Projektový servis UP

  >  Aktuální informace OP VVV

Aktuální informace OP VVV

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014–2020


 

CELKOVÝ PŘEDHLED VÝZEV V OP VVV JE K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH POSKYTOVATELE (MŠMT ČR). 

 

Zveřejnění harmonogramu výzev pro rok 2016

 

ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2016, 5. verze a Harmonogram výzev 2017, 2. verze. Harmonogramy byly projednány a schváleny na zasedání Hlavní plánovací komise programu, dne 30. listopadu 2016.  

 

 Harmonogram výzev 2016 verze 05 - zveřejněno dne 20. 1. 2017

 Harmonogram výzev 2017 verze 03 - zveřejněno dne 31. 3. 2017

 

 

ČLENOVÉ KOORDINAČNÍ RADY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PRO OP VVV:

 

doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. (Lékařská fakulta)

Mgr. Dana Bilíková (Filozofická fakulta)

Mgr. Vít Hušek, Th.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta)

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (Právnická fakulta)

Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. (Fakulta tělesné kultury)

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. (Fakulta zdravotnických věd)

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. (Pedagogická fakulta)

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (Přírodovědecká fakulta)

 


VÝZVY


 

Dovolujeme si upozornit, že termíny uzávěrek některých výzev se mohou změnit. Doporučujeme proto sledovat web poskytovatele.

 

 

 

 

Výzva č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 10. února 2017  výzvu č. 02_17_048  Předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 10. 2. 2017. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 20. června 2017.

 Výzva Předaplikační výzkum pro ITI

 Příloha č. 1 Indikátory

 Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - pdf

 Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - xls

 Příloha č.3

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Předaplikační výzkum a Předaplikační výzkum pro ITI (platná od 2. února 2017) jsou k dispozici ZDE

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 10. února 2017 od 10:00.

 

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.

 

Anglická verze výzvy - English Version of the call:

 Call Pre-Application Research

 Annex 1 Indicators

 Annex 2 Evaluation criteria

 Annex 2 Evaluation criteria

 

Rules for applicants and beneficiaries - Specific Part are available HERE.

 

 


Výzva č. 02_16_025 Předaplikační výzkum

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 2. února 2017  výzvu č. 02_16_025  Předaplikační výzkum v prioritní ose 1. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 2. 2. 2017. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 20. června 2017.
Výzva Předaplikační výzkum 

Příloha č. 1 Indikátory 

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria 

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria 

Příloha č. 3

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Předaplikační výzkum (platná od 2. února 2017) jsou k dispozici ZDE.Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE


Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 2. února 2017 od 10:00.

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.


 

Výzva č. 02_16_019 Excelentní výzkum - změna harmonogramu pro 2. kolo

 

ŘO OP VVV informuje, že u výzvy Excelentní výzkum došlo ke změně data ukončení příjmu žádostí o podporu pro 2. kolo. Vzhledem k prodloužení procesu hodnocení v prvním kole byl termín ukončení příjmu žádostí o podporu pro 2. kolo posunut z aktuálního data 30.4.2017 na 15.5.2017.

 

ŘO OP VVV informuje, že u výzvy Excelentní výzkum došlo ke změně data ukončení příjmu žádostí o podporu pro 2. kolo. Vzhledem k prodloužení procesu hodnocení v prvním kole byl termín ukončení příjmu žádostí o podporu pro 2. kolo posunut z aktuálního data 30.4.2017 na 15.5.2017.


 Text výzvy Excelentní výzkum - aktuální verze, zveřejněno dne 8. 2. 2017

 

Zveřejnění dokumentu Postup pro úspěšné žadatele ve výzvě 02_16_019 Excelentní výzkum

 

Vzhledem k častým dotazům týkajícím se dalšího postupu hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum připravil ŘO OP VVV dokument, jehož cílem je popsat kroky, které musí žadatel učinit pro úspěšné předložení žádosti o podporu do dalších fází hodnocení, a lépe se tak zorientovat v celém procesu schvalování žádostí o podporu předložených do této výzvy. Řídicí orgán OP VVV zároveň informuje žadatele výzvy Excelentní výzkum, že po ukončení výběru projektů (po projednání všech žádostí o podporu Výběrovou komisí) může dojít k navýšení disponibilní finanční alokace výzvy. O konečné částce alokace výzvy rozhodne ŘO OP VVV na základě návrhu Výběrové komise.

 

Postup pro úspěšné žadatele ve výzvě 02_16_019 Excelentní výzkum - zveřejněno dne 28. 2. 2017

 

 


Výzva č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 16. listopadu 2016 výzvu č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 16. listopadu 2016 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: do vyčerpání alokace nebo rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 31. května 2017 do 14:00.

 Výzva Pregraduální vzdělávání

 Příloha č. 1 Indikátory

 Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

 

Vzory příloh k žádosti naleznete ZDE. (Výzvy jsou řazeny dle svého čísla.)

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Pregraduální (platná od 16. listopadu 2016) jsou k dispozici ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 16. listopadu 2016 od 10:00. Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte Uživatelskou příručku IS KP14+ (Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu, verze 1.6 platná od 11. 10. 2016), kterou naleznete ZDE.

 

Informační leták k výzvě Leták výzvy Pregraduální vzdělávání


 

Výzva č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

 

ŘO informuje žadatele výzvy č. 28 – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, že na webových stránkách MŠMT byla zveřejněna aktualizovaná verze textu výzvy. V aktuálně platné verzi výzvy došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu z 28. 2. 2017 na 20. 4. 2017 a ke změně délky udržitelnosti projektu. Dále byla aktualizována příloha č. 1 výzvy, kde došlo ke snížení minimálního % cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 (Celkový počet účastníků) vykázaného v ZoR projektu předložené do 31. 12. 2018 z původních 30 % na 15 %.
Současně byla na stránkách MŠMT zveřejněna aktualizovaná verze Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část, verze 2.

Rozvoj_kapacit_pro_VaV_text_vyzvy_zmena_c._1.pdf Výzva Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj - platná verze, zveřejněno dne 6. 2. 2017 

Aktualizovaná verze výzvy č. 28 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj prodlužuje příjem žádostí o podporu z 28. 2. 2017 na 20. 4. 2017. Současně dochází ke změně délky udržitelnosti projektu.

 

                (Rozvoj_kapacit_pro_VaV_text_vyzvy_final.pdf Výzva Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj - neaktuální verze, zveřejněno dne 2. 11. 2016)

Rozvoj_kapacit_pro_VaV_prilohac1_verze_2.pdf Příloha č. 1 Indikátory verze č. 2 - platná verze, zveřejněno dne 6. 2. 2017 

Verze 2 – platná verze, oproti verzi 1 došlo ke snížení minimálního % cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 (Celkový počet účastníků) vykázaného v ZoR projektu předložené do 31. 12. 2018 z původních 30 % na 15 %.


                (Rozvoj_kapacit_pro_VaV_prilohac1.pdf Příloha č. 1 Indikátory - neplatná verze, zveřejněno dne 2. 11. 2016)

 

Rozvoj_kapacit_pro_VaV_priloha_c2.pdf Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

Rozvoj_kapacit_pro_VaV_priloha_c2.xlsx Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria


Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (platná od 6. února 2017) jsou k dispozici ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 2. listopadu 2016 od 10:00.

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 1.6 platná od 11. 10. 2016), kterou naleznete ZDE.

 

Informační leták k výzvěRozvoj_kapacit_pro_vyzkum_a_vyvoj.pdf Leták výzvy Rozvoj kapacit pro VaV

 

 

 


Výzva č. 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I

 

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 1. listopadu 2016 výzvu č. 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I v prioritní ose 3 OP VVV.  Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 1. listopadu 2016 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: nejpozději do 1. března 2017 do 14:00.

 Výzva Implementace strategie digitálního vzdělávání I

 Příloha č. 1 Indikátory

 Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

 Příloha č. 3 Návrh plánu projektu ISDV I

 Příloha č. 3 Návrh plánu projektu ISDV I

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze) jsou k dispozici ZDE.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou k dispozici ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 1. listopadu 2016 od 10:00. 

 

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 1.6 platná od 11. 10. 2016), kterou naleznete ZDE.

 

Informační leták k výzvě:  Leták výzvy ISDV 

 

K výzvě můžete navštívit i Semináře pro příjemce.

 

Výzva č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II

 


Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 11. října 2016  výzvu č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění v IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 11. října 2016 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: nejpozději do 11. prosince 2017 do 14:00.

Vyzva_Inkluzivni_vzdelavani_pro_KPSVL_II.pdf Výzva Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II

Priloha_c._1_Indikatory.pdf Příloha  č. 1 Indikátory

Finalni_verze_kriterii_vyzvy_Inkluzivni_vzdelavani_pro_KPSVL_II..pdf Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze) jsou k dispozici ZDE.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou k dispozici ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 11. října 2016 od 10:00.

 

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 1.6 platná od 11. 10. 2016), kterou naleznete ZDE.

 

Informační leták k výzvě: Letak_KPSVL_1.pdf Leták výzvy KPSVL

 

K výzvě můžete navštívit i Semináře pro příjemce.

 

 

  

 AVÍZA VÝZEV


 

Zveřejnění avíz výzev 

 

Řídicí orgán OP VVV pod tímto odkazem zveřejňuje avíza výzev OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy a její dokumentace bude zveřejněna ve složce  VYHLÁŠENÉ VÝZVY nejpozději v termínu zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+.

 

 

 

 

Avízo výzvy č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

 

ŘO OP VVV oznamuje, že v souvislosti s řešením nastavení funkcionalit monitorovacího systému IS KP14+ tak, aby byly splněny veškeré potřebné parametry nastavení výzvy, resp. žádostí o podporu, bude vyhlášení výzvy posunuto oproti termínu uvedenému v avízu. Předpokládané datum vyhlášení je druhá polovina května 2017. Přesný termín vyhlášení výzvy bude bez prodlení oznámen po provedení všech potřebných testů funkčnosti informačního systému.

Výzva Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI je určena výhradně pro žadatele, jejichž projektová žádost je v souladu s integrovanou strategií příslušné aglomerace. Předložené projektové žádosti musí být v souladu s výzvami jednotlivých nositelů strategií ITI. Bližší informace budou uvedeny ve výzvách příslušných nositelů ITI.

Vzhledem k vysoké míře věcné shody výzev Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (DMS pro ITI) a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS) jsou pro obě výzvy zpracována společná Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část.

 

DMS_pro_ITI_text_vyzvy_avizo.pdf Avízo výzvy č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová solupráce pro ITI

DMS_pro_ITI_Prilohac1_avizo.pdf Příloha č. 1 Indikátory

DMS_pro_ITI_Prilohac2_avizo.pdf Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

Priloha_c3.pdf Příloha č. 3 - aktualizováno dne 26. 1. 2017

SPPZP_DMS_a_DMS_pro_ITI_PV_verze_0_avizo_1_.pdf Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část - verze 0, avízo

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016), vč. metodických dopisů č. 1 a č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce jsou k dispozici ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.


 


Avízo výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

 

ŘO OP VVV oznamuje, že v souvislosti s řešením nastavení funkcionalit monitorovacího systému IS KP14+ tak, aby byly splněny veškeré potřebné parametry nastavení výzvy, resp. žádostí o podporu, bude vyhlášení výzvy posunuto oproti termínu uvedenému v avízu. Předpokládané datum vyhlášení je druhá polovina května 2017. Přesný termín vyhlášení výzvy bude bez prodlení oznámen po provedení všech potřebných testů funkčnosti informačního systému.

Vzhledem k vysoké míře věcné shody výzev Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS) a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (DMS pro ITI) jsou pro obě výzvy zpracována společná Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část. 

 

DMS_text_vyzvy_avizo_1_.pdf Avízo výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

DMS_Prilohac1_avizo.pdf Příloha č. 1 Indikátory

DMS_Prilohac2_avizo.pdf Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria 

Priloha_c3.pdf Příloha č. 3 - aktualizováno dne 26. 1. 2017

SPPZP_DMS_a_DMS_pro_ITI_PV_verze_0_avizo.pdf Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část - verze 0, avízo

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016), vč. metodických dopisů č. 1 a č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce jsou k dispozici ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.  


 


MATERIÁLY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

 

Zveřejnění aktuální verze Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část

Řídící orgán OP VVV zveřejňuje aktuální verzi Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV (verze č.4). Pravidla jsou účinná od 1. září 2016.  Dokument naleznete zde.

 

Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4.  Dokument je účinný od 28. února 2017

 

Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze

 

 

Zveřejnění stromu odborností OP VVV


Řídící orgán OP VVV zveřejňuje pokyny pro vyplnění záložky žádosti o podporu Seznam odborností projektu. Více informací naleznete na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-system-2014


 

Odbor přípravy OP VVV v sekci DOKUMENTACE PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE zveřejnuje materiály pro žadatele a příjemce. V níže uvedených složkách naleznete podrobnější informace.

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část

Pravidla pro publicitu

Vzory dokumentů OP VVV

Monitorovací indikátory OP VVV

Analýza veřejné podpory OP VVV

Monitorovací systém 2014+

Způsobilost mezd/platů OP VVV

Odkazy a doporučení k problematice nejčastějších pochybení u VZ

 


Schválený text Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

v květnu roku 2015 schválila Evropská komise Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Znění textu schváleného operačního programu naleznete níže.

 

OP_VVV_k_5._5._2015.pdf (4,09 MB)

 

Přílohy Operačního programu OP VVV:

 

A._Graficka_priloha_k_potrebam_v_oblasti_vyzkumu_a_vyvoje.pdf A._Graficka_priloha_k_potrebam_v_oblasti_vyzkumu_a_vyvoje.pdf

B._Graficka_priloha_k_potrebam_v_oblasti_vysokych_skol.pdf B._Graficka_priloha_k_potrebam_v_oblasti_vysokych_skol.pdf

C._Datova_priloha_k_potrebam_regionalniho_skolstvi.pdf C._Datova_priloha_k_potrebam_regionalniho_skolstvi.pdf

D._Seznam_velkych_projektu.pdf D._Seznam_velkych_projektu.pdf

F._Seznam_relevantnich_partneru_zapojenych_do_pripravy_operacniho_progra....pdf F._Seznam_relevantnich_partneru_zapojenych_do_pripravy_operacniho_progra....pdf

G._Navaznost_vystupu_z_programoveho_obdobi_2007.pdf G._Navaznost_vystupu_z_programoveho_obdobi_2007.pdf

H._Synergie_a_komplementarity.pdf H._Synergie_a_komplementarity.pdf

J._Hlavni_zjisteni_ex_ante_evaluace_OP_VVV.pdf J._Hlavni_zjisteni_ex_ante_evaluace_OP_VVV.pdf

K._Stanovisko_SEA.pdf K._Stanovisko_SEA.pdf

M._Indikativni_prispevek_OP_VVV_k_CSR.pdf M._Indikativni_prispevek_OP_VVV_k_CSR.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Kalendář

<<duben 2017>>
Po Út St Čt So Ne
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem