Projektový servis UP

  >  Výzvy k předkládání projektů

Výzvy k předkládání projektů

 

JEDNOTLIVÉ VÝZVY A INFORMACE NAJDETE V TOMTO POŘADÍ:

 


 • Výzvy napříč agenturami a institucemi
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
 • Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
 • Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
 • Operační program Zaměstnanost (OP Z)
 • NORSKÉ FONDY
 • VISEGRAD FUND
 • HORIZONT 2020 – RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A INOVACE

 


 Výzvy napříč agenturami a institucemi

 


 

VYHLÁŠENÍ VÝZVY K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-BAVORSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2018-2020

 

podávání návrhů projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Ke dni 30. června 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020.

 

Společná česko-bavorská výzva 2018-2020, soubor typu pdf, (608,15 kB)


JointCall 2018-2020, soubor typu pdf, (583,34 kB)


Příručka pro českého uchazeče, soubor typu pdf, (752,55 kB)


Formulář návrhu projektu 2018-2020, soubor typu doc, (184,5 kB)


Finanční rozpočet-příloha II, soubor typu xlsx, (25,84 kB)


Čestné prohlášení, soubor typu doc, (143,5 kB)


Čestné prohlášení příloha (1), soubor typu doc, (76 kB)


Souhlas se zpracováním osobních údajů, soubor typu doc, (91,5 kB)


Informace a formuláře pro bavorské žadatele: 

 

http://www.btha.cz/de/foerderung/joint-call-2018-2020


Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM 

 

Dne 12. 7. 2017 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, první veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-INFORM (LTI18) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

 

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je od 13. 7.  – 24. 8. 2017.


Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na adresách uvedených níže:

 

Zadávací dokumentace INTER-I , soubor typu pdf, (1,87 MB)


Návrh projektu - INTER-INFORM, soubor typu docx, (601,35 kB)


Finanční tabulka-Příloha II ke smlouvě, soubor typu xlsx, (84,31 kB)


Inzerát v Obchodním věstníku INTER-INFORM, soubor typu pdf, (314,9 kB)


Návrh textu smlouvy pro podprogram INTER-I včetně přílohy III a IV, soubor typu zip, (104,2 kB)


Statut a jednací řád INTER-INFORM, soubor typu pdf, (2,35 MB)


PROGRAM INTER-EXCELLENCE, soubor typu pdf, (922,04 kB)


Anotace projektu podprogramu INTER-I, soubor typu docx, (76,51 kB)


Čestné prohlášení_INTER-INFORM, soubor typu doc, (139 kB)


Čestné prohlášení - INTER-INFORM - příloha, soubor typu doc, (76,5 kB)


Souhlas_se_zpracovanim_osobnich_udaju, soubor typu doc, (151 kB)


Smlouva_o_ucasti na reseni projektu-navrh, soubor typu pdf, (171,06 kB)

 


VYHLÁŠENÍ 5. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU PODPORY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE DELTA

 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 30. května 2017 pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále jen program DELTA).

 

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními technologickými a inovačními agenturami. Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit v Korejské republice, ve Vietnamské socialistické republice, v čínských lokalitách Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su (Jiangsu) a na Tchaj-wanu (Taiwan).

 

Tato veřejná soutěž byla vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu DELTA.

 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

 

TA ČR informuje o spuštění nového informačního systému ISTA (dále jen ISTA), který nahradil stávající informační systém Patriot. Elektronickou přihlášku do systému ISTA naleznete na ista.tacr.cz.

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 31. 5. 2017 a končí dnem 19. 7. 2017 v níže uvedené hodiny:

 1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.
 2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
 3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „5. veřejná soutěž – program DELTA – NÁVRH PROJEKTU“. 

 

Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „5. veřejná soutěž – program DELTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

 

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 5. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

 

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk.

 

TA ČR dále informuje, že nepřijme do 5. veřejné soutěže programu DELTA takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku v Obchodním rejstříku a tím nedodrží povinnost dle § 66 písm. c) a § 72 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR považuje tuto povinnost za splněnou v případě, že byly účetní závěrky ZVEŘEJNĚNY ve sbírce listin nejpozději poslední den soutěžní lhůty. Odeslání účetní závěrky v soutěžní lhůtě na rejstříkový soud není dostačující. TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu.
  2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Splnění těchto povinností, bude hodnoceno v rámci kontroly splnění podmínek veřejné soutěže dle § 21 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

 

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ


TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

 

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu .

 

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.


Vyhlášení třetí veřejné soutěže v programu TRIO

 

Podmínky a kompletní zadávací dokumentace třetí veřejné soutěže v programu TRIO, v níž lze zasílat žádosti o podporu projektů aplikovaného výzkumu ve lhůtě do 14. července 2017 do 12:00 hodin.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. května 2017 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), v programu TRIO.


Podmínky veřejné soutěže:


TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

U projektů, které budou podpořeny v třetí veřejné soutěži v programu TRIO, se předpokládá:

 • zahájení řešení v období od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018,

 • ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2021,

 • doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců.

Plný text programu schváleného usnesením vlády ze dne 25. 5. 2015 č. 379 je zveřejněn na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/dokument160144.html).

Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace.

 

Povinnost prokázat způsobilost podle § 18 Zákona se vztahuje na uchazeče i na další účastníky projektu.

 

Návrhy projektů budou hodnoceny z hlediska splnění podmínek veřejné soutěže a dále na základě následujících kritérií:

 • naplnění cílů Programu a soulad s vertikálními prioritami RIS3,

 • technicko – ekonomická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení,

 • přiměřenost časového plánu a finančních požadavků,

 • uplatnění výsledků,

 • aktuálnost a potřebnost projektu a vhodnost jeho podpory z veřejných prostředků,

 • prokázání odborné a ekonomické způsobilosti uchazeče,

 • naplnění účinné spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací.

Žádost o podporu programového projektu musí být do veřejné soutěže podána na předepsaných formulářích, vytištěných po vyplnění a odeslání interaktivní elektronické přihlášky v informačním systému programu TRIO (https://trio.mpo.cz), včetně příloh požadovaných v papírové podobě, a to v jednom vyhotovení. Žádost musí být doručena do podatelny MPO do 12:00 hodin 14. 7. 2017, a to buď osobně nebo prostřednictvím kteréhokoliv provozovatele doručovacích služeb. Žádosti doručené podatelně po této lhůtě nebudou přijaty do soutěže.

 

Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 16. 5. 2017 do 14. 7. 2017 do 12:00 hod. Hodnoticí lhůta bude trvat od 15. 7. 2017 do 22. 12. 2017. Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 22. 12. 2017 na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/).

 

Papírovou podobu žádosti je nutno doručit na adresu sídla poskytovatele:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15, Praha 1

 

Podrobnosti k podmínkám veřejné soutěže jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech, které jsou dostupné na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/ ).

 

Kontaktní osoba poskytovatele: Ing. Eva Kořínková, korinkova@mpo.cz , tel. +420 224 85 26 21 (doporučená doba pro kontaktování – Po až Pá: 9 až 11 a 14 až 16hod.).

 

Pro rok 2018 je na podporu schválených projektů alokováno cca 340 mil. Kč.

 


 

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 2017

27.4.2017

 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“), s počátkem řešení projektů v roce 2018.


Program ZEMĚ, schválený usnesením vlády ČR ze dne 11. dubna 2016 č. 313, je zaměřen na zlepšení českého zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství. Podle plánu podpoří od letošního roku a v následujících letech zemědělský výzkum 3,6 miliardami korun, z toho 3,5 miliardy korun bude financováno ze státního rozpočtu.

 

Projekty v Programu ZEMĚ jsou řešeny v rámci dvou podprogramů. Podprogram I je zaměřen na propojení spolupráce výzkumných organizací s podniky při řešení projektů podporujících inovativní zemědělství a lesnictví. V Podprogramu II jsou přednostně řešena výzkumná témata pro potřeby státu, která Ministerstvo zemědělství zveřejnilo formou „Avíza“ dne 15. 3. 2017 na svých webových stránkách v sekci Poradenství a výzkum.

 

Zájemci o účast ve druhé veřejné soutěži mohou své návrhy projektů podávat od 28. dubna 2017 do 16. června 2017 do 23:59:59 hodin.

 

Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 27. listopadu 2017.

 

Zadávací dokumentace a kompletní informace o druhé veřejné soutěži v Programu ZEMĚ jsou k dispozici na http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/

 


 

3. VÝZVA PROGRAMU INTERREG CENTRAL EUROPE BUDE VYHLÁŠENA 21. ZÁŘÍ 2017

 • 22.03.2017: Členové Monitorovacího výboru programu Interreg CENTRAL EUROPE se domluvili na tom, že následující tj. 3. výzva bude vyhlášena 21. září 2017. Finanční podporu bude možné získat na nadnárodní spolupráci v oblasti inovací, nízkouhlíkového hospodářství, kulturních a přírodních zdrojů, nebo v oblasti dopravy

Program Interreg CENTRAL EUROPE připravuje vyhlášení 3. výzvy k předkládání projektových žádostí. Zpráva týkající se plánovaného vyhlášení je zveřejněna na webové stránce programu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Second-call-projects-selected.html     
3. výzva bude vyhlášena 21. září 2017 a zůstane otevřena minimálně do konce roku 2017. Stejně jako v případě předchozí výzvy, bude možnost předkládat projekty ve všech prioritních osách, avšak vzhledem k pokročilé etapě programu bude nově uplatněno částečné tematické omezení, resp. „zúžení“ obsahového zaměření u vybraných specifických cílů. Zúžení by mělo nastat ve specifických cílech 1.1, 1.2, 2.1, 2.3 (tento specifický cíl bude pravděpodobně zcela uzavřen) a 3.2. Všechny ostatní specifické cíle budou otevřené, jak tomu bylo u předešlých výzev. Koncept připravované výzvy bude projednán na dalším jednání Monitorovacího výboru, a to koncem června 2017. Předběžné informace ohledně 3. výzvy, včetně stručného popisu tematického zúžení Vám může poskytnout Národní kontaktní místo (nadnarodni@mmr.cz).

 

 


Výzva k podávání návrhů grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů

 

„Podpora ERC žadatelů“

Zveřejněno: 22. 3. 2017

Grantová agentura České republiky

v y h l a š u j e

v souladu s unesením vlády č. 448 ze dne 18. května 2016 výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“).

Skupina grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“ reaguje na výzvu Evropské výzkumné rady (ERC), viz https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/Fellowship_Visit_ERC_Grantee.pdf

Podmínky mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“):

 1. Výzva k podávání návrhů projektů na podporu mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu je vyhlašována po projednání s Evropskou výzkumnou radou (ERC). Poskytování podpory na projekty v rámci této skupiny grantových projektů probíhá od vyhlášení výzvy do roku 2022.
 2. Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti. Předpokládaná délka řešení projektu na zahraničním pracovišti je stanovena v rozmezí 3 až 6 kalendářních měsíců.
 3. Návrhy grantových projektů mohou předkládat uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a kteří splňují podmínky stanovené v Pravidlech grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“ vydávaných na každý kalendářní rok (dále jen „Pravidla“), viz bod 7 této výzvy. Uchazeč je odpovědný za to, že navrhovatel splňuje podmínky uvedené v Pravidlech. Navrhovatel uchazeči odpovídá za řešení projektu. Navrhovatelem grantového projektu „Podpora ERC žadatelů“ může být pouze řešitel alespoň jednou hodnoceného běžícího projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“ nebo ukončeného projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“, jehož poslední hodnocení provedené před podáním žádosti o grantový projekt „Podpora ERC žadatelů“ bylo hodnoceno jako splněno nebo vynikající. Jednou z podmínek úspěšného řešení projektu je povinnost řešitele po udělení grantu „Podpora ERC žadatelů“ vypracovat a podat žádost na podporu projektu ERC (v programech StG, CoG, výjimečně AdG), a to v nejbližší výzvě vyhlášené po ukončení řešení projektu nebo ve výzvě bezprostředně následující, nejpozději však do 700 dní po ukončení řešení tohoto projektu. Do této lhůty se nezapočítává období strávené na mateřské/rodičovské dovolené. Návrh projektu lze podávat ve všech oborech podle Statutu GA ČR.
 4. Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti, na němž v době řešení projektu působí jako Principal Investigator řešitel ERC grantu (dále jen „Mentor“) vybraný navrhovatelem. Součástí návrhu projektu „Podpora ERC žadatelů“ a podmínkou financování je písemný souhlas zahraničního pracoviště a písemný souhlas Mentora s přijetím navrhovatele k řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“.
 5. Kritéria hodnocení návrhů projektů jsou obsažena v Pravidlech. Kritéria zahrnují zejména: hodnocení odborné úrovně, originality, kvality; odborné schopnosti navrhovatele, jeho tvůrčí přínos ve vědní oblasti podle zaměření návrhu projektu, dosavadní výsledky navrhovatele ve výzkumu, hodnocení nástinu návrhu zamýšleného ERC projektu, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků.
 6. Hodnocení návrhů projektů provádějí tříčlenné odborné komise. Komise sestává z Mentora a dalších dvou hodnotitelů se zkušenostmi s řešením ERC projektů, z nichž alespoň jeden je zahraniční. Rozhodujícím orgánem je předsednictvo GA ČR.
 7. Podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, jako např. podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů, stejně jako ostatní podmínky této výzvy, jsou podrobněji popsány v Pravidlech. Pravidla tvoří nedílnou součást této výzvy. Pravidla jsou zveřejněna https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/:
 8. Návrhy projektů GA ČR přijímá a hodnotí průběžně.
 9. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR na adrese: https://panel.gacr.cz/.
 10. Návrh projektu se podává v elektronické podobě do datové schránky poskytovatele, jejíž identifikátor je „a8uadk4“.

 

 1. Rozhodnutí o udělení podpory GA ČR zveřejní na internetových stránkách (http://www.gacr.cz) bezprostředně po ukončení hodnocení návrhu projektu „Podpora ERC žadatelů“.

 

Dotazy lze zasílat GAČR písemně na Helpdesk:

https://info.gacr.cz/servlet/HelpdeskDynamic?eid=rozcestnik&lang=cs&hd_authentication=0&hd_submit

nebo e-mailem na adresu info@gacr.cz , popřípadě konzultovat telefonicky

na tel. č. 227 088 841 (Po – Čt: 9–16:00; Pá: 9–15:00).

Přílohy

 

 


Nový program aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu

 

Zveřejněno 16. 1. 2017

 

Vláda České republiky dnes schválila nový program Technologické agentury ČR (TA ČR) s názvem ÉTA, který umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jejichž cílem je zmírňování hrozeb a využívání příležitostí v kontextu současných i budoucích výzev 21. století.

 

Společnost i ekonomika prochází neustálými proměnami, které silně ovlivňují sociální, kulturní, environmentální, vzdělávací, ekonomický i společenský systém. Výzvy a příležitosti např. v oblasti demografie, rovných příležitostí, prostředí pro život, zdraví, internetu a umělé inteligence, nové produkční revoluce, práce, médií, legislativy a řady dalších jsou natolik komplexní, že jejich řešení vyžaduje využití inovačního potenciálu společenských a humanitních věd v multidisciplinárních projektech aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

 

Úkolem programu je aktivizovat inovační potenciál společenských a humanitních věd. Toho bude dosaženo pomocí tří aspektů: podpory interdisciplinárního a transdisciplinárního propojování vědních oborů, propojení technické a netechnické složky ve výzkumu a inovacích a podpory vytěžení aplikačního potenciálu výstupů základního výzkumu. Program tak podpoří vznik nových vztahů mezi poskytovateli a odběrateli znalostí.

 

„Program ÉTA, je pro podporu společenských a humanitních věd klíčový. Velmi mě těší vznik takto moderně pojatého programu, který nám umožní reagovat na společenské výzvy 21. století. Předpokládáme, že projekty z oblasti společenských a humanitních témat mohou být v příštích šesti letech podpořeny v celkové výši až 2, 4 mld. Kč,“ uvedl předseda TA ČR Petr Očko.

 

Zapojení společenských a humanitních věd do projektů technického i netechnického výzkumu, vývoje a inovací je zásadní jak pro udržení či zvyšování kvality života člověka a společnosti, tak pro nalézání nových konkurenčních výhod národní ekonomiky. Program ÉTA navazuje na program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, jehož poslední veřejná soutěž proběhla v roce 2015.

 

„Program ÉTA byl připraven proto, aby nevznikl výpadek v podpoře společenských a humanitních témat ve výzkumu po ukončení předchozího programu Technologické agentury, konkrétně programu OMEGA. Považuji za nezbytnou další podporu výzkumu v těchto oblastech, protože společnost prochází velkými změnami například v souvislosti s překotným rozvojem nových technologií a s digitalizací ekonomiky i běžného života. Čelíme výzvám v otázkách demografického vývoje nebo migrace, a proto potřebujeme skutečně využitelné výsledky výzkumu, které tuto problematiku pomohou řešit,“ řekl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

 

Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech:
• zvyšování kvality života člověka,
• podpory udržitelného prostředí pro život,
• posílení konkurenceschopnosti České republiky,
• zvýšení efektivity a kvality veřejných politik, veřejné správy a veřejných služeb.

 

Vyhlášení první veřejné soutěže v tomto programu je plánované v polovině roku 2017. Doba trvání programu je stanovená na 6 let. Celkové výdaje jsou na období trvání programu stanoveny na základě analýzy absorpční kapacity, vyhodnocení stávajících veřejných soutěží relevantních pro obory společenských a humanitních věd a rozvrženy v souladu s postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží. Předpokládaná podpora na program ÉTA ze státní rozpočtu činí 2,4 mld. Kč.

 

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 


 

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu 2017

 

Grantové agentuře České republiky byly předány Rakouskou agenturou pro vědu / Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) výsledky hodnocení LA grantů s počátkem řešení 2017.

 

Projekty doporučené k financování najdete v příloze

 

 

 


 

Harmonogram veřejných soutěží 2017

Technologická agentura ČR tímto informuje uchazeče o plánovaném harmonogramu veřejných soutěží v roce 2017. V následujícím roce bude vyhlášeno celkem šest veřejných soutěží (VS). Na první pololetí roku 2017 je naplánováno vyhlášení VS v programech DELTA, ZÉTA, EPSILON a ÉTA. Ve druhém pololetí budou vyhlášeny VS v programech DELTA a THÉTA. U programů ZÉTA, ÉTA a THÉTA se jedná o první veřejné soutěže v těchto programech.


Koncem února 2017 bude vyhlášena 4. veřejná soutěž programu DELTA na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur, která bude zaměřena na spolupráci s německými partnery.


Koncem března 2017 bude vyhlášena 1. veřejná soutěž programu ZÉTA na podporu aplikovaného výzkum, který je zaměřen na spolupráci akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let.


V dubnu 2017 bude vyhlášena 4. veřejná soutěž programu EPSILON na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Program je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.


Koncem května 2017 bude vyhlášena 1. veřejná soutěž programu ÉTA, který navazuje na program OMEGA a je zaměřen na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů VaVaI, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka a v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.


Ve druhém pololetí roku 2017 budou vyhlášeny ještě dvě další veřejné soutěže, a to v programech DELTA a THÉTA. V rámci programu DELTA se bude jednat již o pátou VS, tentokrát zaměřenou na spolupráci s japonskými partnery. Program THÉTA je jedním z nových programů TA ČR, který podporuje VaV v oblasti energetiky se zaměřením na zajištění státního dozoru v oblasti jaderné bezpečnosti, nových technologií a dlouhodobé technické perspektivy energetiky. Předpokladem pro vyhlášení veřejných soutěží v programech THÉTA a ÉTA je schválení těchto programů vládou České republiky. Termín schválení obou programů je plánován na leden 2017.Více informací k vyhlašovaným veřejným soutěžím, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna vždy v den vyhlášení VS.

 

 


 

Výzva k podávání návrhů grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“

Zveřejněno 5. září 2016

 

Grantová agentura České republiky


vyhlašuje

 

v souladu s unesením vlády č. 448 ze dne 18. května 2016 výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“).

 

Skupina grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“ reaguje na výzvu Evropské výzkumné rady (ERC).

 

Podmínky mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“):

 1. Výzva k podávání návrhů projektů na podporu mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu je vyhlašována po projednání s Evropskou výzkumnou radou (ERC). Poskytování podpory na projekty v rámci této skupiny grantových projektů probíhá od vyhlášení výzvy do roku 2022.
 2. Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti. Předpokládaná délka řešení projektu na zahraničním pracovišti je stanovena v rozmezí 3 až 6 kalendářních měsíců.
 3. Návrhy grantových projektů mohou předkládat uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a kteří splňují podmínky stanovené v Pravidlech grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“ vydávaných na každý kalendářní rok (dále jen „Pravidla“), viz bod 7 této výzvy. Uchazeč je odpovědný za to, že navrhovatel splňuje podmínky uvedené v Pravidlech. Navrhovatel uchazeči odpovídá za řešení projektu. Navrhovatelem grantového projektu „Podpora ERC žadatelů“ může být pouze řešitel alespoň jednou hodnoceného běžícího projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“ nebo ukončeného projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“, jehož poslední hodnocení provedené před podáním žádosti o grantový projekt „Podpora ERC žadatelů“ bylo hodnoceno jako splněno nebo vynikající. Jednou z podmínek úspěšného řešení projektu je povinnost řešitele po udělení grantu „Podpora ERC žadatelů“ vypracovat a podat žádost na podporu projektu ERC (v programech StG, CoG, výjimečně AdG), a to v nejbližší výzvě vyhlášené po ukončení řešení projektu nebo ve výzvě bezprostředně následující, nejpozději však do 700 dní po ukončení řešení tohoto projektu. Do této lhůty se nezapočítává období strávené na mateřské/rodičovské dovolené. Návrh projektu lze podávat ve všech oborech podle Statutu GA ČR.
 4. Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti, na němž v době řešení projektu působí jako Principal Investigator řešitel ERC grantu (dále jen „Mentor“) vybraný navrhovatelem. Součástí návrhu projektu „Podpora ERC žadatelů“ a podmínkou financování je písemný souhlas zahraničního pracoviště a písemný souhlas Mentora s přijetím navrhovatele k řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“.
 5. Kritéria hodnocení návrhů projektů jsou obsažena v Pravidlech. Kritéria zahrnují zejména: hodnocení odborné úrovně, originality, kvality; odborné schopnosti navrhovatele, jeho tvůrčí přínos ve vědní oblasti podle zaměření návrhu projektu, dosavadní výsledky navrhovatele ve výzkumu, hodnocení nástinu návrhu zamýšleného ERC projektu, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků.
 6. Hodnocení návrhů projektů provádějí tříčlenné odborné komise. Komise sestává z Mentora a dalších dvou hodnotitelů se zkušenostmi s řešením ERC projektů, z nichž alespoň jeden je zahraniční. Rozhodujícím orgánem je předsednictvo GA ČR.
 7. Podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, jako např. podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů, stejně jako ostatní podmínky této výzvy, jsou podrobněji popsány v Pravidlech. Pravidla tvoří nedílnou součást této výzvy. Pravidla jsou zveřejněna zde.
 8. Návrhy projektů GA ČR přijímá a hodnotí průběžně.
 9. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR na adrese: https://panel.gacr.cz/.
 10. Návrh projektu se podává v elektronické podobě do datové schránky poskytovatele, jejíž identifikátor je „a8uadk4“.
 11. Rozhodnutí o udělení podpory GA ČR zveřejní na internetových stránkách (https://gacr.cz) bezprostředně po ukončení hodnocení návrhu projektu „Podpora ERC žadatelů“.

Dotazy lze zasílat GA ČR písemně prostřednictvím Helpdesku nebo e-mailem na adresu info@gacr.cz , telefonicky na tel. č. 227 088 841 (Po – Čt: 9–16:00; Pá: 9–15:00).

 

Přílohy


 


 

Výzva k předkládání žádostí pro zařazení do databáze expertů programu INTER-EXCELLENCE

 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o zařazení do databáze expertů pro hodnocení návrhů projektů,  přijatých v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramů INTER-ACTIVE (INTER-A, INTER-C, INTER-T, INTER-I, INTER-V, INTER-E), jehož trvání je od roku 2016 do roku 2024.

Tato výzva je určena jak organizacím, které mohou nominovat své experty, tak jednotlivcům.  Projekt daného podprogramu nemohou hodnotit osoby, které jsou aktuálně zainteresovány ve stejném podprogramu v roli účastníka/dalšího účastníka projektu či jsou ve střetu zájmu s posuzovaným projektem.


Do databáze se hledají odborníci ze všech oblastí věd. Hodnocení projektů je honorováno.

 

Potenciální hodnotitelé pro hodnocení návrhů projektů musí splňovat alespoň tyto požadavky:

-          minimálně titul Ing. nebo Mgr.;

-          odborné zkušenosti z dané oblasti, ve které chtějí návrh projektu hodnotit;

-          znalost českého jazyka;

-          znalost odborného anglického jazyka – B1 a vyšší.

 

 Kvalifikaci pro hodnocení návrhů doložte svým odborným životopisem a vyplňte dotazník přiložený ZDE.


O zařazení do databáze expertů lze jednoduše požádat zasláním e-mailu na adresu oponenti@msmt.cz. Do předmětu e-mailu uveďte: „registrace oponenta pro IE“.

 

Vyhodnocení došlých žádostí bude probíhat vždy na konci každého měsíce a žadatel obdrží vyjádření o jeho zařazení do databáze či jeho nepřijetí.


Program INTER-EXCELLENCE naleznete na tomto odkaze: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zneni-programu-inter-excellence

 

Pro další informace kontaktujte (v pracovní dny od 9:00 do 15.00) Ing. Davida Kloze (tel.: 234 811 832).


 


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)


 

CELKOVÝ PŘEDHLED VÝZEV V OP VVV JE K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH POSKYTOVATELE (MŠMT ČR). 

 

Zveřejnění harmonogramu výzev pro rok 2016

 

ŘO OP VVV zveřejňuje finální Harmonogram výzev 2016, 4. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu, dne 15. září 2016.  Na daném jednání byl také schválen Harmonogram výzev 2017.

 

 Harmonogram výzev 2016 verze 05 - zveřejněno dne 20. 1. 2017

 Harmonogram výzev 2017 verze 03 - zveřejněno dne 31. 3. 2017


 

Cyklus žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání zálohové platby


ŘO OP VVV zveřejňuje dne 24. 11. 2016 soubor obsahující souhrn dílčích kroků procesu zpracování, hodnocení a administrace žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání první zálohové platby.

 Cyklus žádosti o podporu - zveřejněno dne 24. 11. 2016

 

 

 

ČLENOVÉ KOORDINAČNÍ RADY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PRO OP VVV:

 

doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. (Lékařská fakulta)

Mgr. Dana Bilíková (Filozofická fakulta)

Mgr. Vít Hušek, Th.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta)

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (Právnická fakulta)

Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. (Fakulta tělesné kultury)

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. (Fakulta zdravotnických věd)

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. (Pedagogická fakulta)

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (Přírodovědecká fakulta)

 

 


VÝZVY


 

Dovolujeme si upozornit, že termíny uzávěrek některých výzev se mohou změnit. Doporučujeme proto sledovat web poskytovatele.

 

 

Výzva č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (DMS pro ITI)

Řídicí orgán OP VVV dne 11. 7. 2017 vyhlašuje výzvu 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v prioritní ose 1 OP VVV. 

 

Výzva Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

 

Příloha č. 1 Indikátory

 

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

 

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - xlsx


Příloha č. 3 Soulad s RIS3 strategií


Pravidla pro žadatele a příjemce – část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI  (platná od 11. července 2017) jsou k dispozici ZDE.

 

Přehledy vzorů k výzvě jsou uvedeny ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 11. 7. 2017 od 10 hod. 

 

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v IS KP14+, kterou naleznete ZDE

 

English version of the Call


Call

Annex 1 Indicators

 

Annex 2 Evaluation Criteria - pdf

Annex 2 Evaluation Criteria - xlsx

 

Rules for applicants and beneficiaries - Specific Part are available HERE

 


Výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS)

 

Řídicí orgán OP VVV dne 11. 7. 2017 vyhlašuje výzvu 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1 OP VVV.

Výzva Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

 

Příloha č. 1 Indikátory


Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

 

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria -xlsx


Příloha č. 3 Soulad s RIS3 strategií


Pravidla pro žadatele a příjemce – část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI  (platná od 11. července 2017) jsou k dispozici ZDE

 

Přehledy vzorů k výzvě jsou uvedeny ZDE.


Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 11. 7. 2017 od 10 hod. 

 

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v IS KP14+, kterou naleznete ZDE

 

English version of the Call


Call
Annex 1 Indicators


Annex 2 Evaluation Criteria - pdf
Annex 2 Evaluation Criteria - xlsx


Rules for applicants and beneficiaries - Specific Part are available HERE

 


Výzva č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 4. července 2017  výzvu č. 02_17_050  Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF v prioritní ose 2. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 4. 7. 2017. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 1. prosince 2017.

Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků-MSCA-IF

 

Příloha č. 1 Indikátory


Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria.pdf

 

Příloha č. 2 Hodnoticí kritériia.xlsx


Přílohač. 3 Přehled hodnot korekčního koeficientu

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (platná od 4. července 2017) naleznete ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 4. července 2017 od 13:00.

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14+ MMVP (platná od 4. 7. 2017), kterou naleznete ZDE.

 

Vzory příloh žádosti o podporu pro výzvu č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF naleznete ZDE pod příslušnou výzvou.

 

Vzory příloh ZoR pro výzvu č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF naleznete ZDE pod příslušnou výzvou.

 

 


Výzva č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 30. června 2017  výzvu č. 02_16_027  Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 30. 6. 2017. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 1. prosince 2017.

Text výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v 2 - aktualizováno dne 12. 7. 2017

Příloha č. 1 Indikátory

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria.pdf

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria.xlsx

Příloha č. 3 Přehled hodnot korekčního koeficientu

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (platná od 30. června 2017) naleznete ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 30. června 2017 od 13:00.

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14+ MMVP (platná od 30. 6. 2017), kterou naleznete ZDE.

 

Vzory příloh žádosti o podporu pro výzvu č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků naleznete ZDE pod příslušnou výzvou.

Vzory příloh ZoR pro výzvu č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků naleznete ZDE pod příslušnou výzvou.

 


Výzva č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 20. června 2017 výzvu č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP VVV.  Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 20. června 2017 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. září 2017 do 10:00.

Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II


Příloha č. 1 Indikátory


Příloha č. 2 Hodnotící kritéria

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II jsou k dispozici ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 20. června 2017 od 10:00.

 

Leták výzvy Budovaní kapacit pro rozvoj škol II - zveřejněno dne 21. 6. 2017

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.


 

K výzvě můžete navštívit i Semináře pro příjemce.


Kontrolní listy ve variantách pro jednotlivé povinně volitené aktivity:

Kontrolní list pro žadatele BK II aktivita č. 2

 


Výzva č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 12. června 2017 výzvu č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I v prioritní ose 3 OP VVV.  Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 12. června 2017 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: nejpozději do 20. prosince 2017 do 14:00.

Výzva Implementace KAP I


Příloha č. 1 Indikátory


Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria


Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Implementace KAP I jsou k dispozici ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 12. června 2017 od 10:00. 

 

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 1.6 platná od 11. 10. 2016), kterou naleznete ZDE.

 

 Výzva č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II

 

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 11. října 2016  výzvu č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění v IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 11. října 2016 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: nejpozději do 11. prosince 2017 do 14:00.

 Výzva Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II

 Příloha  č. 1 Indikátory

 Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze) jsou k dispozici ZDE.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou k dispozici ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 11. října 2016 od 10:00.

 

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 1.5 platná od 1. 6. 2016), kterou naleznete ZDE.

 

Informační leták k výzvě:  Leták výzvy KPSVL

 

K výzvě můžete navštívit i Semináře pro příjemce.

 


 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu prioritní osy 1 OP VVV pro předkládání Individuálních projektů Podpora excelentních výzkumných týmů - Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Excelentní výzkumné týmy verze 4 - aktuální verze, účinná od 14. 12. 2016,

 

Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4. Metodický dopis upravuje a nahrazuje kapitolu 12 Zadávání a kontrola zakázek.

 

Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. května 2017

 

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č.4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.


Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro prioritní osu 3 OP VVV pro předkládání Individuálních projektů Inkluzivní vzdělávání - aktuální verze, účinnost od 12.9.2016 ZDE.


Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)(aktuální verze č. 1 - platná od 9. srpna 2016) naleznete ZDE.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro avízo výzvy/výzvu Budování kapacit - transfer technologií

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část - Budování kapacit - transfer technologií verze 3 - účinnost od 30. března 2017

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro avízo výzvy/výzvu Výzkumné infrastruktury


Specificka_pravidla_Vyzkumne_infrastruktury_verze_2.pdf Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Vyzkumné infrastruktury verze 3 - aktuální verze, účinná od 5. května 2017


 

PpZP_zjednodusenych_projektu_v2.pdf Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - zjednodušené projekty verze 2 - účinné od 5. května 2017

 

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů verze 2 – aktuální verze – účinná od 21. listopadu 2016 – dokument byl podepsán všemi odpovědnými osobami k 10.11.2016 

 

SPpZP_KPSLV_Inkluze_verze1_final_na_web.pdf Pravidla pro žadatele a příjemce Výzvy Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL - aktuální verze - účinná od 9. června 2017 - dokument byl podepsán všemi odpovědnými osobami k 6. 6. 2017, zveřejněno dne 9. 6. 2017

 

Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce_specificka_cast_4_vyzvy_pro_VS_verze_03.pdf Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část 4 výzvy VŠ - verze 04 -  aktuální verze účinná od 21. června 2017 – dokument byl podepsán všemi odpovědnými osobami k 21.6.2017; zveřejněno dne 21. 6. 2017

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu:  9. 8. 2016 od 10:00. Pro práci v aplikace IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+  verzi 1.5, kterou naleznete ZDE.

 

Informační leták k výzvě:  1_letak2_APIV.pdf Leták výzvy APIV


 


V případě jakýchkoliv dotazů k výzvám kontaktujte, prosím, zaměstnance PS UP na http://www.psup.cz/kontakty/.

 

  

 AVÍZA VÝZEV


 

Zveřejnění avíz výzev 

 

Řídicí orgán OP VVV pod tímto odkazem zveřejňuje avíza výzev OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy a její dokumentace bude zveřejněna ve složce  VYHLÁŠENÉ VÝZVY nejpozději v termínu zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+.

 


 


Operační program Životní prostředí (OP ŽP)


 

 

Nabízí v letech 2014–2020 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy eur. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

OPŽP 2014–2020 je rozdělen pěti prioritních os:

 1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 5. Energetické úspory

Kdo může žádat o podporu

Podpora na ekologické projekty je otevřena širokému spektru žadatelů. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným, vzdělávacím a vědeckým ústavům, fyzickým osobám podnikajícím i neziskovým organizacím. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o podporu a podrobnější informace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020.

 

Výše podpory

 

Podpora může dosahovat až 85 % z celkových způsobilých výdajů na projekt (výjimečně i 100 % u některých opatření na ochranu přírody). V rámci některých specifických cílů bude podpora poskytována formou kombinace nenávratné části (dotace) a jiného finančního nástroje návratného charakteru. U všech projektů je podmínkou spolufinancování ze zdrojů příjemce podpory. Příjemci mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury (více info v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020, kap. C.6).

 

Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti. Projekty mohou být omezeny minimální hranicí nákladů, která se liší podle druhu projektu.

Podpora je poskytována příjemcům v CZK a to bezhotovostně. Na podporu nemají žadatelé právní nárok.

 

 

Kdy můžete žádat o podporu

Své žádosti o podporu můžete podávat pouze na základě výzvy vyhlášené pro danou prioritní osu/specifický cíl. Průběžně aktualizovaný předběžný plán výzev i právě otevřené výzvy jsou zveřejňovány na www.opzp.cz. Zelená bezplatná informační linka je v provozu od pondělí do pátku od 7.30 do 16.00 hodin. Rádi také zodpovíme vaše dotazy na dotazy@sfzp.cz.

 

prioritní osa 1

 

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní (pro vysoké školy relevantní oblasti 1.3 a 1.4)

prioritní osa 2

 

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (pro vysoké školy relevantní oblasti 2.2 a 2.3)

prioritní osa 3

 

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika (pro vysoké školy relevantní všechny oblasti)

prioritní osa 4

 

Ochrana a péče o přírodu a krajinu (pro vysoké školy relevantní všechny oblasti)

prioritní osa 5

 

Energetické úspory (pro vysoké školy relevantní (pro vysoké školy relevantní všechny oblasti)

 
Na webových stránkách byly zveřejněny informace týkající se představení Operačního programu Životní prostředí pro roky 2014–2020 (podporované aktivity, finanční alokace, oprávnění žadatelé atp.).

Ke stáhnutí zde: http://www.opzp.cz/dokumenty/210-predstaveni-opzp-2014-2020-prezentace-ze-semina?verze=


 

 

VÝZVY


 

Aktuální seznam výzev je k dispozici na: http://www.opzp.cz/vyzvy/

 

 

 


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)


 

 

V souvislosti s podporou nově vznikajících průmyslů a jejich lepší informovaností vypracovala sekce Úřadu vlády pro vědu, výzkum a inovace vicepremiéra Pavla Bělobrádka společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu sérii informačních materiálů k tomu, jak mohou zástupci kulturních a kreativních průmyslů a digitální ekonomiky využít nové dotační programy OP PIK.

 

V OP PIK se pro tento sektor podařilo najít mnohem více prostoru a informace mají posloužit především k motivaci malých a středních podniků, aby vypsaných výzev využily.

 

Materiály představují příklady projektů, podporovaných aktivit, harmonogramy výzev či míru podpory, kterou je možné získat. V prvním kroku tak poslouží k rychlé nabídce dotačních titulů, ve které se lze snadno orientovat a předejít tak zdlouhavému načítání velkého množství textu.

 

Všechny nynější výzvy se zaměřením na kulturní a kreativní průmysly a digitální ekonomiku budou znovu vypsány na jaře nebo v létě 2016, žadatelé tak mají dostatek času připravit své projekty i do budoucna, pokud podání teď v prvním kole nestihnou.

 

Nově vznikající průmysly, specificky kulturní a kreativní průmysly a digitální ekonomika, jsou prioritou Programového prohlášení vlády ČR. V Radě vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které předsedá místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, mají dokonce svůj vlastní výbor, kde již více než půl roku zástupci těchto odvětví pracují se státní správou na zlepšení podmínek pro jejich rozvoj. Rada vlády připravuje pro tato odvětví i jejich vlastní strategie a nástroje podpory.

 

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost přináší v dotačním odbobí 2014–2020 možnost získat dotaci ve čtyřech oblastech podpory:


Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje
Prioritní osa 2 - Podpora podnikání malých a středních firem
Prioritní osa 3 - Efektivnější nakládání energií
Prioritní osa 4 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií


Celkem si projekty mezi sebe rozdělí necelých 120 mld. Kč. Nejvyšší alokace je určena pro podporu Rozvoje výzkumu a vývoje (PO1), a to 31 %. Následuje Efektivnější nakládání energií (PO3) s 28,2 %, Podpora podnikání malých a středních firem (PO2) dosahuje 20,7 % a na Rozvoj informačních a komunikačních technologií (PO4) lze využít 17,2 % z celkové částky.

 

 

VÝZVY

 

 

VÍCE INFORMACÍ, VČETNĚ MOŽNOSTI FILTROVÁNÍ VÝZEV NAJDETE ZDE

 

 

 


Operační program Zaměstnanost (OP Z)


 

Obdobně jako v předchozích programových obdobích 2004–2006 a 2007–2013 bude i v období 2014–2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost (OPZ), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:

 • podpory zaměstnanosti,
 • rovných příležitostí žen a mužů,
 • adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
 • dalšího vzdělávání,
 • sociálního začleňování a boje s chudobou,
 • modernizace veřejné správy a veřejných služeb a
 • podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.

 

 

VÍCE INFORMACÍ, VČETNĚ MOŽNOSTI FILTROVÁNÍ VÝZEV NAJDETE ZDE.

 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. S přípravou a realizací projektů Vám rádi pomůžeme.

 

 


NORSKÉ FONDY


 

Výzva pro podávání návrhů 2016 - “OPATŘENÍ B”

 
Česko-norský výzkumný program CZ09

Dne 18. července 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT”), zprostředkovatel Česko-norského výzkumného programu CZ09 vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů iniciativ 2016 (dále jen „výzva”) financovanou z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (dále jen „Fond”) v programové oblasti Bilaterální spolupráce ve výzkumu v Česko-norském výzkumném programu v rámci Finančního mechanismu Norska 2009-2014.

 

Výzva je otevřena od 14:00 18. července 2016 do 14:00 20. ledna 2017 SEČ (Praha, Česká republika).

Zaměření Fondu pro bilaterální spolupráci


Fond v Česko-norském výzkumném programu CZ09 podporuje nevýzkumné činnosti, které posilují vzájemnou spolupráci a vztahy mezi Českou republikou (země příjemce) a Norskem (země donora) v dané programové oblasti.

 

Způsobilí uchazeči


Výzkumné organizace a malé a střední podniky (dále jen „MSP”), které mají výzkum a vývoj v předmětu podnikání, se sídlem v České republice a Norsku jsou způsobilými uchazeči.

Iniciativy se musí aktivně účastnit nejméně jeden český subjekt (dále jen „příjemce“) a nejméně jeden norský účastník (dále jen „partner“). Návrh musí tedy mít jednoho českého příjemce, který vede iniciativu.

Třetí strany, kromě českých a norských způsobilých subjektů, se mohou aktivně účastnit česko-norské iniciativy, ale nebudou finančně podpořeny z Fondu.

 

Každý návrh je vypracován jedním vedoucím pracovníkem z organizace příjemce, který bude odpovědný za uskutečnění iniciativy.

 

Celková institucionální podpora a dotace


Celková institucionální podpora hrazená z Fondu a dostupná ve výzvě činí 11.026.000 Kč (€ 408.052). Nejnižší hranice pro dotaci je 200.000 Kč (€ 7.401) na jeden návrh. Nejvyšší hranice pro dotaci je 800.000 Kč (€ 29.606) na jeden návrh.

 

Výzkumné organizace mohou obdržet dotaci až ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů. Malé a střední podniky mohou obdržet pouze dotaci až ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů. Zbývající prostředky se musí zajistit z jiných finančních zdrojů.

V případě, že iniciativa bude pokračovat po 31. prosinci 2016, musí být v návrhu rozpočet spočítán pro jednotlivé roky 2016 a 2017.

Při předložení návrhu iniciativy do druhé uzávěrky je potřeba plánovat rozpočet pouze na rok 2017.

 

Celé znění textu výzvy, formulář návrhu a dokumentace výzvy jsou poskytnuty níže. Seznam povinných dokumentů je uveden v Příručce.

 

Celé znění textu výzvy pro podávání návrhů 2016 ve formátu pdf:

Výzva 2016_CZ_18.7.2016_celé znění.pdf (327,16 kB)

Dokumentace výzvy:

 1. Formulář návrhu: CZ09 Proposal form for bilateral relations.doc (863 kB)
 2. přílohy návrhu:
  Annex I - The proposed costs for bilateral initiative_.xls (66 kB)
  Annex II - Statutory declarations.doc (706,5 kB)

  Annex III - Statutory declaration on categ. of enterprise.docx (673,41 kB)

  Annex IV - Consent to processing personal data.doc (699,5 kB)

  Annex V - Resume_Europass_template.doc (111,5 kB)
 3. Příručka Fondu pro bilaterální spolupráci:
  Guide for Fund for bilateral relations_2016.pdf (555,03 kB

  ROZHODNUTÍ CZ09_2016_BiF_vzor.pdf (217,49 kB)

Text výzvy v češtině: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzvy

Text výzvy v angličtině: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/calls-for-proposals

Pravidla Finančních mechanismů 2009-2014 a související informace jsou také dostupné na: http://www.eeagrants.cz/  (česky)

http://eeagrants.org/ (anglicky)

Kontaktní osoby u zprostředkovatele programu

(pracovní dny, od 9.00 do 15.00 SEČ /Praha/)

Kontaktní osoba u Norské vědecké rady

(pracovní dny, od 9.00 do 15.00 /Oslo/)

Birgit Jacobsen – kancelář:    +47 22 03 70 95, nebo +47 40 04 19 31 (bija@rcn.no).

 

 


 

 

Česko-norský výzkumný program CZ09


Hlavním posláním fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností a kompetencí mezi dárci a příjemci je důležitý aspekt, kterým se Norské fondy liší od fondů EU.

V současné době je v plném proudu druhé grantové období, ve kterém Česká republika čerpá přibližně 3,5 mld. Kč. Zatímco v prvním období byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi prioritní oblasti, kam patří na příklad podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici.

Speciální důraz je pak kladen na témata jako dobré vládnutí, udržitelný rozvoj, boj proti nesnášenlivosti a korupci a rovné příležitosti žen a mužů, což jsou hodnoty, které Norsko považuje za zcela klíčové. Tyto hodnoty jsou podporovány i prostřednictvím speciálního fondu pro neziskové organizace, díky němuž získává občanská společnost silnější slovo ve všech oblastech veřejného života.

 

Hlavním koordinátorem EHP a Norských fondů v České republice je Ministerstvo financí, které také spravuje většinu programů, a to ve spolupráci s příslušnými rezortními ministerstvy. Pro lepší koordinaci společných priorit a posílení bilaterální spolupráce jsou do administrace šesti programů zapojené vládní instituce z Norska. Celá řada norských institucí pak spolupracuje přímo s českými partnery na úrovni projektů i doplňkových aktivit.

 

Jak se zapojit?

Pro ty, kteří uvažují o nějakém projektu do budoucna a chtějí navázat nebo prohloubit kontakt s partnery z Norska, Islandu, nebo Lichtenštejnska, je právě teď ta nejvhodnější doba. Ke vzájemným pracovním návštěvám či k účasti na seminářích, konferencích a jiných akcích je možné zažádat o grant v rámci tzv. Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci průběžně otevřené výzvy.

 

Na realizaci nových velkých projektů si musí žadatelé počkat na třetí grantové období, v rámci kterého by měla být spuštěna fáze realizace přibližně v roce 2017. Začátek zatím vypadá slibně. V červenci tohoto roku totiž dosáhly Norsko, Island a Lichtenštejnsko dohody s EU, dle níž budou až do roku 2021 přispívat patnácti státům v Evropě částkou 400 mil. EUR ročně. Toto je nadějný příslib i pro Českou republiku, která tak bude moci nadále využívat nejen štědrých dotací, ale i cenných zkušeností v oblasti fungování moderní demokratické společnosti, které Norsko dozajista může nabídnout.

 

VÍCE INFORMACÍ JE K DISPOZICI NA TOMTO ODKAZU: http://www.eeagrants.cz/cs/aktuality

 

 

 


VISEGRAD FUNDHlavním cílem vyhlášených grantů  je posilování a prohlubování vzájemných vazeb mezi členskými zeměmi (ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko), a to v oblastech kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání a přeshraniční spolupráce.


S výjimkou přeshraničních projektů musí být zapojeny subjekty z nejméně tří zemí Visegrádské čtyřky (V4):  (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) Např. V4 organizátor a alespoň dva partneři z V4, doporučuje se však, aby podávaná žádost zahrnovala partnery ze všech zemí V4.

 

Za způsobilou se považuje taková organizace či osoba (s výjimkou institucí přímo financovaných z veřejných rozpočtů), který odpovídá „visegrádskému“ zaměření.

 

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen 9. 6. 2000. Členskými státy jsou: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (země V4). Řídícím orgánem MVF je Konference ministrů zahraničních věcí a Rada velvyslanců, výkonným orgánem ředitel, který svou funkci vykonává v sídle MVF v Bratislavě. Úředním jazykem MVF je angličtina.

Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké finanční příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země.

 

Rovněž došlo nově ke sjednocení termínů pro podávání žádostí. Podrobnosti níže.


Programy MVF

Malé granty (Small Grants):

 • podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 (v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce a turistického ruchu);
 • termíny pro podávání žádostí: (březen, červen, září a prosinec):  proposals are accepted quarterly—by March 1, June 1, September 1 and December 1.
 • maximální částka přidělená jednomu projektu je 6 000 EUR (přičemž finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 70 % celkových nákladů na realizaci projektu) a grant se uděluje na dobu maximálně 6 měsíců (i když realizace projektu bude trvat déle).
 • http://visegradfund.org/grants/small-grants/

Standardní granty (Standard Grants):

 • podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 ve stejných oblastech jako v případě malých grantů, ale na jeden projekt se přiděluje částka vyšší než 6 000 EUR a doba realizace projektu je 12 měsíců (finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 70 % celkových nákladů na realizaci projektu);
 • termíny pro podávání žádostí: (březen, červen, září a prosinec):  proposals are accepted quarterly—by March 1, June 1, September 1 and December 1.
 • http://visegradfund.org/grants/standard-grants/

Visegrádský grant pro univerzitní studia (Visegrad University Studies Grant):

 • má podpořit vytváření kurzů nebo studijních programů zaměřených na problematiku, která se úzce dotýká zemí Visegrádské skupiny;
 • částka přidělená projektu je cca 10 000 EUR na vytvoření kurzu a 40 000 EUR na vytvoření studijního programu.
 • termín pro předložení žádostí: 10. listopad
 • http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/

Visegrádský strategický program (Visegrad Strategic Programme, Strategic Grants):

 • podporuje významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny;
 • projekty musí být zaměřeny na priority stanovené pro příslušný rok;
 • granty se poskytují na dobu maximálně 3 let (na jeden projekt se obvykle přiděluje cca 30 000 EUR); i v tomto případě finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 70 % celkových nákladů na realizaci projektu.
 • termíny pro podávání žádostí: 15. duben
 • http://visegradfund.org/grants/strategic-grants/


 Podrobné informace o výše zmíněných grantech a stipendiích včetně formulářů žádosti o stipendium jsou k dispozici na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu (www.visegradfund.org), informace o Visegrádské skupině na www.visegradgroup.eu.

 

 


HORIZONT 2020 – RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A INOVACE


 

HORIZONT 2020 (H2020, Horizon2020), jak zní celý název programu, má být největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014–2020. Projekty financované programem H2020 budou dobíhat ještě několik let poté. Program H2020 navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašovala EU už od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013).


Program H2020 se od 7. rámcového programu (7. RP) liší větším důrazem na podporu inovací, což se prakticky projeví například v zavedení nových úvěrových nástrojů a v podpoře inovací u malých a středních podniků.


Program H2020 v sobě integruje také dřívější Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Podporována bude návaznost na strukturální fondy a na jiné programy EU.


Na rozdíl od 7. RP se počítá také s větší podporou tzv. přístupu bottom-up (zdola nahoru) při formulaci výzkumných témat. Pracovní programy k výzvám budou mít strategičtější charakter a budou formulovány na delší časové období.

 

Horizont 2020 není homogenním programem a k základní struktuře je třeba přičíst celou řadu nástrojů a programů, které mají vzhledem k programu H2020 jistou autonomii, jako jsou ERA-nety, Společné technologické iniciativy (JTI) nebo Iniciativy společného programování (JPI),  které vyhlašují vlastní výzvy.


Více informací o rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont 2020:

 • Český portál programu Horizont 2020 – AKTUÁLNÍ INFORMACE, VÝZVY, AKCE, KONTAKTY A PODPORA  – H2020 (cz)
 • Účastnický portál pro podávání návrhů (seznam aktuálních výzev) Participant Portal (en)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Kalendář

<<červenec 2017>>
Po Út St Čt So Ne
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem