Projektový servis UP

  >  PrF_M4_43

PrF_M4_43

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

 

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 4 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí

Mobilita: 4 - Senior v zahraničí (PrF_43_SLO_1)

Vysílající pracoviště: Společná laboratoř optiky

Místo mobility: Polsko

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 14. 9. 2020 – 18. 12. 2020

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Mobilita bude zaměřena na studium moderních kvantových systémů, zejména těch vykazujících PT symetrii (parita, čas). Tyto systémy realizované např. pomocí nelineární optiky nebo interakcí optických polí s atomy vykazují velmi zajímavé vlastnosti, které nebyly

po dlouhou dobu studovány. Technologický pokrok umožnil praktickou realizaci těchto systémů, které vykazují mnoho zajímavých vlastností. Z pohledu generace neklasických stavů optických polí se jedná zejména o zesílení nelineárních interakcí, a tedy i zlepšení potenciálu taková pole generovat. Tohoto zesílení je docíleno pomocí rovnováhy mezi čerpáním a zeslabením, které jsou realizovány na jiných podčástech systému a vzájemně vyrovnávány lineárními vazbami mezi těmito podčástmi. Z pohledu kvantové mechaniky je ovšem tato rovnováha narušována kvantovými (náhodnými) fluktuacemi, které doprovázejí čerpání i zeslabení. Cílem studia bude detailně pochopit působení těchto fluktuací na rovnováhu v PT symetrických systémech a nalézt limity pro omezení kvantových vlastností optických polí (omezení, popř. potlačení, fluktuací fyzikálních veličin) způsobených těmito fluktuacemi.        

Při analýze jednoduchých kvantových PT symetrických systémů budeme kombinovat analytické a numerické metody. Cílem projektu bude nalézt optimální podmínky pro generaci neklasických stavů optických poli (fázově stlačené stavy, sub-poissonovské stavy, kvantově korelované stavy). Budeme se zabývat praktickou realizací takovýchto stavů a jejich využitím, např. v metrologii nebo kvantovém zpracování informace.  

 

Popis návaznosti na RIS3:

Tematika mobility spadá do RIS3 generické znalostní domény Fotonika s ohledem na potenciální aplikace v sektorech optických měření, optických komunikací a informačních technologií. Téma mobility se pohybuje ve VaVaI oblastech, která jsou v souladu s klíčovými odvětvími aplikací: Elektronika a elektrotechnika v digitálním věku, Digitální ekonomika a digitální obsah, Bezpečnostní výzkum.    

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 83 000,- Kč jako hrubá mzda

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • získal titul PhD či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility
  • dosahuje výkonnostních kritérií:

(i)    normalizovaný h-index minimální hodnoty 8,5 a

(ii)   podíl na alespoň 1 mezinárodním či národním grantu za posledních 5 let (k datu zahájení mobility) a

(iii) publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu „article“, „book chapters“, „letter“ a „review“) – v posledních 5 letech min. 3 výstupy (k datu zahájení mobility).

  • je zaměstnancem UP v době podání přihlášky do výběrového řízení a má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 22. 7. 2020.

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem