Projektový servis UP

  >  PrF_M3_25

PrF_M3_25

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

 

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_25_KMA_2)

Vysílající pracoviště: Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Místo mobility: Nizozemsko

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 1.9.2021 - 30.11.2021

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Výzkum podpořeného pracovníka – juniora bude zaměřen na tvorbu a použití pokročilých modelů pro statistické zpracování vysoce-dimenzionálních dat s aplikačním přesahem do biostatistiky v medicíně a biotechnologického výzkumu. V obou oblastech se typicky setkáváme s daty nesoucími relativní informaci, tzv. kompozičními daty, pro jejichž statistické zpracování je zapotřebí užití metodiky invariantní na změnu měřítka dat. V důsledku toho je v takovém případě zapotřebí místo původních (absolutních) hodnot proměnných uvažovat log-podíly jako zdroj informace v datech obsažené, čemuž je potřeba uzpůsobit jednak předzpracování dat (chybějící a odlehlé hodnoty), tak i konstrukci a interpretaci metod pro jejich statistickou analýzu. Slibně se v tomto kontextu např. jeví jednak metody robustní vzhledem k prvkovým odlehlým hodnotám a pak také široké spektrum tzv. řídkých metod, které usnadňují intepretaci jejich výstupů potlačením efektu redundantních parametrů modelu. Mobilita proto bude koncipována zejména tak, aby podpořený výzkumný pracovník nabyl teoretické i praktické zkušenosti z pokročilých statistických metod a příslušných výpočetních aspektů v oblasti vysoce-dimenzionálních dat s reálnými aplikačními motivacemi, a to tak, aby byl následně schopen získané vědomosti v rámci svého dalšího teoretického a aplikovaného výzkumu efektivně uplatnit.

 

Popis návaznosti na RIS3:

Mobilita bude koncipována v oblasti klíčového aplikačního odvětví NIP VII. - Společenské výzvy (konkrétněji Výzkum ve zdravotnictví), potažmo NIP VI. - Udržitelné zemědělství a environmentální aplikační odvětví (konkrétněji Udržitelná produkce potravin) a lze jí přiřadit Generickou znalostní doménu s názvem Průmyslové biotechnologie.

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu realizace mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 80 200,- CZK jako hrubá mzda

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

 

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

 

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději do 9. dubna 2021.

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem