Projektový servis UP

  >  PrF_M4_46

PrF_M4_46

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

 

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu: Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 4 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí

Mobilita: 4 - Senior v zahraničí (PrF_46_LRR_8)

Vysílající pracoviště: Laboratoř růstových regulátorů

Místo mobility: Rakousko

Doba trvání: 6 měsíců

Termín: 01.10.2021 – 31.03.2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Mobilita je zaměřena na studium signální dráhy rostlinného hormonu cytokininu u modelové rostliny Arabidopsis thaliana. Žadatel má navázánu spolupráci se dvěma pracovišti v Rakousku, konkrétně s Institute of Science and Technology Austria (IST Klosterneuburg, Dr. Eva Benková; https://ist.ac.at/en/research/life-sciences/benkova-group/) a University of Gratz (Dr. Tomáš Werner; https://botanik.uni-graz.at/de/forschung/molecular-plant-physiology/). Oba vědci mají dlouholeté zkušenosti s cytokininovým signalingem a metabolismem a oba patří ke světovým kapacitám v tomto oboru.

Studovaná signální dráha je zapojena v řadě klíčových procesů růstu a vývoje rostlin, jako je růst kořenů nebo vývoj květního meristému a plnění zrn. Detailní znalost těchto procesů v Arabidopsis umožní budoucímu využití těchto poznatků v zemědělském výzkumu např. při šlechtění nových odrůd s vyšším výnosem.   

            Nedávno se žadateli podařilo zjistit, že za určitých podmínek dochází k alternativnímu sestřihu genu kódujícího cytokininový receptor CRE1/AHK4. Je pravděpodobné, že tento proces může hrát klíčovou roli v subcelulární distribuci tohoto receptoru a tím ovlivňovat tuto signální dráhu.

IST Austria patří k nejprogresivnějším Evropským vědeckým pracovištím v oblasti základního výzkumu a poskytuje skvělé zázemí spolu se špičkovým vybavením a přístroji. Tato mobilita umožní žadateli prozkoumat výše popsaný mechanismus s využitím moderních přístupů molekulární a zejména buněčné biologie. V rámci této mobility bude provedena analýza nových sestřihových variant receptoru CRE1/AHK4 pomocí pokročilé laserové skenovací konfokální mikroskopie. Dále bude studována aktivita těchto nových variant in planta s využitím TCS-luciferázového testu v protoplastech. V neposlední řadě bude studována exprese těchto variant na pletivové úrovni pomocí kvantitativní PCR. Stáž bude zřejmě rozdělena na 2 tříměsíční pobyty.

 

Popis návaznosti na RIS3:

(https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/

Mobilita je realizována v souladu s národní doménou specializace (prioritní odvětví) 10.2.6. Zemědělství a lesnictví, 10.2.6.1 Udržitelné zemědělství a lesnictví, kde jednou z definovaných potřeb je dostatečná, kvalitní a bezpečná rostlinná produkce (včetně rostlinných krmiv) jako výsledek růstu efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělské výroby. Další potřebou je adaptace rostlinné produkce na dopady změny klimatu. Tyto potřeby jsou shrnuty v tématech 10.2.6.1 „Adaptace rostlinné produkce na dopady změny klimatu a relevantní opatření ke zmírňování změny klimatu“ a „Dostatečná, kvalitní a bezpečná rostlinná produkce“.

Vzhledem k zaměření výzkumu na mechanismy důležité pro buněčnou proliferaci rostlinných pletiv lze přiřadit ke generické doméně Průmyslové biotechnologie, která zahrnuje sekci Buňky, tkáňové kultury a inženýrství a Proteiny a další molekuly. 

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu trvání mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: ANO

Nabízený plat: 122.200,- Kč hrubého

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • získal titul PhD či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility
  • dosahuje výkonnostních kritérií:

(i)    normalizovaný h-index minimální hodnoty 8,5 a

(ii)   podíl na alespoň 1 mezinárodním či národním grantu za posledních 5 let (k datu zahájení mobility) a

(iii) publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu „article“, „book chapters“, „letter“ a „review“) – v posledních 5 letech min. 3 výstupy (k datu zahájení mobility).

  • je zaměstnancem UP v době podání přihlášky do výběrového řízení a má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí.

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději 16.07.2021.

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem