Projektový servis UP

  >  PdF_M4_11

PdF_M4_11

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 4 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí

Mobilita: 4 - Senior v zahraničí (PdF_11)

Vysílající pracoviště: Pedagogická fakulta UP

Místo mobility: Rakousko

Doba trvání: 4 měsíce

Termín: 01-04/2022

Úvazek: 0,5

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Cílem mobility je: 1. Zlepšení vědomostní a zkušenostní báze, která umožní další vývoj studijního programu Muzikoterapie směrem k mezinárodním standardům výuky excelentních evropských univerzitních programů v muzikoterapii. 2. Získání nových zkušeností v oblasti muzikoterapeutického výzkumu, které se promítnou do společných publikací v oblasti bibliometrických publikačních výstupů. 3. Příprava metodik diplomových prací, výzkumného zaměření, zmapování některých podstatných tematických okruhů, které jsou v současné době mimo odbornou profilaci PdF UP. 4. Sdílení znalostí a zkušeností z oblasti sekundárního výzkumu vzhledem k příznivému vývoji této problematiky a jejímu řešení na PdF UP – pozitivní přínos pro rakouskou stranu je očekávatelný také vzhledem k absenci evidence-based centra v Rakousku, které by řešilo problematiku muzikoterapie či uměleckých terapií. V rámci mobility proběhne analýza muzikoterapie, jejího významu v oblasti sociálních služeb v ČR a bude podpořena její implementace do sociálních služeb typu raná péče, domovy pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionáře atd. na základě zkušeností z Rakouska. Pozornost bude přitom zaměřena na problematiku sociálního vyloučení osob se speciálními potřebami. Bude realizován výzkum (jak primární výzkum prostřednictvím intervenčních studií, tak i sekundární výzkum prostřednictvím review metodologie) zaměřený na efektivitu muzikoterapie u vybraných typů zdravotního postižení/zdravotních problémů, např. psychická či chronická onemocnění pohybového aparátu. Také bude zkoumána možnost implementace muzikoterapie do oblasti preventivních služeb zdravotnictví pro posílení protektivních faktorů u složek populace ohrožených zdravotními problémy.

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 65.000 Kč (hrubá mzda)

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • získal titul PhD či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility
  • dosahuje výkonnostních kritérií:

(i)    normalizovaný h-index minimální hodnoty 8,5 a

(ii)   podíl na alespoň 1 mezinárodním či národním grantu za posledních 5 let (k datu zahájení mobility) a

(iii) publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu „article“, „book chapters“, „letter“ a „review“) – v posledních 5 letech min. 3 výstupy (k datu zahájení mobility).

  • je zaměstnancem UP v době podání přihlášky do výběrového řízení a má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu martina.novotna@upol.cz nejpozději 11.11.2021.

 

 

 

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem