Projektový servis UP

  >  PdF_M2_1

PdF_M2_1

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

 

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 2 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí v ČR

Mobilita: 2 - Senior ze zahraničí v ČR (PdF_1_USS)

Přijímající pracoviště: Pedagogická fakulta

Místo mobility: Univerzita Palackého v Olomouci

Doba trvání: 6 měsíců

Úvazek: 0,5

Termín: 09/2021 - 2/2022

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Hlavním cílem mobility je hlubší a systematická explorace jednotlivých klíčových aspektů intervence, edukace, rehabilitace, prevence a rozvoje jedinců v inkluzivních podmínkách. Klíčové aplikační témata patří v rámci interdisciplinárního působení do spektra rodinné a sociální politiky. Důraz je kladen na zajištění a systematickou podporu nediskriminačního prostředí, které aktivně a dlouhodobě podporuje rovné příležitosti pro osoby se zdravotním postižením.

Při realizaci mobility očekáváme transfer znalostí v oblasti přístupu k osobám se specifickými potřebami. Klíčovou roli bude představovat aplikace kvalitativní metodologie v oblasti sledování vybraných determinantů podpory inkluze jedinců se specifickými vzdělávacími potřebami.

Zásadním tématem výzkumného šetření je inkluzivní vzdělávání a aktivní rozvoj osob se speciálními potřebami, včetně analýzy vybraných aspektů edukace na půdorysu společného vzdělávání. V rámci výzkumu budou akcentovány inovativní a moderní přístupy v rámci rozvoje, podpory a edukace dětí, žáků a studentů se specifickými potřebami a také dlouhodobá práce na mezinárodní komparativní studii mezi systémy edukace v České republice a v zahraničí.

Zaměření výzkumné mobility je tematicky zacíleno primárně na tyto okruhy: Edukace a aktivní rozvoj osob se specifickými potřebami; Aspekty úspěšné a efektivní socializace v rámci edukaci, Inkluze, edukace a rehabilitace ve školním a mimoškolním prostředí; Vzdělávaní a příprava na zaměstnání na otevřeném a volném trhu práce; Využití inovativních a moderních přístupů v rámci rozvoje a edukace dětí, žáků a studentů, Pedagogická a speciálně pedagogická intervence a prevence. Při realizaci mobility bude plně využita platforma vědeckých zdrojů a jednotlivé laboratoře ke zkoumání specifik edukace a rozvoje jedinců v inkluzivním prostředí na partnerské zahraniční instituci.

 

Výzkumný pracovník je povinen se aktivně účastnit konference / semináře / workshopu apod. organizovaných institucí příjemce, a to minimálně jedné v průběhu každých 6 měsíců mobility. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: ANO (4 823 Kč hrubá mzda/měs.)

Nabízený plat: 56 054 Kč (hrubá mzda/měs.)

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je výzkumným pracovníkem – seniorem dle definice, tj. získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility
  • v průběhu posledních 3 let minimálně celé 2 roky (k datu zahájení mobility) působil mimo ČR v oblasti vědy a výzkumu na min. 50 % úvazek, nebo byl PhD studentem v zahraničí a
  • dosahuje výkonnostních kritérií[1]:

(i)    normalizovaný[2] h-index minimální hodnoty 8,5 a

(ii)   podíl na alespoň 1 mezinárodním či národním grantu za posledních 5 let (k datu zahájení mobility) a

(iii) publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu „article“, „book chapters“, „letter“ a „review“) – v posledních 5 letech min. 3 výstupy (k datu zahájení mobility)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro přijímající (u aktivity 1 a 2) pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), do kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu dana.jurkova@upol.cz nejpozději do 7.8.2020.

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem