Projektový servis UP

  >  PF_M1_1_CZ

PF_M1_1_CZ

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

 

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 1 - Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR

Mobilita: 1 - Post-dok ze zahraničí v ČR (PF_1)

Přijímající pracoviště: Právnická fakulta Univerzity Palackého, Katedra mezinárodního a evropského práva

Místo mobility: Univerzita Palackého v Olomouci

Doba trvání: 6 měsíců

Termín: 15. 1. 2021 – 14. 7. 2021

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

V rámci mobility se post-doc zaměří na témata z oblasti mezinárodního humanitárního práva, mezinárodního práva lidských práv, mezinárodního práva životního prostředí, zejména pak průřezová témata těchto oblastí. Příkladem průřezových témat jsou otázky ochrany životního prostředí v době ozbrojeného konfliktu, otázky odškodňování obětí závažných porušení mezinárodního humanitárního práva, případně problematika tzv. land grabbing. Uvedeným oblastem je věnována v současném diskursu mezinárodního práva mimořádná pozornost, a to jak z pohledu otázky dostatečnosti a vhodnosti současné mezinárodněprávní regulace a normativního ukotvení, tak z pohledu implementace právní úpravy, zejména pak mechanismů a institutů sloužících k jejich prosazování. Implementace lidských práv, ale i mezinárodního humanitárního práva patří k dlouhodobě diskutovaným problémům efektivního naplňovaní existující (poměrně rozsáhlé) právní úpravy. Souvisí rovněž s aktuálními trendy v mezinárodním právu, jakými jsou regionalizace (a s ní související otázky fragmentace mezinárodního práva), či odklon od formálně závazné hard law regulace k instrumentům soft law. Výzkum v rámci mobility tak bude reagovat na aktuální trendy vývoje mezinárodního práva na pozadí uvedených oblastí mezinárodního práva.

Výzkumný pracovník je povinen se aktivně účastnit konference / semináře / workshopu apod. organizovaných institucí příjemce, a to minimálně jedné v průběhu každých 6-ti měsíců mobility. 

 

Nabízená mzda: 65.000 Kč/měsíc

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: 12.908 Kč/měsíc

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je post-dokem dle definice, tj. výzkumným pracovníkem do 7 let po udělení titulu PhD či jeho zahraniční obdoby (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) k datu zahájení mobility a
  • v průběhu posledních 3 let minimálně celé 2 roky (k datu zahájení mobility) působil mimo ČR v oblasti vědy a výzkumu na min. 50 % úvazek, nebo byl PhD studentem v zahraničí a
  • prokáže publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu „article“, „book chapters“, „letter“ a „review“) – v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy (k datu zahájení mobility)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro přijímající (u aktivity 1 a 2) pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), do kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

 

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu martin.faix@upol.cz nejpozději do 1. 10. 2020.

 

 

 

Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem