Rakousko

Oficiální název země: Rakouská republika

Rozloha: 83 858 km²

Počet obyvatel: 8 372 000

Hlavní město: Vídeň - (Wien)

Měna: Euro

Jazyky: němčina (98%)

Správní rozdělení: 9 spolkových zemí

Etnické složení: Rakušané (93%), Němci (2%)

Náboženství: katolíci (78%), protestanti (5%)

Rakousko

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU

 

1.  PRACOVNÍ POVOLENÍ

Rakousko je jednou ze zemí, která stále aplikuje tzv. přechodné období pro volný pohyb pracovních sil. Důvody, které vedly Rakousko k rozhodnutí zavést přechodné období pro volný pohyb pracovních sil, byly dány zejména obavami před přílivem levné pracovní síly z přistupujících zemí. Přístupem k EU nedošlo pro české občany, s ohledem na možnosti pracovat v Rakousku, ke změnám, protože Rakousko využije přechodných období až do vytvoření plné svobody pohybu pracovních sil. Podle toho mohou čeští zaměstnanci během až sedm let trvajícího přechodného období (2+3+2) získat zaměstnání na rakouském pracovním trhu podle platných ustanovení rakouského pracovního práva a bilaterálních dohod.

 

Do 30. 4. 2011 budou občané ČR, kteří mají zájem pracovat v Rakousku, stále potřebovat pracovní povolení, jehož vydávání se řídí rakouským zákonem o zaměstnávání cizinců. Od 1. 5. 2011 musí členské státy Evropské unie zavést volný pohyb pracovních sil pro všechny občany států, kteří přistoupili k EU do 1. 5. 2004.  

 

Přechodné období uplatněné v Přístupové smlouvě se týká pouze přístupu na trh práce. Nijak se netýká jiných složek volného pohybu osob v rámci Evropské unie. K získání zaměstnání v Rakousku tak již není třeba povolení k pobytu.

 

I přes tuto situaci však lze spatřovat určité pozitivní změny v přístupu na rakouský trh práce pro české občany. 1. 1. 2006 byla zahájena praktická realizace dvou bilaterálních dohod o zaměstnávání českých občanů v Rakousku a k 1. 1. 2008 byl vydán seznam profesí, pro které budou ve zjednodušeném postupu vydávána pracovní povolení. Jedná se o sezónní pracovníky v zemědělství, lesnictví a gastronomii, kterým může být uděleno pracovní povolení i když nesplňují kvalifikační předpoklady a budou vykonávat pomocné práce. Nejlepší vyhlídky na získání pracovního povolení mají vysoce kvalifikovaní odborníci. Podle dostupných informací mají poměrně dobré šance na zisk pracovního povolení pracovníci v následujících profesích:

- diplomované zdravotní sestry (musí však mít uznanou kvalifikaci - Berufszulassung),
- řezníci,
- elektrikáři,
- svářeči,
- kuchaři, servírky, číšníci,
- mechanici,
- instalatéři,
- tesaři, truhláři.
 

2. POVINNÁ REGISTRACE

Povinnost spočívá v přihlášení adresy místa pobytu v Rakousku, a to do tří dnů od příjezdu do Rakouska. Přihlašovací lístek se odevzdává u příslušných místních institucí, kterými jsou:
-   ve spolkových zemích: přihlašovací služba obecních úřadů,

-   přihlašovací služba magistrátních okresních úřadů ve Vídni.

 

3. POVOLENÍ K POBYTU

Občané EU/EHP nepotřebují ke svému příjezdu do Rakouska žádné vstupní povolení ani povolení k pobytu. Při pobytu nad 3 měsíce mohou požádat o  „povolení k pobytu pro občany EU/EHP“ na regionálním správním úřadu nebo cizinecké policii. Právo usadit se kdekoli na území státu je však dáno pouze tehdy, mají-li  zajištěny dostatečné prostředky k obživě  a mají-li zdravotní pojištění.

 

 

PODMÍNKY STUDIA

 

1. Jak se přihlásit na vysokou školu?

Je třeba kontaktovat oddělení pro zahraniční studenty vybrané školy a požádat je o zaslání speciálního formuláře. Ten pak vyplnit a spolu s požadovanými přílohami poslat zpět. Formuláře jsou už často na internetové stránce každé vysoké školy v Rakousku.
Uzávěrka pro podávání přihlášek pro zimní semestr je 1. září a uzávěrka pro letní semestr je 1. února.

 

2. Jaké jsou požadavky při přijímacím řízení? Je vyžadována jazyková zkouška?

Uchazeči o studium na vysoké škole musí mít ukončené středoškolské vzdělání ekvivalentní rakouské maturitní zkoušce, doklad o přijetí ke studiu na české vysoké škole a doklad o jazykové způsobilosti. Někdy si ještě sama univerzita studenta ze znalosti jazyka přezkouší. U všech uvedených dokumentů je nutný soudně ověřený překlad. Pokud již uchazeč o studium absolvoval část vysokoškolského studia na české vysoké škole, může požádat o uznání získaných kreditů, o postupu se lze poradit s poradci pro zahraniční studenty, kteří pracují téměř na všech vysokých školách v Rakousku, ti také poskytují informace o studijních programech své univerzity.

 

3. Jaká je výše školného?

Zatímco studium na státních vyšších odborných školách je zpravidla bezplatné, na školách univerzitního typu je vyžadován poplatek 364 EUR za semestr – tuto částku platí jak rakouští občané, tak občané ostatních členských států Evropské unie.

 

Studenti z České republiky si mohou požádat o prominutí tohoto poplatku, protože je mezi našimi zeměmi mezivládní dohoda, díky níž mohou i rakouští studenti studovat bezplatně na českých vysokých školách. Pokud vyjede student jako stipendista v rámci určitého studijního výměnného programu, je od tohoto poplatku automaticky osvobozen a žádnou žádost podávat nemusí.


Každý semestr rovněž musí všichni studenti zaplatit tzv. "ÖH-Beitrag", který činí 14 EURO a jemuž se nelze nijak vyhnout. Nezaplacení poplatků za studium by mělo za následek okamžité ukončení studia ze strany univerzity.

 

4. Musí mít občané ČR (studentské) vízum, aby zde mohli studovat?

Občané ČR nepotřebují ke svému příjezdu do Rakouska žádné vstupní povolení ani povolení k pobytu.

 

5. Je možné studovat a zároveň pracovat?

Čeští studenti studující v Rakousku musí mít povolení a výše jejich výdělku je omezena. Bez tohoto povolení není možné v Rakousku pracovat.


6. Je možné studovat obor v angličtině?

Ano, některé obory lze studovat v angličtině.

 

7. Užitečné webové stránky

http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=14&  - informace o programu AKTION

http://www.bmwf.gv.at – rakouského ministerstva pro vědu a výzkum

http://www.oead.ac.at/ - rakouská agentura pro mezinárodní mobilitu a spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu


   

Použité zdroje:

www.eures.cz

www.eurodesk.cz

 

 

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523