Portugalsko

Hlavní město: Lisabon
Počet obyvatel: 10 495 000

Rozloha: 92 391 km²
Správní členění: 5 regionů (Alentejo, Algarve, Centro, Lisboa – Region, Norte)
Měna: Euro
Úřední jazyk: Portugalština

Portugalsko

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU

 

1. Pracovní povolení

Výkon zaměstnání v Portugalsku není podmíněn vydáním žádného pracovního povolení nebo víza.

 

2. Povinná registrace

Pro občany České republiky neplatí žádná povinnost podstupovat registrační procedury. Pouze v případě, že zamýšlíte na území Portugalska pobývat déle než 3 měsíce, máte povinnost požádat o povolení k pobytu (viz "Povolení k pobytu").

 

3. Povolení k pobytu

Pokud máte v úmyslu pobývat na území Portugalska déle než tři měsíce, platí pro Vás povinnost požádat o povolení k pobytu. Vydání povolení k pobytu slouží k osvědčení vašeho postavení jako postavení občana Evropské unie. O povolení k pobytu se žádá na Pohraniční a cizinecké policii příslušné podle místa, kde se chcete usadit. K žádosti o povolení k pobytu je třeba doložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas a 2 fotografie. V případě, že v době podání žádosti o povolení k pobytu již jste zaměstnán, dokládáte kopii pracovní smlouvy, v případě, že práci teprve hledáte (nebo jste student či důchodce), musíte prokázat, že máte dostatek finančních prostředků na svou obživu a tudíž nebudete využívat portugalských sociálních dávek. Jestliže jste osoba samostatně výdělečně činná, máte k žádosti o povolení k pobytu povinnost doložit dokumenty svědčící o vašem postavení, např. daňové identifikační číslo.

 

 

PODMÍNKY STUDIA

 

1. Školné

Školné na vysokých školách je stanoveno bez ohledu na sociální postavení studenta, instituci nebo studijním programu, který navštěvuje. Je stanovováno na rok a postupně vytváří vlastní příjmy vysoké školy. Výše školného, placeného za  rok se rovná hodnotě minimální měsíční mzdy.

 

2. Typy vysokých škol 

Portugalský vysokoškolský systém je binárním systémem složeným z univerzitního vzdělávání (ensino superior universitário) a neuniverzitního, polytechnického vzdělávání (ensimo superior politécnico). Statut polytechnik, které jsou neuniverzitními vysokými školami je dán zákonem č. 54 z roku 1990.

 

V Portugalsku je 13 veřejných univerzit a Otevřená univerzita. Nejstarší univerzitou je Lisabonská univerzita, Univerzita v Coimbra, Univerzita Oporto a Lisabonská technická univerzita.  Univerzitní vzdělávání je poskytováno univerzitami ve školách (escholas), institutech (institutos), fakultách (faculdades), odděleních (deportamentos) apod.. Je teoreticky zaměřeno. Součástí univerzitního vzdělávání je i základní a aplikovaný výzkum v různých oblastech.

 

3. Přijímací řízení

Přijetí do jakékoliv vysokoškolské instituce je omezeno počtem volných míst. Schopnost zájemce studovat na vysoké škole je prověřována přijímacím testem. Tam, kde je to nezbytné, je požadováno také prokázání fyzických nebo odborných předpokladů. Testy jsou stanovovány konkrétní vysokoškolskou institucí. Mohou být použity také národní zkoušky (ensino secundário) nebo jiné testy, které byly vytvořeny pro tyto účely.

 

4. Akademické hodnosti

Akademické hodnosti,  které mohou být získány v univerzitním vysokoškolském vzdělávání:

- bacharel – obvykle 3 leté studium, reflektující určité vědecké, technické a kulturní vzdělávání vhodné pro výkon odborných (profesních) činností.

- Licenciado – obvykle 4 leté studium, ve zvláštních případech může být o 1 až 4 semestry delší. Základem je důkladné vědecké, technické a kulturní vzdělávání a dovoluje prohlubování znalostí směřující ke specializaci ve specifických oblastech a  kvalitní profesní výkony.

- mestre – představuje důkladnou znalost v oblasti vědy, stejně jako schopnost provádět výzkum

- doutor – reflektuje vysokou kulturní úroveň a schopnost provádět výzkum ve specifických oblastech poznání.

Akademické hodnosti které mohou být získány na polytechnických školách:

- bacharel – průměrná délka studia je 3 roky. Držitel je oprávněn pokračovat ve studiu vedoucímu k „licentiatura“ a ve studiu vedoucímu k „diploma de estudos superiores especializados“ (DESE).

- diploma de estudos superiores especializados (DESE) – vědecké, technické a kulturní vzdělávání ve specializovaných oborech odborné činnosti. Studium v délce 1,5 – 2 roky je otevřeno pro držitele titulu „bacharel“ nebo „licenciado“. Je ekvivalentní k titulu „licenciado“ pro všechny akademické i profesní účely a opravňuje držitele navštěvovat kurzy „maestradoů a k přijetí do doktorského studia.

 

Použité zdroje:

www.eures.cz

www.euroskop.cz

 

 

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523