Projektový servis UP

  >  LF_M3_9

LF_M3_9

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (LF_9)

Místo mobility: USA

Doba trvání:  6 měsíců

Termín: 1.2. – 31.7.2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Tekutá biopsie je nový přístup pro diagnostiku onkologických onemocnění, který je méně invazivní než klasická biopsie. V nedávné době byl učiněn významný pokrok ve vývoji nových biomarkerů z periferní krve a průkazu jejich klinické signifikance. Tyto markery tekuté biopsie, jako jsou cirkulující nádorové buňky (CNB) či cirkulující tumorová DNA (ctDNA), umožňují monitorování odpovědi na léčbu v reálném čase, ale také predikci prognózy.

Hladinu a dynamický rozsah CNB a ctDNA nelze u pacientů plně objasnit velikostí tumoru,
z něhož pocházejí. Náhled do vztahu mezi tumorem a kinetikou uvolňování CNB a ctDNA před, během a po léčbě umožní přizpůsobit očekávání, že velikost tumoru určuje počet CNB a hladinu ctDNA uvolněných do oběhu. Hluboké porozumění mechanismu uvolnění CNB
a ctDNA by mohlo vést k identifikaci nových rysů agresivních onkologických onemocnění
a podstatně zlepšit stratifikaci rizika pro pacienty. Objasnění biologické podstaty uvolňování a kinetiky CNB a ctDNA by tedy mohlo vést k lepšímu porozumění heterogenity tumorů
a jejímu dopadu na odpověď na léčbu stejně jako biologickým mechanismům zapojených
v progresi onemocnění a metastatického relapsu.

Účastník mobility bude zapojen do výzkumu, jehož cílem je porozumět přidané hodnotě tekuté biopsie jako klinicky relevantního diagnostického, prognostického a prediktivního nástroje. Jeho výzkum bude zaměřen na vývoj experimentálních modelů k objasnění biologické podstaty uvolnění cirkulujících elementů odvozených od tumoru. Cílem je využít zavedené experimentální systémy pro převod spojitostí zachycených modely strojového učení postavených na molekulárních datech k efektivní predikci incidence, hladiny a časové dynamiky CNB a ctDNA a zkoumat jejich vzájemnou korelaci.

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 75 000 Kč

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost
a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu martin.modrianský@upol.cz nejpozději do 15.12.2021.

Kalendář

<<leden 2022>>
Po Út St Čt So Ne
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem