Projektový servis UP

  >  INFORMACE PRO ŘEŠITELE: TERMÍNY PODÁNÍ DÍLČÍCH, PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV - 2023

INFORMACE PRO ŘEŠITELE: TERMÍNY PODÁNÍ DÍLČÍCH, PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV - 2023

Vážené kolegyně a kolegové,

níže najdete souhrn informací k podávání zpráv k projektům GAČR, TAČR a AZV. Odesílání datovou schránkou bude probíhat stejně jako v loňském roce. Veškeré podklady, prosím, dodejte na oddělení VaV Vaší fakulty v dostatečném, alespoň denním předstihu, abychom vše stihli odeslat do termínů daných poskytovateli. 

Podatelna RUP funguje pro tyto případy do 14.00 hodin, poté již není záruka odeslání dokumentů týž den jistá.

S díky za pochopení a spolupráci

Ludmila Hrabáková, PSUP

 

 

GAČR - TERMÍNY PODÁNÍ DÍLČÍCH, PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV (+ VIDEONÁVOD)

 

 

V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů GRIS byly zpřístupněny formuláře dílčích (finančních), průběžných (odborných) a závěrečných (odborných) zpráv.

 

TERMÍNY

 

Termín pro odevzdání dílčích zpráv: 17. 1. 2023
Termín pro odevzdání závěrečných zpráv: 31. 1. 2023
Termín pro odevzdání dílčích finančních a průběžných odborných zpráv pro projekty EXPRO a JUNIOR STAR: 31. 1. 2023

 

VIDEONÁVOD K DÍLČÍM ZPRÁVÁM

 

 

POTŘEBUJETE PORADIT?

V případě zjištění nesrovnalostí ve formuláři zprávy nebo jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na Helpdesk GA ČR:

Tel: 227 088 841 (Po–Čt: 9–16 h; Pá: 9–15 h)

E-mail: info@gacr.cz (pro všeobecné dotazy) nebo kontakty@gacr.cz (pro hesla, založení nových účtů v GRIS a změny osob a institucí)

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

AZV - Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv (VES 2017, VES 2018, VES 2019) za rok 2022

 

U projektů, které končí své řešení k 31. 12. 2022, předkládá řešitel „Závěrečnou zprávu o řešení projektu“, kde doloží všechny skutečnosti, které jsou poskytovatelem podpory požadovány.

 

Pokyny k vyplnění Závěrečné zprávy najdete v příloze tohoto článku (viz příloha Pokyny pro vyplnění Závěrečné zprávy za rok 2022_projekty AZV řešené dle Zadávací dokumentace VES 2017, VES 2018, VES 2019) a v příslušné Zadávací dokumentaci.

 

 Závěrečná zpráva se předkládá za projekt jako celek a obsahuje i údaje týkající
se části projektu řešené dalším účastníkem.

 

Součástí obsahu závěrečné zprávy jsou údaje o čerpání uznaných nákladů projektu jak
za poslední rok, tak souhrn za celou dobu řešení projektu, tj. poskytnuté účelové podpory
i nákladů hrazených z jiných zdrojů. Příjemce přitom uvádí i údaje o hospodaření dalšího účastníka.

Povinnou součástí každé závěrečné zprávy je plán zavedení dosažených výsledků do praxe (tzv. implementační plán), jehož vzor naleznete v příloze článku.

 

 Formuláře Závěrečné zprávy jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele ve webové aplikaci ISVP na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/. Věnujte prosím pozornost přiloženým Pokynům a také pomocnému manuálu s názvem „Vyplnění_závěrečné_zprávy_ISVP_2022.pdf“.

 

Závěrečná zpráva musí být vytvořena aplikací ISVP a zaslána prostřednictvím datové zprávy s názvem „AZV – ZZ registrační číslo projektu“ do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „f7eike4“. Samotný dokument není nutné přejmenovávat. V jedné datové zprávě zasílejte vždy jednu dílčí zprávu. Po finalizaci bude Závěrečná zpráva opatřena elektronickou pečetí (podpisem), která tuto zprávu identifikuje. Závěrečná zpráva pak již nesmí být nijak upravována, jinak bude tato jedinečná pečeť (podpis) porušena. Přílohy k Závěrečné zprávě se vkládají přímo do aplikace v elektronické podobě (scan), datovou schránkou se pak neodesílají. Velikost jedné vložené přílohy může být max. 10 MB.

 

 Závěrečné zprávy za rok 2022 administrují zaměstnanci kanceláře Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, na které se můžete obracet v případě nejasností. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách http://www.azvcr.cz/. Dotazy prosím směřujte na helpdesk AZV ČR, a to helpdesk@azvcr.cz, příp. emailově či telefonicky na tajemníka daného panelu, do kterého byl projekt podán.

 

Termín odevzdání Závěrečné zprávy je do 31. ledna 2023 do 12 hodin

 

Pozn. Příjemce je oprávněn požádat o odklad odevzdání závěrečné zprávy formou vyplnění Formuláře část ZO, který předloží do 31. ledna 2023 společně s těmi částmi závěrečné zprávy, které lze již v konečné podobě zpracovat a doručit. Odklad odevzdání ZZ je možný o max. 2 měsíce (tj. do 31. 3. 2023). Formulář ZO bude přiložen k danému projektu do aplikace ISVP (v části „Ostatní přílohy“) a současně zaslán do datové schránky AZV ČR (f7eike4). V ISVP se však tato závěrečná zpráva nefinalizuje a ani se nezasílá. Zprávu příjemce zašle do datové schránky (AZV) po jejím dokončení a finalizaci.

Dle nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, je stanoveno období potřebné pro doložení výsledků řešení projektu, a to do 6 měsíců ode dne ukončení řešení projektu (31. 12. 2022). V této době lze např. dodat výsledky k ukončenému projektu (zasláním do datové schránky AZV), které nebyly uplatněné do řádného ukončení projektu (resp. odevzdání ZZ). Také pro projekty s odkladem odevzdání ZZ (viz odstavec výše), však platí termín odevzdání všech výsledků do 6 měsíců od ukončení řešení projektu, tj. od 31. 12. 2022.

 

Upozornění:

Vážení příjemci, u projektu NV18-08-00106 bylo požádáno o schválení změny projektu, která již sice byla schválená, ale prozatím nebyla změna zohledněna v ISVP, závěrečná zpráva bude otevřena po úpravě projektu v ISVP (jakmile bude ZZ připravena, budeme informovat řešitele emailem), děkujeme za pochopení.

 

Přílohy

 

Formular_cast-ZO.docx (18,04 KB)

Implementacni-plan_AZV.docx (23,63 KB)

Pokyny_pro_vyplneni_Zaverecne_zpravy_za_rok_2022_projekty_AZV_resene_dle_Zadavaci_dokumentace_VES2017_VES2018_VES2019-1.pdf (116,50 KB)

Vyplneni_zaverecne_zpravy_ISVP_2022.pdf (1,50 MB)

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

AZV - Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2022

 

 

Projekty, jejichž řešení bylo schváleno na delší dobu než 1 rok, jsou každý rok hodnoceny prostřednictvím odborných poradních orgánů (panely nebo u VES COVID komise) Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV) formou Dílčích (dříve průběžných) zpráv o řešení projektu. Jedná se o stručný přehled splněných jednotlivých cílů za uplynulý rok a informace o čerpání účelové podpory.

 

 Pokyny k vyplnění Dílčí zprávy najdete v příloze tohoto článku (viz příloha Pokyny pro vyplnění Dílčí zprávy za rok 2022_projekty AZV řešené dle Zadávací dokumentace VES  2018, 2019, 2020, 2021, 2022 a COVID) a v příslušné Zadávací dokumentaci.

 

Dílčí zpráva se předkládá za projekt jako celek a obsahuje i údaje týkající se části projektu řešené dalším účastníkem.

Formuláře Dílčí zprávy jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele ve webové aplikaci ISVP na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/ (vyjma projektů z VES COVID) a jsou shodné pro všechny běžící projekty AZV (bez ohledu na veřejnou soutěž, v které byly přijaty k podpoře). Věnujte prosím pozornost přiloženým Pokynům a pomocnému manuálu s názvem „Vyplnění_dílčí_zprávy_ISVP_2022.pdf“.

 

U projektů z VES COVID jsou pak formuláře ve formátu Word zaslány do datové schránky příjemce (v případě, že se na projektu podílí taktéž spolupříjemce, je distribuce formulářů na příjemci).

Dílčí zpráva, vytvořená aplikací ISVP a u VES COVID vyplněná do zaslaného formuláře (Word příp. ve formátu PDF nikoliv však scan), musí být zaslána prostřednictvím datové zprávy s názvem „AZV – DZ registrační číslo projektu“ (místo slov „registrační číslo projektu“ bude doplněno příslušné registrační číslo projektu) do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „f7eike4“. Samotný dokument není nutné přejmenovávat. V jedné datové zprávě zasílejte vždy jednu dílčí zprávu. Po finalizaci (v aplikaci ISVP) bude Dílčí zpráva opatřena elektronickou pečetí (podpisem), která tuto zprávu identifikuje, tato dílčí zpráva nesmí být nijak upravována, jinak bude tato jedinečná pečeť (podpis) porušena.

 

Přílohy k Dílčí zprávě vyplněné v ISVP se vkládají přímo do aplikace v elektronické podobě (scan), velikost jedné vložené přílohy může být max. 10 MB, u projektů z VES COVID se přílohy posílají společně s vyplněnou dílčí zprávou do datové schránky AZV.

 

 Dílčí zprávy za rok 2022 administrují zaměstnanci kanceláře Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, na které se můžete obracet v případě nejasností. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách http://www.azvcr.cz/. Dotazy prosím směřujte na helpdesk AZV ČR, a to na email: helpdesk@azvcr.cz, či v případě projektů z VES COVID na email: covid@azvcr.cz, příp. emailově či telefonicky na tajemníka daného panelu/komise, do kterého/které byl projekt podán.

 

Termín odevzdání Dílčí zprávy je do 20. ledna 2023 do 12 hodin

 

Upozornění:

Vážení příjemci, u projektů NV19-08-00472, NV19-08-00113, NV19-06-00443, NV19-04-00560, NV19-01-00101, NU20-09-00437, NU20-09-00119, NU20-09-00045, NU20-02-00244, NU21J-02-00021, NU21-09-00297, NU21-01-00469, NU21-01-00085 a NU22J-03-00033 bylo požádáno o schválení změny projektu, která již sice byla schválená, ale prozatím nebyla změna zohledněna v ISVP, dílčí zpráva bude otevřena po úpravě projektu v ISVP (jakmile bude DZ připravena, budeme informovat řešitele emailem), děkujeme za pochopení.

 

Přílohy

Pokyny_pro_vyplneni_Dilci_zpravy_za_rok_2022_projekty_AZV_resene_dle_Zadavaci_dokumentace_VES-2018-2019-2020-2021-2022-covid.pdf (132,34 KB)

Vyplneni_dilci_zpravy_ISVP_2022.pdf (1,57 MB)

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

TAČR - Odevzdávání dílčích a závěrečných zpráv v roce 2023

 

Termín pro odevzdání Průběžných zpráv je vždy 30. 1. roku po roce, za který zprávu podáváte. Termín pro odevzdání Závěrečných zpráv je 30 dnů od konce řešení projektu. Informace k podání Průběžné/Závěrečné zprávy naleznete v Návodu k podání Průběžné a Závěrečné zprávy projektu, který je dostupný na úvodní straně ISTA.

 

Průběžné zprávy za rok 2022 je nutno odevzdat: do 30. 1. 2023 

 

Závěrečná zpráva: nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu

 

Zprávy o implementaci výsledků do 31. července 2023

 

Týká se všech programů (vyjma programu Beta).

 

Zprávy se zpracovávají v systému ISTA. Po zpracování zprávy se vygeneruje protokol, který se odesílá datovou schránkou. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

MŠMT

 

 

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VZTAHŮ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM A VRATKY NA PROJEKTECH KONČÍCÍCH V ROCE 2022 (PROGRAM INTER-EXCELLENCE, MOBILITY A EUROSTARS)

 

 

Projekty končící v roce 2022 budou finančně vypořádány na formuláři „Část B Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů“ (příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.).

Formulář bude obsahovat přehled všech ukončených projektů v roce 2022 za celou organizaci, tj. poskytovateli se nezasílá příloha jednotlivě za každý ukončený projekt.

 

Vysoké školy a univerzity předloží údaje o finančním vypořádání dotací na emailovou adresu ivana.machackova@msmt.cz, Oddělení podpory vysokých škol – 320.

 

Příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty, neziskové a podobné organizace,  veřejné výzkumné instituce a nepodnikající fyzické osoby předloží ministerstvu údaje o finančním vypořádání dotací na účelovou a institucionální podporu na výzkum a vývoj za rok 2022 nejprve elektronicky na e-mailovou adresu: hana.lukavcova@msmt.cz.

 

Následně po kontrole odešlou formulář prostřednictvím datové schránky nebo v tištěné podobě na adresu MŠMT Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI – O33 k rukám Ing. Lukavcové v doporučeném termínu do 10. února 2023. Termín pro zaslání finančního vypořádání stanovený vyhláškou č. 367/2015 Sb. je 15. února 2023.

 

 

Formulář Část B přílohy č.3 ke stažení zde:

Finanční vypořádání - příloha 3B s návodem.xlsx,(12,96 kB)

Nespotřebovaný zbytek dotace organizace převedou na účet cizích prostředků (depozitní účet) MŠMT

            číslo                         6015-821001/0710

            specifický symbol     33

 v termínu stanoveném vyhláškou č. 367/2015 Sb. v platném znění, tj. do 15. února 2023.

Současně s převodem vratek dotací zašlou organizace na e-mailové adresy: hana.lukavcova@msmt.czaviza@msmt.cz  avízo o vratce.

Náležitosti avíza:

  • název příjemce
  • kód projektu
  • částka vratky
  • rok, za který finanční prostředky vracíte (tj. rok, ve kterém byla dotace převedena z MŠMT na váš účet)


 

 

MŠMT POKYNY K VYPRACOVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV ZA ROK 2022

 

 

Pokyny – EJP RD 8F

 

Vyplněný formulář periodické finanční zprávy (dále jen „PEZ 2022“ – viz příloha č. 1) o účasti v projektu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je třeba vyplnit a s podpisem k tomu oprávněných osob a  s razítkem příjemce podpory zaslat poskytovateli (MŠMT) v jednom vyhotovení prostřednictvím datové schránky/v listinné podobě, v termínu, který je stanoven v platném „Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory“, a to do 31. ledna 2023.

 

-       Preferovaným způsobem doručení je odeslání digitálně podepsaných formulářů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky MŠMT (ID datové schránky: vidaawt). 

 

-       V listinné podoby zašlete dokumenty na adresu MŠMT v obálce s označením „PEZ 2022“ a identifikačním kódem projektu (např. tedy „PEZ 2022 – 8F18001“ a s uvedenou adresou odesílatele (příjemce podpory), který zprávu podává.

-       Zprávy včetně příslušných příloh je možno také doručit osobně (nejpozději do 31. ledna 2023 v označených obálkách dle výše uvedeného) do podatelny poskytovatele na níže uvedenou adresu:

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor výzkumu a vývoje (O 31)

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1 – Malá Strana.

 

Současně s jedním vyhotovením v listinné podobě prosím o zaslání těchto dokumentů ve formátu PDF (identická verze) i elektronicky na emailovou adresu: judita.klosakova@msmt.cz

 

Vzhledem ke změně pravidel financování výzkumu a vývoje (VaV), vyplývajících z nové evropské legislativy (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým byla zavedena statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se měnila Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech; dále jen Nařízení – příloha č. 5), je nyní s platností od 1. 1. 2015 nutné na úrovni jednotlivých projektů zpětně dokládat, jaká část z podpory poskytnuté za aktuální kalendářní rok (nyní za 2022) byla směřována na aktivity základního výzkumu a jaká část podpory financovala další kategorie výzkumu (průmyslový výzkum, experimentální vývoj, inovace, studie proveditelnosti) – formulář Sber_dat je přílohou č. 1.

 

Současně je nutné, aby všichni příjemci finanční podpory uvedli obor/odvětví (či více oborů /odvětví), do nichž podpořený projekt tematicky spadá, a to dle klíče v níže přiloženém Nařízení (tabulka na str. 7–27). 

Pozor: v případě projektů s účastí podniků je nutno uvést obor/odvětví, ve kterém podniká a pohybuje se na trhu samotný podnik, tedy příjemce profitující z finanční podpory (například projekt samotný by spadal pod Činnosti související se zpracováním dat a hostingem, ale podnik, který obdržel finanční podporu, podniká v některém z energetických odvětví – vyplněným odvětvím tedy bude např. Přenos elektřiny).

 

Upozornění!

 

Každý český účastník projektu je také povinen doložit svou způsobilost za rok 2022 předložením Čestného prohlášení o způsobilosti příjemce (formulář je přílohou č. 2 těchto pokynů).

 

Tímto vás žádáme o součinnost při sběru potřebných dat a prosíme o zaslání všech výše uvedených údajů prostřednictvím vyplněných formulářů, a to do 31. ledna 2023 spolu s PEZ 2022 (formulář „Čestné prohlášení o způsobilosti příjemce“ za rok 2022 je možné dodat až po účetní závěrce).

 

Všechny požadované formuláře jsou ke stažení zde.

 

Kontakt

 

 

Mgr. Judita Klosaková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor výzkumu a vývoje (O 31)

Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1 - Malá Strana

E-mail: judita.klosakova@msmt.cz 

Tel.: +420 234 811 504

Web: http://www.msmt.cz/

 

Z <https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/pokyny-k-vypracovani-prubeznych-a-zaverecnych-zprav-za-rok-27?source=rss>

  

 

PROGRAM INTER-EUREKA INFORMACE K VYPRACOVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV (PEZ/ZAZ) PRO ROK 2022

 

Termíny odevzdání průběžných (PEZ) nebo závěrečných (ZAZ) zpráv: 

U běžících/končících projektů odevzdávejte PEZ/ZAZ do 14 dnů od konání oponentního řízení, avšak nejpozději do 30. 1. 2023.

 

Požadované dokumenty PEZ pro projekty LTE:

-          vyplněný formulář PEZ

-          zápis z oponentního řízení

-          čestná prohlášení členů oponentního řízení

-          oponentní posudky

-          výkaz uznaných nákladů za kalendářní rok 2022 (tzv. účetní analytická sestava z účtárny)

-          souhlasné vyjádření MŠMT v případě, že byly v průběhu roku uskutečněny dílčí změny, které přesáhly v souhrnu sumu rovnající se 10 % z poskytnuté podpory v daném roce

-          přílohy dle Vašeho uvážení (např. kopie plné moci pro podpis titulní strany).

 

Požadované dokumenty ZAZ pro projekty LTE:

-          vyplněný formulář ZAZ

-          zápis z oponentního řízení

-          čestná prohlášení členů oponentního řízení

-          oponentní posudky

-          výkaz uznaných nákladů za kalendářní rok 2022 a za celé období řešení projektu (tzv. analytická sestava z účtárny)

-          souhlasné vyjádření MŠMT v případě, že byly v průběhu roku uskutečněny dílčí změny, které přesáhly v souhrnu sumu rovnající se 10 % z poskytnuté podpory v daném roce

-          přílohy dle Vašeho uvážení (např. kopie plné moci pro podpis titulní strany).

 

Titulní stranu PEZ/ZAZ musí podepsat statutární zástupce příjemce nebo osoba k tomu zmocněná (přiložte plnou moc).

 

PEZ/ZAZ odevzdávejte prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt s potřebnými údaji:

- v datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno „INTER-EUREKA – PEZ 2022 - LTExxx

(prosíme, uveďte identifikační kód projektu, např. LTE19001)

- v datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno „INTER-EUREKA – ZAZ 2022 - LTExxx

  (prosíme, uveďte identifikační kód projektu, např. LTE18001)

- v datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno „INTER-EUREKA – Souhrnné vyúčtování za rok 2022 - LTExxx

 

- v datové zprávě musí být v poli „K rukám“ vyplněno „Odbor 33

Formuláře a přílohy ke stažení zde:

 

1)    INTER-EUREKA_PRUBEZNA ZPRAVA PROJEKTU 2022, soubor typu doc, (158 kB)

2)    INTER-EUREKA_ZAVERECNA ZPRAVA PROJEKTU 2022, soubor typu doc, (178,5 kB)

3)    INTER-EUREKA_Priloha I Financni zprava projektu 2022, soubor typu xlsx, (91,97 kB)

4)    INTER-EUREKA_Pokyny k oponentnimu rizeni 2022, soubor typu pdf, (241,95 kB)

5)    INTER-EUREKA_Oponentni rizeni_formulare, soubor typu zip, (134,37 kB)

 

Z <https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-inter-eureka-informace-k-vypracovani-prubeznych-a?source=rss>

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

AKTIVITA MOBILITY (8J) – INFORMACE PRO PŘÍJEMCE KE ZMĚNÁM V BĚŽÍCÍCH PROJEKTECH V ZÁVĚRU ROKU 2022

 

  1. Úvodní informace

MŠMT předkládá informace pro postup v případě záměru uskutečnění změn v projektech aktivity Mobility (8J). V letech 2020 a 2021 byla podána analogická informace s ohledem na obtíže globálního charakteru způsobené pandemií covid-19. Individuální obtíže projektů na samém počátku roku 2022 nejsou v tomto roce důvodem k předložení obecných řešení překračujících znění výzvy a budou již řešeny standardními mechanismy, které má projekt k dispozici.

S ohledem na povinnosti udané Rozhodnutím o poskytnutí institucionální podpory (dále jen „Rozhodnutí“) očekává MŠMT jako poskytovatel, že skutečnosti se závažnými dopady na řešení projektu v letech 2020 a 2021 (tj. i pandemie) již do řešení projektu formou případných úprav na základě žádosti byly promítnuty; pod tímto úhlem bude nahlížet na případné žádosti na konci roku 2022.

 

Příjemce projektu má právo navrhnout změnu Rozhodnutí, a to v souladu s § 14o zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), kdy na základě ŽÁDOSTI může být rozhodnuto o úpravě některých práv a povinností uvedených v § 14 odst. 4 písm. c), e) až j) téhož zákona (mj. doby řešení či dílčího členění dotace v letech).

 

Platí nicméně vždy, že žádosti budou posouzeny individuálně a na vyhovění těmto žádostem není právní nárok. MŠMT zamítne všechny žádosti v rozporu s platnou právní úpravou, s Rozhodnutím či s podmínkami dané výzvy. 

(pozn. dovolujeme si v tomto směru upozornit na max. dvouleté trvání projektu pevně uvedené ve většině výzev v aktivitě 8J)

  1. Žádost o změnu 

 

Žádosti o jakékoliv změny skrze změnu Rozhodnutí doplněné o podrobné zdůvodnění potřeby provedení úpravy (tj. obsahující nejen příčiny, ale též návrh a zdůvodnění budoucího stavu, využití času, prostředku atp.) a podepsané statutárním zástupcem budou doručeny poskytovateli prostřednictvím datové schránky vidaawt. V poli „Věc“ bude uveden kód projektu, v položce „K rukám“ potom Oddělení 33. 

 

Termín pro podání žádosti o změnu byl do  17. října 2022.

 

  1. Postup v případě žádosti o převod nevyčerpaných prostředků

 

V oblasti finančního řízení projektu MŠMT naléhavě doporučuje příjemcům včasné plánování dalšího kalendářního roku a předchozí zvážení ostatních možností v nakládání s nespotřebovanými prostředky tohoto roku, a to především:

▪ prosté vrácení nespotřebovaných prostředků poskytovateli podle čl. 6 Smlouvy;

▪ převod do FÚUP instituce podle § 18 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), resp. § 26 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích (platí pro VVS, resp. VVI).

 

Převod nespotřebovaných prostředků do dalšího roku skrze změnu právního aktu (Rozhodnutí) by měl být volen výhradně jako POSLEDNÍ MOŽNOST.

 

MŠMT upozorňuje, že tento postup je chápán jako výjimečný nástroj a je určen výhradně ke kompenzaci dopadů závažných a nezaviněných okolností na individuální projekt, nikoliv ke kompenzaci neúspěšného řešení projektu.

 

Pro tento mechanismus platí v roce 2022 následující postup:

▪ ŽÁDOST – příjemce podá žádost (podle bodu 2.).

▪ POSOUZENÍ ŽÁDOSTI - MŠMT posoudí žádost a vyrozumí příjemce o výsledku (vyhovění, zamítnutí, částečné vyhovění a zároveň ve zbytku zamítnutí). Tím samým dokumentem vyzve příjemce k provedení vratky v bodech žádosti, kterým bylo vyhověno.

▪ VRATKA – příjemce zašle příslušnou na výdajový účet MŠMT (821001/0710), s avízem o vratce (vždy zaslat na: hana.lukavcova@msmt.cz A ZÁROVEŇ aviza@msmt.cz). Avízo obsahuje vždy název příjemce; kód projektu; částka vratky; druh vratky (v tomto případě: převáděné prostředky letošního roku – 2022). Vratka nesmí být sloučena s jinými případnými vratkami v projektu.

▪ ROZDHODNUTÍ O ZMĚNĚ – v případě pozitivního a bezchybného naplnění předchozích bodů bude vydán změnový právní akt Rozhodnutí o změně.

 

 

Z <https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/aktivita-mobility-8j-informace-pro-prijemce-ke-zmenam-v?source=rss>

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INTER-EXCELLENCE - INFORMACE KE KONTROLE ŘEŠENÍ PROJEKTŮ LTXXX, TJ. VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV (ZAZ), POPŘ. SOUHRNNÉHO VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2022

 

pro podprogramy:  INTER-ACTION – LTAxxx (LTAUSA, LTACH, LTAB, LTAIZ), INTER-COST – LTCxxx, INTER – TRANSFER – LTTxxx, INTER-INFORM – LTIxxx, INTER-VECTOR – LTVxxx a k provádění oponentních řízení projektů mezinárodní spolupráce programu INTER-EXCELLENCE.

 

Termíny odevzdání ZAZ:  U končících projektů (do konce roku 2022) odevzdávejte ZAZ do 14 dnů od konání oponentního řízení avšak nejpozději do 30. 1. 2023.

 

U běžících projektů ve 3 a 4 roce řešení (např. LTC20xxx, LTI20xxx, LTT19xxx, LTT20,) prosíme o vyplnění Formuláře zde:  

Souhrnné vyúčtování za rok 2022 programu I-EXCELLENCE.xlsx (26,79 kB)

 

Odeslat nejpozději do 30. 1. 2023.

Požadované dokumenty ZAZ pro projekty LTxxx:

-          vyplněný formulář ZAZ.doc

-          zápis z oponentního řízení

-          čestná prohlášení členů oponentního řízení

-          oponentní posudky

-          výkaz uznaných nákladů za kalendářní rok 2022 a za celé období řešení projektu (tzv. analytická sestava z účtárny)

-          souhlasné vyjádření MŠMT v případě, že byly v průběhu roku uskutečněny dílčí změny, které přesáhly v souhrnu sumu rovnající se 10 % z poskytnuté podpory v daném roce

-          přílohy dle Vašeho uvážení (např. kopie plné moci pro podpis titulní strany)

 

Titulní stranu ZAZ musí podepsat statutární zástupce příjemce nebo osoba k tomu zmocněná (přiložte plnou moc).

 ZAZ odevzdávejte prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt s potřebnými údaji: 

- v datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno „INTER-EXCELLENCE - ZAZ 2022 - LTxxxx

  (prosíme, uveďte identifikační kód projektu, např. LTV19001)

- v datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno „INTER-EXCELLENCE – Souhrnné vyúčtování za rok 2022 - LTxxx

- v datové zprávě musí být v poli „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33

Přílohy ke stažení zde: 

Přílohy-formuláře k oponentnímu řízení_ ke stažení.zip (186,17 kB)

 

 

Pozn. pokyny k vypracování PEZ v LTE121, LTE220 naleznete zde:

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-inter-eureka-informace-k-vypracovani-prubeznych-a

 

Z <https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence-informace-ke-kontrole-reseni-projektu-ltxxx?source=rss>

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH/ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PRO PROJEKTY MOBILIT (8J) A PODUNAJSKÉ SPOLUPRÁCE (8X) VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH ZA ROK 2022

 

Formuláře pro  průběžnou zprávu  (PEZ) a závěrečnou zprávu (ZAZ) vyplňte a zašlete dle pokynů uvedených níže.

Vyplněné formuláře PEZ i ZAZ spolu s výkazem uznaných nákladů (formátu.pdf) a tiskovou zprávou obsahující shrnutí výsledků řešení projektu (u průběžné zprávy za období příslušného kalendářního roku, u závěrečné zprávy za celé období řešení projektu) v rozsahu maximálně 750 znaků (formátu .docx;  formát tiskové zprávy není stanoven, je možné využít část 2.3 formulářů PEZ respektive ZAZ) zasílejte jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt s následujícími údaji:

  • v datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněn: kód projektu a nápis ZAZ 2022 pro závěrečnou zprávu,                     případně PEZ 2022 pro průběžnou zprávu (např. 8J21DExxx ZAZ 2022, 8J22FRxxx PEZ 2022)  
  • v datové zprávě musí být v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“.

Pro zaslání zpráv s dokumenty podle výše uvedených pokynů, prosíme, dodržujte termín 30. 1. 2022 nebo termín stanovený příslušným rozhodnutím.

 

Formuláře ke stažení:

 

PEZ Mobility-formulář, soubor typu docx, (23,37 kB)

ZAZ Mobility-formulář, soubor typu docx, (23,5 kB)

 

Z <https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/pokyny-k-vypracovani-prubeznych-zaverecnych-zprav-pro-2?source=rss>

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem