Projektový servis UP

  >  Výzvy k předkládání projektů

Výzvy k předkládání projektů

 

JEDNOTLIVÉ VÝZVY A INFORMACE NAJDETE V TOMTO POŘADÍ:

 


 • Výzvy napříč agenturami a institucemi
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
 • Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
 • Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
 • Operační program Zaměstnanost (OP Z)
 • NORSKÉ FONDY
 • VISEGRAD FUND
 • HORIZONT 2020 – RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A INOVACE

 


 Výzvy napříč agenturami a institucemi


 

VYHLÁŠENÍ 4. NÁRODNÍ VÝZVY PODPROGRAMU INTER-EUREKA LTE218

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 31. ledna 2018 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 4. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE218 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

 

Uzávěrka soutěžní lhůty je 27. března 2018.

 

Dokumenty pro uchazeče:


Dokumentace uchazeče 4. výzvy LTE218, soubor typu zip, (3,92 MB)


Vzor smlouvy, soubor typu zip, (102,69 kB)

 


Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/06. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 16. 4. 2018.

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

 

Typ výzvy: uzavretá

 

Dátum vyhlásenia: 16.01.2018

 

Dátum uzavretia: 16.04.2018

 

Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

 

Investičná priorita: 2. Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b)

 

Konkrétny cieľ: 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

 

Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

 

Prílohy k výzve:


1 - Formulár žiadosti o NFP a prílohy k žiadosti o NFP vrátane zoznamu príloh
(Formular_ziadosti_o_NFPPokyny pre vyplnenie ZoNFPZoznam povinných príloh k NFPPrílohy k formuláru žiadosti o NFP)

2 - Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľaPrílohy k MPIPMetodický pokyn č. 2/2018

3 - Zoznam merateľných ukazovateľov vrátane ukazovateľov relevantných k HP

4 - Schéma de minimis č. DM-16/2017

5 - Predbežná informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok / o príspevok v zmysle čl. 105a nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, EURATOM) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

6 - Informatívny dokument k určeniu hospodárskych a nehospodárskych činností v rámci infraštruktúry pre program Interreg V-A SK-CZ 2014-2020

7. Zoznam iných údajov relevantných k horizontálnemu princípu rovnosti mužov a žien a nediskriminácie

 

Odkaz na výzvu na stránke ITMS2014+

 

 


Vyhlášení veřejné soutěže VES18IZRAEL programu INTER-EXCELLECNE, podprogramu INTER-ACTION

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 1. listopadu 2017 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES18IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

 

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 11. 2017 do 31. 1. 2018.

 

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na odkazech uvedených níže: 

 

VYHLÁŠENÍ VES18IZRAEL-1, soubor typu zip, (2,03 MB)


VYHLÁŠENÍ VES18IZRAEL-2, soubor typu zip, (2,52 MB)


VYHLÁŠENÍ VES18IZRAEL-3, soubor typu zip, (1,72 MB)

 


 

VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ THÉTA

 

 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 31. října 2017 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (dále jen program THÉTA).

 

Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na:

 • podporu projektů ve veřejném zájmu,
 • nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi,
 • podporu dlouhodobých technologických perspektiv.

Tato veřejná soutěž byla vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu THÉTA.

 

V aktuálně vyhlášené veřejné soutěži programu THÉTA mají uchazeči možnost vyjádřit svůj zájem o produkty Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). TA ČR vyzývá všechny zájemce, kteří podávají návrh projektu do této veřejné soutěže aby vyjádřili svůj zájem o tuto formu finančního nástroje, prostřednictvím označovacího pole v aplikaci návrhu projektu v informačním systému ISTA. O poskytnutí prostředků z některého z finančních nástrojů rozhoduje výhradně ČMZRB, a na poskytnutí není právní nárok. Uchazeč zároveň dává výběrem pole souhlas s předáním údajů ČMZRB o uchazeči, projektu a jeho hodnocení v případě, že projekt bude podpořen ze strany TA ČR. Tyto údaje budou využity výhradně pro posouzení poskytnutí prostředků z finančních nástrojů ČMZRB.

 

Další postup vyřízení finančního nástroje bude již na samostatné komunikaci mezi zástupci ČMZRB a daného uchazeče. Cílem této iniciativy je usnadnit financování projektů zaměřených na podporu výzkumu a vývoje z neveřejných (soukromých) zdrojů.

 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

 

TA ČR informuje o spuštění nového informačního systému ISTA (dále jen ISTA), který nahradil stávající informační systém Patriot. Elektronickou přihlášku do systému ISTA naleznete na ista.tacr.cz.

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 1. 11. 2017 a končí dnem 9. 1. 2018 v níže uvedené hodiny:

 1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.
 2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
 3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Uchazeč je povinen odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program THÉTA – NÁVRH PROJEKTU“.

 

Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program THÉTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

 

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

 

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk.

 

V souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení s vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané uchazeči v kratší lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou zodpovídány dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk, nebo jím obdobné.

 


 

TA ČR připravuje nový program v rámci Norských fondů

V pondělí 4. září 2017 byla podepsána Memoranda o porozumění pro nové období Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů mezi Českou republikou a donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem. Pro nové programové období obdrží Česká republika 184,5 milionů EUR. Podpora z těchto fondů je určena zejména pro projekty zaměřené na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici.

 

Technologická agentura ČR bude administrovat program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, v rámci něhož jsou očekávány bilaterální výzkumné projekty, tj. za účasti české a norské (případně islandské a lichtenštejnské) strany. Předpokládá se zapojení jak výzkumných organizací, tak i malých a středních podniků. Celkové výdaje programu budou činit 30 milionů EUR. V nejbližším horizontu bude probíhat příprava samotného programu, vyhlášení první výzvy se očekává nejdříve na konci roku 2018 a realizace projektů samotných je předpokládaná od roku 2019.

 


Třetí výzva programu INTERREG EUROPE uzavřena

18.07.2017: Koncem června bylo ukončeno přijímání žádostí a nyní známe výsledky

Dne 30. června 2017 skončila 3. výzva programu INTERREG EUROPE.
Celkem bylo předloženo 234 žádostí a největší zájem byl o prioritu Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů.
Česká republika je v této výzvě zastoupena 18 partnery, nejvíce jich bylo již tradičně z Itálie a Španělska.

S přehledně zpracovnaými výsledky se můžete seznámit na stránkách programu    .

 


Výzva k podávání návrhů grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů

 

„Podpora ERC žadatelů“

Zveřejněno: 22. 3. 2017

Grantová agentura České republiky

v y h l a š u j e

v souladu s unesením vlády č. 448 ze dne 18. května 2016 výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“).

Skupina grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“ reaguje na výzvu Evropské výzkumné rady (ERC), viz https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/Fellowship_Visit_ERC_Grantee.pdf

Podmínky mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“):

 1. Výzva k podávání návrhů projektů na podporu mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu je vyhlašována po projednání s Evropskou výzkumnou radou (ERC). Poskytování podpory na projekty v rámci této skupiny grantových projektů probíhá od vyhlášení výzvy do roku 2022.
 2. Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti. Předpokládaná délka řešení projektu na zahraničním pracovišti je stanovena v rozmezí 3 až 6 kalendářních měsíců.
 3. Návrhy grantových projektů mohou předkládat uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a kteří splňují podmínky stanovené v Pravidlech grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“ vydávaných na každý kalendářní rok (dále jen „Pravidla“), viz bod 7 této výzvy. Uchazeč je odpovědný za to, že navrhovatel splňuje podmínky uvedené v Pravidlech. Navrhovatel uchazeči odpovídá za řešení projektu. Navrhovatelem grantového projektu „Podpora ERC žadatelů“ může být pouze řešitel alespoň jednou hodnoceného běžícího projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“ nebo ukončeného projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“, jehož poslední hodnocení provedené před podáním žádosti o grantový projekt „Podpora ERC žadatelů“ bylo hodnoceno jako splněno nebo vynikající. Jednou z podmínek úspěšného řešení projektu je povinnost řešitele po udělení grantu „Podpora ERC žadatelů“ vypracovat a podat žádost na podporu projektu ERC (v programech StG, CoG, výjimečně AdG), a to v nejbližší výzvě vyhlášené po ukončení řešení projektu nebo ve výzvě bezprostředně následující, nejpozději však do 700 dní po ukončení řešení tohoto projektu. Do této lhůty se nezapočítává období strávené na mateřské/rodičovské dovolené. Návrh projektu lze podávat ve všech oborech podle Statutu GA ČR.
 4. Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti, na němž v době řešení projektu působí jako Principal Investigator řešitel ERC grantu (dále jen „Mentor“) vybraný navrhovatelem. Součástí návrhu projektu „Podpora ERC žadatelů“ a podmínkou financování je písemný souhlas zahraničního pracoviště a písemný souhlas Mentora s přijetím navrhovatele k řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“.
 5. Kritéria hodnocení návrhů projektů jsou obsažena v Pravidlech. Kritéria zahrnují zejména: hodnocení odborné úrovně, originality, kvality; odborné schopnosti navrhovatele, jeho tvůrčí přínos ve vědní oblasti podle zaměření návrhu projektu, dosavadní výsledky navrhovatele ve výzkumu, hodnocení nástinu návrhu zamýšleného ERC projektu, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků.
 6. Hodnocení návrhů projektů provádějí tříčlenné odborné komise. Komise sestává z Mentora a dalších dvou hodnotitelů se zkušenostmi s řešením ERC projektů, z nichž alespoň jeden je zahraniční. Rozhodujícím orgánem je předsednictvo GA ČR.
 7. Podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, jako např. podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů, stejně jako ostatní podmínky této výzvy, jsou podrobněji popsány v Pravidlech. Pravidla tvoří nedílnou součást této výzvy. Pravidla jsou zveřejněna https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/:
 8. Návrhy projektů GA ČR přijímá a hodnotí průběžně.
 9. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR na adrese: https://panel.gacr.cz/.
 10. Návrh projektu se podává v elektronické podobě do datové schránky poskytovatele, jejíž identifikátor je „a8uadk4“.

 

 1. Rozhodnutí o udělení podpory GA ČR zveřejní na internetových stránkách (http://www.gacr.cz) bezprostředně po ukončení hodnocení návrhu projektu „Podpora ERC žadatelů“.

 

Dotazy lze zasílat GAČR písemně na Helpdesk:

https://info.gacr.cz/servlet/HelpdeskDynamic?eid=rozcestnik&lang=cs&hd_authentication=0&hd_submit

nebo e-mailem na adresu info@gacr.cz , popřípadě konzultovat telefonicky

na tel. č. 227 088 841 (Po – Čt: 9–16:00; Pá: 9–15:00).

Přílohy

 


 

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu 2017

 

Grantové agentuře České republiky byly předány Rakouskou agenturou pro vědu / Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) výsledky hodnocení LA grantů s počátkem řešení 2017.

 

Projekty doporučené k financování najdete v příloze

 

 

 


 

Harmonogram veřejných soutěží 2017

Technologická agentura ČR tímto informuje uchazeče o plánovaném harmonogramu veřejných soutěží v roce 2017. V následujícím roce bude vyhlášeno celkem šest veřejných soutěží (VS). Na první pololetí roku 2017 je naplánováno vyhlášení VS v programech DELTA, ZÉTA, EPSILON a ÉTA. Ve druhém pololetí budou vyhlášeny VS v programech DELTA a THÉTA. U programů ZÉTA, ÉTA a THÉTA se jedná o první veřejné soutěže v těchto programech.


Koncem února 2017 bude vyhlášena 4. veřejná soutěž programu DELTA na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur, která bude zaměřena na spolupráci s německými partnery.


Koncem března 2017 bude vyhlášena 1. veřejná soutěž programu ZÉTA na podporu aplikovaného výzkum, který je zaměřen na spolupráci akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let.


V dubnu 2017 bude vyhlášena 4. veřejná soutěž programu EPSILON na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Program je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.


Koncem května 2017 bude vyhlášena 1. veřejná soutěž programu ÉTA, který navazuje na program OMEGA a je zaměřen na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů VaVaI, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka a v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.


Ve druhém pololetí roku 2017 budou vyhlášeny ještě dvě další veřejné soutěže, a to v programech DELTA a THÉTA. V rámci programu DELTA se bude jednat již o pátou VS, tentokrát zaměřenou na spolupráci s japonskými partnery. Program THÉTA je jedním z nových programů TA ČR, který podporuje VaV v oblasti energetiky se zaměřením na zajištění státního dozoru v oblasti jaderné bezpečnosti, nových technologií a dlouhodobé technické perspektivy energetiky. Předpokladem pro vyhlášení veřejných soutěží v programech THÉTA a ÉTA je schválení těchto programů vládou České republiky. Termín schválení obou programů je plánován na leden 2017.Více informací k vyhlašovaným veřejným soutěžím, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna vždy v den vyhlášení VS.

 

 


 

Výzva k podávání návrhů grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“

Zveřejněno 5. září 2016

 

Grantová agentura České republiky


vyhlašuje

 

v souladu s unesením vlády č. 448 ze dne 18. května 2016 výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“).

 

Skupina grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“ reaguje na výzvu Evropské výzkumné rady (ERC).

 

Podmínky mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“):

 1. Výzva k podávání návrhů projektů na podporu mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu je vyhlašována po projednání s Evropskou výzkumnou radou (ERC). Poskytování podpory na projekty v rámci této skupiny grantových projektů probíhá od vyhlášení výzvy do roku 2022.
 2. Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti. Předpokládaná délka řešení projektu na zahraničním pracovišti je stanovena v rozmezí 3 až 6 kalendářních měsíců.
 3. Návrhy grantových projektů mohou předkládat uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a kteří splňují podmínky stanovené v Pravidlech grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“ vydávaných na každý kalendářní rok (dále jen „Pravidla“), viz bod 7 této výzvy. Uchazeč je odpovědný za to, že navrhovatel splňuje podmínky uvedené v Pravidlech. Navrhovatel uchazeči odpovídá za řešení projektu. Navrhovatelem grantového projektu „Podpora ERC žadatelů“ může být pouze řešitel alespoň jednou hodnoceného běžícího projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“ nebo ukončeného projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“, jehož poslední hodnocení provedené před podáním žádosti o grantový projekt „Podpora ERC žadatelů“ bylo hodnoceno jako splněno nebo vynikající. Jednou z podmínek úspěšného řešení projektu je povinnost řešitele po udělení grantu „Podpora ERC žadatelů“ vypracovat a podat žádost na podporu projektu ERC (v programech StG, CoG, výjimečně AdG), a to v nejbližší výzvě vyhlášené po ukončení řešení projektu nebo ve výzvě bezprostředně následující, nejpozději však do 700 dní po ukončení řešení tohoto projektu. Do této lhůty se nezapočítává období strávené na mateřské/rodičovské dovolené. Návrh projektu lze podávat ve všech oborech podle Statutu GA ČR.
 4. Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti, na němž v době řešení projektu působí jako Principal Investigator řešitel ERC grantu (dále jen „Mentor“) vybraný navrhovatelem. Součástí návrhu projektu „Podpora ERC žadatelů“ a podmínkou financování je písemný souhlas zahraničního pracoviště a písemný souhlas Mentora s přijetím navrhovatele k řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“.
 5. Kritéria hodnocení návrhů projektů jsou obsažena v Pravidlech. Kritéria zahrnují zejména: hodnocení odborné úrovně, originality, kvality; odborné schopnosti navrhovatele, jeho tvůrčí přínos ve vědní oblasti podle zaměření návrhu projektu, dosavadní výsledky navrhovatele ve výzkumu, hodnocení nástinu návrhu zamýšleného ERC projektu, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků.
 6. Hodnocení návrhů projektů provádějí tříčlenné odborné komise. Komise sestává z Mentora a dalších dvou hodnotitelů se zkušenostmi s řešením ERC projektů, z nichž alespoň jeden je zahraniční. Rozhodujícím orgánem je předsednictvo GA ČR.
 7. Podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, jako např. podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů, stejně jako ostatní podmínky této výzvy, jsou podrobněji popsány v Pravidlech. Pravidla tvoří nedílnou součást této výzvy. Pravidla jsou zveřejněna zde.
 8. Návrhy projektů GA ČR přijímá a hodnotí průběžně.
 9. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR na adrese: https://panel.gacr.cz/.
 10. Návrh projektu se podává v elektronické podobě do datové schránky poskytovatele, jejíž identifikátor je „a8uadk4“.
 11. Rozhodnutí o udělení podpory GA ČR zveřejní na internetových stránkách (https://gacr.cz) bezprostředně po ukončení hodnocení návrhu projektu „Podpora ERC žadatelů“.

Dotazy lze zasílat GA ČR písemně prostřednictvím Helpdesku nebo e-mailem na adresu info@gacr.cz , telefonicky na tel. č. 227 088 841 (Po – Čt: 9–16:00; Pá: 9–15:00).

 

Přílohy


 


 

Výzva k předkládání žádostí pro zařazení do databáze expertů programu INTER-EXCELLENCE

 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o zařazení do databáze expertů pro hodnocení návrhů projektů,  přijatých v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramů INTER-ACTIVE (INTER-A, INTER-C, INTER-T, INTER-I, INTER-V, INTER-E), jehož trvání je od roku 2016 do roku 2024.

Tato výzva je určena jak organizacím, které mohou nominovat své experty, tak jednotlivcům.  Projekt daného podprogramu nemohou hodnotit osoby, které jsou aktuálně zainteresovány ve stejném podprogramu v roli účastníka/dalšího účastníka projektu či jsou ve střetu zájmu s posuzovaným projektem.


Do databáze se hledají odborníci ze všech oblastí věd. Hodnocení projektů je honorováno.

 

Potenciální hodnotitelé pro hodnocení návrhů projektů musí splňovat alespoň tyto požadavky:

-          minimálně titul Ing. nebo Mgr.;

-          odborné zkušenosti z dané oblasti, ve které chtějí návrh projektu hodnotit;

-          znalost českého jazyka;

-          znalost odborného anglického jazyka – B1 a vyšší.

 

 Kvalifikaci pro hodnocení návrhů doložte svým odborným životopisem a vyplňte dotazník přiložený ZDE.


O zařazení do databáze expertů lze jednoduše požádat zasláním e-mailu na adresu oponenti@msmt.cz. Do předmětu e-mailu uveďte: „registrace oponenta pro IE“.

 

Vyhodnocení došlých žádostí bude probíhat vždy na konci každého měsíce a žadatel obdrží vyjádření o jeho zařazení do databáze či jeho nepřijetí.


Program INTER-EXCELLENCE naleznete na tomto odkaze: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zneni-programu-inter-excellence

 

Pro další informace kontaktujte (v pracovní dny od 9:00 do 15.00) Ing. Davida Kloze (tel.: 234 811 832).


 


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)


 

CELKOVÝ PŘEDHLED VÝZEV V OP VVV JE K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH POSKYTOVATELE (MŠMT ČR). 

 

Harmonogram výzev OP VVV


ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2017, 5. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu dne 7. září 2017.  ŘO OP VVV dále zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2018, 1. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu dne 7. září 2017.
 
ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2018, 1. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu dne 7. září 2017.

Harmonogram_vyzev_2016_verze05.pdf Harmonogram výzev 2018 verze 01 - zveřejněno dne 26. 10. 2017


ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2017, 5. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu dne 7. září 2017.
Harmonogram_vyzev_2016_verze05.pdf Harmonogram výzev 2017 verze 05 - zveřejněno dne 26. 10. 2017

 

 

Cyklus žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání zálohové platby


ŘO OP VVV zveřejňuje dne 24. 11. 2016 soubor obsahující souhrn dílčích kroků procesu zpracování, hodnocení a administrace žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání první zálohové platby.

 Cyklus žádosti o podporu - zveřejněno dne 24. 11. 2016

 

 

 

ČLENOVÉ KOORDINAČNÍ RADY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PRO OP VVV:

 

doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. (Lékařská fakulta)

Mgr. Dana Bilíková (Filozofická fakulta)

Mgr. Vít Hušek, Th.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta)

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (Právnická fakulta)

Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. (Fakulta tělesné kultury)

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. (Fakulta zdravotnických věd)

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. (Pedagogická fakulta)

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (Přírodovědecká fakulta)

 

 


VÝZVY


 

Dovolujeme si upozornit, že termíny uzávěrek některých výzev se mohou změnit. Doporučujeme proto sledovat web poskytovatele.

 

 

Výzva č. 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

 

Řídicí orgán OP VVV dne 8. 11. 2017 vyhlašuje výzvu 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP VVV.   Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: do vyčerpání alokace, nejpozději do 9. února 2018 do 14 hod.
Text výzvy Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ
Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016), která jsou dispozici ZDE.
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, která jsou k dispozici ZDE.
Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.
Informační leták k výzvě:  Leták Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ - zveřějněno dne 8. 11. 2017
Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 8. listopadu 2017 od 10:00. Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.

 


 

K výzvě můžete navštívit i Semináře pro příjemce.

 


Kontrolní listy ve variantách pro jednotlivé povinně volitené aktivity:

Kontrolní list pro žadatele BK II aktivita č. 2

 


 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu prioritní osy 1 OP VVV pro předkládání Individuálních projektů Podpora excelentních výzkumných týmů - Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Excelentní výzkumné týmy verze 4 - aktuální verze, účinná od 14. 12. 2016,

 

Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4. Metodický dopis upravuje a nahrazuje kapitolu 12 Zadávání a kontrola zakázek.

 

Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. května 2017

  

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č.4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.


Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro prioritní osu 3 OP VVV pro předkládání Individuálních projektů Inkluzivní vzdělávání - aktuální verze, účinnost od 12.9.2016 ZDE.


Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)(aktuální verze č. 1 - platná od 9. srpna 2016) naleznete ZDE.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro avízo výzvy/výzvu Budování kapacit - transfer technologií

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část - Budování kapacit - transfer technologií verze 3 - účinnost od 30. března 2017

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro avízo výzvy/výzvu Výzkumné infrastruktury


Specificka_pravidla_Vyzkumne_infrastruktury_verze_2.pdf Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Vyzkumné infrastruktury verze 3 - aktuální verze, účinná od 5. května 2017


 

PpZP_zjednodusenych_projektu_v2.pdf Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - zjednodušené projekty verze 2 - účinné od 5. května 2017

 

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů verze 2 – aktuální verze – účinná od 21. listopadu 2016 – dokument byl podepsán všemi odpovědnými osobami k 10.11.2016 

 

SPpZP_KPSLV_Inkluze_verze1_final_na_web.pdf Pravidla pro žadatele a příjemce Výzvy Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL - aktuální verze - účinná od 9. června 2017 - dokument byl podepsán všemi odpovědnými osobami k 6. 6. 2017, zveřejněno dne 9. 6. 2017

 

Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce_specificka_cast_4_vyzvy_pro_VS_verze_03.pdf Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část 4 výzvy VŠ - verze 04 -  aktuální verze účinná od 21. června 2017 – dokument byl podepsán všemi odpovědnými osobami k 21.6.2017; zveřejněno dne 21. 6. 2017

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu:  9. 8. 2016 od 10:00. Pro práci v aplikace IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+  verzi 1.5, kterou naleznete ZDE.

 

Informační leták k výzvě:  1_letak2_APIV.pdf Leták výzvy APIV

 


V případě jakýchkoliv dotazů k výzvám kontaktujte, prosím, zaměstnance PS UP na http://www.psup.cz/kontakty/.

 

  

 AVÍZA VÝZEV


 

Zveřejnění avíz výzev 

 

Řídicí orgán OP VVV pod tímto odkazem zveřejňuje avíza výzev OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy a její dokumentace bude zveřejněna ve složce  VYHLÁŠENÉ VÝZVY nejpozději v termínu zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+.

 

 

Avízo výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 8. listopadu 2017 avízo výzvy č. 02_17_047  Místní akční plány rozvoje vzdělávání II  (MAP II)   v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 15. listopadu 2017. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 31. 10. 2018, 14:00.  Průběžné uzávěrky příjmu žádostí o podporu jsou 14. 12. 2017 do 14:00 hod., 15. 2. 2018 do 14:00 hod., 15. 5. 2018 do 14:00 hod., 14. 9. 2018 do 14:00 hod., 31. 10. 2018 do 14:00 hod.
Avízo výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
Příloha č. 3 Postupy MAP
Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část jsou k dispozici ZDE.
Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.
Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 15. listopadu 2017 od 14:00. Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte Uživatelskou příručku Zpracování žádosti v IS KP14+ v. 1.7 (Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu, verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.

 

 

Avízo výzvy č. 02_17_043 Teaming II

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 31. října 2017 avízo výzvy č. 02_17_043  Teaming II. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 22. 11. 2017. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 22. 11. 2017. Ukončení příjmu žádostí o podporu pro 1. kolo - dle textu výzvy: 15. listopadu 2018.

Avízo výzvy Teaming II

Příloha č. 1 Indikátory

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

Příloha č. 3 Podkladový materiál pro implementaci RIS3 strategie


Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.


Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část jsou k dispozici ZDE.

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 22. listopadu 2017 od 10:00. Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.

 

 


Operační program Životní prostředí (OP ŽP)


 

 

Nabízí v letech 2014–2020 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy eur. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

OPŽP 2014–2020 je rozdělen pěti prioritních os:

 1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 5. Energetické úspory

Kdo může žádat o podporu

Podpora na ekologické projekty je otevřena širokému spektru žadatelů. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným, vzdělávacím a vědeckým ústavům, fyzickým osobám podnikajícím i neziskovým organizacím. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o podporu a podrobnější informace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020.

 

Výše podpory

 

Podpora může dosahovat až 85 % z celkových způsobilých výdajů na projekt (výjimečně i 100 % u některých opatření na ochranu přírody). V rámci některých specifických cílů bude podpora poskytována formou kombinace nenávratné části (dotace) a jiného finančního nástroje návratného charakteru. U všech projektů je podmínkou spolufinancování ze zdrojů příjemce podpory. Příjemci mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury (více info v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020, kap. C.6).

 

Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti. Projekty mohou být omezeny minimální hranicí nákladů, která se liší podle druhu projektu.

Podpora je poskytována příjemcům v CZK a to bezhotovostně. Na podporu nemají žadatelé právní nárok.

 

 

Kdy můžete žádat o podporu

Své žádosti o podporu můžete podávat pouze na základě výzvy vyhlášené pro danou prioritní osu/specifický cíl. Průběžně aktualizovaný předběžný plán výzev i právě otevřené výzvy jsou zveřejňovány na www.opzp.cz. Zelená bezplatná informační linka je v provozu od pondělí do pátku od 7.30 do 16.00 hodin. Rádi také zodpovíme vaše dotazy na dotazy@sfzp.cz.

 

prioritní osa 1

 

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní (pro vysoké školy relevantní oblasti 1.3 a 1.4)

prioritní osa 2

 

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (pro vysoké školy relevantní oblasti 2.2 a 2.3)

prioritní osa 3

 

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika (pro vysoké školy relevantní všechny oblasti)

prioritní osa 4

 

Ochrana a péče o přírodu a krajinu (pro vysoké školy relevantní všechny oblasti)

prioritní osa 5

 

Energetické úspory (pro vysoké školy relevantní (pro vysoké školy relevantní všechny oblasti)

 
Na webových stránkách byly zveřejněny informace týkající se představení Operačního programu Životní prostředí pro roky 2014–2020 (podporované aktivity, finanční alokace, oprávnění žadatelé atp.).

Ke stáhnutí zde: http://www.opzp.cz/dokumenty/210-predstaveni-opzp-2014-2020-prezentace-ze-semina?verze=


 

 

VÝZVY


 

Aktuální seznam výzev je k dispozici na: http://www.opzp.cz/vyzvy/

 

 

 


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)


 

 

V souvislosti s podporou nově vznikajících průmyslů a jejich lepší informovaností vypracovala sekce Úřadu vlády pro vědu, výzkum a inovace vicepremiéra Pavla Bělobrádka společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu sérii informačních materiálů k tomu, jak mohou zástupci kulturních a kreativních průmyslů a digitální ekonomiky využít nové dotační programy OP PIK.

 

V OP PIK se pro tento sektor podařilo najít mnohem více prostoru a informace mají posloužit především k motivaci malých a středních podniků, aby vypsaných výzev využily.

 

Materiály představují příklady projektů, podporovaných aktivit, harmonogramy výzev či míru podpory, kterou je možné získat. V prvním kroku tak poslouží k rychlé nabídce dotačních titulů, ve které se lze snadno orientovat a předejít tak zdlouhavému načítání velkého množství textu.

 

Všechny nynější výzvy se zaměřením na kulturní a kreativní průmysly a digitální ekonomiku budou znovu vypsány na jaře nebo v létě 2016, žadatelé tak mají dostatek času připravit své projekty i do budoucna, pokud podání teď v prvním kole nestihnou.

 

Nově vznikající průmysly, specificky kulturní a kreativní průmysly a digitální ekonomika, jsou prioritou Programového prohlášení vlády ČR. V Radě vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které předsedá místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, mají dokonce svůj vlastní výbor, kde již více než půl roku zástupci těchto odvětví pracují se státní správou na zlepšení podmínek pro jejich rozvoj. Rada vlády připravuje pro tato odvětví i jejich vlastní strategie a nástroje podpory.

 

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost přináší v dotačním odbobí 2014–2020 možnost získat dotaci ve čtyřech oblastech podpory:


Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje
Prioritní osa 2 - Podpora podnikání malých a středních firem
Prioritní osa 3 - Efektivnější nakládání energií
Prioritní osa 4 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií


Celkem si projekty mezi sebe rozdělí necelých 120 mld. Kč. Nejvyšší alokace je určena pro podporu Rozvoje výzkumu a vývoje (PO1), a to 31 %. Následuje Efektivnější nakládání energií (PO3) s 28,2 %, Podpora podnikání malých a středních firem (PO2) dosahuje 20,7 % a na Rozvoj informačních a komunikačních technologií (PO4) lze využít 17,2 % z celkové částky.

 

 

VÝZVY

 

 

VÍCE INFORMACÍ, VČETNĚ MOŽNOSTI FILTROVÁNÍ VÝZEV NAJDETE ZDE

 

 

 


Operační program Zaměstnanost (OP Z)


 

Obdobně jako v předchozích programových obdobích 2004–2006 a 2007–2013 bude i v období 2014–2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost (OPZ), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:

 • podpory zaměstnanosti,
 • rovných příležitostí žen a mužů,
 • adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
 • dalšího vzdělávání,
 • sociálního začleňování a boje s chudobou,
 • modernizace veřejné správy a veřejných služeb a
 • podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.

 

 

VÍCE INFORMACÍ, VČETNĚ MOŽNOSTI FILTROVÁNÍ VÝZEV NAJDETE ZDE.

 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. S přípravou a realizací projektů Vám rádi pomůžeme.

 

 


NORSKÉ FONDY


 

Výzva pro podávání návrhů 2016 - “OPATŘENÍ B”

 
Česko-norský výzkumný program CZ09

Dne 18. července 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT”), zprostředkovatel Česko-norského výzkumného programu CZ09 vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů iniciativ 2016 (dále jen „výzva”) financovanou z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (dále jen „Fond”) v programové oblasti Bilaterální spolupráce ve výzkumu v Česko-norském výzkumném programu v rámci Finančního mechanismu Norska 2009-2014.

 

Výzva je otevřena od 14:00 18. července 2016 do 14:00 20. ledna 2017 SEČ (Praha, Česká republika).

Zaměření Fondu pro bilaterální spolupráci


Fond v Česko-norském výzkumném programu CZ09 podporuje nevýzkumné činnosti, které posilují vzájemnou spolupráci a vztahy mezi Českou republikou (země příjemce) a Norskem (země donora) v dané programové oblasti.

 

Způsobilí uchazeči


Výzkumné organizace a malé a střední podniky (dále jen „MSP”), které mají výzkum a vývoj v předmětu podnikání, se sídlem v České republice a Norsku jsou způsobilými uchazeči.

Iniciativy se musí aktivně účastnit nejméně jeden český subjekt (dále jen „příjemce“) a nejméně jeden norský účastník (dále jen „partner“). Návrh musí tedy mít jednoho českého příjemce, který vede iniciativu.

Třetí strany, kromě českých a norských způsobilých subjektů, se mohou aktivně účastnit česko-norské iniciativy, ale nebudou finančně podpořeny z Fondu.

 

Každý návrh je vypracován jedním vedoucím pracovníkem z organizace příjemce, který bude odpovědný za uskutečnění iniciativy.

 

Celková institucionální podpora a dotace


Celková institucionální podpora hrazená z Fondu a dostupná ve výzvě činí 11.026.000 Kč (€ 408.052). Nejnižší hranice pro dotaci je 200.000 Kč (€ 7.401) na jeden návrh. Nejvyšší hranice pro dotaci je 800.000 Kč (€ 29.606) na jeden návrh.

 

Výzkumné organizace mohou obdržet dotaci až ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů. Malé a střední podniky mohou obdržet pouze dotaci až ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů. Zbývající prostředky se musí zajistit z jiných finančních zdrojů.

V případě, že iniciativa bude pokračovat po 31. prosinci 2016, musí být v návrhu rozpočet spočítán pro jednotlivé roky 2016 a 2017.

Při předložení návrhu iniciativy do druhé uzávěrky je potřeba plánovat rozpočet pouze na rok 2017.

 

Celé znění textu výzvy, formulář návrhu a dokumentace výzvy jsou poskytnuty níže. Seznam povinných dokumentů je uveden v Příručce.

 

Celé znění textu výzvy pro podávání návrhů 2016 ve formátu pdf:

Výzva 2016_CZ_18.7.2016_celé znění.pdf (327,16 kB)

Dokumentace výzvy:

 1. Formulář návrhu: CZ09 Proposal form for bilateral relations.doc (863 kB)
 2. přílohy návrhu:
  Annex I - The proposed costs for bilateral initiative_.xls (66 kB)
  Annex II - Statutory declarations.doc (706,5 kB)

  Annex III - Statutory declaration on categ. of enterprise.docx (673,41 kB)

  Annex IV - Consent to processing personal data.doc (699,5 kB)

  Annex V - Resume_Europass_template.doc (111,5 kB)
 3. Příručka Fondu pro bilaterální spolupráci:
  Guide for Fund for bilateral relations_2016.pdf (555,03 kB

  ROZHODNUTÍ CZ09_2016_BiF_vzor.pdf (217,49 kB)

Text výzvy v češtině: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzvy

Text výzvy v angličtině: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/calls-for-proposals

Pravidla Finančních mechanismů 2009-2014 a související informace jsou také dostupné na: http://www.eeagrants.cz/  (česky)

http://eeagrants.org/ (anglicky)

Kontaktní osoby u zprostředkovatele programu

(pracovní dny, od 9.00 do 15.00 SEČ /Praha/)

Kontaktní osoba u Norské vědecké rady

(pracovní dny, od 9.00 do 15.00 /Oslo/)

Birgit Jacobsen – kancelář:    +47 22 03 70 95, nebo +47 40 04 19 31 (bija@rcn.no).

 

 


 

 

Česko-norský výzkumný program CZ09


Hlavním posláním fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností a kompetencí mezi dárci a příjemci je důležitý aspekt, kterým se Norské fondy liší od fondů EU.

V současné době je v plném proudu druhé grantové období, ve kterém Česká republika čerpá přibližně 3,5 mld. Kč. Zatímco v prvním období byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi prioritní oblasti, kam patří na příklad podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici.

Speciální důraz je pak kladen na témata jako dobré vládnutí, udržitelný rozvoj, boj proti nesnášenlivosti a korupci a rovné příležitosti žen a mužů, což jsou hodnoty, které Norsko považuje za zcela klíčové. Tyto hodnoty jsou podporovány i prostřednictvím speciálního fondu pro neziskové organizace, díky němuž získává občanská společnost silnější slovo ve všech oblastech veřejného života.

 

Hlavním koordinátorem EHP a Norských fondů v České republice je Ministerstvo financí, které také spravuje většinu programů, a to ve spolupráci s příslušnými rezortními ministerstvy. Pro lepší koordinaci společných priorit a posílení bilaterální spolupráce jsou do administrace šesti programů zapojené vládní instituce z Norska. Celá řada norských institucí pak spolupracuje přímo s českými partnery na úrovni projektů i doplňkových aktivit.

 

Jak se zapojit?

Pro ty, kteří uvažují o nějakém projektu do budoucna a chtějí navázat nebo prohloubit kontakt s partnery z Norska, Islandu, nebo Lichtenštejnska, je právě teď ta nejvhodnější doba. Ke vzájemným pracovním návštěvám či k účasti na seminářích, konferencích a jiných akcích je možné zažádat o grant v rámci tzv. Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci průběžně otevřené výzvy.

 

Na realizaci nových velkých projektů si musí žadatelé počkat na třetí grantové období, v rámci kterého by měla být spuštěna fáze realizace přibližně v roce 2017. Začátek zatím vypadá slibně. V červenci tohoto roku totiž dosáhly Norsko, Island a Lichtenštejnsko dohody s EU, dle níž budou až do roku 2021 přispívat patnácti státům v Evropě částkou 400 mil. EUR ročně. Toto je nadějný příslib i pro Českou republiku, která tak bude moci nadále využívat nejen štědrých dotací, ale i cenných zkušeností v oblasti fungování moderní demokratické společnosti, které Norsko dozajista může nabídnout.

 

VÍCE INFORMACÍ JE K DISPOZICI NA TOMTO ODKAZU: http://www.eeagrants.cz/cs/aktuality

 

 

 


VISEGRAD FUNDHlavním cílem vyhlášených grantů  je posilování a prohlubování vzájemných vazeb mezi členskými zeměmi (ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko), a to v oblastech kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání a přeshraniční spolupráce.


S výjimkou přeshraničních projektů musí být zapojeny subjekty z nejméně tří zemí Visegrádské čtyřky (V4):  (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) Např. V4 organizátor a alespoň dva partneři z V4, doporučuje se však, aby podávaná žádost zahrnovala partnery ze všech zemí V4.

 

Za způsobilou se považuje taková organizace či osoba (s výjimkou institucí přímo financovaných z veřejných rozpočtů), která odpovídá „visegrádskému“ zaměření.

Současně může být v rámci konkrétního programu podána pouze jedna projektová žádost na jednoho žadatele. Nové projektové žádosti mohou být přijaty pouze od uchazečů, kteří v době termínu podání, zároveň nerealizují další projekt v totožném programu, který ještě nebyl úspěšně ukončen.

 

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen 9. 6. 2000. Členskými státy jsou: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (země V4). Řídícím orgánem MVF je Konference ministrů zahraničních věcí a Rada velvyslanců, výkonným orgánem ředitel, který svou funkci vykonává v sídle MVF v Bratislavě. Úředním jazykem MVF je angličtina.

Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké finanční příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země.

 


Programy


Visegrad Grants:

 • podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, veřejnými institucemi a obcemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi, stejně jako vzdělávacími a výzkumnými středisky, které přispívají ke spolupráci ve Visegrádském regionu.
 • termíny pro podávání žádostí: 1. únor, 1. červen, 1. říjen.
 • maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

Visegrad+ Grants:

 • podporují projekty, které přispívají k demokratizaci a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména v zemích mimo EU, které se nacházejí na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství.
 • termíny pro podávání žádostí: termíny pro podávání žádostí: 1. únor, 1. červen, 1. říjen.
 • maximální doba realizace projektu je 18 měsíců
 • https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/

 

Strategic Grants:

 • podporuje významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny;
 • termíny pro podávání žádostí: termíny pro podávání žádostí: 1. únor, 1. červen, 1. říjen.
 • doba trvání projektů je maximálně 36 měsíců, minimálně 12 měsíců
 • projekty řeší jednu z ročních strategických priorit Visegrádské skupiny
 • https://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/

 

Visegrádská stipendia:


Jsou určena ke studiu v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu na dobu 1 až 4 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích (viz níže).

Žadatelé, jejichž univerzita nebo místo zaměstnání je v  době podání žádosti dále než 1 500 km od vybrané hostitelské univerzity/instituce, splňují podmínky pro udělení grantu na jednorázovou úhradu cestovních nákladů.

Nabízejí se:

 • tzv. in-coming scholarships, jež se poskytují uchazečům z Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Kosova, Makedonie/FYROM, Moldavska, Černé Hory, Ruské federace, Srbska a Ukrajiny a umožňují studium v některé ze zemí V4;
 • tzv. intra-visegrad scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé další zemi V4;
 • tzv. out-going scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé z těchto zemí: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko a Ukrajina. Stejná pravidla platí i na univerzitách v Kosovu.

Žádosti o stipendia se předkládají jednou ročně do 31. ledna.


Visegrádská stipendia pro země tzv. Východního partnerství jsou cíleně zaměřena na uchazeče ze zemí tzv. Východního partnerství – Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny. Stipendia jsou určena ke studiu/výzkumu  v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu na dobu 1 až 4 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích.

Žádosti o stipendia se předkládají jednou ročně do 31. ledna.

 

 

Podrobné informace o výše zmíněných grantech a stipendiích včetně formulářů žádosti o stipendium jsou k dispozici na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu (www.visegradfund.org), informace o Visegrádské skupině na www.visegradgroup.eu.

 


HORIZONT 2020 – RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A INOVACE


 

HORIZONT 2020 (H2020, Horizon2020), jak zní celý název programu, má být největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014–2020. Projekty financované programem H2020 budou dobíhat ještě několik let poté. Program H2020 navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašovala EU už od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013).


Program H2020 se od 7. rámcového programu (7. RP) liší větším důrazem na podporu inovací, což se prakticky projeví například v zavedení nových úvěrových nástrojů a v podpoře inovací u malých a středních podniků.


Program H2020 v sobě integruje také dřívější Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Podporována bude návaznost na strukturální fondy a na jiné programy EU.


Na rozdíl od 7. RP se počítá také s větší podporou tzv. přístupu bottom-up (zdola nahoru) při formulaci výzkumných témat. Pracovní programy k výzvám budou mít strategičtější charakter a budou formulovány na delší časové období.

 

Horizont 2020 není homogenním programem a k základní struktuře je třeba přičíst celou řadu nástrojů a programů, které mají vzhledem k programu H2020 jistou autonomii, jako jsou ERA-nety, Společné technologické iniciativy (JTI) nebo Iniciativy společného programování (JPI),  které vyhlašují vlastní výzvy.


Více informací o rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont 2020:

 • Český portál programu Horizont 2020 – AKTUÁLNÍ INFORMACE, VÝZVY, AKCE, KONTAKTY A PODPORA  – H2020 (cz)
 • Účastnický portál pro podávání návrhů (seznam aktuálních výzev) Participant Portal (en)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Kalendář

<<březen 2018>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem