Projektový servis UP

  >  PrF_M3_12

PrF_M3_12

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_12_CRH_OMB_3)

Vysílající pracoviště: CRH - Oddělení molekulární biologie

Místo mobility: Německo

Doba trvání: 6 měsíců

Termín: 1. 10. 2020 – 31. 3. 2020

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Globální oteplování ovlivňuje nejenom teplotu vzduchu a půdy, ale vede také ke snížení srážkového úhrnu, čímž výrazně přispívá k suchu panujícímu v Evropských zemích a negativně tak ovlivňuje zemědělskou produkci. Právě z tohoto důvodu je nutné porozumět molekulárním mechanismům, kterými se kulturní plodiny brání suchu a zejména nalézt nové odolné odrůdy.

Ječmen je jednou z nejdůležitějších obilnin využívaných v potravinářství. Pracoviště žadatele (Odd. Molekulární Biologie, CRH) se dlouhodobě věnuje aplikovanému výzkumu zaměřenému na odolnost ječmene vůči suchu. Cílem výzkumu je identifikovat tzv. QTL (quantitative trait loci), neboli genetické znaky, zodpovědné za odolnost rostlin vůči suchu. Momentálně je studováno celkem 232 odrůd ječmene pocházejících z různých geografických oblastí, které byly získány ze spolupracující laboratoře v IPK institutu (Gatersleben, Německo). V rámci studie je prováděna tzv. Genome-wide association study (GWAS) na těchto odrůdách. Cílem je najít genetickou podobnost mezi odrůdami se zvýšenou odolností vůči suchu a odhalit tak QTL znaky, které jsou za ně zodpovědné. Tento typ experimentů vyžaduje znalost bioinformatických nástrojů, jako je například programování v jazyce R, nebo TASSEL5. Jakmile jsou tyto QTL nalezeny, je možné je dále detailně studovat s využitím technik jako je například CRISPR-Cas9.

IPK je jedno z předních evropských pracovišť v oboru zemědělského výzkumu a genetiky obilovin, s nímž CRH dlouhodobě spolupracuje. Tato mobilita je zaměřena na prohloubení spolupráce s Dr. Kerstin Neumann (https://www.ipk-gatersleben.de/en/genebank/genome-diversity/staff/) a v rámci ní žadatel dosáhne těchto cílů:

  1. Prohloubení znalosti programovacího jazyku R, a následná analýza hrubých fenotypových a genotypových dat pro detailní GWAS analýzu
  2. Osvojení si práce se softwarem TASSEL5 pro skríning genetických znaků spojených s odolností ječmene k suchu
  3. Osvojení si techniky CRISPR-Cas9 a expresní profilování pro následnou analýzu QTL

 

Popis návaznosti na RIS3:

(https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/

Tato mobilita je realizována v souladu s národní doménou specializace (prioritní odvětví) 10.2.6. Zemědělství a lesnictví, 10.2.6.1 Udržitelné zemědělství a lesnictví, kde jednou z definovaných potřeb je dostatečná, kvalitní a bezpečná rostlinná produkce (včetně rostlinných krmiv) jako výsledek růstu efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělské výroby. Další potřebou je adaptace rostlinné produkce na dopady změny klimatu. Tyto potřeby jsou shrnuty v tématech 10.2.6.1 „Adaptace rostlinné produkce na dopady změny klimatu a relevantní opatření ke zmírňování změny klimatu“ a „Dostatečná, kvalitní a bezpečná rostlinná produkce“.

Vzhledem k zaměření na bioinformatickou analýzu lze přiřadit ke generické doméně Průmyslové biotechnologie, která zahrnuje sekci Bioinformatika.

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 73 300,- Kč jako hrubá mzda

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu ivana.saitzova@upol.cz nejpozději

do 29. 7. 2020.

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem