Kypr

Oficiální název: Kyperská republika

Hlavní město: Nikósie - (Levkósie) 186 400

Rozloha: 9 251 km²

Počet obyvatel: 756 000

Měna: EURO

Náboženství: řecké pravoslaví (80%), sunnitský islám (19%)

Jazyky: řečtina (75%), turečtina (20%), arménština

Správní rozdělení: 6 distriktů

Etnické složení: kyperští řekové (84%), kyperští Turci (13%), Arméni, Libanonci

Kypr


 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU

 

1. Pracovní povolení


Kyperská republika jako nový členský stát Evropské unie se rozhodlo nezavádět žádná přechodná opatření, která by bránila volnému přístupu pracovníků z České republiky na kyperský trh práce. Kypr v plném rozsahu umožňuje využívat práva volného pohybu občanů členských zemí EU/EHP na svém území.2. Povinná registrace a povolení k pobytu


Na Kypru je možné pobývat tři měsíce bez povolení k pobytu. Pokud by chtěl někdo zůstat déle a pracovat na Kypru musí si zažádat o povolení k pobytu před uplynutím tříměsíční doby. Žádost se vyřizuje na ministerstvu pro migraci a registraci a je nutné předložit tyto dokumenty:
- řádně vyplnění standardní formulář od ministerstva pro migraci a registraci

- platný cestovní pas nebo ID kartu

- 2 fotografie

- dokumenty od zaměstnavatele


Povolení k pobytu je vydáváno na 5 let. Povolení k pobytu je vydáno během 6 měsíců od data podání žádosti.

 

 

PODMÍNKY STUDIA

Vysokoškolské vzdělávání poskytují tři typy institucí: univerzita, státní vysoké školy (školy neuniverzitního typu nebo instituty) a soukromé vysoké školy (školy neuniverzitního typu a instituty). Organizace studia a přijímací řízení se liší podle jednotlivých typů institucí a cílů nabízených vzdělávacích programů.

 

1. Státní vysokoškolské vzdělávání

Studijní programy na úrovni 1. cyklu vysokoškolského studia nabízí osm státních institucí terciárního vzdělávání, a to v oborech technické inženýrství, lesnictví, hotelnictví a gastronomie, ošetřovatelství aj. Jedna vysoká škola nabízí obor management na postgraduální úrovni. Uvedené instituce spadají pod různá ministerstva a udělují své vlastní diplomy.

 

Vstupní předpoklady

Počet studijních míst na těchto školách je omezený a uchazeči jsou proto vybíráni na základě přijímacích zkoušek.

 

Školné / Finanční pomoc studentům

Roční školné se pohybuje od 1000 do 2500 kyperských liber. Kyperští studenti dostávají od vlády příspěvek, takže na rozdíl od zahraničních studentů školné neplatí.

 

Školní rok

Školní rok na většině státních vysokých škol začíná v září a končí v červnu následujícího roku.

 

Studijní programy

Studijní programy jsou vytvářeny pro školní rok, který trvá 40 týdnů včetně zkouškového období, Vánoc a Velikonoc. Školní rok je rozdělen do dvou semestrů. Účast na výuce je povinná. Na šesti ze zmíněných vysokých škol je vyučovacím jazykem angličtina, na zbývajících třech řečtina.

 

Hodnocení / Kvalifikace

Studenti jsou hodnoceni na základě výsledků zkoušek v polovině a na konci každého semestru. Určitý podíl na konečném hodnocení má však i práce během seminářů a v laboratořích. Žádné celostátní komplexní hodnocení se neprovádí. Jestliže student úspěšně dokončí daný program (dvou- až tříletý), získává diplom příslušné instituce nebo diplom vysokoškolský.

 

2. Soukromé vysoké školy

Ministerstvo školství a kultury registruje dvacet soukromých vysokých škol a institutů, které nabízejí širokou škálu studijních programů v oborech, jako jsou například ekonomie, inženýrství, společenské vědy, cizí jazyky, pedagogika a další. Absolventi soukromých vysokých škol nacházejí velmi dobré uplatnění především v soukromém sektoru.

 

Vstupní předpoklady

Podle zákona č. 69 (I) 96 musí uchazeči o studium na soukromé vysoké škole absolvovat šestileté sekundární vzdělání.

 

Školné / Finanční pomoc studentům

Roční školné na soukromých vysokých školách se pohybuje od 1000 do zhruba 2500 kyperských liber a platí jej sami studenti. Místní studenti s výbornými studijními výsledky mohou získat stipendium. Studentům, kteří mají vynikající studijní nebo sportovní výsledky, mohou od příslušné vysoké školy dostat stipendium. Podobná stipendia jsou poskytována i studentům v obtížné finanční situaci. V některých případech vláda podporuje studenty z finančně znevýhodněných sociálních skupin.

 

Školní rok

Školní rok začíná koncem září a končí koncem května. Školy však organizují i letní programy.

 

Studijní programy

Studium je organizováno zpravidla v dvousemestrálním rámci s povinnou docházkou. Během Vánoc a Velikonoc mají studenti prázdniny. Vyučovacím jazykem je především angličtina, i když na některých školách se vyučuje i v řečtině.

 

Hodnocení / Kvalifikace

Studenti jsou průběžně hodnoceni na základě práce v seminářích a prostřednictvím zkoušek v polovině a na konci semestru. Za průběh zkoušek a známkování jsou odpovědni příslušní vyučující. Externí zkoušení se nepoužívá. Většina studijních programů umožňuje získat certifikát, diplom, vysokoškolský diplom nebo titul bakalář. Jednotlivé diplomy jsou udělovány podle délky a obsahu studia. Některé postgraduální programy umožňují získat titul Magistr.

Kvalifikace udělované soukromými vysokými školami jsou uznávány pouze tehdy, je-li příslušný program oficiálně akreditován.

 

Učitelé

Na soukromých vysokých školách vyučují domácí i zahraniční pedagogové - např. z Velké Británie, z USA nebo z Kanady.

Nejnižší požadovanou kvalifikací pro učitele na první vysokoškolské úrovni (dvouleté studium) je bakalářský diplom, pro učitele v bakalářském studiu (čtyřleté programy) pak magisterský diplom. Vysoké školy však většinou dávají přednost absolventům doktorského studia.

 

3. Univerzita

Kyperská univerzita byla založena v roce 1989 zákonem č. 144/1989, který schválila poslanecká sněmovna. První studenti byli přijati v roce 1992. Zájem o studium je vysoký a poměr uchazečů o studium a přijatých studentů je 10 : 1.

Univerzitní vzdělávání plní dvojí úlohu: šíření vzdělanosti a vzdělávání prostřednictvím výuky a výzkumu a zvyšování kulturního, společenského a ekonomického rozvoje Kypru. Univerzita je veřejná právnická osoba. Jejími řídícími orgány jsou Rada a Senát. Fakulty a katedry jsou spravovány příslušnými radami. Nejvyšším představitelem fakulty je děkan, v čele katedry je vedoucí katedry.

Kyperská univerzita působí v Nicosii a v Latsii.

 

Vstupní předpoklady

Uchazeči o studium na Kyperské univerzitě musí mít ukončené šestileté sekundární vzdělání a musí složit přijímací zkoušky, které zadává Ministerstvo školství a kultury. Určitý počet studijních míst je vyhrazen pro osoby splňující zvláštní kritéria, např. pro děti pohřešovaných osob nebo osob žijících v enklávách na okupovaném území. Speciálním přijímacím řízením procházejí i vystěhovalci, repatriovaní Kypřané a zahraniční studenti, kteří dobře ovládají řečtinu nebo turečtinu. Ministerstvo školství Řecka pak určuje přijímací kritéria pro řecké státní příslušníky.

 

Školné / Finanční pomoc studentům

Roční školné pro kyperské a řecké studenty 1. cyklu studia činí 4000 kyperských liber a je hrazeno státem. Tutéž částku platí i studenti 2. cyklu vysokoškolského studia. Kyperští studenti získávají polovinu této částky od vlády v podobě příspěvku, zbývajících 2000 liber si platí sami. Školné pro zahraniční studenty činí rovněž 4000 liber za rok. Kyperští absolventi 1. cyklu mohou požádat vládu o stipendium ve výši 2000 liber. Tento typ stipendia získává přibližně 30 % studentů.

 

Školní rok

Školní rok začíná v září a končí v červenci následujícího roku.

 

Studijní programy

Studijní programy na Kyperské univerzitě jsou postaveny na systému kreditů. Jeden kredit obvykle odpovídá 50minutové hodině jednou týdně po dobu jednoho semestru. Diplom student obdrží, pokud získá na příslušné katedře 120 kreditů za předpokladu, že splnil požadavek na studium cizího jazyka (6 - 9 kreditů). Vyučovacími jazyky jsou řečtina a turečtina.

 

Hodnocení / Kvalifikace

Školní rok je rozdělen na dva semestry, školní docházka je povinná. Hodnocení se provádí na základě písemných a ústních zkoušek na konci každého semestru, v polovině semestru a na základě práce v průběhu seminářů. Předpokládaná délka studia je 8 semestrů.

Základní akademickou jednotkou je katedra. Za hodnocení studentů plně odpovídá fakulta. Externí hodnocení se neuplatňuje. Po úspěšné dokončení 1. cyklu studia získává student nižší vysokoškolský titul (Ptychio). Ve studiu je možno dále pokračovat ve 2. cyklu (magisterské studium), popřípadě v doktorském studium (Didaktoriko). Některé programy po 1. cyklu lze studovat i při zaměstnání.

 

Učitelé

Akademický sbor tvoří vysokoškolští učitelé z řecké i turecké části Kypru, z Řecka a z jiných zemí, kteří přicházejí z významných evropských, amerických i jiných univerzit.

 


Použité zdroje:

www.eures.cz

www.uiv.cz

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523