Německo

Oficiální název: Spolková republika Německo; německy: Bundesrepublik Deutschland
Rozloha: 357.020 km2 (pevnina: 349.223 km2, vodstvo: 7.797 km2)
Počet obyvatel: 83.029.536 (2001)
Hlavní město: Berlin (Berlín)
Měna: euro
Administrativní členění: 16 spolkových zemí (Bundesländer): Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen
Úřední jazyk: němčina
Němci (91,2%); Turci, Kurdové, Italové, Řekové, Poláci, Španělé, Bosňané; menšiny se zvláštními právy: Dánové, Lužičtí Srbové, Frýzové
Náboženství: evangelická a. v. církev (45%), římskokatolická církev (34,7%), islám, řecká pravoslavná církev, srbská pravoslavná církev

Německo

 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU

 

1. Pracovní povolení

Německo neotevřelo svůj pracovní trh pro občany přistupujících zemí  po rozšíření Evropské unie v květnu 2004. Přístupem k EU nedošlo pro české občany, s ohledem na možnosti pracovat v Německu, ke změnám, protože Německo využije přechodných období až do vytvoření plné svobody pohybu pracovních sil. Podle toho mohou čeští zaměstnanci během až sedm let trvajícího přechodného období (2+3+2) získat zaměstnání na německém pracovním trhu podle platných ustanovení německého pracovního práva a bilaterálních dohod.

Používání přechodného období pro volný pohyb pracovníků bude zmírněno používáním v současné době platných dohod o přístupu českých pracovníků na německý trh práce (jedná se o Ujednání o postupu při zprostředkování zaměstnání v SRN zájemcům na dobu nejvýše šesti měsíců v průběhu jednoho roku, Dohodu o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí, Pomocník/pomocnice v domácnosti s osobou vyžadující péči a Dohodu o vysílání československých pracovníků z podniků se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice k zaměstnání na základě smluv o dílo). Získání zaměstnání je i nadále možné pouze se souhlasem příslušného pracovního úřadu - Agentur für Arbeit.

 

2. Povolení k pobytu a povinná registrace

Od 1. 5. 2004 odpadá vízová povinnost obecně pro české občany a občany ostatních přístupových zemí k EU. Čeští občané mohou cestovat do Spolkové republiky Německo se svým cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Pro všechny pobyty delší než 3 měsíce potřebují čeští občané povolení k pobytu, které je udělováno příslušným cizineckým úřadem německého bydliště. Toto je nutno zažádat během tří měsíců. Pokud předpokládaný pobyt překročí jeden měsíc, je nutné ohlásit pobyt okamžitě po příjezdu příslušnému cizineckému úřadu. Povolení k pobytu se udělí na základě uznaného účelu pobytu podle práva EU nebo národního práva.


Českým státním příslušníkům bude úřady uděleno Potvrzení o právu na pobyt, budou-li mít v Německu bydliště. Českým zaměstnancům může být toto potvrzení vydáno teprve až po předložení Pracovního povolení EU nebo Pracovního oprávnění EU.

Čeští státní příslušníci mohou mít v Německu bydliště v zásadě tehdy, splní-li následující podmínky:
- jako zaměstnanci, mají-li Pracovní povolení EU nebo Pracovní oprávnění EU,

- usadí-li se jako samostatně výdělečně činní,

- jako poskytovatelé služeb (přičemž přeshraniční služby v oborech stavebnictví a v navazujících příbuzných hospodářských odvětvích, úklid budov, zařízení a úklid dopravních prostředků a vnitřní výzdoba, jsou možné pouze tehdy, jsou-li zprostředkované v rámci smlouvy o dílo),

- jako příjemci služeb,

- jako oprávnění k setrvání v místě pobytu (tzn.zaměstnanci nebo samostatně výdělečně činní, kteří po skončení své činnosti v Německu zde smějí setrvat),

- jako nepracující, pokud mají dostatečné zdravotní pojištění a dostatečné prostředky k zajištění své existence.

Podle Nařízení o nahlášení ve Spolkových zemích musí být bydliště v Německu nahlášeno nejpozději do 14 dnů (zpravidla u přihlašovacího úřadu příslušného města a obce). Tato přihlašovací povinnost se vztahuje i na občany EU a cizince, kteří mají v Německu bydliště.
Týká se to např. manželů nebo dětí pod 21 let s českým občanstvím, kteří žádají o sloučení rodiny k osobám, které vlastní německé občanství, povolení k pobytu, dále pak i samostatně výdělečných osob, studentů nebo důchodců.

 

 

PODMÍNKY STUDIA

 

1. Jak se přihlásit na vysokou školu?

Kontaktujte přímo univerzitu a informujte se o podmínkách přijímacího řízení a vyžádejte si přihlášku ke studiu. Zjistěte si uzávěrku pro přijímání přihlášek a jaké jsou požadavky týkající se vzdělání na vámi vybraný obor. Datum uzávěrek se pro jednotlivé univerzity liší (většinou je uzávěrka pro zimní semestr 15. července a 15. ledna pro letní semestr). Zimní semestr většinou začíná v září nebo říjnu a jarní semestr v dubnu.

 

Některé obory mají stanoven tzv. Numerus Clausus (NC), který stanovuje přesný počet osob přijímaných na daný obor. NC se stanovuje u takových oborů, o které je trvalý zájem a počet uchazečů převyšuje počet volných míst. O přijetí do těchto oborů rozhoduje průměr známek z maturitního vysvědčení (platí pro německé maturitní vysvědčení).

 

2. Jaké jsou požadavky při přijímacím řízení? Je vyžadována jazyková zkouška?

V Německu se neskládají klasické přijímací zkoušky, jak je známe u nás. Pro přijetí na vysokou školu je zpravidla vyžadováno odpovídající vzdělání a doklad o složení jazykové zkoušky.

 

a) Odpovídající vzdělání

Pokud je vaše vstupní kvalifikace (např. maturitní vysvědčení) uznána jako ekvivalentní k německému vzdělání, můžete být přijati přímo na vámi vybraný obor. Pokud vaše vstupní kvalifikace uznána není, musíte se dříve než začnete studovat podrobit vstupnímu testu tzv. Feststellungsprüfung (celý název: Prüfung zur Feststellung der Eignung ausländischer Studienbewerber für die Aufnahme eines Studiums an Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschlan). Také doklad o úspěšném dokončení jednoho nebo dvou ročníků na vysoké škole v ČR může být bráno jako dostatečná kvalifikace.   

 

Rozhodnutí, zda zahraniční kvalifikace je nebo není uznána na roveň německé kvalifikace, je v gesci německého ministerstva školství.

 

b) Jazykové znalosti

Vaše jazykové znalosti můžete doložit jednou z těchto zkoušek: DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber) nebo certifikátem TestDaF. Pokud jste úspěšně absolvovali zkoušku Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz Stufe II, nebo zkoušky Goethe Institutu:  Zentrale Oberstufenprüfung,  Großer Sprachdiplom nebo Kleiner Sprachdiplom, jste od skládání zkoušky DSH nebo TestDaF osvobozeni.

 

Zkoušku DSH je možno složit pouze na univerzitě. Studenti se na tuto zkoušku můžou připravit na intenzivních jazykových kurzech nabízených přímo univerzitami. Tyto kurzy jsou většinou zpoplatněny a nenabízejí je všechny univerzity.

 

c) Magisterské a doktorandské studium

Pokud chcete studovat v Německu magisterský nebo doktorandský kurz, je za uznání vaší předchozí kvalifikace odpovědná přímo katedra vybrané školy, na které chcete studovat. Pozor, zahraniční bakalářský titul není často ekvivalentem k německým akademickým titulům. Pokud chcete získat doktorát na německé univerzitě, dříve než se formálně přihlásíte, musíte si najít profesora, který bude dohlížet na vaši doktorandskou nebo disertační práci.

 

3. Jaká je výše školného?

V současné době se na většině státních vysokých škol neplatí školné. To se ale může brzy změnit díky nově přijatému zákonu, který dovoluje jednotlivým spolkovým zemím rozhodnout o zavedení školného na státních univerzitách. Některé spolkové země uvažují o školném ve výši přibližně 500 Euro za semestr. Za soukromé školy se samozřejmě platí.

 

Studenti jsou povinni zaplatit administrační poplatek 50 – 90 Eur za semestr a tzv. sociální poplatek (Sozialgebühr).

 

4. Musí mít občané ČR (studentské) vízum, aby zde mohli studovat?

Občané z ČR nepotřebují víza.

 

5. Je možné studovat a zároveň pracovat?

Studenti z ČR, kteří chtějí během svého studijního pobytu v Německu v této zemi také pracovat, mohou vykonávat zaměstnání nanejvýš tři měsíce v roce.

 

6. Informace o stipendiích

Studenti se mohou přihlásit pro financování z DAAD a využít databáze:
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/stipendiendatenbank/00462.en.html

 

Stipendia pro výzkumníky

http://www.deutsche-kultur-international.de/dir/index.html?dir_id=97&lang=de#226

 

Speciální stipendia pro umělce a hudebníky

http://www.daad.de/deutschland/foerderung/musik-kunst/04981.de.html

 

9. Je možné studovat obor v angličtině?

Kurzy vyučované v angličtině se vyskytují velmi zřídka. Jejich počet však pomalu roste.

 

10. Další užitečné webové stránky

http://www.deutsche-botschaft.cz  - německé velvyslanectví v Praze, v sekci kultura a vzdělání najdete informace o možných stipendiích, stážích apod.

http://www.copernicus-stipendium.de – stipendia Copernicus

http://www.fnst.org – stipendia  Friedrich Naumann Stiftung

http://www.fes.de – stipendia Friedrich Ebert Stiftung

http://www.boell.de – stipendia Heinrich Böll Stiftung

http://www.hss.de/homepage.shtml – stipendia Hanns Seidel Stiftung

http://www.bosch-stiftung.de – stipendia Robert Bosh Stiftung

http://www.kas.de/prag – stipendia Konrad Adenauer Stiftung

http://tandem.adam.cz ­ - Tandem - koordinační cetrum česko-německých výměn mládeže – poradenství, informace, zprostředkování výměn, další vzdělávání

http://wooly.postech.ac.kr/www/university/de.html - seznam a programy univerzit
http://www.goethe.de/ms/pra - Goethe Institut Prag
http://www.stifterverband.org/ - vyhledávání stipendií

http://www.humboldt-foundation.de/ - stipendia Alexander von Humboldt (pro akademické pracovníky)

www.ghst.de – stránky Hertie stipendií, kde lze najít přehled stipendií této nadace

 

 

Použité zdroje:

www.eures.cz

www.eurodesk.cz

 

 

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523