Malta

Oficiální název: Maltská republika, Republika ta´ Malta (M)
Rozloha: 316 km2 (ostrovy Malta, Gozo, Comino)
Počet obyvatel: 398 534 (2005)
Hlavní město: Valleta
Měna: euro
Administrativní členění: 6 oblastí
Úřední jazyk: maltský jazyk, angličtina
Národnostní složení: Malťané 97%, Britové 1%, ostatní 2%
Náboženství: římští katolíci 99%, ostatní 1%

Malta

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU


1. Pracovní povolení 

 

Po 1. květnu 2004 již nemusíte jako český občan žádat o pracovní povolení. Avšak s ohledem na sledování stavu a vývoje na trhu práce, bude zachován stávající systém vydávání pracovních povolení s tím rozdílem, že pracovní povolení budou vydávána automaticky. Prvním krokem, který musí zájemce o zaměstnání učinit, je oslovení potenciálních zaměstnavatelů, ať už prostřednictvím maltských služeb zaměstnanosti ETC nebo jiným způsobem. O pracovní povolení pro zaměstnance žádá zaměstnavatel u příslušné instituce na Maltě. Roční pracovní povolení stojí v roce 2008 58,23 € (25 LM) a jsou vydávána na adrese:

 

2. Povinná registrace

 

Při pobytu do 3 měsíců není nutná. Každý občan EU/EHP má na základě „práva pobytu“ právo se usadit, pobývat či pracovat na Maltě. Toto právo má každý občan EU/EHP, který buď na Maltě pracuje nebo nepracuje, ale má dostatečné množství finančních prostředků na uspokojování základních životních potřeb aniž by pobíral dávky sociální pomoci. Při vstupu na Maltu není po občanech EU/EHP požadováno vízum pouze platný pas nebo národní průkaz totožnosti.

 

3. Povolení k pobytu

 

V případě pobytu, který nepřesahuje 3 měsíce, máte právo (stejně jako všichni občané EU/EHP) vstupu a pobytu na Maltě na základě předložení dokladu totožnosti. Tato doba Vám může být prodloužena na 6 měsíců, pokud předložíte důkaz o tom, že si nepřetržitě a opravdově hledáte zaměstnání.

Vaši rodinní příslušníci mají stejné právo vstoupit, pobývat a pracovat na Maltě, i když by byli občany třetí země. Rodinným příslušníkem se rozumí manžel(ka), dítě do věku 21 let a nezaopatřené osoby.

 

Za předpokladu, že Váš pobyt přesáhne 3 měsíce, jste povinen zažádat o vydání povolení k pobytu. V žádosti je třeba uvést důvod, pro který se o povolení žádá (cestování, studium, zaměstnání apod.). Povolení se vydává na dobu 5 let a za normálních okolností je automaticky prodlužováno. Přerušení pobytu, nepřesahujícího 6 po sobě jdoucích měsíců, nebude mít žádný vliv na platnost povolení. K vydání povolení k pobytu budete společně s žádostí potřebovat:

- platný průkaz totožnosti,

- pracovní povolení.

 

Vaši rodinní příslušníci musí doložit:

- platný průkaz totožnosti

- vízum (pokud se na ně vztahuje vízová povinnost)

- doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem (rodný list, oddací list apod.)

- doklad potvrzující, že je nezaopatřenou osobou.

Obdržel-li jste povolení k pobytu a jste zaměstnán, budete považován za osobu se statutem usedlíka na tak dlouho, dokud se dobrovolně nestanete nezaměstnaným. V takovémto případě by povolení k pobytu mohlo být zrušeno za předpokladu, že by ministr práce označil Vaši situaci (týká se i rodinných příslušníků) za takovou, která by mohla v určených oborech zaměstnání narušit nebo ohrozit životní úroveň či zaměstnanost obyvatel.

 

 

PODMÍNKY STUDIA


1. Jak se přihlásit na vysokou školu?

Přihláška se dá stáhnout na stránkách vysoké školy a musí se zaslat do 15. května. Studium začíná v říjnu.

 

2. Jaké jsou požadavky při přijímacím řízení? Je vyžadována jazyková zkouška?

Pro studium na vysoké škole je nutné doložit ukončené středoškolské vzdělání. Uznávají se i zahraniční zkoušky, ale každá je posuzována jednotlivě. Obecně platí, že zkouška, která postačuje pro přijetí na vysokou školu v některé zemi EU, platí i na Maltě.

 
Jinak se ale požaduje dobrá znalost mluvené i psané angličtiny. U studentů, kteří nemají angličtinu jako první jazyk, je nutná jazyková zkouška (TOEFL - minimálně 550 bodů, CAE nejhůř C). Jestliže jazyková úroveň uchazeče o studium při zkoušce TOEFL nedosahuje 550 bodů, ale je alespoň 500 bodů (u FCE nejhůř C), může zažádat o přijetí do tzv. Foundation Studies Course. International School of English pořádá také kurzy na zlepšení angličtiny.
 
Jestliže zahraniční studenti nesplní některý z přijímacích požadavků, mohou se přihlásit do přípravného jednoročního kurzu tzv. English Language Core Units nebo Special Subject Course Requirements (záleží na studovaném oboru).


3. Jaká je výše školného?

Na VŠ je zavedené školné. Zahraniční studenti ze zemí EU platí stejně jako domácí studenti.

 

4. Musí mít občané ČR (studentské) vízum, aby zde mohli studovat?

Ne. Jen pokud plánují zůstat na Maltě déle než 3 měsíce nepřetržitě, musí požádat ministerstvo zahraničních věcí na Maltě o prodloužení pobytu.


5. Je možné studovat a zároveň pracovat?

Ano. Potřebujete pracovní, které je vydáváno českým občanům automaticky (slouží pouze ke sledování změn na trhu práce).


6. Informace o stipendiích

Vysoké školy na Maltě neposkytují žádná stipendia zahraničním studentům.

 

7. Je možné studovat obor v angličtině?

Všechny obory na Maltě jsou v angličtině.

 

 

Použité zdroje:

www.eures.cz

www.eurodesk.cz

 

 

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523