Projektový servis UP

  >  Deadline 4. ročníku FRUP a výzvy OP INTERREG: SLOVENSKO – ČESKÁ REPUBLIKA

Deadline 4. ročníku FRUP a výzvy OP INTERREG: SLOVENSKO – ČESKÁ REPUBLIKA

Deadline 4. ročníku Soutěže o rozvojové projekty v rámci instirucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP)

 

Dne 26. 9. 2016 vyhlásil rektor Univerzity Palackého v Olomouci již 4. ročník Soutěže
o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP). Zájemci do ní mohou podávat projekty, které podpoří práci pedagogických pracovníků a přispějí k profilaci a inovaci studijních programů.

 

Termín podání přihlášek je do 31. 10. 2016 do 17.00 hod.

 

Očekávají se projekty zaměřené na inovace předmětů a rozvoj stávajících laboratoří, ateliérů a výukových pracovišť formou nákupu laboratorního vybavení, technických pomůcek, SW
a knih spojených s výukou a přípravu výukových materiálů.

 

Minimální výše jednoho projektu je 50 tisíc Kč (není možno nárokovat investiční náklady).

 

Přihlášky se podávají pouze elektronicky, bližší informace jsou dostupné v přiloženém souboru.

 


 

OP Interreg Slovensko – Česká republika vyhlásil 1. výzvu k předkládání projektů

 

Výzvy jsou otevřeny v prioritní osách:

 

Prioritní osa 1 Využívání inovačního potenciálu

Prioritní osa 2 Kvalitní životní prostředí

Prioritní osa 3 Rozvoj místních iniciativ

  

Využívání inovačního potenciálu

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/01. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 10. 2016.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 22.04.2016

Dátum uzavretia: 31.10.2016 

Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

Investičná priorita: 1. Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

 

VYZVA_INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

 

Prílohy k výzve:

Formular_ziadosti_o_NFP.xlsx + Pokyny pre vyplnenie ZoNFP.xlsx

02 Zoznam povinných príloh k ZoNFP.pdf

03 - Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa

03 - Prílohy k MPIP

04 - Pokyny k stavebnému povoleniu

05 - Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euroatom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov

06 - Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité synergickým a komplementárynm spôsobom

 

 

 

 

Rozvoj místních iniciativ

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/02. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 10. 2016.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 22.04.2016

Dátum uzavretia: 31.10.2016 

Prioritná os: 3. ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV

Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

 

VYZVA_INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

 

Prílohy k výzve:

Formular_ziadosti_o_NFP.xlsx + Pokyny pre vyplnenie ZoNFP.xlsx

02 Zoznam povinných príloh k ZoNFP.pdf

03 - Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa

03 - Prílohy k MPIP

04 - Pokyny k stavebnému povoleniu

05 - Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euroatom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov

06 - Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité synergickým a komplementárynm spôsobom

 

 

 

 

Kvalitní životní prostředí IP 3


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/03.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 8. 2016.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 22.04.2016

Dátum uzavretia: 31.08.2016 

Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

 

VYZVA_INTERREG V-A SK-CZ_2016_03.pdf

 

Prílohy k výzve:

01 - Formulár žiadosti o NFP (náhľad) * editovateľný formulár bude sprístupnený v najbližšej dobe

02 - Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP

03 - Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa

03 - prílohy k MPIP

04 - Pokyny k stavebnému povoleniu

05 - Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euroatom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov

06 - Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité synergickým a komplementárynm spôsobom

 

 

Kvalitní životní prostředí IP 4


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/04. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 8. 2016.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 22. 04. 2016

Dátum uzavretia: 31. 08. 2016 

Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Investičná priorita: 4. Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)

Konkrétny cieľ: 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

 

VYZVA_INTERREG V-A SK-CZ_2016_04.pdf

 

Prílohy k výzve:

01 - Formulár žiadosti o NFP (náhľad) * editovateľný formulár bude sprístupnený v najbližšej dobe

02 - Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP

03 - Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa

03 - prílohy k MPIP

04 - Pokyny k stavebnému povoleniu

05 - Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euroatom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov

06 - Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité synergickým a komplementárnym spôsobom

 

 


 

Využívání inovačního potenciálu


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/01.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 25. 7. 2016.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 22. 04. 2016

Dátum uzavretia: 25. 07. 2016 

Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

Investičná priorita: 1. Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

 

VYZVA_INTERREG V-A SK-CZ_2016_01.pdf

 

Prílohy k výzve:

01 - Formulár žiadosti o NFP (náhľad) * editovateľný formulár bude sprístupnený v najbližšej dobe

02 - Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP

03 - Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa

03 - prílohy k MPIP

04 - Pokyny k stavebnému povoleniu

05 - Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euroatom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov

06 - Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité synergickým a komplementárynm spôsobom


 

Rozvoj místních iniciativ


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/02.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 25. 7. 2016.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 22. 04 .2016

Dátum uzavretia: 25. 07. 2016 

Prioritná os: 3. ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV

Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

 

VYZVA_INTERREG V-A SK-CZ_2016_02.pdf

 

Prílohy k výzve:

01 - Formulár žiadosti o NFP (náhľad) * editovateľný formulár bude sprístupnený v najbližšej dobe

02 - Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP

03 - Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa

03 - prílohy k MPIP

04 - Pokyny k stavebnému povoleniu

05 - Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euroatom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov

06 - Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité synergickým a komplementárynm spôsobom

 

 


Více informací k výzvám naleznete na tomto webu.

 Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem