Projektový servis UP

  >  PrF_M3_7

PrF_M3_7

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_7_LRR_1)

Vysílající pracoviště: Katedra chemické biologie PřF UP

Místo mobility: Švédsko

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 1. 4. – 30. 6. 2021

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

 

Výjezd výzkumného pracovníka - juniora Univerzity Palackého do vědeckého institutu Umeå Plant Science Centre (UPSC) ve švédském Umeå na pracoviště zabývající se rostlinnou fyziologií. Department of Forest Genetics and Plant Physiology, lesnické fakultě Švédské zemědělské Univerzity (SLU) se pod vedením Prof. Karin Ljung zabývá vlivem jednotlivých skupin rostlinných hormonů na růst a vývoj kořene. K tomu využívají jednotlivé vědecké skupiny různé, avšak komplementární metodické přístupy, např. analytický – kvantifikaci jednotlivých rostlinných hormonů, jejich prekursorů či metabolitů na buněčné úrovni pomocí spojení ultraúčinné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie
s využitím fluorescenčně aktivovaného sortování buněk, či reverzní genetiku.

 

Pracovník na mobilitě se bude v první fázi pod vedením kolegů z UPSC zabývat optimalizací vysoce citlivých metod detekce fytohormonů využívajících extrakce, SPE purifikace vzorku a kvantifikace pomocí spojení ultraúčinné kapalinové chromatografie spojené s tandemovou hmotnostní spektrometrií a posléze tyto postupy aplikovat při analýze fytohormonů a sekundárních metabolitů v různých genotypech smrku a borovice pěstovaných in vitro i in vivo s různou mírou zakořeňování,
a dále ve vzorcích maliníku a ostružiníku pěstovaných in vitro na různých typech kultivačních médií.

 

Získané poznatky jsou prakticky využitelné v rostlinných biotechnologiích, ale také v udržitelném lesnictví a zemědělství a s tím spojené udržitelné produkci potravin. 

 

S hostitelským pracovištěm nás na vývoji nových metod pro izolaci, identifikaci a kvantifikaci fytohormonů, klíčových pro regulaci růstu rostlin, a následném využití těchto nových nástrojů v rostlinné fyziologii a vývojové biologii pojí řada let velmi plodné spolupráce. Mobilita je potřebná pro zachování a rozvíjení této spolupráce.

Popis návaznosti na RIS3:

8.1.6.2 Udržitelné zemědělství a lesnictví - využití moderních biotechnologických metod v zemědělství (rostlinná i živočišná výroba) a lesnictví.

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 88 600 CZK jako hrubá mzda

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)
  • uchazeč musí mít praktické zkušenosti se syntézou a analýzou endogenních fytohormonů (cytokininy, auxiny)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

 

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

 

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

 

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 5. 3. 2021.

 

 

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem