Projektový servis UP

  >  PrF_M3_34

PrF_M3_34

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_34_SLO_2)

Vysílající pracoviště: Společná laboratoř optiky

Místo mobility: Turecko/Şişecam Science, Technology, and Design Center

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 01.09.2021 – 30.11.2021

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Aktivity plánované v rámci mobility lze principiálně rozdělit do dvou oblastí. První oblastí jsou přípravné a experimentální práce spojené s moderními fyzikálními a chemickými procesy přípravy převážně oxidických optických tenkých vrstev a charakterizací tenkovrstvých optických systémů. Pozornost bude soustředěna zejména na nové průmyslové techniky magnetronového naprašování a metody založené na sol-gel technologii. Zároveň bude probíhat pokročilá analýza optických a mechanických vlastností pomocí standardních

a nestandardních technik. Těžištěm druhé oblasti bude problematika charakterizace povrchu skla z hlediska jeho fyzikálních, chemických a mechanických vlastností. Intenzivně bude řešen vliv chemického tvrzení na zvýšení odolnosti a kvality skla. Nedílnou součástí budou odborné diskuze na denní bázi s předními odborníky ve výše uvedených oblastech. Díky vysoké intenzitě vzájemných interakcí bude možno získat potřebné cenné znalosti a dovednosti nezbytné pro přímý transfer know-how na mateřské pracoviště UP.

 

Popis návaznosti na RIS3:

RIS3 – generická znalostní doména: Pokročilé materiály, potenciální aplikační odvětví představují Průmyslová chemie a Strojírenství - mechatronika

Technologie modifikace povrchů jsou v dnešní době nezbytnou součástí prakticky všech pokročilých výrobních procesů a to nejen v oblasti high-end produktů. Vhodně zvolená strategie a technologie umožňuje výrazně zvýšit aplikační potenciál součástek a zařízení nanesením funkční tenké vrstvy. K tomuto účelu se v průmyslu používají zejména techniky magnetronového naprašování nebo chemické metody založené na sol-gel procesech.                       

Je třeba zdůraznit, že zejména nanesení tenké vrstvy, případně povrchová modifikace, nabízí zcela nové možnosti díky specifickým technologickým podmínkám, které nejsou konvenčními procesy dosažitelné. Termodynamicky nerovnovážné procesy umožňuji připravovat unikátní tenkovrstvé struktury, které nemají analog v objemových materiálech a to z hlediska složení nebo struktury. Vzhledem k tomu, že nelze předpokládat překotný vývoj v oblasti konvenčních (objemových) materiálů, výzkum a vývoj v oblasti tenkých vrstev otvírá nové možnosti k vytváření unikátních forem materiálů s často multifunkčními vlastnostmi (fotochromické, fotokatalytické, elektrochemické) s obrovským inovačním potenciálem.

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu realizace mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 63 900 Kč

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději 11.05.2021.

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem