Projektový servis UP

  >  FF_M4_7

FF_M4_7

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 4 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí

Mobilita: 4 - Senior v zahraničí (FF_7)

Vysílající pracoviště: Filozofická fakulta

Místo mobility: Rakousko

Doba trvání: 4 měsíce

Termín: 3 – 6/2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Cílem mobility je získání znalostí o metodách digital humanities pro bádání v humanitních vědách. Mobilita bude zaměřena na využití nástrojů digital humanities pro oblast hermeneutiky (interpretace) textu. Tradiční (izolované, bez možnosti sledovat jev v širším objemu dat) výklady textové syntagmatiky a paradigmatiky jsou limitovány kontexty, které jsou brány při vytváření významů v úvahu. Dá se předpokládat, že text má větší množství kontextů, a tedy i větší významový potenciál, než nám umožňují stanovit tradiční postupy.

Kombinace kvalitativní analýzy textu, kvantitativní analýzy textu a zpracování dat metodami data-miningu umožní daný textový jev uchopit v rozsáhlých kontextech synchronní
a diachronní významové analýzy. Zkoumané textové jevy budou moci být zpracovány v rámci velkých datových souborů, a tím umožní pracovat se souvislostmi, které nebyly ve studovaném materiálu výchozích disciplín dříve pozorovány. Pomocí nástrojů digital humanities mohou být zároveň vytěžována nově vznikající data v oblasti internetové komunikace, nových médií a propojována s novými a doposud neidentifikovanými kontexty. Stáž má umožnit přístup k metodě správného chápání dat, k metodě správného způsobu dobývání dat, a tím i metodě správného způsobu, jak získat výsledky prostřednictvím relevantních korelací uvnitř velkých datových souborů.

Stáž povede k získání znalostí, jak metodologická východiska filologického textu a jeho zpracování a interpretace v rámci velkých datových souborů mohou být aplikována na jakýkoli text v oblasti humanitních a společenských věd v mezioborových souvislostech
a intertextovosti.

Mobilita směřuje k vytváření nových textových, intertextových a jazykových korpusů. Předmětem studia se stanou rovněž strategie přístupů veřejnosti. S využitím digital humanities stáž vede k aplikacím propagujícím vědu a sloužícím širší veřejnosti a studentům
a zpřístupňujícím dle ověřitelných vědeckých kritérií multimediální obsahy související
s kulturní pamětí (texty, mapy, obrazové reprodukce, nahrávky, aj.

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: ANO

Nabízený měsíční plat: 126 300 Kč hrubá mzda (vč. příspěvku na podporu rodiny)

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • získal titul PhD či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility
  • dosahuje výkonnostních kritérií:

(i)    normalizovaný h-index minimální hodnoty 8,5 a

(ii)   podíl na alespoň 1 mezinárodním či národním grantu za posledních 5 let (k datu zahájení mobility) a

(iii) publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu „article“, „book chapters“, „letter“ a „review“) – v posledních 5 letech min. 3 výstupy (k datu zahájení mobility).

  • je zaměstnancem UP v době podání přihlášky do výběrového řízení a má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu pavlina.zizkova@upol.cz nejpozději 7. 1. 2022.

 

 

 

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem