Projektový servis UP

  >  PrF_M3_17

PrF_M3_17

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_17_KBC_2)

Vysílající pracoviště: Katedra biochemie

Místo mobility: Rakousko (Institute of Computational Biology - Institut für Computergestützte Biologie, Muthgasse 18, 1190 Wien)

Doba trvání: 4 měsíce

Termín: 01.10.2021 – 31.01.2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Mobilita bude zaměřena na vývoj nových metod zpracování biologických dat s využitím přístupu Bayesovské statistiky, strojového učení a programovacího jazyka Python. Nově osvojené a vyvinuté metody mohou přispět k prohloubení znalostí přirozené genetické variability včely medonosné.

Pobyt na partnerském pracovišti v Rakousku bude využit pro získání praktických zkušeností s bioinformatickými, genomickými a šlechtitelskými analýzami pro efektivní identifikaci mutací v genech podmiňujících důležité agronomické znaky. Získané dovednosti a zkušenosti budou využity na domovském pracovišti UP pro rozšíření metodických možností genomiky u včely medonosné v rámci aktuálních a plánovaných výzkumných projektů. Tato mobilita se vztahuje k oboru 8.1.6 Udržitelné zemědělství a environmentální aplikační odvětví, podoboru RIS 8.1.6.2 Udržitelné zemědělství a lesnictví. Její potřebnost vyplývá ze zvyšování kompetence domovského pracoviště v oblasti výzkumu imunity včel a geneticky podmíněných mechanismů jejich odolnosti vůči biotickým a abiotickým vlivům, které významným způsobem v celosvětovém měřítku narušují opylovací a produkční schopnosti včelstev a jejich přežívání.

 

Popis návaznosti na RIS3:

(https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/

Mobilita navazuje na obor RIS 8.1.6 Udržitelné zemědělství a environmentální aplikační odvětví, podobor 8.1.6.2 Udržitelné zemědělství a lesnictví. Jedná se zejména o návaznost v bodech výzkumu „optimalizace výživy a krmení hospodářských zvířat s ohledem na jejich vývoj, zdravotní stav a ekonomiku chovu“. Studium přirozené genetické variability odrážející se v různé fyziologii a imunitě včely medonosné jako významného hospodářského zvířete směřuje k naplnění priorit tohoto oboru RIS vzhledem na „potřebu zdravých, vůči nemocem odolných zvířat s plně funkční imunitou a vysokou mírou adaptability k rostoucí produkci, s tím souvisí studium vlivů imunoterapie, farmakologie, chemie a toxikologie“ stejně jako dosažení „pevného zdraví zvířat pro kvalitní produkci bez užívání léčiv (zejména antibiotik) a přispívá tak ke zdraví lidské populace.“

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu realizace mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 80.000,- Kč hrubého/měsíc

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

 

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději 16.08.2021.

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem