Projektový servis UP

  >  Výzvy k předkládání projektů

Výzvy k předkládání projektů

 

JEDNOTLIVÉ VÝZVY A INFORMACE NAJDETE V TOMTO POŘADÍ:


 


 Výzvy napříč agenturami a institucemi


 

VYHLÁŠENÍ 6. NÁRODNÍ VÝZVY PODPROGRAMU INTER-EUREKA LTE219

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 1. února 2019 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 6. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA LTE219 pro podávání projektů v rámci  programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

 

Uzávěrka soutěžní lhůty je 28. března 2019.

 

Dokumenty pro uchazeče:

Zadávací dokumenatce 6. výzvy INTER-EUREKA (LTE), soubor typu zip, (4,75 MB) 

Vzorová smlouva LTE, soubor typu zip, (1,04 MB)

 

Zdroj: MŠMT

 

 


 

 

Vyhlášení třetí veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (BV III/1 – VS)

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A   vyhlašuje
 

dne 22. srpna 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (BV III/1-VS), dále jen „Program“, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), v platném znění.
 
Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.
 
Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat na internetové adrese poskytovatele http://www.mvcr.cz na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-treti-verejne-souteze.aspx (Ministerstvo vnitra/ O nás/Bezpečnostní výzkum/Aktuality/Vyhlášení třetí veřejné soutěže).
 
Návrh projektu musí být doručen poskytovateli v uzavřené obálce s adresou poskytovatele a označením „BV III/1-VS - třetí veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“ do podatelny Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34 v době soutěžní lhůty, tj. 23. srpna 2018 až 11. října 2018. Úřední hodiny podatelny pro veřejnost: Po - Čt 6:00 - 16:00 hod., Pá 6:00 – 14:45 hod.
  
V případě návrhu projektu obsahujícího utajované informace dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti na stupni utajení „Vyhrazené“ nebo „Důvěrné“ se postupuje v souladu s tímto zákonem a obálka musí být označena mimo výše uvedeného následujícím způsobem: „Obálka obsahuje utajované informace na stupni „Vyhrazené“/„Důvěrné“.
  

Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.
 
Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele.
 
Na poskytnutí podpory není právní nárok.
 
Texty a přílohy ke stažení ZDE

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

 Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu ÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášené dne 9. 5. 2018. Po ukončení soutěžní lhůty (21. 6. 2018) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 26. 7. 2018 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 352 návrhů projektů z celkového počtu 362 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.


Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu
ÉTA:

návrhy projektů přijaté do veřejné soutěže

návrhy projektů nepřijaté do veřejné soutěže


Zdroj: TAČR


Za Univerzitu Palackého postoupilo celkem 18 projektů, 2 projekty, kde je UP partnerem, 1 projekt UP nebyl do soutěže přijat.

 


 

Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-TRANSFER 2018

Dne 1. 8. 2018 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-TRANSFER (LTT19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

 

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 8. 2018 do 15. 9. 2018.

 


Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na odkazech uvedených níže:

Zadávací dokumentace, soubor typu zip, (3,8 MB) 

Návrh inzerátu-LTTVES19, soubor typu pdf, (361,5 kB) 

Smlouva vzor, soubor typu zip, (141,99 kB) 

Statut a jednací řád - INTER-TRANSFER, soubor typu pdf, (2,34 MB)


Zdroj: MŠMT

 


 

Výzva na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

Typ výzvy: uzavřená

Datum vyhlášení: 1.6.2018

Datum uzavření: 27.9.2018

Prioritní os: 3. ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV

Investiční priorita: 5. Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

Konkrétní cíl: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

 

Oprávněnost aktivit projektu:

 

Typ aktivity A) Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne.

Typ aktivity B) Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach

efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva.

Typ aktivity C) Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy.

Typ aktivity D) Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.

 

Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

 

Prílohy výzvy (externý odkaz na Google Drive)

 

 

 Více na http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=342.

 Vyhlášení veřejné soutěže EXPRO PROJEKTY

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Soutěžní lhůta začíná 15. 5. 2018.

Návrhy projektů je možné podávat do 28. 6. 2018.

Zadávací dokumentace pro EXPRO projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce Dokumenty“.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR písemně / (expro@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách na tel. č. 227 088 803.

Vyhlášení veřejné soutěže pro EXPRO projekty

Zadávací dokumentace pro EXPRO projekty s počátkem řešení v roce 2019

Tender document for EXPRO projects 2019 – English version

EXPRO oborové komise

EXPRO discipline committees

Čestné prohlášení uchazeče – právnické osoby

Čestné prohlášení uchazeče jako právnické osoby (podle zákona č. 218/2000 Sb.)

Zdroj: GAČRVyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2019 - 2022

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 14. 5. 2018 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž

o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 (dále jen „Program“).

Předpokládané termíny:

 • zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2019 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
 • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2022,
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců

Přílohy

Více informací naleznete ZDE

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO SPOLEČENSKOVĚDNÍHO A HUMANITNÍHO VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ ÉTA

 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 9. května 2018 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen program ÉTA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

 

Informace k soutěži naleznete na stránkách Technologické agentury ČR ZDE.

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

 Zdroj: TAČR


 

Třetí veřejná soutěž INTER-VECTOR - LTV19


Dne 30. 4. 2018 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-VECTOR (LTV19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.


Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 1. 5. 2018 do 22. 6. 2018.

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na odkazech uvedených níže:

Zadávací dokumentace, soubor typu zip, (4,4 MB)

Inzerát v obchodním věstníku, soubor typu pdf, (293,59 kB)

Vzor textu smlouvy, soubor typu zip, (97,64 kB)

Statut a jednací řád - INTER-VECTOR, soubor typu pdf, (2,34 MB)

 

Zdroj: MŠMTVÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-POLSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2019-2020


V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsané ve Vratislavi dne 13. ledna 2000 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020.


Výzva: 

Výzva Polsko 2019-2020, soubor typu pdf, (428,83 kB)

Formuláře, soubor typu zip, (43,77 kB)

Výzva polského partnera je publikována zde:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa

 

Zdroj: MŠMT


 

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020

 

 
Termín pro předkládání návrhů projektů: 16. 3.– 31. 5. 2018 

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020.

 

Výzva je otevřena pro všechny vědecké disciplíny. Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku. Uzávěrka pro přijímání návrhů projektů je 31. května 2018. Více informací naleznete zde.

 

Výzva: 

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020, soubor typu pdf, (506,71 kB)

Formuláře pro uchazeče, soubor typu zip, (123,13 kB)


Zdroj: MŠMT


 

Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020

 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 31. 3. – 31. 5. 2018.   

V souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci, podepsanou v Praze dne 2. listopadu 1990, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020.

Veřejné vysoké školy a ostatní výzkumné organizace podávají návrhy projektů na MŠMT, pracoviště AV ČR se ucházejí o institucionální podporu na základě výzvy zveřejněné na webu AV ČR.


Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020

Formuláře, soubor typu zip, (123,33 kB)

 

Zdroj: MŠMT


 

Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020

 

V  souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci, podepsanou v Praze dne 29. června 1965, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020.

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Výzkumné projekty podporované v rámci této výzvy jsou zpravidla dvouleté. Podpora projektů v rámci této výzvy spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy každá strana hradí náklady jak na dopravu, tak na pobyt řešitele/člena/členů řešitelského týmu své země. Termín pro předkládání návrhů projektů: 4.4.–30.6. 2018

Výzva MOBILITY Francie 2019-2020 ke stažení zde: výzva MOBILITY Francie 2019-2020, soubor typu pdf, (109,74 kB).

Příslušné přílohy včetně formuláře návrhu projektu zde: Přílohy k výzvě FRANCIE 2019-2020, soubor typu zip, (56,65 kB)

Výzva francouzského partnera je publikována na http://www.campusfrance.org/barrande.

 

Zdroj: MŠMT


 

Vyhlášení 1. veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1

 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. března 2018 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v programu Národní centra kompetence 1. Soutěžní lhůta začíná dnem 30. 3. 2018 a končí dnem 31. 5. 2018.

Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. S ohledem na zajištění dlouhodobé stability systému bude na program Národní centra kompetence 1 navazovat program Národní centra kompetence 2 pro období 2020-2026.

Záměrem programu je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému. Program pomůže výrazně posílit segment výzkumných organizací zaměřených na aplikovaný výzkum a motivovat relevantní stávající výzkumná pracoviště, aby se transformovala na výzkumně a technologicky zaměřená centra, kde bude realizován kvalitní aplikovaný výzkum podle potřeb aplikační sféry.

Zadávací dokumentaci a další dokumenty spojené s 1. veřejnou soutěží naleznete na stránkách TA ČR.

 

Zdroj: TAČR

 

 


Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020

 

V  souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci, podepsanou v Praze dne 29. června 1965, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020.

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Výzkumné projekty podporované v rámci této výzvy jsou zpravidla dvouleté. Podpora projektů v rámci této výzvy spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy každá strana hradí náklady jak na dopravu, tak na pobyt řešitele/člena/členů řešitelského týmu své země. Termín pro předkládání návrhů projektů: 4.4.–30.6. 2018

Výzva MOBILITY Francie 2019-2020 ke stažení zde: výzva MOBILITY Francie 2019-2020, soubor typu pdf, (109,74 kB).

Příslušné přílohy včetně formuláře návrhu projektu zde: Přílohy k výzvě FRANCIE 2019-2020, soubor typu zip, (56,65 kB)

Výzva francouzského partnera je publikována na http://www.campusfrance.org/barrande.

 

Zdroj: MŠMT

 

 


Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020

 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 31. 3. – 31. 5. 2018.   

V souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci, podepsanou v Praze dne 2. listopadu 1990, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020.

Veřejné vysoké školy a ostatní výzkumné organizace podávají návrhy projektů na MŠMT, pracoviště AV ČR se ucházejí o institucionální podporu na základě výzvy zveřejněné na webu AV ČR.


Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020

Formuláře, soubor typu zip, (123,33 kB)

 

Zdroj: MŠMT

 

 


Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020

 

 
Termín pro předkládání návrhů projektů: 16. 3.– 31. 5. 2018 

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020.

 

Výzva je otevřena pro všechny vědecké disciplíny. Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku. Uzávěrka pro přijímání návrhů projektů je 31. května 2018. Více informací naleznete zde.

 

Výzva: 

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020, soubor typu pdf, (506,71 kB)

Formuláře pro uchazeče, soubor typu zip, (123,13 kB)


Zdroj: MŠMT

 


Blížící se uzávěrka podávání návrhů česko-amerických výzkumných projektů (30.4.2018)

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích - podpora spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v USA v rámci podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA18). Výzva je otevřena pro všechny vědecké disciplíny. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 30. dubna 2018. Více informací naleznete zde.

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na odkazech uvedených níže: 

Dokumentce vyhlášení_LTAUSA18, soubor typu zip, (3,34 MB) 

Formuláře příloh_LTAUSA18, soubor typu zip, (480,45 kB) 

Návrh textu smlouvy pro podprogram INTER-ACTION_LTAUSA18, soubor typu zip, (120,82 kB) 

Inzerát INTER-ACTION_ LTAUSA18, soubor typu pdf, (366,38 kB) 

Statut a jednací řád pro podprogram INTER-ACTION, soubor typu pdf, (2,41 MB)

 
Zdroj: MŠMT

 

 


Blížící se uzávěrka podávání návrhů česko-ukrajinských výzkumných projektů (30.4.2018)

 
Termín pro podávání návrhů projektů: 2. 3.–30. 4. 2018  
    

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci, přijatou dne 19.12.2011, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020. 


Výzva:

Výzva k podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020, soubor typu pdf, (573,44 kB)

Formuláře, soubor typu zip, (122,95 kB)

Doplňující informace pro žadatele, soubor typu docx, (11,5 kB)

 

Zdroj: MŠMT

 Výzva k podávání návrhů společných česko-amerických výzkumných projektů

 

Termín pro podávání návrhů projektů: 8. 3.–30. 4. 2018        

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích - podpora spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v USA v rámci podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA18). Výzva je otevřena pro všechny vědecké disciplíny. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 30. dubna 2018. Více informací naleznete zde.

 

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na odkazech uvedených níže: 

Dokumentce vyhlášení_LTAUSA18, soubor typu zip, (3,34 MB) 

Formuláře příloh_LTAUSA18, soubor typu zip, (480,45 kB) 

Návrh textu smlouvy pro podprogram INTER-ACTION_LTAUSA18, soubor typu zip, (120,82 kB) 

Inzerát INTER-ACTION_ LTAUSA18, soubor typu pdf, (366,38 kB) 

Statut a jednací řád pro podprogram INTER-ACTION, soubor typu pdf, (2,41 MB)

 

Zdroj. MŠMT

 

 


TA ČR připravuje nový program v rámci Norských fondů

V pondělí 4. září 2017 byla podepsána Memoranda o porozumění pro nové období Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů mezi Českou republikou a donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem. Pro nové programové období obdrží Česká republika 184,5 milionů EUR. Podpora z těchto fondů je určena zejména pro projekty zaměřené na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici.

 

Technologická agentura ČR bude administrovat program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, v rámci něhož jsou očekávány bilaterální výzkumné projekty, tj. za účasti české a norské (případně islandské a lichtenštejnské) strany. Předpokládá se zapojení jak výzkumných organizací, tak i malých a středních podniků. Celkové výdaje programu budou činit 30 milionů EUR. V nejbližším horizontu bude probíhat příprava samotného programu, vyhlášení první výzvy se očekává nejdříve na konci roku 2018 a realizace projektů samotných je předpokládaná od roku 2019.

 

 


Výzva k podávání návrhů grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“

Zveřejněno 5. září 2016

 

Grantová agentura České republiky


vyhlašuje

 

v souladu s unesením vlády č. 448 ze dne 18. května 2016 výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“).

 

Skupina grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“ reaguje na výzvu Evropské výzkumné rady (ERC).

 

Podmínky mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“):

 1. Výzva k podávání návrhů projektů na podporu mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu je vyhlašována po projednání s Evropskou výzkumnou radou (ERC). Poskytování podpory na projekty v rámci této skupiny grantových projektů probíhá od vyhlášení výzvy do roku 2022.
 2. Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti. Předpokládaná délka řešení projektu na zahraničním pracovišti je stanovena v rozmezí 3 až 6 kalendářních měsíců.
 3. Návrhy grantových projektů mohou předkládat uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a kteří splňují podmínky stanovené v Pravidlech grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“ vydávaných na každý kalendářní rok (dále jen „Pravidla“), viz bod 7 této výzvy. Uchazeč je odpovědný za to, že navrhovatel splňuje podmínky uvedené v Pravidlech. Navrhovatel uchazeči odpovídá za řešení projektu. Navrhovatelem grantového projektu „Podpora ERC žadatelů“ může být pouze řešitel alespoň jednou hodnoceného běžícího projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“ nebo ukončeného projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“, jehož poslední hodnocení provedené před podáním žádosti o grantový projekt „Podpora ERC žadatelů“ bylo hodnoceno jako splněno nebo vynikající. Jednou z podmínek úspěšného řešení projektu je povinnost řešitele po udělení grantu „Podpora ERC žadatelů“ vypracovat a podat žádost na podporu projektu ERC (v programech StG, CoG, výjimečně AdG), a to v nejbližší výzvě vyhlášené po ukončení řešení projektu nebo ve výzvě bezprostředně následující, nejpozději však do 700 dní po ukončení řešení tohoto projektu. Do této lhůty se nezapočítává období strávené na mateřské/rodičovské dovolené. Návrh projektu lze podávat ve všech oborech podle Statutu GA ČR.
 4. Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti, na němž v době řešení projektu působí jako Principal Investigator řešitel ERC grantu (dále jen „Mentor“) vybraný navrhovatelem. Součástí návrhu projektu „Podpora ERC žadatelů“ a podmínkou financování je písemný souhlas zahraničního pracoviště a písemný souhlas Mentora s přijetím navrhovatele k řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“.
 5. Kritéria hodnocení návrhů projektů jsou obsažena v Pravidlech. Kritéria zahrnují zejména: hodnocení odborné úrovně, originality, kvality; odborné schopnosti navrhovatele, jeho tvůrčí přínos ve vědní oblasti podle zaměření návrhu projektu, dosavadní výsledky navrhovatele ve výzkumu, hodnocení nástinu návrhu zamýšleného ERC projektu, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků.
 6. Hodnocení návrhů projektů provádějí tříčlenné odborné komise. Komise sestává z Mentora a dalších dvou hodnotitelů se zkušenostmi s řešením ERC projektů, z nichž alespoň jeden je zahraniční. Rozhodujícím orgánem je předsednictvo GA ČR.
 7. Podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, jako např. podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů, stejně jako ostatní podmínky této výzvy, jsou podrobněji popsány v Pravidlech. Pravidla tvoří nedílnou součást této výzvy. Pravidla jsou zveřejněna zde.
 8. Návrhy projektů GA ČR přijímá a hodnotí průběžně.
 9. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR na adrese: https://panel.gacr.cz/.
 10. Návrh projektu se podává v elektronické podobě do datové schránky poskytovatele, jejíž identifikátor je „a8uadk4“.
 11. Rozhodnutí o udělení podpory GA ČR zveřejní na internetových stránkách (https://gacr.cz) bezprostředně po ukončení hodnocení návrhu projektu „Podpora ERC žadatelů“.

Dotazy lze zasílat GA ČR písemně prostřednictvím Helpdesku nebo e-mailem na adresu info@gacr.cz , telefonicky na tel. č. 227 088 841 (Po – Čt: 9–16:00; Pá: 9–15:00).

 

Přílohy

 

 

Výzva k předkládání žádostí pro zařazení do databáze expertů programu INTER-EXCELLENCE

 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o zařazení do databáze expertů pro hodnocení návrhů projektů,  přijatých v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramů INTER-ACTIVE (INTER-A, INTER-C, INTER-T, INTER-I, INTER-V, INTER-E), jehož trvání je od roku 2016 do roku 2024.

Tato výzva je určena jak organizacím, které mohou nominovat své experty, tak jednotlivcům.  Projekt daného podprogramu nemohou hodnotit osoby, které jsou aktuálně zainteresovány ve stejném podprogramu v roli účastníka/dalšího účastníka projektu či jsou ve střetu zájmu s posuzovaným projektem.


Do databáze se hledají odborníci ze všech oblastí věd. Hodnocení projektů je honorováno.

 

Potenciální hodnotitelé pro hodnocení návrhů projektů musí splňovat alespoň tyto požadavky:

-          minimálně titul Ing. nebo Mgr.;

-          odborné zkušenosti z dané oblasti, ve které chtějí návrh projektu hodnotit;

-          znalost českého jazyka;

-          znalost odborného anglického jazyka – B1 a vyšší.

 

 Kvalifikaci pro hodnocení návrhů doložte svým odborným životopisem a vyplňte dotazník přiložený ZDE.


O zařazení do databáze expertů lze jednoduše požádat zasláním e-mailu na adresu oponenti@msmt.cz. Do předmětu e-mailu uveďte: „registrace oponenta pro IE“.

 

Vyhodnocení došlých žádostí bude probíhat vždy na konci každého měsíce a žadatel obdrží vyjádření o jeho zařazení do databáze či jeho nepřijetí.


Program INTER-EXCELLENCE naleznete na tomto odkaze: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zneni-programu-inter-excellence

 

Pro další informace kontaktujte (v pracovní dny od 9:00 do 15.00) Ing. Davida Kloze (tel.: 234 811 832).


 


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)


 

Byly zveřejněny výzvy ESF a ERDF výzvy pro vysoké školy II

Řídicí orgán OP VVV dne 28. 11. 2018 vyhlašuje výzvy č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II a č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II v prioritní ose 2 OP VVV. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 29. 3. 2019 ve 14 hod.


Vysoké školy mají opět možnost realizovat jak „měkké aktivity“ zaměřené například na zavádění praxe do studijních programů, tak s nimi spojené investice. Z evropských fondů je v ESF výzvě pro vysoké školy II a ERDF výzvě pro vysoké školy II tentokrát připraveno celkem 2,5 miliardy korun.

 

Více informací o výzvě č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II najdete ZDE.

Více informací o výzvě č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II najdete ZDE.

 

 

Zdroj: MŠMT

 

 


 

 

CELKOVÝ PŘEDHLED VÝZEV V OP VVV JE K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH POSKYTOVATELE (MŠMT ČR). 

 

Harmonogram výzev OP VVV


ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2017, 5. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu dne 7. září 2017.  ŘO OP VVV dále zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2018, 1. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu dne 7. září 2017.
 
ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2018, 1. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu dne 7. září 2017.

Harmonogram_vyzev_2016_verze05.pdf Harmonogram výzev 2018 verze 01 - zveřejněno dne 26. 10. 2017


ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2017, 5. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu dne 7. září 2017.
Harmonogram_vyzev_2016_verze05.pdf Harmonogram výzev 2017 verze 05 - zveřejněno dne 26. 10. 2017

 

 

Cyklus žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání zálohové platby


ŘO OP VVV zveřejňuje dne 24. 11. 2016 soubor obsahující souhrn dílčích kroků procesu zpracování, hodnocení a administrace žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání první zálohové platby.

 Cyklus žádosti o podporu - zveřejněno dne 24. 11. 2016

 

 

 

ČLENOVÉ KOORDINAČNÍ RADY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PRO OP VVV:

 

doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. (Lékařská fakulta)

Mgr. Dana Bilíková (Filozofická fakulta)

Mgr. Vít Hušek, Th.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta)

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (Právnická fakulta)

Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. (Fakulta tělesné kultury)

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. (Fakulta zdravotnických věd)

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. (Pedagogická fakulta)

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (Přírodovědecká fakulta)

 

 


VÝZVY


 

Dovolujeme si upozornit, že termíny uzávěrek některých výzev se mohou změnit. Doporučujeme proto sledovat web poskytovatele.

 

 


Kontrolní listy ve variantách pro jednotlivé povinně volitené aktivity:

Kontrolní list pro žadatele BK II aktivita č. 2

 


 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu prioritní osy 1 OP VVV pro předkládání Individuálních projektů Podpora excelentních výzkumných týmů - Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Excelentní výzkumné týmy verze 4 - aktuální verze, účinná od 14. 12. 2016,

 

Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4. Metodický dopis upravuje a nahrazuje kapitolu 12 Zadávání a kontrola zakázek.

 

Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. května 2017

  

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č.4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.


Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro prioritní osu 3 OP VVV pro předkládání Individuálních projektů Inkluzivní vzdělávání - aktuální verze, účinnost od 12.9.2016 ZDE.


Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)(aktuální verze č. 1 - platná od 9. srpna 2016) naleznete ZDE.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro avízo výzvy/výzvu Budování kapacit - transfer technologií

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část - Budování kapacit - transfer technologií verze 3 - účinnost od 30. března 2017

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro avízo výzvy/výzvu Výzkumné infrastruktury


Specificka_pravidla_Vyzkumne_infrastruktury_verze_2.pdf Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Vyzkumné infrastruktury verze 3 - aktuální verze, účinná od 5. května 2017


 

PpZP_zjednodusenych_projektu_v2.pdf Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - zjednodušené projekty verze 2 - účinné od 5. května 2017

 

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů verze 2 – aktuální verze – účinná od 21. listopadu 2016 – dokument byl podepsán všemi odpovědnými osobami k 10.11.2016 

 

SPpZP_KPSLV_Inkluze_verze1_final_na_web.pdf Pravidla pro žadatele a příjemce Výzvy Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL - aktuální verze - účinná od 9. června 2017 - dokument byl podepsán všemi odpovědnými osobami k 6. 6. 2017, zveřejněno dne 9. 6. 2017

 

Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce_specificka_cast_4_vyzvy_pro_VS_verze_03.pdf Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část 4 výzvy VŠ - verze 04 -  aktuální verze účinná od 21. června 2017 – dokument byl podepsán všemi odpovědnými osobami k 21.6.2017; zveřejněno dne 21. 6. 2017

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu:  9. 8. 2016 od 10:00. Pro práci v aplikace IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+  verzi 1.5, kterou naleznete ZDE.

 

Informační leták k výzvě:  1_letak2_APIV.pdf Leták výzvy APIV

 


V případě jakýchkoliv dotazů k výzvám kontaktujte, prosím, zaměstnance PS UP na http://www.psup.cz/kontakty/.

 

  

 AVÍZA VÝZEV


 

Zveřejnění avíz výzev 

 

Řídicí orgán OP VVV pod tímto odkazem zveřejňuje avíza výzev OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy a její dokumentace bude zveřejněna ve složce  VYHLÁŠENÉ VÝZVY nejpozději v termínu zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+.

 

 

Avízo výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 8. listopadu 2017 avízo výzvy č. 02_17_047  Místní akční plány rozvoje vzdělávání II  (MAP II)   v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 15. listopadu 2017. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 31. 10. 2018, 14:00.  Průběžné uzávěrky příjmu žádostí o podporu jsou 14. 12. 2017 do 14:00 hod., 15. 2. 2018 do 14:00 hod., 15. 5. 2018 do 14:00 hod., 14. 9. 2018 do 14:00 hod., 31. 10. 2018 do 14:00 hod.
Avízo výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
Příloha č. 3 Postupy MAP
Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část jsou k dispozici ZDE.
Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.
Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 15. listopadu 2017 od 14:00. Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte Uživatelskou příručku Zpracování žádosti v IS KP14+ v. 1.7 (Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu, verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.

 

 

Avízo výzvy č. 02_17_043 Teaming II

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 31. října 2017 avízo výzvy č. 02_17_043  Teaming II. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 22. 11. 2017. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 22. 11. 2017. Ukončení příjmu žádostí o podporu pro 1. kolo - dle textu výzvy: 15. listopadu 2018.

Avízo výzvy Teaming II

Příloha č. 1 Indikátory

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

Příloha č. 3 Podkladový materiál pro implementaci RIS3 strategie


Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.


Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část jsou k dispozici ZDE.

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 22. listopadu 2017 od 10:00. Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.

 

 


Operační program Životní prostředí (OP ŽP)


 

 

Nabízí v letech 2014–2020 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy eur. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

OPŽP 2014–2020 je rozdělen pěti prioritních os:

 1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 5. Energetické úspory

Kdo může žádat o podporu

Podpora na ekologické projekty je otevřena širokému spektru žadatelů. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným, vzdělávacím a vědeckým ústavům, fyzickým osobám podnikajícím i neziskovým organizacím. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o podporu a podrobnější informace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020.

 

Výše podpory

 

Podpora může dosahovat až 85 % z celkových způsobilých výdajů na projekt (výjimečně i 100 % u některých opatření na ochranu přírody). V rámci některých specifických cílů bude podpora poskytována formou kombinace nenávratné části (dotace) a jiného finančního nástroje návratného charakteru. U všech projektů je podmínkou spolufinancování ze zdrojů příjemce podpory. Příjemci mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury (více info v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020, kap. C.6).

 

Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti. Projekty mohou být omezeny minimální hranicí nákladů, která se liší podle druhu projektu.

Podpora je poskytována příjemcům v CZK a to bezhotovostně. Na podporu nemají žadatelé právní nárok.

 

 

Kdy můžete žádat o podporu

Své žádosti o podporu můžete podávat pouze na základě výzvy vyhlášené pro danou prioritní osu/specifický cíl. Průběžně aktualizovaný předběžný plán výzev i právě otevřené výzvy jsou zveřejňovány na www.opzp.cz. Zelená bezplatná informační linka je v provozu od pondělí do pátku od 7.30 do 16.00 hodin. Rádi také zodpovíme vaše dotazy na dotazy@sfzp.cz.

 

prioritní osa 1

 

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní (pro vysoké školy relevantní oblasti 1.3 a 1.4)

prioritní osa 2

 

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (pro vysoké školy relevantní oblasti 2.2 a 2.3)

prioritní osa 3

 

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika (pro vysoké školy relevantní všechny oblasti)

prioritní osa 4

 

Ochrana a péče o přírodu a krajinu (pro vysoké školy relevantní všechny oblasti)

prioritní osa 5

 

Energetické úspory (pro vysoké školy relevantní (pro vysoké školy relevantní všechny oblasti)

 
Na webových stránkách byly zveřejněny informace týkající se představení Operačního programu Životní prostředí pro roky 2014–2020 (podporované aktivity, finanční alokace, oprávnění žadatelé atp.).

Ke stáhnutí zde: http://www.opzp.cz/dokumenty/210-predstaveni-opzp-2014-2020-prezentace-ze-semina?verze=


 

 

VÝZVY


 

Aktuální seznam výzev je k dispozici na: http://www.opzp.cz/vyzvy/

 

 

 


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)


 

 

V souvislosti s podporou nově vznikajících průmyslů a jejich lepší informovaností vypracovala sekce Úřadu vlády pro vědu, výzkum a inovace vicepremiéra Pavla Bělobrádka společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu sérii informačních materiálů k tomu, jak mohou zástupci kulturních a kreativních průmyslů a digitální ekonomiky využít nové dotační programy OP PIK.

 

V OP PIK se pro tento sektor podařilo najít mnohem více prostoru a informace mají posloužit především k motivaci malých a středních podniků, aby vypsaných výzev využily.

 

Materiály představují příklady projektů, podporovaných aktivit, harmonogramy výzev či míru podpory, kterou je možné získat. V prvním kroku tak poslouží k rychlé nabídce dotačních titulů, ve které se lze snadno orientovat a předejít tak zdlouhavému načítání velkého množství textu.

 

Všechny nynější výzvy se zaměřením na kulturní a kreativní průmysly a digitální ekonomiku budou znovu vypsány na jaře nebo v létě 2016, žadatelé tak mají dostatek času připravit své projekty i do budoucna, pokud podání teď v prvním kole nestihnou.

 

Nově vznikající průmysly, specificky kulturní a kreativní průmysly a digitální ekonomika, jsou prioritou Programového prohlášení vlády ČR. V Radě vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které předsedá místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, mají dokonce svůj vlastní výbor, kde již více než půl roku zástupci těchto odvětví pracují se státní správou na zlepšení podmínek pro jejich rozvoj. Rada vlády připravuje pro tato odvětví i jejich vlastní strategie a nástroje podpory.

 

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost přináší v dotačním odbobí 2014–2020 možnost získat dotaci ve čtyřech oblastech podpory:


Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje
Prioritní osa 2 - Podpora podnikání malých a středních firem
Prioritní osa 3 - Efektivnější nakládání energií
Prioritní osa 4 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií


Celkem si projekty mezi sebe rozdělí necelých 120 mld. Kč. Nejvyšší alokace je určena pro podporu Rozvoje výzkumu a vývoje (PO1), a to 31 %. Následuje Efektivnější nakládání energií (PO3) s 28,2 %, Podpora podnikání malých a středních firem (PO2) dosahuje 20,7 % a na Rozvoj informačních a komunikačních technologií (PO4) lze využít 17,2 % z celkové částky.

 

 

VÝZVY

 

 

VÍCE INFORMACÍ, VČETNĚ MOŽNOSTI FILTROVÁNÍ VÝZEV NAJDETE ZDE

 

 

 


Operační program Zaměstnanost (OP Z)


 

Obdobně jako v předchozích programových obdobích 2004–2006 a 2007–2013 bude i v období 2014–2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost (OPZ), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:

 • podpory zaměstnanosti,
 • rovných příležitostí žen a mužů,
 • adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
 • dalšího vzdělávání,
 • sociálního začleňování a boje s chudobou,
 • modernizace veřejné správy a veřejných služeb a
 • podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.

 

 

VÍCE INFORMACÍ, VČETNĚ MOŽNOSTI FILTROVÁNÍ VÝZEV NAJDETE ZDE.

 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. S přípravou a realizací projektů Vám rádi pomůžeme.

 

 


NORSKÉ FONDY


 

Výzva pro podávání návrhů 2016 - “OPATŘENÍ B”

 
Česko-norský výzkumný program CZ09

Dne 18. července 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT”), zprostředkovatel Česko-norského výzkumného programu CZ09 vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů iniciativ 2016 (dále jen „výzva”) financovanou z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (dále jen „Fond”) v programové oblasti Bilaterální spolupráce ve výzkumu v Česko-norském výzkumném programu v rámci Finančního mechanismu Norska 2009-2014.

 

Výzva je otevřena od 14:00 18. července 2016 do 14:00 20. ledna 2017 SEČ (Praha, Česká republika).

Zaměření Fondu pro bilaterální spolupráci


Fond v Česko-norském výzkumném programu CZ09 podporuje nevýzkumné činnosti, které posilují vzájemnou spolupráci a vztahy mezi Českou republikou (země příjemce) a Norskem (země donora) v dané programové oblasti.

 

Způsobilí uchazeči


Výzkumné organizace a malé a střední podniky (dále jen „MSP”), které mají výzkum a vývoj v předmětu podnikání, se sídlem v České republice a Norsku jsou způsobilými uchazeči.

Iniciativy se musí aktivně účastnit nejméně jeden český subjekt (dále jen „příjemce“) a nejméně jeden norský účastník (dále jen „partner“). Návrh musí tedy mít jednoho českého příjemce, který vede iniciativu.

Třetí strany, kromě českých a norských způsobilých subjektů, se mohou aktivně účastnit česko-norské iniciativy, ale nebudou finančně podpořeny z Fondu.

 

Každý návrh je vypracován jedním vedoucím pracovníkem z organizace příjemce, který bude odpovědný za uskutečnění iniciativy.

 

Celková institucionální podpora a dotace


Celková institucionální podpora hrazená z Fondu a dostupná ve výzvě činí 11.026.000 Kč (€ 408.052). Nejnižší hranice pro dotaci je 200.000 Kč (€ 7.401) na jeden návrh. Nejvyšší hranice pro dotaci je 800.000 Kč (€ 29.606) na jeden návrh.

 

Výzkumné organizace mohou obdržet dotaci až ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů. Malé a střední podniky mohou obdržet pouze dotaci až ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů. Zbývající prostředky se musí zajistit z jiných finančních zdrojů.

V případě, že iniciativa bude pokračovat po 31. prosinci 2016, musí být v návrhu rozpočet spočítán pro jednotlivé roky 2016 a 2017.

Při předložení návrhu iniciativy do druhé uzávěrky je potřeba plánovat rozpočet pouze na rok 2017.

 

Celé znění textu výzvy, formulář návrhu a dokumentace výzvy jsou poskytnuty níže. Seznam povinných dokumentů je uveden v Příručce.

 

Celé znění textu výzvy pro podávání návrhů 2016 ve formátu pdf:

Výzva 2016_CZ_18.7.2016_celé znění.pdf (327,16 kB)

Dokumentace výzvy:

 1. Formulář návrhu: CZ09 Proposal form for bilateral relations.doc (863 kB)
 2. přílohy návrhu:
  Annex I - The proposed costs for bilateral initiative_.xls (66 kB)
  Annex II - Statutory declarations.doc (706,5 kB)

  Annex III - Statutory declaration on categ. of enterprise.docx (673,41 kB)

  Annex IV - Consent to processing personal data.doc (699,5 kB)

  Annex V - Resume_Europass_template.doc (111,5 kB)
 3. Příručka Fondu pro bilaterální spolupráci:
  Guide for Fund for bilateral relations_2016.pdf (555,03 kB

  ROZHODNUTÍ CZ09_2016_BiF_vzor.pdf (217,49 kB)

Text výzvy v češtině: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzvy

Text výzvy v angličtině: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/calls-for-proposals

Pravidla Finančních mechanismů 2009-2014 a související informace jsou také dostupné na: http://www.eeagrants.cz/  (česky)

http://eeagrants.org/ (anglicky)

Kontaktní osoby u zprostředkovatele programu

(pracovní dny, od 9.00 do 15.00 SEČ /Praha/)

Kontaktní osoba u Norské vědecké rady

(pracovní dny, od 9.00 do 15.00 /Oslo/)

Birgit Jacobsen – kancelář:    +47 22 03 70 95, nebo +47 40 04 19 31 (bija@rcn.no).

 

 


 

 

Česko-norský výzkumný program CZ09


Hlavním posláním fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností a kompetencí mezi dárci a příjemci je důležitý aspekt, kterým se Norské fondy liší od fondů EU.

