Projektový servis UP

  >  PrF_M3_11

PrF_M3_11

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PrF_11_CRH_OMB_2)

Vysílající pracoviště: CATRIN - CRH Rostlinná genetika a inženýrství

Místo mobility: Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Doba trvání: 6 měsíců

Termín: 01.10.2021 – 31.03.2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

 

 

Pracoviště se věnuje aplikovanému zemědělskému výzkumu zaměřenému na zvýšení odolnosti ječmene vůči suchu. V rámci tohoto výzkumu je zkoumáno 231 různých odrůd ječmene a je hodnocena jejich odolnost vůči stresu suchem pomocí tzv. Genome-Wide Association Study (GWAS). Cílem je najít genetickou podobnost mezi různými odrůdami nesoucími shodné fenotypové znaky (např. zvýšenou odolnost vůči suchu) a odhalit tak molekulární mechanismy, které jsou za ně zodpovědné. Snahou je využít získané poznatky v aplikovaném zemědělském výzkumu při šlechtění odrůd obilovin odolných vůči suchu. Základním předpokladem provedení těchto náročných a rozsáhlých experimentů je detailní znalost metodiky vysokokapacitní fenotypizace, bioinformatiky a v neposlední řadě rostlinné fyziologie.

 

Pracoviště navázalo spolupráci s profesorem Ianem Doddem z Lancaster Environment Centre (Lancaster University, Velká Británie; https://www.lancaster.ac.uk/lec/about-us/people/ian-dodd), který je expertem na rostlinnou fyziologii kořenů a fyziologické odpovědi rostlin na stres suchem zejména u obilovin a dalších hospodářsky významných rostlin.

Mobilita je zaměřena na osvojení si metodiky vysokokapacitní fenotypové analýzy na 135 kultivarech ječmene pěstovaných za stresových podmínek. Tato analýza bude provedena na fenotypizační platformě dostupné na Lancaster Environment Centre, která je unikátní jelikož umožňuje průběžný (online) monitoring účinnosti využití vody rostlinami. Na základě této fenotypové charakterizace bude vybrána skupina deseti kultivarů s opačnými fenotypovými projevy, tedy skupina odrůd citlivých a naopak odolných vůči suchu. Obě skupiny budou podrobeny detailní fyziologické studii zaměřené na ukládání asimilátů a na roli fytohormonů ABA (kyselina abscisová) a cytokininů v tomto procesu. Získané výsledky budou následně publikovány v mezinárodním impaktovaném žurnálu.

 

Popis návaznosti na RIS3:

 

(https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019---242942/

Tato mobilita je realizována v souladu s národní doménou specializace (prioritní odvětví) 10.2.6. Zemědělství a lesnictví, 10.2.6.1 Udržitelné zemědělství a lesnictví, kde jednou z definovaných potřeb je dostatečná, kvalitní a bezpečná rostlinná produkce (včetně rostlinných krmiv) jako výsledek růstu efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělské výroby. Další potřebou je adaptace rostlinné produkce na dopady změny klimatu. Tyto potřeby jsou shrnuty v tématech 10.2.6.1 „Adaptace rostlinné produkce na dopady změny klimatu a relevantní opatření ke zmírňování změny klimatu“ a „Dostatečná, kvalitní a bezpečná rostlinná produkce“.

Vzhledem k zaměření na bioinformatickou analýzu lze přiřadit ke generické doméně Průmyslové biotechnologie, která zahrnuje sekci Bioinformatika. 

  

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu realizace mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 100 300 Kč/měsíc

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

 

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

 

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu tea.pokorna@upol.cz nejpozději 01.06.2021.

Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem