Projektový servis UP

  >  PROGRAM DIOSCURI – MŠMT – VÝZVA

PROGRAM DIOSCURI – MŠMT – VÝZVA

VÝZVA a webinář k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na vznik center vědecké excelence Dioscuri naplňujících Memorandum of Cooperation on the establishment of the Dioscuri Programme in the Czech Republic pro roky 2023–2029  DIOSCURI PROGRAM (LV)

 

Dioscuri program je program iniciovaný Společností Maxe Plancka, společně řízený Společností Maxe Plancka a českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a společně financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum.

Dioscuri centrum je projekt výzkumné skupiny trvající po dobu 5 let složený ze tří komponentů, kterými jsou hostitelská instituce, lídr Dioscuri centra a partner ze Spolkové republiky Německo. Účelem vzniku Dioscuri center je posílit mezinárodní standardy vědecké excelence v regionu střední a východní Evropy, posílit a rozšířit vědeckou excelenci a její spolupráci v regionu střední a východní Evropy, podpořit probíhající transformační procesy v zemích EU-13 a rozšířit tak základy dlouhodobé hospodářské a sociální prosperity v Evropě. To bude přispívat k překonávání stávajících rozdílů ve výkonnosti mezi západoevropskou a východoevropskou vědou a celkovému posílení Evropského výzkumného prostoru a rovnoměrnějšímu rozložení vědecké excelence.

Hostitelská instituce je žadatelem o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále jen „žadatel“), tedy potenciálním příjemcem dotace. Je to česká výzkumná instituce, na které je zřízeno centrum vědecké excelence Dioscuri (dále jen „Dioscuri centrum“). Žadatel poskytuje infrastrukturu, vybavení, další finanční prostředky, dlouhodobou perspektivu pro lídra DC a nabízí prostředí pro rozvoj špičkového výzkumu a umožňuje lídru DC propojit mezinárodní a místní vědeckou komunitu.

Lídr Dioscuri centra (dále jen „lídr DC“) je mezinárodně konkurenceschopný a vědecky vynikající vědec na začátku kariéry, který prokázal schopnost vést samostatný inovativní výzkum, který má potenciál založit a po dobu 5 let vést excelentní a viditelnou výzkumnou skupinu v podobě Dioscuri centra a získat dodatečné financování. Jedná se o řešitele projektu zodpovědného za odbornou kvalitu projektu.

Partner ze Spolkové republiky Německo (dále jen „partner ze SRN“) je vědecký pracovník na seniorní úrovni zaměstnaný na německé univerzitě nebo výzkumné instituci, který bude doprovázet práci Dioscuri centra v České republice. Partner ze SRN bude podporovat lídra DC ve vědeckých i manažerských otázkách a společně s ním bude organizovat společné (výzkumné) aktivity a řídit Dioscuri centrum v jeho strukturálním rozvoji (tj. v manažerských otázkách, jako je přijímání členů týmu, vytváření sítí, strategická rozhodnutí, žádosti o mezinárodní financování atd.). Společné aktivity s partnerem ze SRN mohou mít různé formy (spolupráce na výzkumných projektech, výměna doktorandů nebo post-doktorandů, vzájemné výzkumné pobyty, společné pořádání workshopů/konferencí atd).

Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum (Bundesministerium für Bildung und Forschung, dále jen „BMBF“) je ministerstvo Spolkové republiky Německo. BMBF z 50 % financuje Dioscuri program skrze českého poskytovatele, kterým je MŠMT.

Společnost Maxe Plancka (Max-Planck-Gesellschaft, dále jen „MPG“) je nejúspěšnější německou výzkumnou organizací, která podporuje rozvoj vědeckých center excelence ve střední a východní Evropě. Mezi jejími vědci je 29 nositelů Nobelovy ceny, což ji staví na roveň nejlepším a nejprestižnějším výzkumným institucím na světě. Více než 15 000 publikací ročně v mezinárodně uznávaných vědeckých časopisech je důkazem vynikající výzkumné práce prováděné v ústavech Společnosti Maxe Plancka – a mnohé z těchto článků patří mezi nejcitovanější publikace v příslušném oboru.

MPG je iniciátorem programu Dioscuri a spolu s MŠMT je jeho programovým manažerem.

 

Za účelem poskytnutí uceleného přehledu o programu Dioscuri v České republice a podpoření potenciálních žadatelů při přípravě jejich žádosti nabízíme během období vyhlášení výzvy webináře.

Webináře jsou naplánovány na: úterý 26. 4., 14:00-15:30 CEST a středa 18. 5., 14:00-15:30 CEST.

Pro přihlášení na jeden z webinářů zašlete prosím e-mail na adresu programdioscuri@msmt.cz.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) je pro účely Výzvy poskytovatelem dotace. MŠMT je zároveň kontaktním bodem pro program Dioscuri v České republice a spolu s MPG také programovým manažerem programu Dioscuri.

Výbor Dioscuri je panel odborných hodnotitelů složený z renomovaných nezávislých vědců z evropských univerzit a evropských výzkumných organizací. Jedná se o odbornou hodnotící komisi, které budou poskytovatelem předloženy materiály k provedení expertního hodnocení žádostí. Výbor Dioscuri má dále poradního člena, zástupce s pozorovatelskou funkcí, zástupce s administrativní funkcí. Každého zasedání tohoto expertního orgánu budou zúčastněni dva zástupci MŠMT.

 1.  Účel dotace

Účelem dotace je realizace projektu výzkumné skupiny na české vědecké instituci s podporou partnera ze SRN v podobě konkrétního Dioscuri centra věcně zaměřeného na vědní disciplínu stanovenou v čl. 4 Výzvy, které bude provádět špičkový, mezinárodně konkurenceschopný a inovativní výzkum.

Poskytnuté prostředky budou použity výhradně za účelem zřízení a provozování jednotlivých Dioscuri center způsobem uvedeným v čl. 7 Výzvy a v souladu se schváleným projektem Dioscuri centra.

 1.  Lhůta, v níž má být účelu dotace dosaženo

Lhůta, v níž má být účelu dotace dosaženo, je do 31. 12. 2029.

 1.  Podmínky poskytnutí dotace

Žadatel musí:

 1. a)      podepsat s lídrem DC pracovní smlouvu na plný úvazek na celé období financování
 2. b)      podepsat smlouvy se zaměstnanci Dioscuri centra: formu pracovního poměru dohodnou všechny strany
 3. c)      poskytnout z vlastního rozpočtu dodatečné finanční prostředky pro Dioscuri centrum ve výši nejméně 25 000 EUR ročně po celé období financování (částka dodatečných finančních prostředků na rok může být vyšší na celé období financování nebo může být zvýšena pro konkrétní roky a/nebo účely)
 4. d)      poskytnout Dioscuri centru optimální podmínky pro provádění výzkumu, včetně kancelářských/laboratorních prostor a výzkumného vybavení nezbytného pro dokončení výzkumu
 5. e)      poskytnout administrativní a finanční služby a podporu Dioscuri centru
 6. f)       zajistit na vlastní náklady anglicky mluvícího administrativního koordinátora na plný úvazek výhradně pro Dioscuri centrum po celou dobu financování
 7. g)      poskytnout podporu související s přestěhováním a pobytem lídra Dioscuri centra v České republice. To může zahrnovat péči o děti a/nebo pomoc partnerovi lídra DC při hledání vhodného pracovního místa (je-li to relevantní)
 8. h)      přidělit lídrovi DC institucionálního průvodce, který lídrovi DC pomůže v otázkách týkajících se místních předpisů a postupů během prvního roku činnosti Dioscuri centra
 9. i)        nabídnout lídrovi DC dlouhodobou perspektivu po skončení období financování Dioscuri centra. To zahrnuje závazek vytvořit na konci období financování stálé pracovní místo, o které se lídr Dioscuri centra bude moci ucházet.

 

Lídr DC:

 1. a)      dokončil Ph.D. studium maximálně 15 let před uzávěrkou přihlášek (ženy mohou připočítat 18 měsíců za každé dítě, muži mohou připočítat počet měsíců rodičovské dovolené, je-li to relevantní)
 2. b)      v průběhu své vědecké kariéry prokázal mezinárodní mobilitu, např. vykonával doktorské studium a post-doktorské studium na různých výzkumných institucích (z toho alespoň na jedné mimo Českou republiku, vytvořil si síť mezinárodních spolupracovníků a má za sebou publikační činnost v mezinárodních vědeckých časopisech s dosahem mimo Českou republiku.
 3. c)      nevykonával svou hlavní výzkumnou činnost v rámci žadatele (na půdě hostitelské instituce) déle než dvanáct měsíců v průběhu tří let bezprostředně předcházejících uzávěrce přihlášek.
 4.  Věcné zaměření výzvy

Dotace je určena na vznik center vědecké excelence Dioscuri v České republice v těchto vědních oborech:

Umění, humanitní a společenské vědy

Základní otázky lidské existence a povahy skutečnosti – filozofie, poznání, religionistika, teologie

Kultura – literární teorie a srovnávací literatura, dějiny literatury, lingvistika, knihovnictví, kulturologie, výtvarné umění, architektura

Studium lidské minulosti – historie, archeologie, etnologie, kulturní antropologie

Jednotlivci, instituce, trhy – ekonomie, finance, management, demografie, sociální a ekonomická geografie, urbánní studia

Normy a správa věcí veřejných – právo, politologie, regionální a sociální politika

Lidská přirozenost a lidská společnost – psychologie, pedagogika/výchova, sociologie

 

Vědy o životě

Molekulární biologie, strukturní biologie, biotechnologie – molekulární biologie, strukturní biologie, biotechnologie

Genetika, genomika – molekulární genetika, genomika, proteomika, bioinformatika, systémová biologie, genetická epidemiologie

Buněčná a vývojová biologie – buněčná biologie, vývojová biologie, biologie stárnutí, neurobiologie

Biologie tkání, orgánů a organismů – morfologie a funkce živočišných a lidských systémů, orgánů a organismů, experimentální medicína, základy neurologie

Neinfekční nemoci člověka a zvířat – etiologie, mechanismy, diagnostika a léčba nemocí, otrav a úrazů (bez neurologických onemocnění)

Imunologie a infekce člověka a zvířat – imunita, poruchy imunity, imunoterapie, infekční a invazivní onemocnění, mikrobiologie, transplantologie, alergologie

Diagnostické nástroje, terapie a veřejné zdraví – veřejné zdraví, epidemiologie, environmentální zdravotní rizika a pracovní lékařství, lékařská etika, objevování léků a terapie, farmakologie

Evoluční a environmentální biologie – evoluce, ekologie, populační biologie, biodiverzita, biogeografie

Aplikované přírodní vědy a biotechnologie – zemědělství, lesnictví, zahradnictví, živočišná výroba a rybářství, vědy o potravinách a výživě, průmyslové biologické vědy, environmentální biotechnologie a sanační práce

 

Přírodní vědy a technologie

Matematika – všechny oblasti matematiky, čisté i aplikované, a také matematické základy informatiky, fyziky a statistiky

Základní složky hmoty – částicová, jaderná, plazmová, atomová, molekulová, plynová a optická fyzika

Fyzika kondenzovaných látek – struktura, elektronické vlastnosti, kapaliny, nanovědy, biologická fyzika

Fyzikální a analytické chemické vědy – fyzikální chemie/chemická fyzika, teoretická chemie, analytická chemie, anorganická chemie, organická chemie, vývoj metod

Materiály a syntéza – syntéza materiálů, vztah struktury a vlastností, pokročilé a funkční materiály s navrženými vlastnostmi, (makro)molekulární architektura, materiálové inženýrství

Informatika a výpočetní technika – informatika a informační systémy, výpočetní technika, vědecké výpočty, inteligentní systémy

Systémové a komunikační inženýrství – elektronika, komunikace, optoelektronika

Inženýrství výroby a procesů – modelování, navrhování výrobků, navrhování a řízení procesů, konstrukční metody a inženýrství, energetické jednotky a systémy

Astronomie a kosmický výzkum – astrofyzika, astrochemie, astrobiologie, sluneční soustava, planetární systémy, hvězdná, galaktická a extragalaktická astronomie, kosmické vědy, přístrojová technika

Vědy o Zemi – vědy o systému Země, atmosférické vědy, klimatologie, geochemie, geodézie, geoekologie, geofyzika, fyzická geografie, geoinformatika, planetární geologie, pedologie, hornictví, chemická a fyzikální oceánologie, ochrana životního prostředí

 

 1.  Okruh oprávněných žadatelů

 

Oprávněnými žadateli jsou právnické osoby, které jsou zároveň výzkumnými organizacemi uvedenými na seznamu výzkumných organizací vedeném MŠMT podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb. Odkaz zde: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzkumne-organizace

 

 1.  Finanční prostředky určené na realizaci výzvy

 

V rámci 1. výzvy pro Dioscuri centra se počítá se založením až tří Dioscuri center s dobou trvání na 5 let. Výše finančních prostředků určená na realizaci výzvy tedy činí až 4 500 000 EUR.

Na 1 rok se tedy jedná o částku finančních prostředků až 900 000 EUR.

Dotace je institucionální podporou, která je poskytována v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.).

Finanční tok mezi MŠMT a žadatelem bude probíhat v CZK. Dotace bude tedy vyplácena v CZK dle pevného směnného kurzu stanoveného MŠMT, a to každý rok ve třech platbách.

MŠMT sdělí korespondenční cestou příjemci pevný směnný kurz EUR vůči CZK pro daný rok, kterým je průměrný směnný kurz České národní banky stanovený za předchozích 12 měsíců stanovený vždy v listopadu pro následující rok.

Dotace je poskytována pouze v neinvestičních prostředcích.

 

 1.  Způsob stanovení výše dotace

 

Maximální výše dotace pro 1 Dioscuri centrum stanovena na 1 rok je 300 000 EUR. Celková výše dotace bude stanovena na základě rozpočtové tabulky.

Pokud první rok nebo poslední rok realizace projektu nepředstavuje celý kalendářní rok, pro určení výše splátky dotace na tento rok se vydělí celý rozpočet na daný rok počtem měsíců realizace projektu plánovaných na daný rok a výsledek vynásobí počtem měsíců, na které se splátka vztahuje.

Další zdroje na financování Dioscuri centra zajišťuje žadatel (hostitelská instituce), a to nejméně 25 000 EUR ročně. Pokud budou tyto prostředky vypláceny v CZK, bude použit kurz pevně stanovený MŠMT. Toto je pevně stanovená minimální částka a je nad rámec 300 000 EUR.

 

 1.  Způsob použití dotace

 

Prostředky dotace lze použít k úhradě způsobilých nákladů, kterými jsou:

 1. a)      Osobní náklady

-        náklady na odměny lídra DC

-        náklady na odměny ostatních členů výzkumného týmu

 1. b)      Náklady spojené s prováděním výzkumu

-        cestovní náklady

-        náklady na spotřební materiál a malá zařízení

-        náklady na publikace a osvětovou činnost

 1. c)      Náklady na spolupráci s partnerem ze SRN, s výjimkou osobních nákladů, např. nákladů na jeho odměny
 2. d)      Ostatní náklady, včetně nákladů na propagaci projektu, nákladů spojených se zasedáními vědecké poradní rady nebo nákladů na akce v Dioscuri centru, jako je oficiální otevření.

Prostředky dotace nelze použít k úhradě nezpůsobilých nákladů, kterými jsou:

 1. a)      náklady na infrastrukturu, včetně nákladů na laboratorní a kancelářské prostory
 2. b)      náklady na nákup výzkumného vybavení, s výjimkou malých zařízeních. Výzkumným vybavením se rozumí soubory zkušebních, měřicích a laboratorních přístrojů s omezeným použitím a vysokými technickými parametry (obvykle o několik řádů vyššími než typické přístroje používané pro výrobní nebo užitkové účely)
 3. c)      administrativní a nepřímé náklady, včetně platů administrativních a finančních zaměstnanců (vykonávajících služby spojené s personálními, účetními a právními záležitostmi, včetně subdodávek účetnictví účetní kanceláře), nákladů na rekonstrukci zařízení, nákladů na úpravu/modernizaci zařízení tak, aby vyhovovalo potřebám výzkumných úkolů, poplatků a nájemného za užívání zařízení, daně z nemovitosti apod, komunálních služeb (náklady na elektřinu, topení, topný plyn, vodu, jakož i další poplatky za přenos, stočné atd.), nákladů na úklid, úklidových a bezpečnostních služeb zařízení, nákladů na neživotní pojištění, manipulačních a správních poplatků, nákladů na bankovní služby, včetně zřízení samostatného účtu pro grant, bankovních poplatků, nákladů na externí audity.

 

 1.  Lhůta pro podání žádosti o dotaci a způsob jejího podání

 

Žádost o dotaci musí být doručena MŠMT do 25. července 2022 do 23:59 hodin. Prosíme Vás o dodání podkladů k rukám ludmila.hrabakova@upol.cz do 22. července 2022, nejpozději však do 25. července 2022 během dopoledne. Relevantní přílohy do žádosti budou za UPOL připraveny.  

 

Žádost o dotaci doručí oprávněný žadatel oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI (O33) MŠMT přednostně prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: vidaawt).

Žádáme žadatele, aby při posílání datové pošty pole „Věc“ vyplnili „DIOSCURI – dokumentace k výzvě – NEOTVÍRAT!“ a pole „K rukám“ vyplnili „Oddělení 33“.

Žádost o dotaci musí obsahovat tato data:

 1. Informace o žadateli:
 2. a)      Žadatel: název, adresa sídla, právní forma, identifikační číslo, číslo bankovního účtu
 3. b)      Osoba jednající za žadatele: jméno a příjmení, funkce, jedná jako statutární orgán žadatele / na základě udělené plné moci
 4. c)      Osoby s podílem v žadateli:
 • fyzické osoby: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, identifikační číslo
 • právnické osoby: název, adresa sídla, identifikační číslo
 1. d)      Osoby, v nichž má žadatel podíl:
 • fyzické osoby: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, identifikační číslo, výše podílu
 • právnické osoby: název, adresa sídla, identifikační číslo, výše podílu
 1. Informace k požadované dotaci
 2. a)      Identifikace výzvy, účel, na který bude dotace použita, požadovaná částka
 3. b)      Lídr Dioscuri centra: jméno a příjmení, titul, e-mail, telefonní číslo
 4. c)      Partner ze SRN: jméno a příjmení, titul, název německé instituce, e-mail
 5. Popis aktivit
 6. Rozpis dotace dle nákladových položek
 7. Čestné prohlášení

Formulář je k dispozici v příloze 1.

Žadatel je dále povinen předložit MŠMT tato data:

1)      Základní osobní informace lídra DC, základní informace o Dioscuri centru, které má být zřízeno, základní informace o partnerovi ze SRN a odůvodnění výběru, základní informace o hostitelské instituci a odůvodnění výběru, přehled rozpočtu (formulář je k dispozici na webových stránkách MPG pod názvem Application form)

2)      CV lídra DC; seznam publikací lídra DC; seznam přednášek lídra DC; maximálně 5 publikací lídra DC; CV partnera ze SRN; seznam publikací partnera ze SRN; seznam přednášek partnera ze SRN; maximálně 5 publikací partnera ze SRN; stručný koncept výzkumu; úplný koncept výzkumu (formulář je k dispozici na webových stránkách MPG pod názvem Application documents)

3)      Čestné prohlášení lídra Dioscuri centra; čestné prohlášení české hostitelské instituce; dopis o záměru partnera ze SRN (formulář je k dispozici na webových stránkách MPG)

 

Za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti odpovídá žadatel.

Žadatel je kromě dokumentů nutných doručit na MŠMT povinen zajistit i zaslání dokumentů skrze online aplikační platformu na webových stránkách MPG. Odevzdání těchto dokumentů skrze aplikační platformu MPG je podmínkou, kterou je třeba splnit, aby žadateli mohla být poskytnuta dotace.

Jedná se o tyto dokumenty:

Application form (základní osobní informace, základní informace o Dioscuri centru, které má být zřízeno, základní informace o partnerovi ze SRN a odůvodnění výběru, základní informace o hostitelské instituci a odůvodnění výběru, přehled rozpočtu)

Application documents (CV lídra DC; seznam publikací lídra DC, seznam přednášek lídra DC, maximálně 5 publikací lídra DC, CV partnera ze SRN, seznam publikací partnera ze SRN, seznam přednášek partnera ze SRN, maximálně 5 publikací partnera ze SRN, stručný koncept výzkumu, úplný koncept výzkumu)

Příloha (čestné prohlášení lídra Dioscuri centra, čestné prohlášení české hostitelské instituce, dopis o záměru partnera ze SRN)

Podrobnější informace o 1. výzvě naleznete na webových stránkách MPG: https://www.mpg.de/18506651/dioscuri-programme-launch-of-first-call-for-proposals-in-the-czech-republic

 1.  Vady žádosti o dotaci

Pokud žádost o dotaci bude trpět formálními nedostatky, vyzve MŠMT žadatele k jejich odstranění ve lhůtě 5 kalendářních dnů od doručení vyzvání.

 1.  Doložení dalších podkladů

MŠMT si na základě ustanovení § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje, že může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. K doložení dalších podkladů poskytne MŠMT žadateli lhůtu přiměřenou povaze vyžádaných dalších podkladů.

 1.  Úprava žádosti na základě doporučení MŠMT

MŠMT si na základě ustanovení § 14k odst. 4 rozpočtových pravidel vyhrazuje, že může žadateli doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel tomuto doporučení, posuzuje MŠMT upravenou žádost.

 1.  Právní nástupnictví

MŠMT na základě ustanovení § 14l rozpočtových pravidel nepřipouští, aby za zaniklého žadatele nastoupil do probíhajícího řízení právní nástupce.

 1.  Nepřípustnost vydání nového rozhodnutí

Byla-li žádost o dotaci pravomocně zcela či zčásti zamítnuta, MŠMT vydání nového rozhodnutí na základě ustanovení § 14p rozpočtových pravidel nepřipouští.

 1.  Hodnocení žádosti

Hodnocení žádosti je formální a věcné. Formální hodnocení žádosti provede oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI MŠMT, přičemž posuzuje:

 1. a)      dodržení termínu pro podání žádosti
 2. b)      řádné, úplné a správné vyplnění žádosti
 3. c)      podání žádosti oprávněným žadatelem
 4. d)      dodržení přípustné výše požadované dotace
 5. e)      podpis osoby oprávněné jednat za žadatele a datum podpisu
 6. f)       soulad s věcným zaměřením výzvy (§ 14j odst. 4 písm. d) rozpočtových pravidel).

O výsledku formálního hodnocení je pořízen protokol. V případě, že žádost trpí formálními vadami, které lze odstranit, je postupováno podle článku 9 této výzvy.

Věcné hodnocení provádí MŠMT jako poskytovatel dotace. MŠMT materiály předloží Výboru Dioscuri jako odborné poradní komisi. Výbor Dioscuri provede expertní posouzení žádostí ve třech krocích a předá MŠMT seznam projektů navržených k podpoře. O poskytnutí institucionální podpory rozhodne MŠMT jako poskytovatel.

Klíčové kroky věcného hodnocení jsou předběžně naplánovány takto:

 1. a)      12. října 2022 v Berlíně (v případě příznivých pandemických podmínek): přezkoumání vědeckých výsledků řešitele a krátkého výzkumného konceptu Výborem Dioscuri a doporučení až 15 žadatelů k dalšímu posouzení
 2. b)      19. ledna 2023 virtuální formou: externí hodnocení vědeckých výsledků řešitele a celého konceptu výzkumu experty, posouzení celého konceptu výzkumu a externího hodnocení Výborem Dioscuri a bude doporučeno až 6 žadatelů k osobním pohovorům
 3. c)      28. února – 1. března 2023 v Praze (v případě příznivých pandemických podmínek): rozhovory Výboru Dioscuri s řešitelem a zástupci žadatele a doporučení 3 žadatelů k podpoření

 

 1.  Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Dotace je poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace podle § 14 odst. 4 rozpočtových pravidel ve spojení s ustanovením § 14m tohoto zákona. V rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou příjemci uloženy povinnosti vyplývající z právních předpisů, výzvy a dalších povinností stanovených v rozhodnutí, které musí při použití dotace dodržet. 

Proti rozhodnutí o poskytnutí dotace a proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti nebo její části nelze podat řádný opravný prostředek, nelze jej přezkoumat v přezkumném řízení s výjimkou ustanovení § 153 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ani nelze žádat obnovu řízení.

Finanční prostředky budou na účet příjemce odeslány po nabytí právní moci rozhodnutí  o poskytnutí dotace. Rozhodnutí nabývá právní moci oznámením. Financování bude zahájeno po ukončení negociací mezi příjemcem a řešitelem.

 1.  Žádost o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace lze změnit pouze za podmínek podle § 14o rozpočtových pravidel na základě žádosti.

 1.  Řízení o odnětí dotace

Dojde-li po vydání rozhodnutí ke skutečnosti uvedené v § 15 rozpočtových pravidel, MŠMT zahájí řízení o odnětí dotace. Řízení o odnětí dotace probíhá v režimu správního řádu.

 1.  Finanční vyúčtování dotace

Příjemci plyne povinnost ročního vyúčtování dotace.

 1.  Kontrola použití dotace

U příjemců dotace může MŠMT vykonávat veřejnosprávní kontroly použití dotace, a to zejména na základě § 39 rozpočtových pravidel, § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude probíhat v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce je povinen podrobit se kontrole poskytnuté dotace prováděné externími kontrolními orgány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o finanční kontrole. O kontrolách, které u něj byly v souvislosti s poskytnutou dotací provedeny externími kontrolními orgány, včetně obsahu a závěrů těchto kontrol, je příjemce dotace povinen informovat MŠMT, a to bezprostředně po jejich ukončení.

Pokud se MŠMT na základě kontrolního zjištění důvodně domnívá, že příjemce podpory v přímé souvislosti s ní porušil některou z podmínek, je uplatněn postup dle §14f rozpočtových pravidel.

 1.  Porušení rozpočtové kázně

Dopustí-li se příjemce jednání uvedeného v § 44 odst. 1 rozpočtových pravidel a příjemce nevrátil dotaci nebo její část na základě výzvy ve stanovené lhůtě, jedná se o porušení rozpočtové kázně. Bude postupováno v souladu s rozpočtovými pravidly.

 1.  Nevyplacení dotace

MŠMT v souladu a za podmínek § 14e rozpočtových pravidel nemusí vyplatit dotaci nebo její část, domnívá-li se důvodně, že její příjemce v přímé souvislosti s ní porušil povinnosti stanovené právním předpisem nebo nedodržel účel dotace nebo podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta.

 1.  IS VaVaI

V případě podpoření projektu je žadatel podle § 31 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. povinen předat MŠMT údaje o projektu pro IS VaVaI, a to v termínech a formou stanovených MŠMT. Úspěšný uchazeč bude k předání dat do IS VaVaI MŠMT vyzván.

 1.  Zpracování osobních údajů

Osobní údaje, získané v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí dotace podle této výzvy a s případným následným poskytnutím dotace, budou ze strany MŠMT zpracovávány výhradně v souvislosti s tímto účelem a v souladu s platnou národní i evropskou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů v podmínkách MŠMT jsou dostupné na http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovaniosobnich-udaju-ministerstvem.

 1.  Účinnost

Výzva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na webových stránkách MŠMT.

Žádost o poskytnutí dotace_Dioscuri program.docx,(142,66 kB)

First Call for Dioscuri Centres in CZ.pdf, (129,5 kB)

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/.

U těchto výzev je kompetentní osobou Mgr. Eva Richterová.

 

Mgr. Eva Richterová

eva.richterova@upol.cz
tel.: 585 631 454

mobil: 734 763 491

Kalendář

<<květen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem