Projektový servis UP

  >  PrF_M3_21

PrF_M3_21

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_21_KEF_2)

Vysílající pracoviště: Katedra experimentální fyziky

Místo mobility: Maďarsko

Doba trvání: 6 měsíců

Termín: 1. 9. 2021 – 28. 2. 2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Modifikace železo obsahujících materiálů ozářením rychlými těžkými ionty

Mobilita se zaměří na využití jaderných analytických metod, zejména 57Fe Mössbauerovy spektroskopie v materiálovém výzkumu. Novým směrem výzkumu na pracovišti PřF KEF je využití možností ozařovacích kanálů urychlovačů těžkých iontů ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně (Ruská Federace) k modifikaci železo obsahujících materiálů. Především budou studovány materiály na bázi nanostrukturních oxidů železa při studiu tvorby jejich krystalických a amorfních fází, a to jak v práškové formě, tak i ve formě tenkých filmů. Dále budou studovány různé typy ocelí a jejich odolnost vůči ozáření. Pro tyto účely bude významným podílem využita Mössbauerova spektroskopie na izotopu 57Fe obsaženým ve vzorcích. Zvolené pracoviště (ELTE) má významné pracovníky věnující se této oblasti výzkumu s dlouholetými a hlubokými zkušenostmi a publikačními výsledky. Cílem mobility je získání zkušeností podpořeného pracovníka pro realizaci hlubšího výzkumu v uvedené oblasti na pracovišti KEF. Dalším záměrem je utvoření výzkumného týmu skládacího se ze zaměstnanců a studentů. Reálné vzorky se budou analyzovat jak na pracovišti KEF tak ELTE.

 

Popis návaznosti na RIS3:

(https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/

 

B: Zvýšení kvality výzkumu

D.3: Zvýšit kvalitu pracovníků ve výzkumu a vývoji

D.3.3: Zvýšit atraktivitu výzkumné kariéry a kvalitu přípravy budoucích výzkumných pracovníků

 

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 60 500 CZK jako hrubá mzda

Požadavky na uchazeče:

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

 

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

 

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 5. 3. 2021.

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem