Projektový servis UP

  >  PrF_M3_50

PrF_M3_50

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_50_AFC_5)

Vysílající pracoviště: Katedra anorganické chemie

Místo mobility: Francie, Centre de Biophysique Moleculaire, CNRS - Orléans

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 01.05.2022 – 31.07.2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Cílem mobility je posílit a rozšířit již získané vlastnosti na poli diagnostické medicíny. Na pracovišti Katedry anorganické chemie UPOL je jedna část výzkumu v oboru Bioanorganické chemie zaměřená právě na možné využití připravovaných koordinačních sloučenin na poli diagnostiky, zejména se jedná o metodu MRI (Magnetic Resonance Imaging).

Připravené sloučeniny jsou především na bázi makrocyklických a cyklámových derivátů, kdy jako centrální atom vystupuje vysokospinový Mn(II), jehož přítomnost hraje klíčovou roli pro zobrazování. V diagnostické praxi jsou hojně využívány sloučeniny obsahující f-prvky, v případě metody MRI se jedná hlavně koordinační sloučeniny s Gd(III), které hrají roli tzv. kontrastní látky. Kvůli podezření z NSF (Nefrogenní systémová fibróza) u pacientů trpících renálními poruchami se řada sloučenin obsahující Gd(III) přestala používat, zároveň se přešlo k hledání alternativ jako jsou již výše zmíněné sloučeniny obsahující Mn(II), který je biogenním prvkem a jeví se jako vhodný kandidát.

Připravené koordinační sloučeniny obsahující Mn(II) musí být charakterizovány vhodnými metodami, které dají odpověď na otázku, zda mohou být tyto nové sloučeniny považovány jako potenciální kontrastní látky. Klíčová jsou především relaxometrická měření 1H NMRD profilů a 17O NMR, která poskytnou podrobné informace o chování látky a jejich vhodnost (účinnost) pro možné potenciální využití. Zároveň musí být látky podrobeny stanovením kinetické inertnosti a termodynamické stability. Zvolené zahraniční pracoviště je na tato náročná měření vybaveno nejen po technické stránce, ale i po stránce personální, kdy mentorkou juniorského výzkumného pracovníka bude Dr. Éva J. Tóth, která je v problematice diagnostické medicíny a kontrastních látek, kvalifikovaným a uznávaným expertem. Pobyt v zahraniční skupině bude pro juniorského výzkumného pracovníka přínosem, rozšíří své znalosti v dané problematice, poskytne důležité informace pro další výzkum připravených látek a prohloubí spolupráci se zahraničním pracovištěm.

 

Popis návaznosti na RIS3:

(https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/

Diagnostická medicína/Koordinační sloučeniny – kontrastní látky

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 85 000,- Kč jako hrubá mzda

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději do 08.03.2022.

 

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem