Lucembursko

Ačkoliv je rozlohou jeden z nejmenších, patří Lucembursko mezi členskými státy EU k nejvýkonnějším ekonomikám. Velkovévodství je zakládajícím členem EU. Národním jazykem je lucemburština, ale v zemi se domluvíte německy a francouzsky. Druhý z jazyků se používá jako jazyk úřední.

 
Lucemburská vláda rozhodla, že od 1. listopadu 2007 nebude omezovat přístup k zaměstnání statním příslušníkům České republiky. Čeští uchazeči o zaměstnání proto  v současnosti nepotřebují pracovní povolení.


Obecně lze říci, že Lucembursko je z hlediska trhu práce zemí, kde je pracovní mobilita normálním a každodenním jevem. Ke značnému pohybu lidí za prací dochází mezi Lucemburskem a sousedními zeměmi.

Lucembursko

 

 


ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU


1. Pracovní povolení

Od 1. listopadu 2007 nepotřebuje český uchazeč o zaměstnání v Lucembursku povolení. Ke změně došlo na základě rozhodnutí lucemburské vlády, že nebude dále využívat práva omezovat volný pohyb pracovníků podle smlouvy o přistoupení. Již na jaře 2007 byly určeny obory, ve kterých byl přístup na pracovní trh zjednodušen.  

Kromě občanů ČR zavedlo Lucembursko volný pohyb pracovníků pro státní příslušníky všech členských států, které přistoupily k EU 1. května 2004.


2. Povinná registrace

Pokud byste se stěhovali do Lucemburska, budete muset oznámit příjezd komunální službě (communal administration / de l’administration communale) v místě, kde budete bydlet, a to během 8 pracovních dnů po Vašem příjezdu. Od úřadu obdržíte potvrzenou kopii tohoto svého oznámení.


3. Registrace pobytu

Občané EU nebo EHP mají právo svobodného pohybu, avšak na pobyt v zemi se vztahují jisté podmínky závislé na typu pobytu. Právní předpisy Společenství stanoví, že každý občan EU má právo pobývat v jiném členském státě po dobu delší než tři měsíce za účelem výkonu zaměstnání.

Lucembursko vyžaduje, aby se nově příchozí osoba vždy během tří dnů registrovala na místním obecním úřadu a vyplnila "déclaration d’arrivée".

Za účelem pobytu nad tři měsíce byste měli požádat co nejdříve o "carte de s éjour", povolení k pobytu, které vystavuje obecní úřad. Povolení, jehož dokladem je karta, kterou byste měli dostat, platí na pět let a lze jej prodloužit až na deset.

A. Pobyt kratší než 3 měsíce

Musíte mít pouze platný pas nebo občanský průkaz. Po svém příjezdu oznámíte komunální službě své bydliště.


B. Pobyt delší než 3 měsíce

Během tří měsíců musíte zažádat o povolení k pobytu. Povolení Vám bude vydáno na základě předložení různých dokladů. V každém případě je nutné se identifikovat a předložit následující potvrzení: 

- výdělečně činný: doklad dokazující, že vykonáváte pracovní činnost,

- student, důkaz, že máte dostatečné prostředky pro sebe a svou rodinu, že máte pojištění pro případ nemoci a mateřské dovolené (většinou není nutno písemně) a musíte předložit důkaz o přijetí do studia nebo školícího kurzu,

- ekonomicky neaktivní (nezaměstnaný, důchodce…), musíte dokázat, že disponujete dostatečným množstvím financí pro sebe i svou rodinu (budete požádán, abyste předložil písemný důkaz o původu, povaze a rezervě Vašich prostředků a o Vašem sociálním zabezpečení),

- rodinný příslušník (manželka, manžel, nezaopatřené dítě a přímý příbuzný) získají povolení za stejných podmínek jako Vy. Musí doložit příbuzenský vztah a závislost na Vaší péči.

 

 

PODMÍNKY STUDIA


1. Jak se přihlásit na vysokou školu?
Lucembursko má pouze jednu univerzitu - University of Luxemburg. Každá fakulta má svoje vlastí pravidla pro přijímací řízení. Všeobecně platí, že uzávěrka pro přijímání přihlášek od lucemburských studentů a studentů z EU je pro zimní semestr v květnu a pro letní semestr v prosinci.

 

2. Jaké jsou požadavky při přijímacím řízení? Je vyžadována jazyková zkouška?
Pro bakalářské studium je podmínkou středoškolské vysvědčení nebo jeho ekvivalent. Pro magisterský nebo doktorandský program je vyžadován odpovídající diplom.

 

Jednotlivé fakulty také určí, zda je potřeba jazyková zkouška. Obecně je však vyžadována dobrá znalost francouzštiny, němčiny, angličtiny a lucemburštiny.

 

3. Jaká je výše školného?
Zápisné na většinu kurzů je většinou 100 Eur za semestr.

 

4. Musí mít občané ČR (studentské) vízum, aby zde mohli studovat?
Všichni studenti se zemí EU, kteří chtějí žít v Lucembursku po dobu studia, musí zažádat o povolení k pobytu do osmi dnů od zápisu na univerzitu na místním obecním úřadě.

 

5. Je možné studovat a zároveň pracovat?
Viz výše.

 

6. Je možné studovat obor v angličtině?
Ano, některé obory jsou angličtině (např. finance – magisterské studium).

 

 

Použité zdroje:

www.eures.cz

www.eurodesk.cz

 

 


anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523