzkum regulačních rolí enzymů a jiných proteinů v klíčových metabolických procesech.
 • Biodiverzita rostlin a jejich interakce s prostředím na různých funkčních a taxonomických úrovních.
 • Transkripčně regulační mechanismy biotransformačních enzymů.
 • Optimalizace využití krajiny.
 • Ekologické procesy v živočišných populacích.
 • Mikrobiální procesy v tekoucích vodách.
 • Nové technologie analýzy fytohormonů v rostlinách.
 • Studium molekulárních mechanismů účinků cytokininů.
 • Vliv genotoxických látek na genomovou stabilitu.
 • Role deubiquitinačních enzymů v odpovědi na DNA poškození.
 • Reprodukční strategie živočichů.
 • Prostorové analýzy, modelování a simulace.
 • Regionální a environmentální aspekty české rozvojové spolupráce.
 • Prostorová organizace: vývoj, analýza a aproximace geografických systémů.
 • Geologické procesy a geofaktory životního prostředí na styku Českého masivu a Západních Karpat.

 

Hlavními řešiteli projektů budou studenti prezenční formy doktorských studijních programů akreditovaných na PřF nebo akademičtí pracovníci.

 

Pedagogická fakulta:

 • Přírodovědné a technické obory ve vazbě na proces vzdělávání
 • Umělecké obory ve vazbě na proces vzdělávání
 • Pedagogické a speciálněpedagogické obory ve vazbě na proces vzdělávání
 • Společenskovědní obory ve vazbě na proces vzdělávání
 • Filologické a lingvistické obory ve vazbě na proces vzdělávání

 

Hlavními řešiteli projektů budou studenti prezenční formy doktorských studijních programů v rámci akreditovaných oborů na PdF UP, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademickým pracovníkem UP, který je školitelem.

 

Fakulta tělesné kultury

· Pohybová aktivita a prostředí

· Pohybová aktivita a změna životního stylu

· Mechanika a řízení pohybu živých systémů a jeho náhrad

· Vliv pohybu na zdraví a na kvalitu života u různých skupin populace

· Vliv pohybu a řízené intervence na zatížení pohybového sytému

 

Hlavními řešiteli projektů budou studenti prezenční a kombinované formy doktorského studijního programu v oboru Kinantropologie na FTK UP.

 

Právnická fakulta

 

 • Moderní trendy ve vývoji českého práva
 • Harmonizace českého a evropského práva
 • Česká republika v Evropské unii

 

Hlavními řešiteli projektů budou studenti prezenční a kombinované formy doktorského studijního programu.

 

Fakulta zdravotnických věd

 • EBP v nelékařských oborech
 • Multidisciplinární tým v péči o zdraví
 • Podpora zdravého životního stylu
 • Reprodukční zdraví
 • Mezinárodní klasifikace v ošetřovatelství a porodní asistenci
 • Léčebná rehabilitace a kinezioterapie
 • Management v oblasti nelékařských zdravotnických profesí

 

Hlavními řešiteli projektů budou studenti prezenční i kombinované formy doktorského studijního programu Ošetřovatelství akreditovaném na FZV nebo akademický pracovník FZV.

 

 

Další zpřesňující specifické požadavky pro akceptování přihlášky projektů na úrovni fakult jsou v kompetenci jejich vedení.

 

 

 

V Olomouci 30. 11. 2009 rektor UP

 

 

Směrnice soutěže

Postup vyplnění projektové přihlášky

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem