Projektový servis UP

  >  PrF_M3_49

PrF_M3_49

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_49_AFC_4)

Vysílající pracoviště: Katedra anorganické chemie

Místo mobility: Německo, Institute of Inorganic Chemistry, Universität Stuttgart,

                          Pfaffenwaldring 55, D-70569 Stuttgart

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 01.05.2022 – 31.07.2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Navrhovaná mobilita je zaměřena na studium komplexů přechodných kovů s fotoaktivními a redoxně aktivními ligandy a jejich aplikaci v katalyzovaných reakcích. Zmíněné ligandy obsahují zpravidla vysoce konjugované systémy, které slouží jako rezervoáry elektronové hustoty, kterou jsou schopné poskytnout kovovému centru, nebo naopak od kovového centra přijmout. Dochází tak ke kooperaci kovového centra a ligandu, což ve výsledku umožňuje, že komplexy kovů s těmito ligandy mohou katalyzovat reakce spočívající ve vícenásobném přenosu elektronů a protonů. Velkou výhodou je také možnost aktivního zásahu do katalytického cyklu (zapnutí/vypnutí) pomocí elektrického proudu nebo světla. Z možných aplikací takovýchto systémů je atraktivní zejména katalýza reakcí založených na aktivaci malých molekul (např. H2, O2, CO2, H2O), které se úzce dotýkají v současné době palčivých témat – vodíkového a bezemisního hospodářství. 

 

Juniorský výzkumný pracovník se během výjezdové fáze mobility na zahraniční stáži zdokonalí v technikách přípravy výše zmíněných komplexních sloučenin a zároveň si osvojí fyzikálně-chemické metody používané k jejich bližšímu studiu, zejména pak kombinované techniky jako je IR- a UV-Vis-spektroelektrochemie. V rámci návratové fáze potom využije nabytých znalostí a zkušeností k rozvoji výzkumných aktivit na domovském pracovišti.

 

Popis návaznosti na RIS3:

(https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/

Pokročilé materiály/Pokročilé výrobní technologie

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 73 300,- Kč jako hrubá mzda

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději do 08.03.2022.

 

 

 

Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem