O projektu

Název projektu:

Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci

 

Registrační číslo:

CZ.1.07/2.3.00/30.0004

 

Hlavní řešitel projektu:

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

 

Doba řešení:

1. 7. 2012 – 30. 6. 2015

 

Dotace:

188 628 590,91 Kč

 

 

Stručný obsah projektu:

Tento projekt je zaměřený na systémovou celouniverzitní podporu vytváření excelentních týmů výzkumu a vývoje. Toho bude dosaženo prostřednictvím dvou ústředních aktivit:

 1. 1. uplatnění absolventů doktorských studijních programů a jejich následného kariérního rozvoje. V rámci projektu vznikne 57 iniciačních postdoktorských pozic napříč téměř všemi fakultami Univerzity Palackého v Olomouci. Konkrétně jsou zapojeny: Přírodovědecká fakulta, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Právnická fakulta a Fakulta tělesné kultury.
 2. 2. realizace vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Tyto aktivity budou realizovány v rámci klíčových aktivit projektu. Jedná se o vzdělávací akce (přednášky, semináře, workshopy a konference), vznik publikací a dalších výstupů výzkumné a tvůrčí činnosti. Vzdělávací aktivity projektu budou určeny pro cílové skupiny projektu, jimiž jsou studenti a akademičtí pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci.

Projekt je svým charakterem multidisciplinární, podporuje internacionalizaci a intersektorální mobilitu.

 

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je systémová celouniverzitní podpora vytváření excelentních týmů výzkumu a vývoje prostřednictvím uplatnění absolventů doktorských studijních programů a jejich následný kariérní rozvoj. V rámci projektu vznikne 57 iniciačních postdoktorských pozic v následující struktuře:

 • 26 Přírodovědecká fakulta,
 • 11 Lékařská fakulta,
 • 9 Filozofická fakulta,
 • 3 Pedagogická fakulta,
 • 3 Právnická fakulta,
 • 5 Fakulta tělesné kultury.

Každý z postdoků má vlastní plán vědecko-výzkumné činnosti, má povinnost podílet se na výuce a vykoná zahraniční stáž v délce 3-6 měsíců.

 

V rámci projektu budou realizována výběrová řízení na obsazení pozic postdoků, z nichž min. 29 pozic bude obsazeno absolventy jiných institucí než UP v Olomouci.

 

Dalším cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj lidských zdrojů a excelentních vědeckých týmů. V rámci klíčových aktivit projektu budou realizovány vzdělávací akce (přednášky, semináře, workshopy a konference), vzniknou publikace a další odborné výstupy. Vzdělávací aktivity projektu budou určeny pro cílové skupiny - studenty a akademické pracovníky.

 

Navazujícími dopady budou:

 • zvýšení kvality vědecké, vzdělávací a tvůrčí činnosti univerzity,
 • posílení interdisciplinární spolupráce uvnitř i vně univerzity,
 • v důsledku zvýšení intersektorální mobility také provázání aktivit na poli vzdělávání a výzkumu s vnějším prostředím univerzity (ostatní univerzity v ČR a zahraničí, aplikační sféra, přední vědecká pracoviště apod.),
 • zvýšení konkurenceschopnosti studentů a akademických pracovníků.

 

Cílová skupina

1) AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI (místo výkonu práce mimo Prahu): v rámci projektu se účastní vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, workshopy, konference). Díky aktivitám projektu dojde u akademických pracovníků k:

 • posílení vědecké excelence týmů,
 • přílivu nových poznatků a metod ze zahraničí,
 • zlepšení podmínek odborné práce,
 • lepší orientaci v aktuálních trendech ve vědě a výzkumu,
 • možnosti spolupráce na výzkumných záměrech s excelentními pracovišti ve světě, možnosti společných publikací,
 • prohloubení jazykových znalostí,
 • zvýšení konkurenceschopnosti a flexilibity jak jedinců, tak výzkumných týmů apod.

2) STUDENTI (řádní studenti Univerzity Palackého v Olomouci): v rámci projektu se účastní vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, workshopy, konference). Díky aktivitám projektu dojde u studentů k:

 • získání nových poznatků,
 • obohacení výuky o praktické poznatky z realizovaného excelentního výzkumu,
 • seznámení s nejnovějšími trendy a s řešením moderních problémů,
 • k možnosti zapojit se pod vedením postdoků do výzkumné činnosti (především při psaní bakalářských, diplomových a disertačních prací)
 • k připravenosti a motivaci pro další možné působení ve VaV týmu
 • prohloubení jazykových znalostí