Projektový servis UP

  >  PrF_M3_15

PrF_M3_15

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_15_KACH_2)

Vysílající pracoviště: Katedra analytické chemie

Místo mobility: USA

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 01.09.2021 – 30.11.2021

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

 

Zavádění nových technologií a pokročilých materiálů do praxe musí být provázeno kritickým zhodnocením jejich dopadů na životní prostředí a na zdraví člověka obecněji živých organismů. V současnosti k aktuálním tématům patří například sledování mikroplastů nebo nanomateriálů. Klíčovými nástroji v této oblasti jsou nově vyvíjené analytické metody, které musí být vhodné pro analýzu vzorků se složitou matricí (složky životního prostředí, potraviny, biologický materiál), sledování malých obsahů látek ve vzorku atd. Vývoj moderních analytických metody v popisovaném kontextu spadá do znalostních domén pokročilé materiály, nanotechnologie a pokročilé výrobní technologie.

Navrhovaná mobilita má zajistit pobyt mladého pracovníka na prestižním pracovišti the University of Texas at Arlington (UTA) v USA, kde se bude seznamovat s analytickými postupy (např. analytické metody pro sledování vlivu těžby břidličného plynu na životní prostředí) vhodně doplňujícími naše vlastní know-how. Realizace mobility: 1. Podpoří naši další spolupráci s UTA. 2. Zajistí přenos zkušeností a dovedností z UTA na naše pracoviště v oblasti analýzy složek životního prostředí (např. kvalita vody a vliv průmyslových aktivit na její kvalitu, odpověď mikroorganismů na kontaminaci životního prostředí) a v oblasti moderních analytických metod prozatím nedostupných resp. nevyužívaných na našem pracovišti (např. on-line spojení superkritické fluidní extrakce se superkritickou fluidní chromatografií). 3. Podpoří hledání nových společných výzkumných témat zúčastněných institucí. 4. Poskytne vyslanému pracovníkovi nové zkušenosti v problematice separačních analytických systémů, způsobů selektivní detekce látek, přípravy vzorků pro analýzu aj. Dále budou rozvíjeny jeho jazykové kompetence a bude navazovat osobní kontakty pro budoucí výzkumnou spolupráci.

 

Popis návaznosti na RIS3:

(https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/

Pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie (včetně nanotechnologií): Nové materiály a technologie mohou přinášet užitek z hlediska výrobní efektivity včetně nízké energetické náročnosti. Jejich zavádění v nejrůznějších aplikačních odvětvích je ale nutné vnímat komplexněji a sledovat i jejich dopady na životní prostředí a zdraví živých organismů. Jejich aplikace nesmí poškozovat prostředí nebo zdraví, to by totiž ve svém důsledku mohlo převážit nad přínosy. Z těchto důvodů je nezbytné mít nástroje, které zmíněné dopady umožní sledovat a kriticky posoudit. K nim rovněž patří nově vyvíjené metody chemické analýzy, které jsou předmětem našeho výzkumného zájmu.

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu realizace mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 74.700 Kč

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději 28.04.2021.

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem