Projektový servis UP

  >  PrF_M4_39

PrF_M4_39

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 4 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí

Mobilita: 4 - Senior v zahraničí (PrF_39_CRH_OMB_4)

Vysílající pracoviště: CATRIN - CRH Rostlinná genetika a inženýrství

Místo mobility: Japonsko

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 01.04.2022 – 30.06.2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

 

Mobilita je zaměřena na podporu spolupráce CRH Rostlinné genetiky a inženýrství žadatele s hostitelskou laboratoří (profesor Mitsuhiro Aida, Kumamoto University, Japonsko; http://iroast.kumamoto-u.ac.jp/aida/en/people/).

CRH Rostlinná genetika a inženýrství Žadatel udržuje dlouhodobou spolupráci s tímto pracovištěm, které disponuje špičkovým vybavením, a především zde působí odborníci na danou problematiku. Cílem této spolupráce je prokázat pomocí tří různých přístupů, že exprese genu CUP-SHAPED COTYLEDON 1 (CUC1) je pozitivně a přímo regulována transkripčními faktory ENHANCER OF SHOOT REGENERATION 1 (ESR1) a ESR2 v modelové rostlině Arabidopsis thaliana. CUC1 je jedním z klíčových proteinů podílejících se na fungování květního meristému (pletivo ze kterého se zakládají reprodukční orgány-květy). V minulosti se žadateli již podařilo prokázat, že CUC1 je cílovým genem pozitivně regulovaným právě ESR2.

Profesor Aida, jako první odhalil funkci genů CUC1 a CUC2 a nadále se věnuje jejich studiu. Vzhledem k jeho hluboké erudici je Dr. Aida ideálním kandidátem pro spolupráci na tomto vědeckém projektu.

S využitím metodik buněčné biologie a genetiky bude účastník mobility během pobytu studovat expresi CUC1 na pozadí dvojitého mutanta esr1;esr2. Za tímto účelem bude provedena in situ hybridizace CUC1 ve vrcholovém apikálním meristému a v květním meristému. Dále bude využita laserová skenovací konfokální mikroskopie spolu s immunoprecipitací chromatinu za účelem prokázání přímé fyzické interakce ESR2 proteinu s promotorem genu CUC1.

Díky této spolupráci může účastník mobility využít zázemí hostující laboratoře, která má veškeré vybavení a znalosti nutné k provedení výše popsaných experimentů. I když se jedná o oblast základního výzkumu rostlinné fyziologie a molekulární genetiky v modelové rostlině A. thaliana, je studium CUC1/ESR signální dráhy nutné k pochopení procesů vývoje apikálního a květového meristému, které zásadním způsobem ovlivňují tvorbu květů a tím také výnos rostlin. Tyto poznatky mohou být v budoucnu využity v aplikovaném zemědělském výzkumu.

Popis návaznosti na RIS3:

(https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/

Tato mobilita je realizována v souladu s národní doménou specializace (prioritní odvětví) 10.2.6. Zemědělství a lesnictví, 10.2.6.1 Udržitelné zemědělství a lesnictví, kde jednou z definovaných potřeb je dostatečná, kvalitní a bezpečná rostlinná produkce (včetně rostlinných krmiv) jako výsledek růstu efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělské výroby. Další potřebou je adaptace rostlinné produkce na dopady změny klimatu. Tyto potřeby jsou shrnuty v tématech 10.2.6.1 „Adaptace rostlinné produkce na dopady změny klimatu a relevantní opatření ke zmírňování změny klimatu“ a „Dostatečná, kvalitní a bezpečná rostlinná produkce“.

Vzhledem k zaměření výzkumu na procesy důležité pro funkci meristému (dělivá pletiva) lze přiřadit ke generické doméně Průmyslové biotechnologie, která zahrnuje sekci Buňky, tkáňové kultury a inženýrství. 

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu realizace mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 111 400 Kč měsíčně hrubého

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • získal titul PhD či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility
  • dosahuje výkonnostních kritérií:

(i)    normalizovaný h-index minimální hodnoty 8,5 a

(ii)   podíl na alespoň 1 mezinárodním či národním grantu za posledních 5 let (k datu zahájení mobility) a

(iii) publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu „article“, „book chapters“, „letter“ a „review“) – v posledních 5 letech min. 3 výstupy (k datu zahájení mobility).

  • je zaměstnancem UP v době podání přihlášky do výběrového řízení a má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději 03.12.2021.

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem