Slovensko

Oficiální název země: Slovenská republika

Rozloha: 49035 km²

Počet obyvatel: 5 433 000

Hlavní město: Bratislava

Měna: SKK - slovenská koruna = 100 haléřů

Jazyky: slovenština, maďarština, čeština

Správní rozdělení: 8 krajů

Etnické složení: Slováci (86%), Maďaři (10%), Romové (1%), Češi (1%)

Náboženství: katolíci (60%), protestanti (8%), řeckokatolická církev (3%)

Slovensko

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU


1. Pracovní povolení

Slovensko jako nový členský stát Evropské unie se rozhodlo nezavádět žádná přechodná opatření, která by bránila volnému přístupu pracovníků z České republiky na slovenský trh práce. Slovensko tak ve vztahu k českým občanům uplatňuje komunitární přednost a v plném rozsahu umožňuje využívat práva volného pohybu občanů členských zemí EU/EHP na svém území.

 

2. Povinná registrace

Pracovníci z jiných členských zemí jsou standardně přihlašováni na slovenských úřadech práce výhradně z registračních důvodů. Tato povinnost je na straně zaměstnavatele a bližší informace podají pracovníci na kterémkoli slovenském úřadě práce.


3. Povolení k pobytu

Od 1. května 2004 vstoupila v platnost ustanovení upravující pobyt občanů členských států Evropského hospodářského prostoru a jejich rodinných příslušníků. Během prvních 3 měsíců pobytu na území Slovenska není nutno dokládat účel pobytu.

Občané členských států Evropského hospodářského prostoru mají právo na trvalý pobyt na území Slovenska. Občan EHP je povinen do 10 pracovních dnů od vstupu na území SR ohlásit policejnímu útvaru počátek, místo a přepokládanou délku pobytu, pokud ho nepřihlásí ubytovací zařízení. Občan EHP, který má v úmyslu zdržovat se trvale na území SR, je povinen se přihlásit k trvalému pobytu na oddělení cizinecké policie podle místa trvalého pobytu. K žádosti je třeba přiložit cestovní doklad, 2 fotografie a kolek v hodnotě 4,50 EUR.

V případě, že se občané ČR hodlají trvale zdržovat na území Slovenska, mají za povinnost přihlásit se k trvalému pobytu a předložit platný cestovní doklad a doklad potvrzující zabezpečení ubytování. Pokud hodlají trvale vycestovat z území Slovenské republiky, je jejich povinností nahlásit tuto skutečnost písemně příslušnému policejnímu útvaru.

Právo na trvalý pobyt mají i rodinní příslušníci občanů členských států Evropského hospodářského prostoru, kteří nejsou občany těchto členských států za podmínky, že neohrožují bezpečnost státu nebo veřejný pořádek. Rodinným příslušníkem občana členského státu EHP se rozumí manželský partner a závislí příbuzní v přímé řadě.

 

 

PODMÍNKY STUDIA

 

1. Jak se přihlásit na vysokou školu?

Přihlášky ke studiu na slovenských vysokých školách se posílají přímo vybraným školám. Každá vysoká škola si sama určuje uzávěrky pro posílání přihlášek (většinou je to však 28. února). Pro studium uměleckých oborů je nutné absolvovat talentové zkoušky, které se konají v předtermínu.


2. Jaké jsou požadavky při přijímacím řízení? Je vyžadována jazyková zkouška?
Přijímací zkoušky jsou ve slovenštině, na některých oborech ještě z dalšího jazyka.

 

3. Jaká je výše školného?

V současnosti se platí školné pouze na soukromých školách, kde se pohybuje v průměru kolem 300 EUR za semestr.

 

4. Musí mít občané ČR (studentské) vízum, aby zde mohli studovat?
Ne.

 

5. Je možné studovat a zároveň pracovat?
Ano. Není žádné omezení pro práci během studia.

 

6. Je možné studovat obor v angličtině?

Ano, ale hlavně na soukromých vysokých školách. Na státních vysokých školách je jen málo oborů v angličtině.

 

7. Užitečné webové stránky

http://www.minedu.sk/ - internetová stránka ministerstva školství SR
http://www.saia.sk - informace o vysokých školách na Slovensku, stipendia, granty aj.

 

 

Použité zdroje:

www.eures.cz

www.eurodesk.cz

 


anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523