V současné době je v plném proudu druhé grantové období, ve kterém Česká republika čerpá přibližně 3,5 mld. Kč. Zatímco v prvním období byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi prioritní oblasti, kam patří na příklad podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici.

Speciální důraz je pak kladen na témata jako dobré vládnutí, udržitelný rozvoj, boj proti nesnášenlivosti a korupci a rovné příležitosti žen a mužů, což jsou hodnoty, které Norsko považuje za zcela klíčové. Tyto hodnoty jsou podporovány i prostřednictvím speciálního fondu pro neziskové organizace, díky němuž získává občanská společnost silnější slovo ve všech oblastech veřejného života.

 

Hlavním koordinátorem EHP a Norských fondů v České republice je Ministerstvo financí, které také spravuje většinu programů, a to ve spolupráci s příslušnými rezortními ministerstvy. Pro lepší koordinaci společných priorit a posílení bilaterální spolupráce jsou do administrace šesti programů zapojené vládní instituce z Norska. Celá řada norských institucí pak spolupracuje přímo s českými partnery na úrovni projektů i doplňkových aktivit.

 

Jak se zapojit?

Pro ty, kteří uvažují o nějakém projektu do budoucna a chtějí navázat nebo prohloubit kontakt s partnery z Norska, Islandu, nebo Lichtenštejnska, je právě teď ta nejvhodnější doba. Ke vzájemným pracovním návštěvám či k účasti na seminářích, konferencích a jiných akcích je možné zažádat o grant v rámci tzv. Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci průběžně otevřené výzvy.

 

Na realizaci nových velkých projektů si musí žadatelé počkat na třetí grantové období, v rámci kterého by měla být spuštěna fáze realizace přibližně v roce 2017. Začátek zatím vypadá slibně. V červenci tohoto roku totiž dosáhly Norsko, Island a Lichtenštejnsko dohody s EU, dle níž budou až do roku 2021 přispívat patnácti státům v Evropě částkou 400 mil. EUR ročně. Toto je nadějný příslib i pro Českou republiku, která tak bude moci nadále využívat nejen štědrých dotací, ale i cenných zkušeností v oblasti fungování moderní demokratické společnosti, které Norsko dozajista může nabídnout.

 

VÍCE INFORMACÍ JE K DISPOZICI NA TOMTO ODKAZU: http://www.eeagrants.cz/cs/aktuality

 

 

 


VISEGRAD FUNDHlavním cílem vyhlášených grantů  je posilování a prohlubování vzájemných vazeb mezi členskými zeměmi (ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko), a to v oblastech kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání a přeshraniční spolupráce.


S výjimkou přeshraničních projektů musí být zapojeny subjekty z nejméně tří zemí Visegrádské čtyřky (V4):  (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) Např. V4 organizátor a alespoň dva partneři z V4, doporučuje se však, aby podávaná žádost zahrnovala partnery ze všech zemí V4.

 

Za způsobilou se považuje taková organizace či osoba (s výjimkou institucí přímo financovaných z veřejných rozpočtů), která odpovídá „visegrádskému“ zaměření.

Současně může být v rámci konkrétního programu podána pouze jedna projektová žádost na jednoho žadatele. Nové projektové žádosti mohou být přijaty pouze od uchazečů, kteří v době termínu podání, zároveň nerealizují další projekt v totožném programu, který ještě nebyl úspěšně ukončen.

 

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen 9. 6. 2000. Členskými státy jsou: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (země V4). Řídícím orgánem MVF je Konference ministrů zahraničních věcí a Rada velvyslanců, výkonným orgánem ředitel, který svou funkci vykonává v sídle MVF v Bratislavě. Úředním jazykem MVF je angličtina.

Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké finanční příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země.

 


Programy


Visegrad Grants:

 • podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, veřejnými institucemi a obcemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi, stejně jako vzdělávacími a výzkumnými středisky, které přispívají ke spolupráci ve Visegrádském regionu.
 • termíny pro podávání žádostí: 1. únor, 1. červen, 1. říjen.
 • maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

Visegrad+ Grants:

 • podporují projekty, které přispívají k demokratizaci a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména v zemích mimo EU, které se nacházejí na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství.
 • termíny pro podávání žádostí: termíny pro podávání žádostí: 1. únor, 1. červen, 1. říjen.
 • maximální doba realizace projektu je 18 měsíců
 • https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/

 

Strategic Grants:

 • podporuje významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny;
 • termíny pro podávání žádostí: termíny pro podávání žádostí: 1. únor, 1. červen, 1. říjen.
 • doba trvání projektů je maximálně 36 měsíců, minimálně 12 měsíců
 • projekty řeší jednu z ročních strategických priorit Visegrádské skupiny
 • https://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/

 

Visegrádská stipendia:


Jsou určena ke studiu v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu na dobu 1 až 4 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích (viz níže).

Žadatelé, jejichž univerzita nebo místo zaměstnání je v  době podání žádosti dále než 1 500 km od vybrané hostitelské univerzity/instituce, splňují podmínky pro udělení grantu na jednorázovou úhradu cestovních nákladů.

Nabízejí se:

 • tzv. in-coming scholarships, jež se poskytují uchazečům z Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Kosova, Makedonie/FYROM, Moldavska, Černé Hory, Ruské federace, Srbska a Ukrajiny a umožňují studium v některé ze zemí V4;
 • tzv. intra-visegrad scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé další zemi V4;
 • tzv. out-going scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé z těchto zemí: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko a Ukrajina. Stejná pravidla platí i na univerzitách v Kosovu.

Žádosti o stipendia se předkládají jednou ročně do 31. ledna.


Visegrádská stipendia pro země tzv. Východního partnerství jsou cíleně zaměřena na uchazeče ze zemí tzv. Východního partnerství – Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny. Stipendia jsou určena ke studiu/výzkumu  v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu na dobu 1 až 4 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích.

Žádosti o stipendia se předkládají jednou ročně do 31. ledna.

 

 

Podrobné informace o výše zmíněných grantech a stipendiích včetně formulářů žádosti o stipendium jsou k dispozici na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu (www.visegradfund.org), informace o Visegrádské skupině na www.visegradgroup.eu.

 


HORIZONT 2020 – RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A INOVACE


 

Vyhlášena výzva Teaming Phase 2

Identifikátor: WIDESPREAD-01-2018-2019
Téma: TEAMING Phase 2
Rozpočet: 214 000 000 eur


Podrobné informace

Výzva je určena pouze projektům, které získaly grant ve výzvě Teaming Phase 1 v r. 2014  a 2016 na vznik centra excelence či na podstatnou modernizaci centra stávajícího. Návrh v podstatě tvoří business plán, který byl připraven v průběhu Fáze 1 (detailní popis - viz Portál pro účastníky). Požadovaný příspěvek od EU nesmí přesáhnout 15 mil. € na období 5 – 7 let a musí být spolufinancován ve stejné výši z dalších zdrojů (národních, soukromých či z fondů strukturálních). Typ akce: CSA (koordinovaná a podpůrná akce).

Odkaz:
Datum zveřejnění: 15.5.2018
Datum uzavření: 15.11.2018 17:00


Zdroj: www.h2020.cz


 

Vyhlášena výzva Twinning

Identifikátor: WIDESPREAD-03-2018
Téma: TWINNING
Rozpočet: 30 000 000 eur


Podrobné informace

Specifickou výzvou je řešení nedostatků spolupráce a rozdílů mezi výzkumnými subjekty zemí méně výkonných v oblasti VaI (LPC) a mezinárodně uznávanými protějšky z EU a zvrácení trendu, kdy přední výzkumné subjekty spolupracují pouze mezi sebou (closed clubs). Zaměření projektů má významně posílit definovanou oblast výzkumu na vysoké škole či výzkumné organizaci v LPC propojením se minimálně dvěma předními subjekty z dalších dvou zemí a zlepšit výzkumný profil nejen instituce z LPC, ale i jeho výzkumných pracovníků. Nově je důraz kladen na mladou generaci vědců na počátku jejich kariér. Koordinátor musí být z LPC a projekty mohou pokrýt jakoukoliv oblast výzkumu na dobu max. 3 let s max. výší rozpočtu 0,8 mil. eur. Typ akce: CSA (koordinovaná a podpůrná akce).

Odkaz:
Datum zveřejnění: 15.5.2018
Datum uzavření: 15.11.2018 17:00


Zdroj: www.h2020.cz


 

VYHLÁŠENA VÝZVA MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

Dne 12. 4. 2018 byla vyhlášena výzva MSCA-IF-2018: Individual Fellowships.

Jedná se o projekty zaměřené na individuální mobilitu výzkumných pracovníků.

Projekt podává hostitelská insnituce, resp. vybraný školitel ve spolupráci s výzklumným pracovníkem.


Deadline pro podávání projektů přes Participant Portal je 12.9.2018.

 

Typy projektů:

Standard EF [MSCA-IF-EF-ST] – stáž výzkumníka v hostitelské instituci v některé členské nebo asociované zemi EU

CAR – Career Restart panel [MSCA-IF-EF-CAR] – určeno výzkumníkům, kteří chtějí opět nastartovat svoji karieru např. po mateřské dovolené, práci mimo výzkumnou sféru

RI – Reintegration panel [MSCA-IF-EF-RI] – určeno výzkumníkům, kteří působili mimo EU, pro jejich návrat do některé z členských nebo asociovaných zemí EU (může se jednat i o návrat do mateřské instituce)

Society and Enterprise panel [MSCA-IF-EF-SE] – stáž v hostitelské instituci v některé členské nebo asociované zemi EU, která je z neakademického sektoru

Global Fellowships [MSCA-IF-GF] – stáž v hostitelské instituci ze „třetí“ země (země mimo členské nebo asociované státy EU), součástí je roční povinná návratová fáze do některé z členských nebo asociovaných zemí EU (může být i do mateřské instituce)


Dokumentace k výzvě:

Pracovní program MSCA 2018-2020

Aktualizovaná brožura Akce MSCA v H2020VYHLÁŠENA VÝZVA MSCA-COFUND-2018

Dne 12. 4. 2018 byla vyhlášena výzva ve schématu Akce "Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA).

Cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru.

Spolufinancování ze strany Evropské komise se vztahuje na financování celých programů, podporujících buď individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky nebo doktorské studijní programy pro začínající výzkumné pracovníky. Ze zdrojů EU lze financovat pouze některé kategorie nákladů (náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu), a to ve výši stanovené v aktuálním pracovním programu. 

 

Typy akcí:

Doctoral programmes [MSCA-COFUND-DP]

Fellowship programmes [MSCA-COFUND-FP]

 

Dokumenty:

Pracovní program MSCA 2018-2020

Výzva MSCA-COFUND-2018O programu H2020

 

HORIZONT 2020 (H2020, Horizon2020), jak zní celý název programu, má být největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014–2020. Projekty financované programem H2020 budou dobíhat ještě několik let poté. Program H2020 navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašovala EU už od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013).


Program H2020 se od 7. rámcového programu (7. RP) liší větším důrazem na podporu inovací, což se prakticky projeví například v zavedení nových úvěrových nástrojů a v podpoře inovací u malých a středních podniků.


Program H2020 v sobě integruje také dřívější Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Podporována bude návaznost na strukturální fondy a na jiné programy EU.


Na rozdíl od 7. RP se počítá také s větší podporou tzv. přístupu bottom-up (zdola nahoru) při formulaci výzkumných témat. Pracovní programy k výzvám budou mít strategičtější charakter a budou formulovány na delší časové období.

 

Horizont 2020 není homogenním programem a k základní struktuře je třeba přičíst celou řadu nástrojů a programů, které mají vzhledem k programu H2020 jistou autonomii, jako jsou ERA-nety, Společné technologické iniciativy (JTI) nebo Iniciativy společného programování (JPI),  které vyhlašují vlastní výzvy.


Více informací o rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont 2020:

 • Český portál programu Horizont 2020 – AKTUÁLNÍ INFORMACE, VÝZVY, AKCE, KONTAKTY A PODPORA  – H2020 (cz)
 • Účastnický portál pro podávání návrhů (seznam aktuálních výzev) Participant Portal (en)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Kalendář

<<duben 2019>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem