Projektový servis UP

  >  PrF_M3_16

PrF_M3_16

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_16_KEB_1)

Vysílající pracoviště: University of Veterinary Medicine Vienna, Rakousko

Místo mobility: Rakousko

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 20.09.2021 – 19.12.2021

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Mobilita je realizovaná za účelem výzkumu a prohloubení spolupráce v oblasti molekulární nádorové biologie se zvláštním zaměřením na akutní myeloidní leukemii.

Nádorová onemocnění patří mezi nejzávažnější lidská onemocnění s vysokou mortalitou. Vzhledem k absenci účinné léčby jsou v současnosti intenzivně zkoumány buněčné signální dráhy, využívající mimo jiné proteinkinasy, jako potenciální cíle pro specifickou terapii. Smyslem a významným přínosem této mobility je prohloubení spolupráce se skupinou prof. Grebiena  v oblasti nádorové biologie a experimentální protinádorové terapie. Prof. Grebien se dlouhodobě věnuje problematice vzniku a vývoje nádorů a využívá moderní metodické přístupy zahrnující inducibilní genovou expresi, umlčování genové exprese pomocí RNA interference a cílenou modifikaci endogenních genů technologií CRISPR/Cas9, sekvenační techniky pro studium transkriptomu a epigenomu.

Mobilita umožní vyškolit výzkumného pracovníka v moderních metodách buněčné a molekulární biologie ve vztahu k leukemogenezi. Očekávané výsledky podstatně přispějí k pochopení biochemických a biologických procesů regulovaných vybranými signálními dráhami v nádorových buňkách. Dále budou studovány účinky nových inhibitorů proteinkinas v pokročilých modelech in vitro a in vivo.

 

Popis návaznosti na RIS3:

Mobilita spadá do generické domény Průmyslové biotechnologie a klíčového aplikačního odvětví Péče o zdraví, pokročilá medicína (Léčiva, biotechnologie, prostředky zdravotnické techniky, Life Sciences), a to svou účastí směřovanou k vývoji a charakterizaci inovativních léčiv.

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu realizace mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 80.000,- Kč hrubého

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději 05.08.2021.

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem