Projektový servis UP

  >  Projekty realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na Univerzitě Palackého v Olomouci

Projekty realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na Univerzitě Palackého v Olomouci

 

 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAKO PŘÍJEMCE

 

Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů

Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků Olomouckého kraje pomocí e-Learningu

 

Tvorba a naplnění kompetenčního rámce pro profesní konkurenceschopnost studentů filmových, divadelních a mediálních studií

 

Inovace výuky komunikativních dovedností v angličtině

 

Inovace studijního programu Školský management v souladu s aktuálními požadavky na vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství

 

Inovace studia anglické filologie o moduly odborného překladu a komunitního tlumočení

 

Bohemistika - obor pro třetí tisíciletí

 

Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

 

Rozvoj podnikatelských kompetencí studentů Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a zvyšující možnosti mezioborových studií

 

Modernizace výuky praktických dovedností studentů FZV a LF UP v Olomouci

 

Ošetřovatelská dokumentace v elektronické verzi - studijní disciplína kategorie A - povinný předmět

 

Zvýšení úrovně znalosti a praktických dovedností studentů Všeobecného lékařství pomocí eLearningu

 

Inovace výuky mikroskopické morfologie v hematologii zavedením internetové virtuální interaktivní metody

 

Speciální chirurgie I. - vybrané kapitoly

 

Využití moderních technologií ve výuce lékařské biofyziky a biostatistiky na lékařských fakultách Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v Plzni

 

Inovace studijního programu Všeobecné lékařství se zaměřením na primární péči a praktické lékařství

 

Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce

 

Modernizace oboru technická a informační výchova

 

Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

 

Inovace distančních textů pro výuku speciálních pedagogů – tyflopedů

 

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

 

Inovace a zvýšení atraktivity studia optiky

 

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky

 

Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů

 

Moderní prostředky ICT v přírodovědných a ekonomických oborech a jejich prezentaci

 

Optometrie pro budoucnost

 

Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a posgraduálních studentů

 

Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu

 

Podpora vzdělávání vědeckých pracovníků z oblasti molekulární onkologie

 

Systémové aspekty v rozvoji lidských zdrojů a jejich flexibility jako podpora interdisciplinárního výzkumu vybraných oblastí hudební kultury

 

Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením

 

Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů

 

Rozvoj spolupráce PRAK v oblasti lidských zdrojů

 

Program průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávajících žáky s mentálním posižením

 

Centra podpory integrace

 

Standardy speciální edukace

 

Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích

 

Zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol (IVOŠ)

 

EuroExpres - internacionalizace a inovace vzdělávání pracovníků v oblasti farmacie a biotechnologií

 

Laboratoř sociálně-vědních výzkumů - inovace studijních oborů Sociologie a Politologie a evropská studia v souladu s potřebami trhu práce

 

Vytvoření a implementace edukačního systému podpory pohybové aktivity na českém akademickém poli

 

Inovace kurikula studijního programu Všeobecné lékařství

 

Rozvoj klíčových kompetencí studentů zubního lékařství

 

Škola molekulárních biotechnologií – Profession

 

Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů

 

Zvyšování Konkurenceschopnosti a Uplatnitelnosti pro studenty Rozvojových Studií

 

Inovace studia botaniky prostřednictvím e-learningu

 

Vzdělávání v oblasti komunikačních kompetencí a podpora vzniku vědeckýh týmů se zaměřením na pracovníky výzkumu a vývoje a studenty VŠ s vědeckým potenciálem

 

Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních programů na LF UP

 

AescuLab - systematické laboratorní vzdělávání studentů a pracovníků VaV v oblasti Life Sciences s podporou e-learningu

 

Pokročilé vzdělávání ve výzkumu a aplikacích nanomateriálů

 

Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd

 

MATES - Podpora systematické práce se žáky SŠ v oblasti rozvoje matematiky

 

VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti

 

Podpora sítě GEONET – sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy

 

Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit

 

Stimulace prefesního potenciálu výchovných pracovníků v Olomouckém kraji

 

Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky

 

Zvyšování jazykově - metodické odbornosti učitelů anglického jazyka na základních a středních školách v rámci vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova

 

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb

 

Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií - využití ICT a dalších přístupů ve výtvarné výchově

 

Inovace kurzů akademické angličtiny pro humanitní obory

 

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi

 

Inovace oborů Kulturální studia a Mediální studia s ohledem na zvýšení flexibility absolventů a jejich zaměstnatelnosti v době nových ICT a rozvoj multikulturní vzdělanosti společnosti

 

Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu „němčina jako jazyk humanitních věd“

 

Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující možnosti mezioborových studií

 

 

Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů

 

Zvyšování manažerských kompetencí v oblasti řízení vysokých škol u vedoucích akademických pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci

 

Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami trhu práce

 

Mezioborová škola zaměřená na leadership a inovace

 

Podpora atraktivnosti nového studijního oboru Aplikované pohybové aktivity

 

Příprava pro tělesnou výchovu osob s postižením

 

Inovace praktické a experimentální výuky studentů lékařských a nelékařských zdravotnických oborů zajišťované Ústavem fyzioterapie Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc

 

E-learningová podpora výuky zdravotnické informatiky pro střední zdravotnický personál

 

Centrum pro klinické doporučené postupy na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

 

E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě Palackého v Olomouci

 

Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku

 

Inovace předmětů biochemie a klinické biochemie v rámci spektra oborů lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd směrem k lepšímu uplatnění absolventů v oblasti vědy, výzkumu i praxe

 

Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

 

První pomoc – intenzivní medicína

 

Inovace matematické komponenty pregraduální přípravy učitelů primárních škol na Pedagogické fakultě UP v Olomouci

 

Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou

 

Pedagogika v praxi a umění učit: Zvyšování atraktivity povolání učitele

 

Tvorba a inovace e-learningových studijních podpor studia speciální pedagogiky

 

Komplexní inovace odborného jazykového vzdělávání a zvyšování jazykových a odborných kompetencí pro praxi

 

Podpora cizojazyčného profilu výuky práva na PF UP

 

Právní vzdělání pro celý život

 

Inovace a zvýšení atraktivity studia biofyziky

 

Inovace a zvýšení atraktivity studia botaniky s využitím geoinformačních technologií

 

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

 

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

 

Inovace studijního oboru Enviromentální geologie

 

Kreativní přístupy ve výuce fyziologie – integrované (motivační) vzdělávací moduly

 

Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci

 

Portál České Flóry – edukační moduly pro výuku botaniky

 

Praktické aspekty ve výuce analytické chemie

 

Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů pro uplatnění v konkurenčním prostředí

 

SMART výuka cizích jazyků na Přírodovědecké fakultě

 

Zlepšení kvality výuky ekologických oborů na PřF UP v Olomouci

 

Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů

 

E-learningová podpora praktické výuky biochemie a imunologie

 

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie

 

Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce

 

Zvýšení kompetencí studentů a akademických pracovníků v řízení výzkumných a vzdělávacích projektů

 

BioNet Centrum

 

Expresivní terapeutické metody - cesta ke změně v institucionální výchově

 

Protipředsudkové workshopy pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multikulturní výchovupor

 

Inovace předmětů v oblasti výzvových sportů v rámci studijního oboru Rekreologie

 

Inovace studijních disciplín na Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci

 

Inovace PhD. studia pro biotechnologické aplikace

 

Moderní trendy studia Imunologie

 

Praktické dovednosti absolventa z praxe do praxe

 

BOTASKA – botanika s kamerou

 

Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů

 

Modularizace a modernizace stidujního programu počáteční přípravy učitele fyziky

 

Inovace kombinované formy studia bakalářského a magisterského studijního programu "Tělsná výchova a sport" a jeho učitelských oborů na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

 

Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol

 

 

Rozšíření akreditace studia učitelské geografie na PřF UP v Olomouci o kombinovanou formu

Rozšíření akreditace učitelství matematiky a učitelství deskriptivní geometrie na PřF UP v Olomouci o formu kombinovanou

 

Rozvoj výzkumného týmu regionálního centra pokročilých technologií a materiálů a jeho zapojení do mezinárodních sítí a projektů

Inovace a modernizace výchovy ke zdraví

Síť na podporu terciárního vzdělávání a výzkumu v oblasti nanotechnologií a optických věd se zaměřením na propojení soukromého sektoru s institucemi terciárního vzdělávání a organizacemi vědy a výzkumu

Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice

Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody

Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Systematizované odborné praxe studentů oborů Sociologie, Andragogika, a Politologie a evropská studia - podpora spolupráce UP s podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem

Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky

Sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných a jiných skupin populace

Inovace studijního oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu práce

Přestavba studia kinantropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v EU

Internacionalizace Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Centrum pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ

Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie

Budování výzkumně-vzdělávacího týmu v oblasti modelování přírodních jevů a využití geoinformačních systémů, s vazbou na zapojení do mezinárodních sítí a programů

Výzkumný tým Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů se zaměřením na nekonvenční experimentální techniky v materiálovém a optickém výzkumu

Zapojení regionálního centra pokročilých technologií a materiálů do mezinárodních sítí nanotechnologického a optického výzkumu

Budování výzkumného a vzdělávacího týmu regionálního centra pokročilých technologií a materiálů

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji

Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP: rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

Inovace výuky optiky se zaměřením na získání experimentálních dovedností

Interdisciplinární filologická inovace translatologických modulů na cizojazyčných katedrách FF UP (IFIT)

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů

Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace - NeoCartoLink

Inovace studia hydrobiologických disciplín s důrazem na rozšíření možností uplatnění absolventů biologických oborů PřF UP v praxi

Moderní přístup k aplikaci matematických dovedností v přírodovědných a ekonomických oborech

Zvýšení profesních kompetencí studentů zdravotnických a tělovýchovných studijních programů ve vztahu k osobám se zdravotním postižením

Problémy bezpečnosti 21. století a ochrana obyvatelstva

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi

Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci

Universnet

 

POSTUP – Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci

 

POSTUP II – Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II

 

Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce

 

Kurz projektového managementu

 

 

 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAKO PARTNER

Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV

 

Informační platforma pro kulturní krajinu

 

Od fyziologie k medicíně - integrace vědy,výzkumu, odborného vzdělávání a praxe

 

Inovace výuky geografických studijních oborů

 

Algebraické metody v kvantové logice

 

A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice

 

Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin

 

Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji

 

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

 

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem