Estonsko

Plný název země: Estonská republika, estonsky Eesti Vabariik, anglicky Estonia
Rozloha: 45 226 km²
Hlavní město: Tallinn
Státní zřízení: parlamentní republika, hlavou státu je prezident
Počet obyvatel: 1 330 000,
Obyvatelstvo: 68,4 % Estonci, 25,7% Rusové, 2,1% Ukrajinci, 1,2% Bělorusové, 0,8% Finové, 1,7% ostatní
Úřední jazyk: estonština
Náboženství: luteránské, pravoslavné, římskokatolické
Měna: estonská koruna (EEK), Estonsko přijme euro v lednu 2011
EstonskoZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU

 

1. Pracovní povolení
Estonsko neuplatňuje žádná omezení vůči občanům členských států Evropské unie , pokud se týká pobytu nebo práce v Estonsku. Při cestě do Estonska není potřeba vízum.

2. Povinná registrace a povolení k pobytu
Pokud chcete pobývat v Estonsku méně jak 3 měsíce, nepotřebujete povolení k pobytu. Při registraci na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání není potřeba povolení k pobytu až po dobu 6 měsíců.

Podmínky vystavení povolení k pobytu pro občany EU a jejich rodinné příslušníky:

- doložení příjmu (pracovní poměr, důchody atd.), finančního zajištění

- zdravotní pojištění

- místo pobytu musí být v Estonsku

Po vystavení povolení k pobytu musíte nahlásit během 1 měsíce místo, kde bydlíte.

Při doložení příjmu se vydává povolení k pobytu na 5 let s možností prodloužení.

Povolení k pobytu pro studenty se vydává na základě předložení dokladu o studiu a vydává se na období studia, vždy maximálně na dobu 1 roku s možností prodloužení.

Žádosti o povolení k pobytu se podávají na „Citizenship and Migration Board“

 

 

PODMÍNKY STUDIA


1. Typy vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské instituce v Estonsku se dělí na:

A) Univerzity, které nabízejí následující vysokoškolské vzdělání akademického typu s udělením diplomu:

- Diplomiõpe (programy vedoucí k získání diplomu, které trvají 3 – 4 roky, ISCED 5A),

- Bakalaureuseõpe (čtyřleté bakalářské studium, ISCED 5A),

- Magistriõpe (dvouleté magisterské studium, ISCED 5A),

- Doktoriõpe (čtyřleté doktorské studium, ISCED 6).

 

B) Odborné vysoké školy, které nabízejí následující typy studia:

- Diplomiõpe (tří- až čtyřleté studium vedoucí k získání diplomu, ISCED 5A),

- Kutsekõrgharidus (tří- až čtyřleté vyšší odborné studium, ISCED 5B).

 

Vyučovacím jazykem je obvykle estonština (83,7 % studentů). Zvyšuje se však podíl výuky v angličtině (3 %) a některé univerzity nabízejí studium v ruštině pro příslušníky ruské menšiny (13,7 % všech studentů). Většina studijní literatury je však v angličtině.

 

2.  Přijímání ke studiu

Pro vstup na první stupeň vysokoškolského studia existují obecné i specifické požadavky.

 

Dva obecné požadavky, které schválilo Ministerstvo školství, jsou pro všechny vysoké školy společné. Prvním z nich je vysvědčení dokládající ukončení vyšší sekundární všeobecně vzdělávací školy a druhým je vysvědčení o celostátních zkouškách. Splnění těchto dvou požadavků umožňuje přijetí k diplomovému nebo bakalářskému studium. Pokud jde o první požadavek, sekundární vzdělání je možno získat buď na vyšší sekundární všeobecně vzdělávací škole nebo na vyšší sekundární odborné škole, po jejímž ukončení studenti získávají vysvědčení z odborné školy. Pro přijetí k vysokoškolskému odbornému studiu je  požadováno vysvědčení z vyšší sekundární odborné školy. U některých programů jsou požadavky stejné jako u diplomových nebo bakalářských programů. Za rovnocennou vysvědčení z vyšší sekundární školy může být považována i postsekundární kvalifikace.

 

Specifické požadavky závisejí na typu zvolené vysoké školy a na specializaci. Může to být počet zkoušek (jedna až čtyři), jejich forma (písemné, ústní nebo pohovor) nebo jiné aspekty, jako je například průměrná známka na vysvědčení z vyšší sekundární školy nebo známka v konkrétním předmětu.

 

Na státních univerzitách je základem pro přijímání studentů pevně stanovený počet studijních míst. Tento počet stanoví stát, který daná místa také financuje. Univerzity však mají možnost přijmout nad tuto kvótu studenty, kteří si své studium zaplatí.

 

Studenti, kteří mají zájem pokračovat ve svém studiu v Estonsku na základě vysvědčení, diplomu nebo titulu získaného v zahraničí, by měli přímo požádat o přijetí, popřípadě o uznání své kvalifikace, příslušnou vysokou školu nebo koordinátory programu ENIC/NARIC. Estonsko podepsalo a ratifikovalo Úmluvu Rady Evropy a UNESCO o uznávání vysokoškolských kvalifikací v evropském regionu (Lisabon 1997).

 

3. Školné / Finanční pomoc studentům

Státní univerzity a státem spravované vysoké školy jsou v podstatě financovány státem. Stát určuje počet studijních míst a studenti, kteří jsou přijati mimo tento počet, jsou povinni platit školné stejně jako na samofinancovaných soukromých vysokých školách (zde si stát může nárokovat několik míst). Všichni studenti v denním studiu si mohou vzít studijní půjčku.

 

4. Studijní programy

Existují tři stupně studia akademického typu. Prvním stupněm je studium bakalářské, kde si studenti prohlubují své všeobecné vzdělání a rozvíjejí teoretické znalosti a dovednosti pro vstup do zvoleného zaměstnání nebo pro pokračování ve studiu. Bakalářské programy obvykle trvají čtyři roky a vrcholí obhajobou bakalářské práce a udělením Bakalaureuse kraad.

 

Cílem druhého stupně, tedy magisterského studia (Magistri kraad), je předat studentům dovednosti pro výzkumnou práci ve zvoleném oboru tak, aby byli schopni provádět výzkum, který by prověřil teoretickou přípravu z hlediska její ucelenosti a relevance příslušné specializace pro různé aplikace. Podmínkou pro zahájení magisterského studia je ukončené bakalářské studium nebo jeho ekvivalent. Studium obvykle trvá dva roky a končí obhajobou diplomové práce, která má buď teoretický nebo odborný charakter. Po ukončení studia získává student Magistri kraad.

 

Třetím stupněm studia je studium doktorské (Doktori kraad), jehož cílem je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti, na jejichž základě se stávají samostatnými odborníky ve svém oboru. Na kandidátech se obvykle požaduje ukončené magisterské studium v příslušném oboru. Studium trvá obvykle čtyři roky a vrcholí obhajobou doktorské práce a udělením titulu Doktori kraad.

 

Magisterské a doktorské studium může být dvojího typu – akademické a odborné. Akademický titul je udělován těm absolventům univerzit, kteří zpracovali práci na základě akademicky zaměřeného studia. Odborný titul získávají ti absolventi, kteří obhajobou své závěrečné práce a složením státní zkoušky předložili důkaz o svých tvůrčích schopnostech na příslušné úrovni.

 

Pro počáteční studium medicíny a pro učitelskou přípravu platí zvláštní požadavky. Běžná délka studia medicíny je šest let. Absolventi studia mají vzdělání na magisterské úrovni, nemají však právo bezprostředně po studiu pracovat jako lékaři (lékařští praktikanti).

 

5. Učitelé

Učitelé, kteří chtějí vyučovat odborné předměty v diplomovém studiu, mají obvykle nejméně pět let odborné praxe. Přinejmenším polovinu předmětů v rámci kurikula vyučují absolventi magisterského studia nebo učitelé s rovnocennou kvalifikací, v oblasti uměleckých oborů pak uznávaní umělci. Učitelé připravující studenty ve vyšším odborném vzdělávání mají vedle vysokoškolské kvalifikace také alespoň pět let praxe v oboru.

 

Nejméně tři čtvrtiny předmětů v rámci magisterského studia a nejméně polovinu předmětů v rámci studia bakalářského vyučují akademici s doktorským titulem nebo s rovnocennou kvalifikací, popřípadě uznávaní umělci v různých uměleckých oborech. Veškeré předměty na úrovni doktorského studia probíhají pod dohledem držitelů doktorského titulu.


Použité zdroje:

www.eures.cz

www.uiv.cz

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523