Projektový servis UP

  >  PrF_M4_40

PrF_M4_40

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

 

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 4 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí

Mobilita: 4 - Senior v zahraničí (PrF_40_KEB_4)

Vysílající pracoviště: Katedra experimentální biologie

Místo mobility: Francie

Doba trvání: 4 měsíce

Termín: 01.02.2022 – 31.05.2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Mobilita je zaměřena na strukturně-funkční studium enzymů pomocí RTG strukturní analýzy z rostlin kukuřice seté (Zea mays) a mechu (Physomitrella patens). Žadatel má dlouhodobou spolupráci se dvěma moderními francouzskými pracovišti INRA Versailles (http://www.inra.fr) a I2BC Université Paris-Saclay v Gif-sur-Yvette (www.i2bc.paris-saclay.fr), které se věnují strukturní biologii proteinů, jsou vybaveny veškerými nutnými přístroji, roboty a jsou v blízkosti synchrotronu SOLEIL (https://www.synchrotron-soleil.fr/), který je pro proteinovou krystalografii nezbytný. Ekvivalentní zařízení v ČR neexistuje a vzhledem k nutnosti krystalografická data získávat pro vlastní výzkumné projekty, přinese mobilita značnou synergii z hlediska žadatele.

Studované enzymy jsou zapojeny do metabolických drah modulujících ochranné odpovědi rostlin na mnohé stresové faktory, jakými jsou například sucho, vysoká teplota, nedostatek dusíku nebo salinita, které snižují výnosy zemědělských plodin ve shodě se současnými změnami klimatu. Jde o cytokininoxidasy/dehydrogenasy (CKO) podílející se na regulaci hormonů cytokininů. Jelikož je známo, že umlčení CKO genu v rýži, Arabidopsis, ječmeni a bavlníku vede k nárůstu ať už biomasy, velikosti semen či výnosu zrna a současně s přihlédnutím k přísným legislativním předpisům v oblasti geneticky modifikovaných plodin v EU je smysluplnou alternativou vývoj silných inhibitorůna nichž žadatel pracuje více jak 15 let. Dále se jedná o adenosinkinasy (ADK) podílející se na metabolismu purinových a pyrimidinových ribosidů, aldehyddehydrogenasy (ALDH) detoxifikující reaktivní aldehydy z mnoha metabolických drah na netoxické kyseliny.

Studium struktur a vazeb ligandů (substrátů, produktů a inhibitorů) do vazebného místa bude předmětem 4 měsíční mobility.

 

Popis návaznosti na RIS3:

(https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/

Mobilita je realizována v souladu s národní doménou specializace (prioritní odvětví) 2.6. Zemědělství a lesnictví, 2.6.2 Udržitelné zemědělství a lesnictví, kde jednou z definovaných potřeb je dostatečná, kvalitní a bezpečná rostlinná produkce (včetně rostlinných krmiv) jako výsledek růstu efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělské výroby. Další potřebou je adaptace rostlinné produkce na dopady změny klimatu. Tyto potřeby jsou shrnuty v tématech 2.6.2.1 „Adaptace rostlinné produkce na dopady změny klimatu a relevantní opatření ke zmírňování změny klimatu“ a „Dostatečná, kvalitní a bezpečná rostlinná produkce“.

Vzhledem k zaměření na RTG strukturní analýzu lze přiřadit ke generické doméně Fotonika, která zahrnuje sekci Lékařské technologie a přírodní vědy.

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu realizace mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: ANO

Nabízený plat: 130 700 Kč hrubého měsíčně

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • získal titul PhD či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility
  • dosahuje výkonnostních kritérií:

(i)    normalizovaný h-index minimální hodnoty 8,5 a

(ii)   podíl na alespoň 1 mezinárodním či národním grantu za posledních 5 let (k datu zahájení mobility) a

(iii) publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu „article“, „book chapters“, „letter“ a „review“) – v posledních 5 letech min. 3 výstupy (k datu zahájení mobility).

  • je zaměstnancem UP v době podání přihlášky do výběrového řízení a má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději 05.11.2021.

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem