Projektový servis UP

  >  LF_M3_11

LF_M3_11

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu: Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (LF_11)

Vysílající pracoviště: Ústav molekulární a translační medicíny LF UP

Místo mobility: Rakousko

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 15.6.2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility: 

Infekční onemocnění jsou velmi častou příčinou morbidity a mortality s významnými dopady do chodu společnosti a také do nákladů zdravotní péče. Specifickým diagnostickým a terapeutickým problémem zůstávají infekce fakultativními patogeny, které často postihují imunokompromitované osoby a snižují jejich šanci na účinnou, často potenciálně kurativní léčbu. Významně problematickou zůstává po mnoho let léčba a diagnostika aspergilové infekce u člověka. Tato se vyznačuje nespecifickými příznaky, klinicky se diagnostikuje velmi nespolehlivě a většina případů se určí až post mortem. Jedním ze způsobů jak vylepšit diagnostiku aspergilových infekcí je využít specifických produktů mikrobiálních patogenů – sideroforů. Jde o nízkomolekulární produkty, které patogen vytváří s cílem zajistit intracelulární transport železa, které je esenciálním prvkem pro jeho růst, invazi a patogenitu.

Cílem této mobility bude příprava a kultivace plísně Aspergillus fumigatus, izolace metabolických produktů (zejména sideroforů schopných chelatace železa), chemická modifikace izolovaných sideroforů, jejich značení radioaktivními značkami, zejména radioaktivními analogy železa (68Ga) a hodnocení radiochemické čistoty, stability a farmakologických vlastností vytvořených komplexů.

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: hrubá měsíční mzda 80 000 Kč

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)
  • S ohledem na regulovaný charakter práce s radioaktivními sloučeninami musí mít kandidát dostatečné aprokazatelné teoretické znalosti i praktické zkušenosti nakládání s radiofarmaky.

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu martin.modriansky@upol.cz nejpozději do 22.4.2022.

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem