Projektový servis UP

  >  Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník studentské grantové soutěže na UP

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník studentské grantové soutěže na UP

 

Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitel studentského projektu je student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci. Počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu.

 

Každý řešitel může předložit do soutěže pouze 1 projekt.

 

Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č. B3-13-7-SR Zásady studentské grantové soutěže na UP (úplné znění).

 

Časový harmonogram soutěže:

 

Vyhlášení soutěže

28. 11. 2014

Soutěžní lhůta

01. 12. 2014 – 16. 1. 2015 (17:00)

Hodnotící lhůta

17. 1. – 27. 2. 2015

Počátek řešení projektů

1. 3. 2015

Termín pro odevzdání zprávy

15. 1. (víceleté projekty)

 

15. 3. (jednoleté projekty)

Veřejné oponentury závěrečných zpráv

do 31. 3. 2016

 

 

Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu: http://obd.upol.cz.

 

Přihlašuje se stejným ID uživatele a heslem jako do Portálu UP. Průvodce aplikací a směrnici najdete po přihlášení na hlavní stránce záložky IGA a FRUP.

 

Přihlášky se podávají do 16. 1. 2015 do 17:00 hod.  

 

Projekty, včetně povinných příloh, se předkládají v českém, slovenském či anglickém jazyce.

 

Ke každému projektu je nutné přiložit dvě povinné přílohy:

1) Popis projektu – musí obsahovat plánované výzkumné aktivity, jejich očekávané výsledky a časový harmonogram řešení projektu. Dokument nemá stanovenou podobu, maximální velikost je limitována počtem 10 stran.

2) Charakteristika řešitelského týmu – měl by obsahovat životopisy členů řešitelského týmu, jejich dosavadní výsledky. Rozsah není omezen.

 

Je možné vkládat i další nepovinné přílohy.

Všechny přílohy musí být ve formátu: .doc, .docx, .rtf (dokument programu MS Word) nebo
.pdf (dokument programu Adobe Acrobat).

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Pavla Tresterová

tel.: 585 631 419

e-mail: pavla.tresterova@upol.cz

 

Dokument o vyhlášení soutěže ke stažení zde.

 

Pro 6. ročník stanovily jednotlivé fakulty prioritní témata a podmínky takto:

 

Cyrilometodějská teologická fakulta


Prioritní témata

-        Teologie

-        Filosofie

-        Sociální práce

-        Pedagogika a psychologie

 

Finanční limity

-        min. 20 000 Kč

-        max. 3 000 000 Kč

 

Délka trvání projektů

-        1 rok

 

Řešitelé projektů

-        studenti prezenční formy studia doktorských studijních programů

-        studenti kombinované formy studia doktorských studijních programů

-        akademičtí pracovníci

 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty)

-        0 % z celkové výše nákladů snížené o náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku

 

Doplňkové podmínky

-        nejsou povoleny mezifakultní projekty

-        nejsou povoleny investiční nákupy

 

 

Lékařská fakulta


Prioritní témata

-        Výzkum maligních onemocnění

-        Molekulární podstata onemocnění

-        Cíle a buněčné interakce chemických látek

-        Výzkum neurodegenerativních onemocnění

-        Výzkum onemocnění srdce a cév

-        Nové metody a technologie v prevenci a ošetřování zubního kazu, parodontopatii nepravidelností zubů a onemocnění orofaciálního systému

 

Finanční limity

-        min. 60 000 Kč

-        max. 3 000 000 Kč


Délka trvání projektů

-        1 rok

 

Řešitelé projektů

-        studenti prezenční formy studia

-        studenti kombinované formy studia doktorských studijních programů, jejichž školícím pracovištěm jsou ústavy a kliniky LF

-        akademičtí pracovníci

 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty)

-        20 % z celkové výše nákladů snížené o náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku

 

Doplňkové podmínky

-        nejsou povoleny mezifakultní projekty

-        nejsou povoleny investiční nákupy

 

 

Filozofická fakulta


 

 

Prioritní témata

-        Filozofie

-        Česká literatura, český jazyk

-        Obecná a aplikovaná lingvistika

-        Anglická a americká literatura, anglický jazyk

-        Německá literatura, německý jazyk, judaistika

-        Nederlandistika

-        Románské jazyky a literatury

-        Slovanské jazyky a literatury

-        Sinologie, japanistika

-        Klasická filologie

-        České a obecné dějiny, pomocné vědy historické, archeologie

-        Klinická a pedagogická psychologie

-        Politologie a evropská studia

-        Sociologie a andragogika, antropologie a kulturní antropologie

-        Mediální a kulturální studia, žurnalistika

-        Aplikovaná ekonomická studia

-        Teorie a dějiny hudby, literatury, divadla, filmu

-        Teorie a dějiny výtvarných umění

-        Filozofická fakulty UP: dějiny a současné výzvy

 

Finanční limity

-        min. 100 000 Kč

-        max. 300 000 Kč pro jednoleté projekty a 2 000 000 Kč pro dvouleté projekty (za celou dobu trvání projektu)

 

Délka trvání projektů

-        1–2 roky

 

Řešitelé projektů

-        studenti prezenční formy DSP, kde je FF UP školicím pracovištěm

-        akademičtí pracovníci s pracovním úvazkem na FF UP

 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty)

-        20 % z celkové výše nákladů snížené o náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku

 

Doplňkové podmínky

-        při nesplnění závazku plynoucích z uděleného projektu možnost diskvalifikace řešitelů z dalších soutěží SGS po dobu tří let

-        projekty s celkovým rozpočtem přesahujícím 600 000 Kč musejí být schváleny vedoucím katedry, pod niž projekt oborově spadá

-        nejsou povoleny investiční nákupy

-        každý projekt bude posouzen dvěma hodnotiteli

 

Přírodovědecká fakulta


Prioritní témata

-        Matematické modely a struktury

-        Teorie a algoritmy pro zpracování informací

-        Obecné problémy lineární statistické indukce dat se speciální strukturou

-        Aplikovaná fyzika – se zaměřením na nanomateriály

-        Aplikovaná fyzika – se zaměřením na přístrojovou fyziku

-        Biofyzika

-        Moderní optika

-        Kvantová optika a kvantové zpracování informace

-        Didaktika přírodovědných oborů

-        Syntéza, charakteristika a studium aplikačních možností komplexních sloučenin některých přechodných kovů

-        Struktura a dynamika biomolekul

-        Vývoj nových syntetických metod pro přípravu biologicky aktivních látek

-        Syntéza, charakterizace a aplikace nanomateriálů

-        Analýza látek ve složitých matricích

-        Studium přeměny sulfonamidů za vzniku heterocyklických sloučenin s využitím solid phase syntézy

-        Výzkum regulačních rolí enzymů a jiných proteinů v klíčových metabolických procesech

-        Biodiverzita rostlin a jejich interakce s prostředím na různých funkčních
a taxonomických úrovních

-        Molekulární buněčná biologie rostlin

-        Studium biosyntézy sekundárních metabolitů rostlin

-        Rostlinná proteomika

-        Optimalizace využití krajiny

-        Ekologické procesy v terestrických populacích a společenstvech

-        Mikrobiální procesy v tekoucích vodách se zaměřením na produkci a spotřebu metanu

-        Nové technologie analýzy fytohormonů v rostlinách

-        Studium buněčné reakce na poškození DNA v různých genetických pozadích
u lidských nádorových a nenádorových buněk

-        Studium molekulárních mechanismů účinků cytokininů

-        Nové růstové regulátory pro biotechnologické a biomedicínské aplikace

-        Transkripčně regulační mechanismy enzymů metabolizujících léčiva

-        Vliv genotoxických látek na genomovou stabilitu

-        Role deubiquitinačních enzymů v odpovědi na DNA poškození

-        Reprodukční strategie živočichů

-        Evoluční ekologie ptáků

-        Molekulární fylogeneze vybraných skupin brouků

-        Regionální a environmentální aspekty české rozvojové spolupráce

-        Prostorové systémy: vývoj, analýza a vizualizace

-        Geologické procesy a geofaktory životního prostředí na styku Českého masivu
a Západních Karpat

-        Integrace senzorových sítí, bezkontaktního monitoringu a pokročilá vizualizace při studiu krajiny

 

Finanční limity

-        min. 100 000 Kč

-        max. 3 000 000 Kč

 

Délka trvání projektů

-        1 rok

 

Řešitelé projektů

-        studenti prezenční formy studia doktorských studijních programů

-        studenti kombinované formy studia doktorských studijních programů

-        akademičtí pracovníci

 

 

 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty)

-        20 % z celkové výše nákladů snížené o náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku

 

Doplňkové podmínky

-                   nejsou povoleny mezifakultní projekty

 

 

Pedagogická fakulta


Prioritní témata

-        a)  Přírodovědné biologické obory ve vazbě na proces vzdělávání

-        b) Přírodovědné antropologické, zdravovědné, matematické a technické obory ve vazbě na proces vzdělávání

-        c) Umělecké obory ve vazbě na proces vzdělávání

-        d) Pedagogické a speciálněpedagogické obory ve vazbě na proces vzdělávání

-        e) Společenskovědní obory ve vazbě na proces vzdělávání

-        f) Filologické a lingvistické obory ve vazbě na proces vzdělávání

 

Finanční limity

-        min. 100 000 Kč

-        max. 250 000 Kč

 


Délka trvání projektů

-        1 rok

 

Řešitelé projektů

-        Hlavními řešiteli projektů mohou být studenti prezenční formy doktorských studijních programů v rámci akreditovaných oborů na PdF UP, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP, který je školitelem.

-        Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci.

 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty)

-        10 % z celkové výše nákladů snížené o náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku

 

Doplňkové podmínky

-        Finanční prostředky u projektů skupiny b), c), d), e), f) mohou být použity pouze na osobní náklady stipendijní či mzdové, pokrytí cestovného a služeb spojených s aktivní účastí na vědeckých konferencích a na publikační náklady spojené s relevantními vědeckými výstupy; nebude možné financování nákladů na spotřební materiál či drobný hmotný majetek apod. U projektů ve skupině a) prokazatelné laboratorní experimentální povahy či náročnějších terénních výzkumů rozhoduje o případném použití jiných než výše uvedených nákladů rozhodnutí děkana fakulty po vyjádření zpravodaje projektu.

-        Nejsou povoleny investiční nákupy

-        Nejsou povoleny mezifakultní projekty

-        Financování projektu je nutno rozložit na období do konce roku 2015, finanční prostředky nelze převádět do roku následujícího.

 

 

 

Fakulta tělesné kultury


Prioritní témata a jejich garanti

  1. Pohybová aktivita v environmentálním kontextu (prof. Frömel)
  2. Biomechanické aspekty pohybových aktivit (prof. Janura)
  3. Pohyb člověka ve zdraví a nemoci (prof. Opavský)
  4. Motorika, tělesná zátěž a pohybový výkon člověka (prof. Psotta)
  5. Pohyb ve filosofickém, socio-kulturním, psychologickém a pedagogickém diskursu (prof. Jirásek)

 

Finanční limity

-        max. 1 200 000 Kč/projekt/rok

 

Délka trvání projektů

-        2 roky

 

Řešitelé projektů

-        školitelé studentů prezenční formy doktorského studijního programu s plným úvazkem na FTK

 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty)

-        20 % z celkové výše nákladů snížené o náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku

 

Doplňkové podmínky

-        odměna řešitele = 20 000 Kč/rok; stipendium/odměna spoluřešitele = dle rozpočtu projektu

-        každý student nebo akademický pracovník může být řešitelem/spoluřešitelem pouze jednoho projektu

-        nejsou povoleny mezifakultní projekty

-        zájemce o podání projektu musí před podáním projektové přihlášky konzultovat zaměření, personální složení týmu a rozpočet s garantem prioritního tématu

 

Právnická fakulta


Prioritní témata

Právo a společnost.

 

Finanční limity

 

-        max. 600 000 Kč

-        max. 150 000 Kč/na osobu v projektu, celkové náklady projektu podělené počtem osob v realizačním týmu musí být max. 150 000 Kč/osoba, tzn., že v projektu s celkovým rozpočtem 450 000 Kč musí být v realizačním týmu zapojeny min. 3 osoby

 

Délka trvání projektů

-        1 rok

 

Řešitelé projektů

-        student prezenční a kombinované formy doktorského studijního programu

-        akademický pracovník

 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty)

-        20 % z celkové výše nákladů snížené o náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku

 

Doplňkové podmínky

-        Každý student zapojený v projektu IGA 2015 se musí zúčastnit Monseho studentské vědecké soutěže vyhlašované v následujícím akademickém roce (přibližně v listopadu 2015).

-        Každá osoba může být účastníkem jen jednoho projektu, s výjimkou osoby školitele, který může být školitelem ve více projektech.

-        Rozpočet projektu (včetně osobních nákladů) by měl být odpovídající plánovaným výstupům, které musí splňovat podmínky pro zadání do databáze RIV.

-        Životopis každého člena řešitelského týmu může být maximálně na dvě strany A4.

-        Součástí popisu projektu IGA 2015 bude seznam výstupů ze současně běžícího projektu IGA 2014.

 

Fakulta zdravotnických věd


Prioritní témata

-        Somatické charakteristiky žen v průběhu těhotenství a jejich životní styl

-        Hodnocení somatického stavu, úrovně pohybové aktivity a životního stylu u současné populace

-        Prevalence nadměrné hmotnosti a obezity u dětí a mládeže

-        Úroveň vědomostí studentů a pracovníků nelékařských zdravotnických profesí v oblasti Ochrany člověka za mimořádných událostí

-        Reprodukční zdraví ženy

-        Mezinárodní klasifikace v porodní asistenci

-        Validizace diagnostických prvků u ošetřovatelské diagnózy

-        Neefektivní kojení 00104 u žen po fyziologickém porodu.

-        Evidence Based Practise v nelékařských oborech (v porodnictví a porodní asistenci)

-        Kvalita života vybraných skupin populace

-        Péče o seniory v kontextu ošetřovatelské etiky

-        Ošetřovatelská péče založená na důkazech

-        Standardizovaná terminologie v ošetřovatelství

-        Hodnotící techniky v ošetřovatelské péči

-        Klasifikační systémy v ošetřovatelství

-        Personální management nelékařských zdravotnických pracovníků

-        Evidence-Based Health Care

-        Faktory zátěže rodinných pečujících

-        Kognitivní a pohybová rehabilitace

-        Kognitivní a posturálně dechová rehabilitace nemocných po iktu

-        Spasticita a možnosti rehabilitačního ovlivnění

 

 

Finanční limity

-        min. 40 000 Kč/ projekt

-        max. 70 000 Kč/ projekt

 

Délka trvání projektů

-        1 rok

 

Řešitelé projektů

-        studenti doktorského studijního programu Ošetřovatelství v prezenční i kombinované formě studia

-        akademičtí pracovníci FZV UP v Olomouci

 

Doplňkové náklady (provozní režie fakulty)

-        5 % z celkové výše nákladů snížené o náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku

 

Doplňkové podmínky

-        Položka rozpočtu „osobní náklady“ je limitována na 50 % (včetně zákonných odvodů) z celkového rozpočtu projektu (stipendium řešiteli – studentu; odměna řešiteli – akad. pracovníku)

-        Požadovanými výstupy jsou:

a)      min. 1x odborný článek (publikovaný či v době řešení projektu přijatý, event. zaslaný k publikování) v časopise řazeném v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR

b)      min. 1x aktivní účast na konferenci (prezentace metodiky, designu či výsledků výzkumu), příp. poster

-        Nezbytnost všechny výstupy (spojené s řešením projektu) tomuto projektu řádně dedikovat

-        Vyžaduje-li projekt posouzení Etickou komisí, musí si řešitel projektu zažádat o Stanovisko Etické komise FZV UP v Olomouci nejpozději do posledního dne soutěžní lhůty.

-        Nejsou povoleny mezifakultní projekty

-        Nejsou povoleny investice

 

 

 

V Olomouci 28. 11. 2014                                                     rektor UP


 

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem